« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

СПІЛЬНА СПРАВА

СПІЛЬНА СПРАВА

Уже понад 200 днів Україна героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню російської федерації. Загарбники знищують наші підприємства, об’єкти інфраструктури, обстрілюють житлові райони, катують і вбивають українців. В умовах агресивних бойових дій значно погіршилося життя нашого народу. Багато тисяч громадян України за­лишилися без роботи, без даху над головою, змушені були покинути своє постійне місце проживання, тому профспілковим організаціям довелося змінювати форми, методи і напрями своєї роботи.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГУМАНІТАРНОГО ШТАБУ ФПУ

ФПУ, її членські організації активно надають допомогу профспілковим організаціям, членам профспілок та ВПО, які постраждали від збройної агресії росії. Штаб ФПУ зосередив свою діяльність на допомозі постраждалим, а також пошуку грантових коштів. Було прове­дено 9 засідань, на яких розгля­нуто й прийнято рішення з по­над 60 питань.

Задля налагодження логіс­тики з отримання, розподілу та подальшого відвантаження гу­манітарного вантажу, що над­ходить на адресу ФПУ, на базі адмінбудівлі ПрАТ «Укрпрофоз­доровниця» було створено профспілковий гуманітарний хаб, який очолив голова Київ­ської обласної ради профспілок Василь Хвостіков. За рішенням Штабу ФПУ гуманітарна допо­мога для постраждалих членів профспілок надавалась у ви­гляді продуктових наборів. ФПУ було сформовано 3784 таких гуманітарних пакунків, які отримали, зокрема, територі­альні профоб’єднання Доне­цької, Дніпропетровської, Запо­різької, Київської, Миколаїв­ської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей; всеукраїнські профспілки праців­ників АПК, вугільної промисло­вості, космічного та загального машинобудування, авіабуду­вання, оборонної промисловос­ті, спортсменів тощо.

Протягом липня – вересня члени Штабу на чолі з Головою ФПУ Григорієм Осовим з благо­дійною місією відвідали Черні­гівську, Харківську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області, де тру­довим колективам підприємств передали понад 10 тонн гума­нітарної допомоги. Члени деле­гації на місцях зустрічались з внутрішньо переміщеними осо­бами, більшість з яких – люди похилого віку, матері з дітьми, які нині мешкають у профспіл­кових санаторіях.

Наразі готується постанова Президії ФПУ про надання ра­зової фінансової допомоги чле­нам профспілок, профактивіс­там і працівникам, постражда­лим від війни. Виходячи з наяв­них ресурсів, що накопичені у фонді солідарності та надійшли до ФПУ як гуманітарна допомо­га від партнерів із західних кра­їн, зокрема МКП і ЄКП, від Аме­риканської федерації праці тощо, за рішенням Президії ФПУ буде надано допомогу 450 чле­нам профспілок. Уже проведено збір та узагальнення відповід­ної інформації від профспілко­вих організацій, визначено прі­оритетність причин, які є під­ставами для отримання фінан­сової допомоги членами проф­спілок. Таким чином, її отрима­ють:

● насамперед родини, що втратили на війні членів сім’ї, які загинули під час воєнних дій, зникли безвісти або потра­пили в полон;

● члени профспілок, які за­знали фізичних травм унаслі­док бомбардування населених пунктів та потребують лікуван­ня;

● ті, хто через війну втратив житло, або воно було пошко­джене обстрілами та непридат­не для проживання;

● категорії працівників, які постраждали через бойові дії під час виконання ними служ­бових обов’язків, зокрема пра­цюючі на залізниці, в галузі енергетики, ЖКГ, на виробничих об’єктах цивільної інфраструк­тури, які ворог бомбардує, та ін.

ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ ОТРИМАЛИ:

на статутну діяль­ність – територіальні профоб’єднання Мико­лаївської, Донецької, Чернігівської, Луган­ської областей, загалом на 400 тис. грн.

на ремонт і відбудову пошкоджених буді­вель – територіальні профоб’єднання Мико­лаївської, Харківської, Донецької та Чернігів­ської областей, загалом на 1700 тис. грн. Зокрема:

на відбудову Пала­цу праці Харків­ського об’єднання профспілок – 850 тис. грн.

на відбудову бу­динку Федерації профспілкових ор­ганізацій Чернігів­ської області – 550 тис. грн.

ПІДТРИМКА ВПО ВІД УКРПРОФОЗДОРОВНИЦІ ТА УКРПРОФТУРУ

Протягом періоду воєнного стану ФПУ спільно з ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» та іншими суб’єктами господарювання надавали під­тримку ВПО, яких було розміще­но у профспілкових санаторіях, готелях, гуртожитках, на турис­тичних базах тощо.

МОВОЮ ЦИФР

До 6 тис. ВПО щодня перебувають в 34 проф­спілкових санаторіях, готелях і пансіонатах. 1,2 тис. із них отриму­ють харчування, прожи­вання та медичні послу­ги за кошти профспілок

41285792,6 грн – за­гальна сума отриманої грошової і гуманітарної допомоги санаторно - ку­рортними закладами для фінансування послуг з проживання та харчу­вання, безкоштовно на­даних ВПО (з початку по­вномасштабної війни до 8 вересня 2022 року)

Понад 22 тис. осіб було прийнято в закладах ПрАТ «Укрпрофоздоров­ниця» за період з 24 лю­того по 8 вересня 2022 року, що склало 845 тис. людино - днів, із них 12 тис. осіб було розміщено безкоштовно, або 406 тис. людино - днів

2110 ліжко-місць роз­горнуто на базі об’єктів ПрАТ «Укрпрофтур» для прийому ВПО в умовах воєнного стану. На за­гальну суму 35776 тис. грн, або 89441 людино-день, надано послуг з проживання суб’єктами господарювання систе­ми ПрАТ «Укрпрофтур», із них 35926 людино-днів на загальну суму 14370 тис. грн – у ви­гляді безкоштовного прихистку для потерпі­лих ВПО, членів проф­спілок, біженців за ра­хунок фінансової допо­моги ФПУ та коштів ПрАТ «Укрпрофтур»

Підтримка ВПО здійснюва­лась переважно в рамках реалі­зації грантових угод з Данським агентством профспілкового роз­витку та Благодійним фондом Corus International. Так, за раху­нок коштів Corus International протягом 3 місяців було реалізо­вано грантову угоду «Реагуван­ня на надзвичайну ситуацію, пов’язану з внутрішнім перемі­щенням громадян України вна­слідок воєнних дій російської федерації проти України» та профінансовано послуги сана­торіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровни­ця» з розміщення та харчування ВПО на суму понад 1 млн дол. США (1005596,10 дол. США).

Також у рамках співпраці ФПУ та Благодійного фонду Corus International було надано гуманітарну допомогу у вигляді рушників, ковдр, мила, шкільних наборів, наборів для догляду за дітьми найбільш постраждалим членам профспілок у Харків­ській, Чернігівській, Полтавській областях, а також ВПО, які пере­бувають у закладах бюджетної сфери Закарпатської області.

Зважаючи на велику кількість ВПО, що перебувають у профспіл­кових санаторіях, було продо­вжено угоду з Благодійним фон­дом Corus International на суму 2 млн 400 тис. дол. США з періодом реалізації до 31 березня 2023 року. Угода передбачає фінансу­вання проживання та одноразо­вого харчування ВПО на базі профспілкових об’єктів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: ДП «Са­наторій «Березівські мінеральні води», ДП «Клінічний санаторій «Роща», ДП «Санаторій «Поляна», ДП «Клінічний санаторій «Хміль­ник», ДП «Санаторій «Моршинку­рорт», ДП «Санаторій «Любінь Ве­ликий», а також надання їм речо­вої гуманітарної допомоги.

Підписано Меморандум «Со­лідарність: надзвичайна ситуа­ція і солідарність з народом Укра­їни» із Загальною італійською конфедерацією праці та громад­ськими організаціями регіону Італії Емілія - Романья щодо на­дання допомоги ВПО. Завдяки цьому партнерству 70 пересе­ленців із зони бойових дій отри­мали можливість безкоштовно відпочити й оздоровитись протя­гом 2 тижнів у пансіонаті «Шацькі озера» ПрАТ «Волиньтурист».

Тривають переговори щодо продовження Угоди між Штабом ФПУ з гуманітарної допомоги та Данським агентством профспіл­кового розвитку «Українські профспілки допомагають вну­трішньо переміщеним особам, які постраждали від війни».

Допомогу ФПУ надають і міжнародні організації. Зокре­ма, було укладено грантову угоду з Міжнародною організа­цією праці на суму 20 тис. дол. США з періодом реалізації до 10 жовтня 2022 року. Угодою пе­редбачено підтримку перебу­вання ВПО у санаторії «Горинь», надання фінансової допомоги Об’єднанню профспілок Харків­ської області, Федерації проф­спілкових організацій Чернігів­ської області, Київській обласній раді профспілок. Для задово­лення логістичних потреб та пе­ревезення гуманітарних ванта­жів ФПУ було передано два транспортних засоби: мікроав­тобус Renault Trafic від профспі­лок Франції та Fiat Ducato від італійських профспілок.

Значна увага приділялась посиленню матеріально - техніч­ної бази навчально - методич­них центрів профспілок. Так, рі­шенням Президії ФПУ надано безповоротну фінансову допо­могу ФПО Чернігівської області на відновлення діяльності НМЦ у сумі 250 тис. грн за рахунок коштів проєкту Данського агентства профспілкового роз­витку, а також Зональному на­вчально - методичному центру Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок у рам­ках грантової угоди з МОП.

Відповідно до рішення Шта­бу ФПУ з гуманітарної допомоги надано фінансову допомогу профспілковим активістам, які постраждали від збройної агресії, за рахунок коштів, аку­мульованих у Фонді солідар­ності ФПУ, і фінансової допомо­ги Міжнародної та Європейської конфедерацій профспілок, у сумі 2925 тис. грн шляхом пере­рахування їх на поточні рахун­ки всеукраїнських профспілок.

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання