« на головну 23.02.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1040)
13
Лютий
 
Інтерв’ю
 
Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»

Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Розмова із заступником В. О. Голови Федерації профспілок України Володимиром САЄНКОМ

Розмова із заступником В. О. Голови Федерації профспілок України Володимиром САЄНКОМ

  «Ми повинні підставляти плече один одному»

  У зв’язку з трагедією, що ста­лася 19–21 лютого на май­дані Незалежності в Києві, та масовими пораненнями про­тестувальників Федерація профспілок України й ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ви­ступили з ініціативою нада­ти можливість постраждалим безкоштовно пройти курс від­новного лікування в профспіл­кових санаторіях. Про те, як відбувається процес оздоров­лення, розповідає заступник в. о. Голови ФПУ Володимир Саєнко.

  Тетяна РУБАН, «ПВ»

– Володимире Володимиро­вичу, як народилася ідея оздоровлення людей, які по­страждали під час протестних акцій на Майдані?

– Байдужих людей в Україні дуже мало. Тому кожен у міру своїх сил намагався якимось чином допомогти, підставити власне плече. Не можна сказа­ти, що ідея оздоровлення пора­нених майданівців виникла спонтанно. Вона виникла у ке­рівників самих санаторіїв, які на місцях отримували інфор­мацію про те, що людина, яка повернулася з Майдану, потре­бує оздоровлення. Вона заро­джувалася у керівництва ФПУ, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Президії ФПУ, ЦК галузевих профспілок, облпрофрад за сприяння радника в. о. Голови ФПУ Сергія Мартинюка.

– Як була формалізована ця ідея?

– Спочатку кілька санаторі­їв прийняли на оздоровлення людей. Причому прийняли за власною ініціативою. Після об­говорення на загальних зборах трудові колективи санаторіїв ухвалили рішення, зібрали власні кошти та викупили пу­тівки на оздоровлення по­страждалих майданівців. Вод­ночас була проведена зустріч керівництва ФПУ та «Укрпрофоздоровниці» з представника­ми Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати пра­цездатності і представником Ради громадських ініціатив Майдану, за результатами якої скоординовані дії для першо­чергового надання путівок на санаторно-курортне лікування постраждалим, які є застрахо­ваними згідно із чинним зако­нодавством і мають право на лікування (оздоровлення) за рахунок коштів Фонду. Однак, зважаючи на велику кількість постраждалих, які не є застра­хованими у Фонді соцстраху та фактично не мають змоги про­йти лікування за державними соціальними програмами, нами було прийнято спільне рі­шення про запровадження окремого нормативно-правово­го акта, що врегулює порядок лікування й оздоровлення цієї категорії осіб.

Тому ФПУ разом з представ­никами Ради громадських іні­ціатив Майдану підготовили проект постанови про організа­цію та реабілітацію постраж­далих громадян, відповідно до якої незастраховані особи ма­ють право пройти курс реабілі­тації та лікування в санаторно-курортних закладах за медич­ними показання­ми. Даний проект постанови на­правлений до Мі­ністерства соці­альної політики на доопрацюван­ня, після чого його буде подано на затвердження Кабінету Міні­стрів України.

– Скільки по­страждалих уже пройшли оздо­ровлення, і в яких санаторіях ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» проводиться реабілітація?

– На сьогодні оздоровлено близько 50 осіб. Наразі в клініч­ному санаторії «Жовтень» (Конча-Заспа) проліковано 17 осіб. До речі, частину коштів на цю благодійну акцію зібра­ли самі працівники санаторію. Також необхідне лікування отримали вісім хворих на ку­рорті Миргород, п’ятеро – в клі­нічному санаторії «Карпати» (Закарпатська область), двоє – в санаторії «Черче» на Івано-Франківщині. Ще вісьмох хворих, які отримали тер­мічні опіки, на безкоштовну ме­дичну реабіліта­цію готові при­йняти фахівці клі­нічного санаторію «Авангард», розта­шованому в м. Не­мирів. Про це го­ловний лікар са­наторію повідо­мив керівників Київського цен­тру термічної травми та плас­тичної хірургії і Київської міської клінічної лікарні № 2, де постраждалі проходили курс стаціонарного лікування. Крім того, п’ятеро осіб з пато­логією органів опори та руху найближчим часом можуть пройти реабілітацію в санато­рії ім. Пирогова (курорт Куяль­ник, м. Одеса), п’ятеро по­страждалих, які перенесли оперативні втручання на орга­нах шлунково-кишкового тракту, – в санаторії «Поляна» (м. Свалява, Закарпатська об­ласть), шестеро осіб з наслід­ками травм кістково-м’язової системи та ушкодженнями хребта – в санаторії СКРЦ «Слов’янський курорт». У сана­торії «Славутич» (Дніпропе­тровська область) можуть про­йти лікування 2–3 особи з хво­робами нервової системи та ор­ганів кровообігу, двоє по­страждалих із патологією ор­ганів шлунково-кишкового тракту – в клінічному санато­рії «Курорт Березівські міне­ральні води» на Харківщині, троє постраждалих з патологі­ями органів опори та руху – в санаторії «Любень Великий» (Львівська область).

– За якими напрямами здій­снюється відновне лікування?

– Виконавчою дирекцією Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності закупів­ля послуг у реабілітаційних відділеннях санаторно-курорт­них закладів здійснюється за сімома профілями відновного лікування: після гострого ін­фаркту міокарда, пролікованої нестабільної стенокардії, опе­рацій на серці та магістраль­них судинах; після гострих це­реброваскулярних порушень; після оперативних втручань на органах травлення; після орто­педичних, травматологічних операцій, при дефектах та по­роках розвитку хребта, пласти­ці суглобів, ендопротезуванні і реендопротезуванні, репланта­ції кінцівок; при порушеннях перебігу вагітності; при пору­шеннях обміну речовин та за­хворюваннях ендокринної сис­теми, а також реабілітація піс­ляопікових хворих.

– Як люди реагують на таку допомогу?

– Судячи з відгуків, люди досить позитивно сприймають допомогу «Укрпрофоздоровни­ці» постраждалим майданів­цям.

– Яким чином відбуватиметь­ся їх оздоровлення надалі?

– Сподіваємося, що незаба­ром отримаємо затверджену постанову Кабміну, а наразі будемо віднаходити кошти та формувати резерви для оздо­ровлення. Крім того, сьогодні виникла ще одна проблема – біженці з Криму. Наразі ми за­ймаємося їхнім розміщенням, вивчаємо можливості поселен­ня цих людей у санаторіях і пансіонатах «Укрпрофоздоров­ниці», які мають відповідні по­тужності, площу.

– У яких регіонах розміщува­тимуть біженців?

– Київська область, Харків і Харківська область, Чернігів­щина, Херсонщина. Тобто там, де є незавантажені потужності оздоровниць.

Зокрема, в санаторії «Украї­на», що у смт Ворзель під Киє­вом, уже розміщено 20 сімей. Є можливість прихистити 60 сі­мей у санаторії «Дубки». Але існує проблема із сплатою зна­чних коштів за спожиту елек­троенергію, яких у нас немає. Тому сьогодні ми спільно з юристами шукаємо шляхи її вирішення. Із свого боку, ми го­тові поселити людей, а з іншо­го – енергетики мають ставити­ся до цієї ситуації з розумін­ням.

12.05.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання