« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  МОП: програма – стратегія дій на майбутнє
МОП: програма – стратегія дій на майбутнє За майже 90 років існування Міжнарод­ної організації праці (МОП) було ухва­лено 188 конвенцій, у яких викладені міжнародні трудові стандарти, що сто­суються таких важливих питань, як ро­бочий час, охорона праці, зайнятість, умови праці окремих категорій трудя­щих тощо. Для того, щоб конвенції МОП мали законний статус і почали впрова­джуватися у життя, їх неодмінно мають ратифікувати уряди держав. Проте іс­нує вісім конвенцій про фундаментальні права, відомі як основоположні трудо­ві стандарти, які застосовують як держави-члени МОП, так і держави, що їх не ратифікували.
 
Спецвипуск
  Безпека праці: навантаження на бізнес чи фактор зростання української економіки?
Безпека праці: навантаження на бізнес чи фактор зростання української економіки? Федерація профспілок України, редакція жур­налу «Охорона праці» і журнал «Промисло­ва безпека» за підтрим­ки Національного коор­динатора МОП в Україні провели 24 вересня у Бу­динку спілок круглий стіл з проблем безпеки пра­ці. Головна тема обгово­рення – взаємозв’язок і вплив належно організо­ваної охорони праці на економічний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.
 
Спецвипуск
  Звернення Голови ФПУ Юрія Миколайовича КУЛИКА з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана
Звернення Голови ФПУ Юрія Миколайовича КУЛИКА з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана У всьому світі 1 жовтня відзначається Міжнарод­ний день людей похилого віку. Україна підтри­мала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає це свято.
 
Спецвипуск
  Стан та пропозиції щодо вирішення проблем соціального захисту ветеранів праці
Стан та пропозиції щодо вирішення проблем соціального захисту ветеранів праці В Україні проживає 13,6 млн пенсіоне­рів, основна час­тина яких отримує пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування». Нині мінімальний роз­мір пенсії за віком, за наявності у жі­нок – 30 років, а у чоловіків – 35 ро­ків страхового ста­жу, встановлю­ється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який із 1 січня ц. р. становить 894 грн (з 1 грудня ц. р. – 949 грн). На жаль, серед­ній розмір пенсії надзвичайно низький і на 1 червня 2013 року становив 1478 грн. При цьому майже 10 млн осіб отримують пенсію до 1500 грн.
 
Спецвипуск
  Безпека праці має стати державним пріоритетом
Безпека праці має стати державним пріоритетом Коментар Голови Фе­дерації профспілок України Юрія Кулика щодо стану охорони праці та ролі держа­ви й профспілок у ви­рішенні актуальних проблем у цій сфері.
 
Спецвипуск
  Запобіганню професійним захворюванням – більше уваги
Запобіганню професійним захворюванням – більше уваги Щороку на виробництві по всьому світі помирає 2 млн 300 тисяч осіб. Із них 300 тисяч – через нещасні випадки, 2 мільйони – унаслідок проф­захворювань.
 
Спецвипуск
  28 квітня – Всесвітній день охорони праці
28 квітня – Всесвітній день охорони праці ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2013 році за­ходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
 
Спецвипуск
  Партнерство заради соціального захисту людини праці
Партнерство заради соціального захисту людини праці 12 лютого відбулася зу­стріч Голови Федера­ції професійних спілок України Юрія Кулика з народним депутатом України, головою Ко­мітету Верховної Ради України з питань соці­альної політики та пра­ці Петром Цибенком. Узаході взяли участь заступники Голови ФПУГригорій Осовий, Сер­гій Кондрюк та Сергій Українець, а також на­родний депутат Укра­їни, заступник голови парламентського Комі­тету Олександр Стоян.
 
Спецвипуск
  П’ять ключових зон соціальної несправедливості
П’ять ключових зон соціальної несправедливості 20 лютого в Україні вдруге відзнача­ється День соціальної справедливос­ті, який був започаткований у нашій країні минулого року за ініціативою ФПУ та запроваджений Указом Пре­зидента України Віктора Януковича. День соціальної справедливості від­значається задля привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громад­ських організацій до вирішення про­блем соціальної справедливості й со­ціального захисту, подолання бідності, забезпечення повної зайнятості, гід­ної праці, гендерної рівності та соці­ального добробуту для всіх громадян України. 8 лютого, напередодні від­значення Дня соціальної справедли­вості, у Будинку спілок відбулася прес-конференція, присвячена цій темі.
 
Спецвипуск
  Забезпечення соціальної справедливості
Забезпечення соціальної  справедливості Стаття 1 Конституції визначає, що Україна є суве­ренною і незалежною, демократичною, соціаль­ною, правовою державою. Соціальна держава – це держава із соціально орієнтованою еконо­мікою, в якій створено можливості для грома­дян заробляти своєю працею достатні доходи для повноцінного життя, забезпечені базові со­ціальні гарантії, гідні пенсії та стипендії, захист людей від бідності, доступні культура, освіта й охорона здоров’я. Це суспільство, в якому немає прірви між багатими й бідними. Однак, на жаль, сьогодні в Україні ці принципи соціальної спра­ведливості залишаються тільки на папері.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання