« на головну 03.03.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1094)
18
Лютий
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД
РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД 16 лютого у Будин­ку профспілок на столичному майдані Неза­лежності в ре­жимі відеоконференції відбу­лось сьоме засідання Ради Фе­дерації профспілок України.
 
Спецвипуск
  ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Конституцією Украї­ни визначено, що Україна є соціаль­ною і правовою дер­жавою. На сьогодні українським законодав­ством вибудувано чітку систему соціального захис­ту. Вона базується на Євро­пейській соціальній хартії (переглянутій), ратифікова­них конвенціях Міжнарод­ної організації праці, підпи­саному у 2016 році Європей­ському кодексі соціального забезпечення, низці законів України. Впровадження в Україні європейських стан­дартів життя та вихід її на провідні позиції у світі за­декларовано в стратегічних документах – Цілях сталого розвитку та Угоді про асоці­ацію між Україною та ЄС.
 
Спецвипуск
  ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД ВЛАДИ ЗУПИНИТИ ТАРИФНУ ВАКХАНАЛІЮ. ЧИ Є РЕЗУЛЬТАТ?
ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД ВЛАДИ ЗУПИНИТИ ТАРИФНУ ВАКХАНАЛІЮ. ЧИ Є РЕЗУЛЬТАТ? Про реакцію влади на ви­моги Федерації профспілок України стабілізувати ситуа­цію з цінами і тарифами для населення та подальші дії профспілок – в інтерв’ю Голо­ви СПО об’єднань профспілок, Голови ФПУ Григорія Осового.
 
Спецвипуск
  ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ
ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ Без перебільшення, всі члени профспі­лок України вкрай стурбовані ситуаці­єю, що склалась останнім часом у країні че­рез несправедливе поспішне і недостатньо підготовлене запровадження повномасш­табних ринків природного газу та електричної енергії, яке відбувається в умовах падіння доходів громадян унаслідок втрати ними робо­ти, зниження ділової актив­ності суб’єктами господарю­вання в зв’язку з карантин­ними обмеженнями.
 
Спецвипуск
  ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ Сповідуючи принципи соціального діалогу, Федерація профспі­лок України кон­структивно співпра­цює із соціальними партне­рами. Так, 14 травня 2019 року укладено Генеральну угоду на 2019–2021 роки, що визначила стратегічні за­вдання для розвитку країни та добробуту наших грома­дян.
 
Спецвипуск
  СТАВКА – НА ЗМІЦНЕННЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
СТАВКА – НА ЗМІЦНЕННЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ Протягом останніх ро­ків було схвалено низку рішень, спря­мованих на підви­щення рівня пенсій­них виплат. Але загальний рівень пенсійного забезпе­чення громадян залишаєть­ся низьким.
 
Спецвипуск
  АРЕШТ ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА: ЮРИДИЧНА БЕЗГРАМОТНІСТЬ ЧИ КОМАНДА ЗВЕРХУ?
АРЕШТ ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА: ЮРИДИЧНА БЕЗГРАМОТНІСТЬ ЧИ КОМАНДА ЗВЕРХУ? Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на Будинок спілок та ряд інших об’єктів нерухомості, які на законних підставах належать Федерації профспілок України. Дайте, будь ласка, юридичну оцінку цій резонансній події що, на Вашу думку, лежить в її основі?
 
Спецвипуск
  ТРУДОВА РЕФОРМА «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ЯКИЙ ВЕКТОР ОБИРАЄ ДЕРЖАВА?
ТРУДОВА РЕФОРМА «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ЯКИЙ ВЕКТОР ОБИРАЄ ДЕРЖАВА? Переговори, консуль­тації, спільне із соці­альними партнера­ми опрацювання за­конодавчих пропо­зицій щодо змін до законо­давства, яким регулюються трудові відносини в Україні, триває вже не перший рік. Проте, юридично-правового оформлення ця робота так і не набула. Хоча редакцій про­єкту Трудового кодексу було декілька, і в тому числі при­йнятих у першому читанні Верховною Радою.
 
Спецвипуск
  ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ За солідарної підтримки міжна¬родних профспіл¬кових організа¬цій та завдяки всеукраїнським акціям протесту профспілкам вдалося зупини¬ти лібералізацію трудового законо¬давства, зокрема просування уря¬дового законо¬проєкту «Про пра¬цю» (реєстр. № 2708), що комп-лексно розкривав усі лібертаріан¬ські плани насту¬пу влади на права працівників і профспілок.
 
Спецвипуск
  ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ
ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ З метою обговорення шляхів новітнього ін­дустріального розви­тку України, зокрема запропонованих гру­пою експертів та вчених у до­слідженні «Економічне від­родження через індустріаль­ний розвиток України», про­водиться серія круглих сто­лів з питань зміни економіч­ної моделі країни, подолання бідності, тіньової економіки як внутрішнього ресурсу для сучасного індустріального розвитку.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання