« на головну 21.05.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ – ЦЕ ПРЯМЕ СПРИЯННЯ ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ!»

Щорічно 28 квітня у світі відзначають Всесвітній день охоро­ни праці. Якщо вже доволі мирні країни усвідомлюють важ­ливість цього аспекту діяльності людини, то що вже говорити про таку діяльність в умо­вах війни, як маємо зараз на вітчизняних теренах?! З цього важливого для люди­ни праці питання ми розмовляємо із за­ступником Голови ФПУ, головою Проф­спілки будівельників України Василем АНДРЕЄВИМ.

– Як Ви охарактеризуєте стан з охороною праці в Україні під час воєнного стану. Які порушення тех­ніки безпеки на робочих місцях найбільше при­вертають увагу профспілок?

– Стан охорони праці в пер­шу чергу характеризується рівнями виробничого трав­матизму і професійної за­хворюваності. За даними Держпраці, у 2022 році вони залишилися високи­ми попри те, що кількість працюючих порівняно з 2021 роком зменшилась на понад 1 млн осіб.

З початком повномасштаб­ної збройної агресії росій­ської федерації проти України тисячі працівни­ків втратили можливість працювати у безпечних та здорових умовах праці. З’явилась велика кількість нових, у т.ч. смертельно не­безпечних чинників в усіх галузях економіки. Нега­тивно вплинуло на безпеку праці і рішення Уряду щодо мораторію на здій­снення державного нагля­ду у сфері охорони праці. На цьому ми постійно на­голошуємо.

За період війни під час ви­конання трудових обов’язків на виробництві по­страждали 3065 працівни­ків, у тому числі 520 – зі смертельним наслідком. Безпосередньо внаслідок військової агресії під час виконання трудових обов’язків на виробництві постраждали 711 працівни­ків, з яких 252 – зі смертель­ним наслідком.

Увага профспілок зосеред­жується не на окремих по­рушеннях техніки безпеки, хоча під час здійснення громадського контролю їх відзначають, а на систем­них причинах виробничого травматизму на підприєм­ствах, в організаціях і уста­новах, на діях, чи бездіяль­ності роботодавців, дер­жавних службовців.

– Нещодавно завершено проєкт Міжнародної організації праці щодо підготовки нового законопроєкту про без­пеку і здоров’я на робочо­му місці. Які підсумки цієї роботи?

– Проєктом планувалося прийняття законопроєкту, але на жаль відсутність впродовж останніх 4 років належного соціального діа­логу призвела до затягу­вання його розробки та по­годження із профспілками і роботодавцями. Довгий час Мінекономіки не сприймало пропозиції і за­уваження СПО об’єднань профспілок і СПО робото­давців до проєкту закону. І лише після того, як МОП надала свої технічні реко­мендації розробникам, зна­чна частина найважливі­ших профспілкових пропо­зицій була сприйнята. Очі­кується найближчим часом розгляд проєкту в Уряді з наступною передачею його до Верховної Ради. Ось там у профільному парламент­ському Комітеті будемо на­магатись відстояти й інші наші пропозиції.

– Розкажіть про започат­ковану Вами за підтримки міжнародних профспілкових центрів і організацій програму ко­роткострокових курсів для навчання мікронавичкам у будівництві?

– Нова професія за 10 днів. Здавалося б, – це неймовір­но, такого не може бути та ще й під час війни. Але як з’ясувалося, – це абсолют­но реально. Коли ми зу­стрілися зі слухачами – внутрішньо переміщени­ми особами, яких зібрав за­проваджений Профспіл­кою будівельників Украї­ни освітній проєкт – Хаб неформального професій­ного навчання мікронавич­кам у будівельній справі на базі Броварського про­фесійного ліцею, вони нам сказали, що спочатку в таке самі не вірили, осо­бливо, коли дізналися, що здобуття нової професії безоплатне. І коли про­йшли оформлення і при­йшли на перше заняття в сучасно обладнані вироб­ничі класи, переконалися у правильності зробленого ними вибору.

Пілотна група слухачів на­вчального курсу «Монтаж­ник металопластикових конструкцій» у Хмель­ницькому вже завершила навчання. У Броварах ви­пущено групу монтажни­ків санітарно-технічних систем і устаткування. За­раз слухачі здобувають ще одну дефіцитну будівель­ну спеціальність лицю­вальник - плиточник, а з де­яким часом ми навчатиме­мо зварювальників в Чер­нігівській, Полтавській, Харківській областях. Наше стратегічне завдан­ня в організації таких кур­сів, – це запуск цілої систе­ми набуття мікронавичок. Ми сподіваємось залучити і роботодавців і державу.

– Під час воєнного стану профспілки продовжу­ють здійснювати гро­мадський контроль за додержанням законо­давства про працю та охорону праці, створен­ням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно - побутових умов, за навчанням?

– Так, це роблять штатні і обрані виборними проф­спілковими органами представники з охорони праці. У 2022 році представ­ники профспілок провели 8700 обстежень підпри­ємств, організацій або їх окремих підрозділів на предмет дотримання робо­тодавцями законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 1569 обстежень проведено спільно з представниками територіальних органів Держслужби України з пи­тань праці. В результаті виявлено 9978 порушень вимог відповідних законо­давчих та нормативно - пра­вових актів.

Слід зазначити, що 93% ви­явлених порушень усува­лися у строки, встановлені представниками профспіл­кових організацій. За ре­зультатами проведених пе­ревірок підприємств чи їх структурних підрозділів роботодавцям, державним органам нагляду направле­но 396 подань щодо виявле­них порушень вимог зако­нодавства про охорону пра­ці, на 97% цих подань отри­мано відповіді про вжиті заходи реагування.

Громадський контроль профспілок є потужним ме­ханізмом своєчасного вияв­лення небезпек, поперед­ження виробничих, соціаль­но - економічних ризиків.

– «Запрацюють будівельники – відродиться Україна». Як профспілки долучаються до відродження країни?

– Викликана війною криза в економіці негативно від­билась й на діяльності під­приємств будівельної галу­зі, частина яких перебува­ють у простої й мають зарплатні борги, втрача­ють кваліфіковані кадри. Не мають замовлень на­віть цегельні заводи. Проф­спілка будівельників ро­бить все можливе, щоб під­тримати трудові колекти­ви, надаючи гуманітарну та фінансову допомогу працівникам.

Ми принципово реагуємо на непоодинокі факти вико­ристання роботодавцями неоформлених працівни­ків, порушення трудового законодавства та правил охорони праці, приховуван­ня нещасних випадків.

Значну увагу Профспілка приділяє збереженню на фоні масової міграції, мобі­лізації трудових колекти­вів та підготовці кваліфіко­ваних кадрів у закладах профтехосвіти. Нещодавно у Дніпрі проведено тиж­день будівельних професій «Моя професія – на благо України», спрямований на підвищення престижу буді­вельних професій, підго­товку кадрів нового рівня.

Разом з соціальними парт­нерами Профспілка працює над відновленням виробни­цтва, забезпеченням зайня­тості, погашенням зарплат­них боргів, вирішенням со­ціальних питань. Наполе­гливо працює над реаліза­цією тези «Запрацюють бу­дівельники – відродиться Україна» та чекає такого ж підходу від влади.

– Щорічно 28 квітня в по­над 100 країнах світу з ме­тою привернення уваги суспільства і, головне, вла­ди до проблеми безпеки людини на робочому місці, відзначають Всесвітній День охорони праці. Під яким девізом цього року він проходить та які захо­ди плануються?

– День охорони праці в Україні, як і в усьому світі проходитиме цього року під девізом «Безпечне та здорове робоче середовище – основоположний принцип та право на роботу». Сто­совно нашої країни, то ство­рення на робочих місцях належних безпечних умов праці – це ще й пряме спри­яння перемозі України.

Основоположний принцип означає, що держави–чле­ни МОП зобов’язані дотри­муватися стандартів безпе­ки праці і здоров’я на робо­ті за профільними конвен­ціями МОП навіть без їх­ньої ратифікації.

Тут безпека праці винесе­на на один щабель із прин­ципами викорінення най­гірших форм праці – при­мусової, дитячої, – а також із засадничими правами свободи об’єднання і ко­лективних переговорів та викорінення дискриміна­ції в сфері праці.

У цьому році Держпраця не створювала, як у мир­ний час, організаційний комітет з представників сторін соціального діало­гу, який планував і затвер­джував відповідні заходи. Кожна членська організа­ція ФПУ готується до від­значення цього дня за сво­їм власним планом. На за­гальнонаціональному рів­ні 27 квітня проведуть між­народний вебінар за учас­тю представників Уряду, Мінекономіки, об’єднань роботодавців та профспі­лок, Європейського співто­вариства з охорони праці (ESOSH). 28 квітня ми вша­нуємо пам’ять працівни­ків, які загинули на робо­чих місцях, покладанням квітів до пам’ятного знаку в Соломенському районі м. Києва.

РОЗМОВУ ВІВ ЮРІЙ РАБОТА

 

Всесвітній день охорони праці 2023

ДО ТЕМИ

Безпечне та здорове ви­робниче середовище – ос­новоположний принцип і право у сфері праці.

У червні 2022 року Міжнародна конференція праці (МОП) прийняла рішення включити «без­печне та здорове вироб­ниче середовище» до переліку основополож­них принципів і прав у сфері праці МОП.

28 квітня 2023 року МОП відсвяткує це рішення, зібравши експертів та учасників, щоб обговори­ти наслідки, які воно має для світу праці, а також те, як на практиці реалізувати це право у світі праці. Також бу­дуть представлені ре­зультати дослідження стану імплементації різних положень осново­положних Конвенцій №155 та №187.

20.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання