« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: ПОДІЇ І ДОСЯГНЕННЯ 2022–2023

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: ПОДІЇ І ДОСЯГНЕННЯ 2022–2023

Валерій МАТОВ

голова Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

Слід нагадати, що не перший рік НАЕК «Енергоатом» через спеці­альні зобов’язання виступає спон­сором національної економіки і донором для населення та кому­нальних служб. Галузь віддає електроенергію по 15 коп. за кіло­ват, і логічно напрошується запи­тання: а чому відпускна ціна для населення 1.68 грн, а тепер уже 2.64 грн? А куди конкретно йдуть ці кошти? Звісно, зараз скажуть, що ціни підвищено для відновлен­ня енергетичних потужностей в умовах війни, але це довготрива­лий процес і у підсумку заводить до тупику галузь, яка неспромож­на сьогодні працювати на пер­спективу.

Що потрібно зробити в такій ситу­ації, щоб допомогти населенню? Відмінити введені КМУ спеціальні зобов’язання і захистити вразливі соціальні групи населення через соціальну складову в тарифі, як це було до 1 червня ц.р. Подорожчан­ня енергетичних послуг – загаль­носвітовий процес, але не можна порівнювати європейські зарплати або пенсії і українські.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ВИКОНАННЯ КОЛУГОДИ

Попри тимчасове призупинен­ня принципових домовленостей сторін соціального діалогу щодо внесення змін і доповнень до Ге­неральної угоди на 2019–2021 роки та продовження терміну її дії на один рік – до 31 грудня 2022 року, – ми продовжуємо конструк­тивно працювати в її рамках. Профспілкова сторона СПО звер­талась до партнерів щодо прове­дення консультаційної зустрічі в Спільній робочій комісії з метою обговорення можливих спільних варіантів подальших дій. У свою чергу, Мінекономіки запропону­вало НТСЕР розглянути зазначені питання на черговому засіданні Президії Національної ради.

Крім того, направлено інфор­мацію профспілкової Сторони про стан виконання Генеральної уго­ди на 2019–2021 роки станом на 1 січня 2023 року. У відповідь на зазначений лист Мінекономіки за­пропонувало, враховуючи воєн­ний стан, засідання Спільної робо­чої комісії Сторін Генеральної уго­ди з підбиття підсумків виконання її положень провести після стабі­лізації безпекової ситуації в країні.

НОВИЙ ЗАКОН ПРО КОЛДОГО­ВОРИ

Багаторічна робота сторін со­ціального діалогу над проєктом Закону України «Про колективні угоди та договори» закінчилася його прийняттям.

Закон України від 23.02.2023 №2937-ІХ «Про колективні угоди та договори» запроваджує право­ве регулювання низки питань, щодо яких існували законодавчі прогалини, а саме: профспілкам вдалося відстояти низку принци­пових для профспілок положень, зокрема щодо обмеження поши­рення сфери дії положень колек­тивних договорів на всіх працівни­ків (лише з питань, що відповідно до законодавства регулюються колективними договорами); дія ін­ших положень колективного дого­вору – на умовах, визначених цим колективним договором (тобто ви­ключно на членів профспілок); за­конодавчого врегулювання укла­дення на територіальному рівні те­риторіальної угоди в окремій галу­зі; введення нового виду колектив­ної угоди – галузевої угоди обме­женої дії, яка укладається в галу­зях, де відсутні репрезентативні суб’єкти сторін (сторони) галузево­го рівня; залучення до колектив­них переговорів державних коле­гіальних органів у разі, коли умови праці в галузі регулюються їхніми рішеннями; механізму поширення дії галузевих (міжгалузевих) угод чи їх окремих положень на робото­давців, які не взяли участь у колек­тивних переговорах, порядок формування спільного представ­ницького органу сторін профспі­лок та роботодавців тощо.

СОЦДІАЛОГ В УМОВАХ ВОЄН­НОГО СТАНУ

Профспілки беруть активну участь у засіданнях комітетів ВРУ, робочих групах, вносять свої про­позиції до проєктів актів законо­давства, які стосуються забезпе­чення трудових та соціально-еко­номічних прав і гарантій людини праці, соціального захисту насе­лення країни, діяльності профспі­лок тощо.

Так, протягом воєнного стану СПО об’єднань профспілок опра­цьовано понад 950 проєктів НПА.

Поновлено участь профспілко­вого представника у засіданнях Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветера­нів. На 25 засіданнях комітету розглянуто близько 200 проєктів актів законодавства, із них нада­но пропозицій до більшої полови­ни законопроєктів.

Діяльність Національної ради як головного майданчика соціаль­ного діалогу на національному рівні майже не здійснюється, адже після завершення головування сторони роботодавців обговорен­ня на засіданні Президії НТСЕР на­ступної на черзі кандидатури від профспілкової сторони вже більше 6 місяців не можуть відбутися. Крім того, із серпня 2022 року Се­кретаріат НТСЕР очолює тимчасово виконуюча обов’язки секретаря, що негативно позначається на ор­ганізації діяльності НТСЕР. Право­вий статус заступника секретаря не визначений законодавством. План заходів із реалізації Пріори­тетних напрямів діяльності Націо­нальної ради на 2023 рік відповід­но до результатів опитувального голосування так і не було прийня­то.

 

«ПОСИЛЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ»

У період з грудня 2022 по червень 2023 року ФПУ за підтримки МОП реалізувала освітній проєкт «Посилення стійкості профспілок в Украї­ні».

Освітня складова проєкту мала наступні компоненти:

• «Навчання та органай­зинг» – підвищення кваліфі­кації та компетенцій проф­спілкових працівників, які відповідають за організацій­ну роботу, комунікацію та розвиток профспілкових ор­ганізацій;

• «Молодь» – професійна підготовка та базове на­вчання щодо діяльності профспілок в Україні для мо­лодих профспілкових лідерів та активістів.

Навчання проводилось у двох групах. Перша була сформована з числа керівни­ків членських організацій ФПУ, працівників апаратів всеукраїнських профспілок, територіальних профоб’єднань, а також профспілкових активістів ін­ших організаційних ланок профспілок, що відповідають за розвиток профспілкового руху, мотивацію профспілко­вого членства та організа­ційну роботу профспілки за­галом. Всього до навчання було залучено 60 осіб.

До складу другої групи увійшли представники моло­діжних організацій всеукра­їнських профспілок та тери­торіальних профоб’єднань. Усього навчанням було охо­плено близько 40 осіб.

Група слухачів за компо­нентою «Навчання та орга­найзинг» розпочала навчан­ня наприкінці січня ц.р. За цей період проведено сім онлайн семінарів, які охопили широке коло питань. Учасники озна­йомилися з особливостями організації роботи профспі­лок в умовах воєнного стану, каналами комунікації з про­фактивом та особливостями роботи з месенджерами, змі­нами до законодавства, що зумовлені вимогами воєнно­го стану та безпосередньо впливають на працівників та профспілки.

У рамках компоненту «На­вчання та органайзинг» на­працьовано низку методич­них матеріалів, зокрема: «Особливості діяльності профспілкових організацій в територіальних громадах та при укрупнені адміністра­тивних районів», «Форми та методи організації проф­спілкового навчання», а та­кож «Посібник профспілко­вого органайзера».

У рамках компоненту «Молодь» було проведено 7 онлайн семінарів (18 год.) з різних напрямів профспілко­вої роботи, зокрема щодо су­часного стану профспілково­го руху, актуальних змін у трудовому законодавстві, особливостей колективно- договірного регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, побудови каналів комунікації в умовах змін, кризової психологічної допомоги під час війни, ро­боти з молоддю у профспіл­кових організаціях та орга­найзингу.

Окрім цього, для молоді було розроблено інформа­ційний матеріал «Гайд щодо реалізації молодіжної полі­тики у профспілках», а також наразі напрацьовується «Гайд щодо застосування нових норм трудового зако­нодавства» та «Побудова ка­налів комунікації в умовах змін».

У рамках компоненту «Молодь» розроблено та по­ширено анкету опитування «Молоді працівники України та їх роль у профспілках» щодо проблем молоді в Укра­їні, а також бачення молодих лідерів і активістів щодо майбутнього профспілково­го руху в Україні. До 18 черв­ня проходив збір та узагаль­нення отриманих анкет.

 

ПРО БЮДЖЕТ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ

ДЛЯ РОЗ'ЯСНЕННЯ ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКОВОМУ АКТИВУ, СПІЛЧАНАМ ТА ГРО­МАДЯНАМ ЗА ПЕРІОД ПІСЛЯ V ІІІ З’ЇЗДУ ФПУ ПІДГОТОВИЛА, ВИГОТОВИЛА ТА ПОШИРИЛА ТАКІ МАТЕРІАЛИ :

  • Коментарі та реко­мендації щодо застосу­вання Закону України № 2136-ІХ «Про органі­зацію трудових відно­син в умовах воєнного стану» з питань оплати праці. 31.03.2022 пред­ставники Федерації ви­ступили на вебінарі з роз’ясненням щодо проф­спілкового бачення по­рядку застосування норм зазначеного Закону в частині заробітної плати.
  • Бібліотечка голови профспілкового коміте­ту «Рівна винагорода за працю рівної ціннос­ті. Реалізація у законо­давстві та на практи­ці», березень-квітень 2022 р. №03-04 (№ 267- 268).
  • ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЧЛЕНІВ ШТАБУ ФПУ З ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРЕЗИДІЇ ФПУ ПІДГОТОВЛЕНО НАСТУПНУ ІН­ФОРМАЦІЮ:
  • Фінансова та гумані ­тарна допомога у 2022 році громадянам, по­страждалим від росій­ської агресії (18.08.2022) Державні виплати і допомоги у 2023 році постраждалим внаслідок воєнних дій (11.05.2023)

 

Андрій ЗИМІН

голова Профспілки працівників вугільної промисловості України

Вугледобувні підприємства не мо­жуть погасити заборгованість із­заробітної плати через несвоєчас­не проведенням розрахунків за вугілля. Крім того, бюджетна про­грама «Реструктуризація вугільної галузі» недофінансовується. У ре­зультаті видобуток вугілля держ­сектору з початку року скоротився до 0,85 млн тонн при загальному вуглевидобутку – понад 8,7 млн тонн.

Невирішене питання бронювання працівників вугледобувних пі?

10.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання