« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  За безпечну працю
За безпечну працю Одне з найбільших українських підпри­ємств машинобудів­ної галузі ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» про­довжує працювати над розробками но­вих високорента­бельних зразків об­ладнання, шукає нові виробничо-тех­нічні рішення для вдосконалення своєї діяльності. Сьогодні трудовий колектив підприємства освоїв серійний випуск більше 70 модифіка­цій газоперекачу­вальних агрегатів потужністю від 4 до 25 МВт і є практич­но єдиним на пост­радянському про­сторі виробником відцентрованих компресорів і торце­вих ущільнювачів до них. Поряд із вироб­ництвом велика увага приділяється і питанням безпеки та умовам праці.
 
Людина і праця
  Чому українці такі бідні?
Чому українці такі бідні? Бідність – одна з найбільших про­блем України. Це визнають і всереди­ні країни, і закордонні фахівці. Не­зважаючи на перманентну бороть­бу з цим ганебним явищем, бідних українців не меншає.
 
Людина і праця
  Завдання для профспілок. Основні напрями модернізації соціальної політики щодо боротьби з бідністю
Завдання для профспілок. Основні напрями модернізації соціальної політики щодо боротьби з бідністю Федерація профспілок України впро­довж своєї діяльності послідовно об­стоює необхідність ліквідації біднос­ті серед працюючих і вважає, що це завдання має бути пріоритетним під час здійснення економічних і соці­альних реформ в Україні. У справ­жній соціальній державі мають бути створені умови для гідної пра­ці, поважатися та дотримуватися права людини у сфері праці, гаранто­вано забезпечення зайнятості та со­ціального захисту, а також розви­ток та активізацію соціального діа­логу на всіх рівнях.
 
Людина і праця
  Гідна праця в Україні
Гідна праця  в Україні Мета дослідження МОП «Профіль гідної праці в Україні» (Женева, 2011) – критично оцінювати про­грес, що відбувається в Україні, та самостійно вирі­шувати поставлені завдання через необхідні політич­ні рішення. Так, «Профіль» містить 11 тематичних сфер та правові критерії, що відбивають існуюче пра­вове забезпечення кожної сфери досліджень.
 
Людина і праця
  Чиї «Зелені пагорби»?
Чиї «Зелені пагорби»? Чернівецька обласна рада профспілок в усі часи своєї діяльності проходила че­рез різні випробування. Ганебна кам­панія, спрямована на дискредитацію профспілкового руху Буковини, набула небаченого досі розмаху. На жаль, Чер­нівецька облпрофрада так само, як і ФПУ змушена відбивати напади з боку Генеральної прокуратури України.
 
Людина і праця
  Небезпечна праця в Україні: статистика, що вражає
Небезпечна праця в Україні: статистика, що вражає Конституція України вимагає від роботодав­ців створення належ­них, безпечних та здоро­вих умов праці з метою запобігання нещасним випадкам та професій­ним захворюванням на виробництві. Це повніс­тю відповідає сучасним світовим тенденціям, Конвенціям Міжнарод­ної організації праці та Глобальному плану дій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо збереження здоров’я працюючого населен­ня. Разом з тим, в умо­вах економічної, еколо­гічної та демографічної кризи в Україні склалася надзвичайна ситуація з умовами праці та вироб­ничим середовищем на більшості підприємств, особливо середнього і ма­лого бізнесу.
 
Людина і праця
  ФПУ – на варті здоров’я українських трударів
ФПУ – на варті здоров’я українських трударів ФПУ належить визначальна роль у вирішенні проблемних питань з охо­рони праці на національному рівні. Так, за сприяння ФПУ та її член­ських організацій на всіх рівнях ве­деться діалог із питань охорони пра­ці. Законодавчо врегульовано зобов’язання Уряду щодо взаємодії із всеукраїнськими об’єднаннями профспі­лок із питань розроблення та реалі­зації державної політики у сфері охо­рони праці. Представники від проф­спілок мають змогу брати участь у засіданнях Уряду та парламент­ських комітетів, представляти по­зицію профспілок під час розгляду питань, які стосуються соціально-трудової сфери, тощо.
 
Людина і праця
  Розслідування нещасних випадків: випадків: кому не вигідно?
Розслідування нещасних випадків: випадків: кому не вигідно? Для Федерації профспілок України та її членських організацій питан­ня охорони праці, захисту та реалі­зації прав членів профспілок на гід­ну, а отже, й безпечну працю, є пріо­ритетними напрямами діяльності. Вирішуються ці питання за допо­могою кількох основних інструмен­тів, серед яких, зокрема, соціальний діалог, громадський контроль за до­триманням умов і безпеки праці за участю технічних і правових інспек­торів праці, укладання й реалізація угод із соціальними партнерами.
 
Людина і праця
  Атестацію робочих місць під контроль профспілок
Атестацію робочих місць під контроль профспілок Атестації робочих місць за умо­вами праці належить головна роль у поліпшенні умов праці та наданні працівникам пільг і ком­пенсацій, передбачених статтею 7 Закону України «Про охорону праці».
 
Людина і праця
  Пріоритет – життя та здоров’я людей
Пріоритет – життя та здоров’я людей Основними причинами травмування робітників, у тому числі із смертель­ними наслідками, є неякіс­не навчання робітників, унаслідок чого порушу­ються вимоги інструкцій з охорони праці, і неза­довільний контроль безпо­середніх керівників за до­триманням безпечних прийомів праці. Часто ко­місії зі спеціального розслі­дування нещасних випад­ків, які очолюють інспек­тори Держгірпромнагля­ду, звинувачують саме по­терпілих у недотриманні вимог безпеки.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання