« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ЄКП – ЗА ПРЕЗУМПЦІЮ ЗАЙНЯТОСТІ

ЄКП – ЗА ПРЕЗУМПЦІЮ ЗАЙНЯТОСТІ

На початку місяця між країнами-членами ЄС нарешті досягнуто попередньої згоди щодо директиви про роботу на платформах, яка застрягла в глухо­му куті.

Ключовим положенням є презумпція зайнятості для «гігових» працівників, якій платформи чинили опір до кінця, оскільки вона обіцяла відчутний вплив на життя працівни­ків на всьому континенті. Крім того, директива по­ширює колективні права на всіх «осіб, які викону­ють роботу на платфор­мах», включно з самозай­нятими особами.

Європейська конфедера­ція профспілок з самого по­чатку висунула на обгово­рення презумпцію зайня­тості (яку можна спросту­вати). У більшості країн- членів ЄС вона відсутня, і тепер їм усім доведеться її запровадити, одночасно за­хищаючи працівників від будь-якого надмірного збільшення навантаження.

Під час тривалих пере­говорів щодо директиви співзаконодавці вилучили загальні критерії для за­пуску презумпції зайня­тості, за що виступав ЄКП. Натомість вони обрали спрощений підхід, що ґрунтується на національ­них визначеннях «праців­ників» та «фактів, що вка­зують на контроль і керів­ництво».

Однак заходи підтрим­ки, передбачені статтею 6, є набагато слабшими, ніж сподівався ЄКП. Директи­ва закликає держави-чле­ни запровадити процедури для «виявлення, націлю­вання та переслідування» платформ, які не відпові­дають правилам, а ЄКП на­полягав на автоматичній перевірці всіх платформ.

Однак це цілеспрямова­ний підхід, який державам- членам нелегко обійти, і він прискорить цей процес для незліченної кількості вразливих працівників.

Після остаточного схва­лення директиви Європей­ським парламентом вона набуде чинності, що дасть державам-членам ЄС дво­річний термін для її тран­спозиції. Звичайно, бороть­ба за транспозицію та імп­лементацію буде такою ж запеклою, як і навколо за­конодавчої процедури.

Профспілки продовжу­ватимуть відігравати свою роль. Кожне судове або ад­міністративне рішення, що доводить підпорядку­вання працівників плат­формам в одній країні в рамках застосування ди­рективи, буде джерелом ін­формації та мотивацією для відстоювання таких же прав в інших країнах.

Профспілки продовжу­ватимуть змушувати плат­форми цифрової праці сіда­ти за стіл переговорів. Ком­панії повинні визнати необ­хідність справжнього соці­ального діалогу та справед­ливих колективних догово­рів, які захищають гідність і права всіх працівників.

ЛЮДОВІК ВОЕТ, КОНФЕДЕРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

 

СОЦІАЛЬНА ЄВРОПА ПОТРЕБУЄ НОВОГО ПОНЯТТЯ «ПРАЦІВНИК»

Різниця між найманими та са­мозайнятими працівниками стає непослідовною та заста­рілою.

Режими трудового права в Європі залиша­ються фундаментально закріпленими «бінар­ним поділом» між зайнятістю та самозайнятістю.

Виключення самозайнятих працівників з-під дії законодавства про охорону праці в минулому не було ні принциповим, ні послідовним, а зде­більшого випливало з політичного вибору, який на той час був сумнівним і ставав дедалі більш неспроможним. Сьогодні середній заробіток са­мозайнятих значно нижчий, ніж у категорії за­йнятих, а дослідження все частіше вказують на те, що самозайняті піддаються більшому віднос­ному ризику бідності та соціальної ізоляції.

Зміни в структурі ринків праці, аутсорсинг, приватизація збільшили частку робочої сили в категорії самозайнятих. Це зробило різницю між найманими працівниками та самозайнятими в кращому випадку нечіткою, а в гіршому – схиль­ною до навмисних зловживань.

Нещодавно ухвалений проєкт директиви ЄС про роботу на платформах, аби працівники гіг- економіки могли користуватися гармонізова­ною, неспростовною презумпцією зайнятості, врешті-решт підтриманий урядами багатьох країн у модифікованому вигляді, який делегу­вав національним органам влади завдання розробити власну – можливо, «менш жорстку» – презумпцію зайнятості, яку можна було б спростувати.

Хоча директива відображає все ще тотеміс­тичну природу бінарного поділу, вона порушує табу на обмеження трудових прав і захисту лише найманими працівниками. Окрім презумпції за­йнятості, майже всі права, викладені в ній, засто­совуються до набагато ширшого поняття «особи, яка виконує роботу на платформі», що означає «будь-яку особу, яка виконує роботу на платфор­мі, незалежно від характеру договірних відносин або її призначення залученими сторонами».

Європейська комісія вже забезпечила, щоб інші права, такі як право на колективні перегово­ри, ефективно реалізовувалися поза межами трудових відносин. Суд ЄС долучився до цієї дис­кусії, наголосивши, що права ЄС на рівне ставлен­ня поширюються на всіх працівників, незалежно від юридичної форми, в якій вони працюють. Ро­бітничий рух дедалі більше приймає цю ідею.

Ці зміни, однак, різко контрастують з визна­ченнями, що формують більшість європейських та національних інструментів у сфері трудових прав, які все ще обмежуються невиправдано вузькою ідеєю про те, що тільки ті, хто має під­рядний трудовий договір, повинні користувати­ся захистом. Давно назріла потреба в ширшій концепції працівника.

Це частина нашої серії про прогресивний «маніфест» на виборах до Європейського парламенту

НІКОЛА КАУНТУРІС – професор трудового та європейського права в Університетському коледжі Лондона.

ВАЛЕРІО ДЕ СТЕФАНО – професор права у Школі осгуд холл, Йоркський університет, Торонто.

ДЖОН ХЕНДІ – адвокат, який практикує в Лондоні, почесний професор юридичного факультету Університетського коледжу Лондона та член Палати лордів від лейбористів

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ BWI ТА ПРОФБУД З ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

У Варшаві відбулась Міжнародна конфе­ренція BWI та ПРОФБУД « Ukraine Reconstruction Conference 2024». Захід об’єднав представників 27 профспілок із 19 країн світу, а також представників ЄБРР, офісу МОП для Центральної та Східної Європи, Центру Солідарністі в Україні, Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Європейського парламенту, кам­паній GIZ , BESIX , Constructive Intl ., OECD .

Головною метою конференції була відкрита дискусія про ви­клики, що стоять перед будівельним сектором України в умовах війни та повоєнної відбудови України.

Протягом двох днів конференції було проведено ряд сесій, які охоплювали широкий спектр тематик:

Сесія 1: Виступи представників ПРОФБУД про поточну ситу­ацію в Україні – під час сесії представники ПРОФБУД з різних ре­гіонів України поділились історіями про те, як війна вплинула на умови праці пересічних працівників будівельного сектору в Україні. Крім того, голова ПРОФБУД Василь Андреєв розповів про гуманітарну роботу профспілки та нові реалії профспілко­вої роботи в умовах війни.

Сесія 2: Післявоєнна реконструкція: Заклик до спільних тру­дових норм для інвестицій в Україну – під час сесії було розгля­нуто як перспективи інвестицій в інфраструктурний сектор Укра­їни, так і те, як ми можемо об’єднати зусилля для моніторингу до­тримання трудових прав у всіх проєктах з реконструкції.

Сесія 3: Поточні тенденції: Що будується і що планується для України – сесія була присвячена будівельним проєктам, які на­разі реалізуються або перебувають на стадії підготовки в Укра­їні. Було обговорено поточні виклики, з якими стикаються ком­панії, що працюють в Україні.

Сесія 4: Охорона праці та безпека під час реконструкції – се­сія була присвячена трьом нагальним ризикам у сфері охорони праці та здоров’я для будівельників в Україні: азбест, предмети, що не вибухнули, та психічне здоров’я.

Сесія 5: Забезпечення кваліфікованими працівниками буді­вельних професій в Україні – на сесії було представлено вплив війни на наявність кваліфікованих будівельників в Україні, що охоплює як втрату значної частини будівельної робочої сили на фронті, так і присутність великої кількості переміщених осіб з ін­ших галузей, які шукають роботу в будівництві. Було презентова­но роботу профспілкових ХАБів мікронавичок у будівництві.

Сесія 6: Розвиток трудового законодавства в Україні – під час сесії було представлено презентацію МОП про останні зміни в українському трудовому законодавстві, а також обговорено вплив цих змін на захист основних трудових стандартів в Україні.

ПРОФБУД висловлює щиру подяку

08.05.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання