« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

У позитиві– збережене здоров’я працівників

У позитиві– збережене здоров’я працівників

Питання привер­нення уваги ор­ганів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до ви­рішення проблем охорони праці, забезпечення конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умо­ви праці, надан­ня всебічної під­тримки потер­пілим на вироб­ництві працівни­кам і вшанування загиблих обговорювалися на Всеукраїнсь­кій селекторній нараді галузі зв’язку. Також були підбиті під­сумки проведен­ня заходів із наго­ди Всесвітнього дня охорони пра­ці у 2012 році.

У нараді взяли участь заступник Голови Федерації профспілок Укра­їни Сергій Украї­нець, директор департа­менту стратегії розвитку зв’язку адміністрації Держспецзв’язку Олек­сандр Баранов, керівники підприємств, установ та організацій галузі, облас­них філій ПАТ «Укртеле­ком», дирекцій УДППЗ «Укрпошта», філій і під­приємств концерну РРТ, центру «Укрчастотна­гляд», обласних вузлів спецзв’язку, голови проф­спілкових організацій, керівники служб охорони праці, представники тер-управлінь та інспекцій Держгірпромнагляду.

У ході наради, яку вів голова профспілки пра­цівників зв’язку Микола Стародуб, розглядалися підсумки роботи проф­спілкових організацій щодо посилення випливу профспілок на розв’я-зання нагальних потреб у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого се­редовища, забезпечення права працівників на охо­рону праці. Представники областей розповіли про досягнення, поділилися проблемами у сфері ви­робничої безпеки й відзві­тували про заходи, що їх було проведено до Все-світнього дня охорони праці.

Чітке виконання керів­никами підприємств і профорганізаціями по­ставлених завдань забез­печило створення на під­приємствах «Укрпошти» та зв’язку належних, без­печних і здорових умов праці, а також дало змогу запобігти нещасним ви­падкам і професійним за­хворюванням.

Як повідомив началь­ник служби охорони пра­ці УДППЗ «Укрпошта» Григорій Варення, під час тижня охорони праці в ре­гіональних дирекціях Укрпошти відбулися те­матичні семінари, мето­дичні заняття з презента­цією зразкових робочих місць. Також перевірявся стан охорони праці, після чого було усунуто виявле­ні недоліки, проведено ремонт виробничих при­міщень, вивчено пропо­зиції щодо поліпшення умов праці поштовиків.

Для дітей поштовиків були організовані Дні від­критих дверей «Робоче місце моїх батьків», під час яких вони могли ді­знатися про специфіку роботи та правила пове­дінки працівників пошто­вих відділень. Крім то-го, проводився огляд-конкурс «Кращий фахі­вець з охорони праці УДППЗ «Укрпошта».

На нараді також роз­глядалося питання, коли запобіжні заходи не мо­жуть захистити здоров’я та життя зв’язківців від непередбачуваних випад­ків. У ході обговорення наголошувалося на тому, що кожен трагічний ви­падок, який трапився із працівником, слід уваж­но розглядати, забезпечу­вати матеріальною допо­могою родини загиблих, сприяти оздоровленню їхніх дітей.

З метою громадського контролю за дотриман­ням норм Закону України «Про охорону праці» пред­ставники профспілкових організацій спільно зі службами охорони праці проводять перевірки, у разі виявлення порушень надсилають подання та висновки роботодавцям, постійно беруть участь у навчанні посадових осіб і керівників підприємств.

Оцінюючи проведену роботу, учасники наради дійшли висновку, що за­ходи з нагоди Дня охоро­ни праці в галузі зв’язку пройшли на належному організаційному рівні, сприяли активізації робо­ти з охорони праці й вирі­шенню проблем цієї ді­яльності. На місцях осо­бливу увагу приділили питанням запобігання не­щасним випадкам на ви­робництві та профзахво­рюванням, підвищення загальної культури охоро­ни праці.

Після закінчення се­лекторної наради, згідно з наказом Держгірпром­нагляду, за значний вне­сок у розвиток працеохо­ронної діяльності у галузі зв’язку та з нагоди Все-світнього дня охорони праці почесними грамо­тами були нагороджені начальник служби охо-рони праці УДППЗ «Укрпошта» Григорій Ва­рення, начальник служби охорони праці ПАТ «Укр-телеком» Георгій Дегтя­ренко та інженер з охоро­ни праці 1-ї категорії Лу­ганської філії концерну радіомовлення, радіо-зв’язку та телебачення Володимир Уваров.

 Травмованих стає менше

 Починаючи з 2006 року завдяки зусил­лям усіх працівників у галузі зв’язку кіль­кість випадків вироб­ничого травматизму вдалося знизити із 107 (2006 рік) до 68 (2011 рік). Кількість смертельних нещас­них випадків зменши­лась із 7 (2006 рік) до 3 (2011 рік). У 2012 році на фінансування заходів з охо­рони праці підприємства та організації галузі спрямува­ли 72,1 млн гривень.

 

 Робота батьків очима дітей

 18 травня у центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського району сто­лиці відбулося нагородження перемож­ців II всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Захід проводився з ініціативи Державної служби гірничого нагляду та промисло­вої безпеки України й за підтримки Кабі­нету Міністрів.

Організатори переконані, що за допомогою творчих здіб­ностей дітей можна привер­нути увагу суспільства до нерозв’язаних проблем у сфері охорони праці.

У цьогорічній акції взяли участь учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчаль­них закладів, дитячих будин­ків і студенти професійно-тех­нічних навчальних закладів.

За умовами конкурсу, малюн­ки виконувалися на тему охо­рони праці та безпечного ве­дення робіт у вугільній, дере­вообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфто­вому господарствах, медич­ній сфері, будівництві, на транспорті. Під час визначен­ня кращих робіт журі керува­лося такими критеріями: акту­альність теми, оригінальність та оформлення, використан­ня знаків безпеки, самостій­ність автора у виконанні ро­боти, її якість.

Були визначені І, ІІ і ІІІ місця у кожній віковій групі, пере­можців нагородили диплома­ми й цінними подарунками.

До складу журі ввійшли пред­ставники Держгірпромнагляду, центральних органів влади, Федерації профспілок України, представники соціальних парт-нерів, Академії мистецтв, дитя­чих і молодіжних організацій, ЗМІ.

З вітальним словом до при­сутніх звернувся перший за­ступник голови Держгір­промнагляду України Віктор Шайтан. У церемонії нагород­ження взяли участь Націо­нальний координатор Міжна­родної організації праці в Ук­раїні Василь Костриця, за­ступник Голови Федерації профспілок України Сергій Ук­раїнець, заступник керівника департаменту охорони праці ФПУ Валентин Маціяшко, го­лова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко, перший заступник директора виконавчої дирек­ції Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професій­них захворювань Сергій Не­стеров, заступник голови ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошничен­ко, представники міністерств і відомств.

Актуальність ініціатив Держгірпромнагляду про за­лучення дитячої творчості до вирішення нагальних питань у сфері промислової безпеки засвідчила зацікавленість за­ходом міжнародних парт­нерів. Міжнародна організа­ція праці схвально відгукну­лася про результати акції та запропонувала поширити цей досвіт серед країн-учасниць цієї організації.

 Сторінку підготувала Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото автора та Кирила ЛАТИШЕВА

07.06.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання