« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

РОБОТА ПЛАТФОРМИ: ПРОФСПІЛКИ ВИГРАЮТЬ ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ ПРАЦІВНИКІВ

РОБОТА ПЛАТФОРМИ: ПРОФСПІЛКИ ВИГРАЮТЬ ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ ПРАЦІВНИКІВ

Мільйони людей, які працюють на цифро­вих платформах, на­решті отримають мі­німальну заробітну плату, допомогу по тимчасовій непрацез­датності та інший за­хист зайнятості після ухвалення держава­ми-членами ЄС ди­рективи про роботу на платформах.

Профспілки домоглися включення презумпції за­йнятості зі зміщенням тя­гаря доведення. Замість того, щоб окремі працівни­ки проходили через трива­лі судові процеси, щоб до­вести, що вони є працівни­ками, тепер корпорації платформ будуть доводи­ти, що ті не є найманими працівниками.

Директива також визнає роль профспілок у всіх ас­пектах економіки плат­форм, зокрема в таких пи­таннях, як управління ал­горитмами. Попри заклики послабити ці положення, вони були залишені без змін, що підтверджує на­гальну потребу в колектив­них переговорах в економі­ці платформ.

За даними Європейської Ради, до кінця року кіль­кість людей, які працюють через цифрові платформи, зросте до 43 мільйонів осіб.

Коментуючи голосуван­ня, Людовік Воет, Конфеде­ративний секретар ЄКП, сказав:

«Ми перемогли. Проф­спілки змінили ситуацію.

Нарешті з’явилися рі­шення, які допоможуть за­лагодити скандал з фіктив­ною самозайнятістю. Сьо­годнішнє рішення означає, що мільйони людей, які працюють через цифрові платформи, більше не бу­дуть позбавлені мінімаль­ної заробітної плати, лікар­няних, відпускних та соці­ального забезпечення.

Це не передчасний мо­мент: кількість людей, які працюють через платфор­ми, зросла на понад 30% за 800 днів, що минули відто­ді, як Комісія прийняла це законодавство.

Протягом цього часу працівники та їхні проф­спілки боролися до остан­нього, щоб утримати тиск. Ми пишаємося всіма тими працівниками, які органі­зувалися, та їхніми проф­спілками, які забезпечили цю масову перемогу.

Об’єднання зусиль на єв­ропейському рівні мало ви­рішальне значення для за­безпечення цього законо­давства, яке є першим у своєму роді у світі. Сильна прихильність союзників трудящих у Європейсько­му парламенті та Раді ЄС допомогла нам подолати цей бар’єр.

Держави-члени були на­полегливими і побачили крізь димову завісу корпо­рацій-платформ. Сьогодні вони стали на бік трудя­щих. Ми вітаємо іспанське та бельгійське головуван­ня в Раді за їхню рішучість довести це законодавство до кінця. Зараз настав час для національних урядів підготуватися до його швидкої імплементації».

 

ПРОФСПІЛКИ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ В БРЮССЕЛІ ПРОТИ ЗАХОДІВ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ

Бельгійська федерація загальної пра­ці ( FGTB / ABVV ) мобілізувалася проти заходів жорсткої економії, вимагаючи свободи колективних переговорів і припинення скорочень системи соці­ального забезпечення. Генеральний секретар ЄФПГО Ян Віллем Ґаудріаан приєднався до демонстрації, щоб під­тримати бельгійських державних службовців.

У виступах профспілкових лідерів перед Європей­ською Радою було засуджено запропоновані правила еко­номічного управління. Генеральний секретар ЄКП Естер Лінч повторила гасло демонстрації: «Нізащо, ми не будемо платити!» Вона також додала: «Руки геть від наших зарп­лат, руки геть від нашого соціального забезпечення».

Якщо нові правила економічного управління будуть прийняті, Бельгії доведеться скоротити державні витрати на 30 мільярдів євро – одне з найбільших скорочень серед країн-членів ЄС. Це призведе до різкого зростання безро­біття, зниження зарплат і підриву державних послуг.

Оскільки привид жорсткої економії переслідує Європу, профспілки посилюють свої протести та демонстрації, ви­ступаючи проти запропонованих заходів. 12 грудня ЄКП зібрала тисячі людей у Брюсселі проти заходів жорсткої економії. У Фінляндії профспілки страйкують проти насту­пу уряду Орпо на права профспілок та соціальне забезпе­чення. Французькі профспілки мобілізуються для загаль­ного підвищення зарплат і проти планів уряду не заміню­вати працівників, які виходять на пенсію в державному управлінні. Профспілки стурбовані заходами жорсткої економії, запропонованими урядом у Великобританії, включаючи значне скорочення робочих місць державних службовців та державних послуг.

 

МКП ВИМАГАЄ ВКЛЮЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ У ГЛОБАЛЬНУ ТОРГОВЕЛЬНУ ПОЛІТИКУ

Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) привер­нула увагу Світової органі­зації торгівлі (СОТ) до інтересів трудящих, вимагаючи включення трудових прав у глобальну торговельну по­літику.

На цьогорічній Міністерській конферен­ції СОТ, що проходила в Абу-Дабі, делегація МКП наполягала на створенні такої торго­вельної системи, яка б ставила на перше місце права трудящих і сприяла соціальній справедливості, одночасно підтримуючи порядок денний розвитку для країн з еко­номікою, що розвивається, з метою збере­ження політичного простору для прове­дення структурних перетворень без обме­жень.

Генеральний секретар МКП Люк Тріангл сказав: «З моменту свого створення СОТ сприяла розвитку торгівлі за рахунок тру­дових прав. Включення основоположних прав трудящих в торговельну політику вже давно назріло».

Під час конференції МКП організувала панельну дискусію за участю торгового представника США Кетрін Тай, виконавчо­го віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса та міністра торгівлі Південної Африки Ебрагіма Пателя на тему «Забезпечення соціальної справедливості та трудових прав у торговельній політиці».

Люк Тріангл заявив під час дискусії, що МКП вважає, що повага до трудових прав є імпліцитною в СОТ, оскільки Декларація МОП про основоположні принципи та пра­ва у сфері праці застосовується до членів МОП, які є членами СОТ. МКП закликає до більш тісної співпраці між СОТ та МОП з ме­тою включення трудових стандартів у ро­боту СОТ відповідно до Глобальної коаліції МОП за соціальну справедливість.

Під час дискусії були внесені пропозиції щодо створення спеціальної робочої групи з питань праці та торгівлі, якій було б дору­чено працювати над включенням трудових прав до порядку денного СОТ.

Конференція міністрів, однак, заверши­лася з мінімальними конкретними резуль­татами і була затьмарена занепокоєнням з приводу порушень свободи слова, вклю­чаючи затримання учасників і обмеження діяльності організацій громадянського суспільства.

 

МІЖНАРОДНИЙ ВЕБІНАР: СПІЛЬНА ПІДТРИМКА ОСВІТЯН УКРАЇНИ

14 березня 2024 року відбувся між­народний вебінар, який об’єднав понад 17 країн світу, задля обговорення питан­ня підтримки осві­тян України у час дії воєнного стану.

Захід був організований Інтернаціоналом освіти спільно з Профспілкою працівників освіти і на­уки України (ПОН).

Спікерами заходу ста­ли: Девід Едвардс – Ге­неральний секретар Ін­тернаціоналу освіти, Георгій Труханов – го­лова ПОН, Ларрі Флен­наган – Президент Єв­ропейського комітету профспілок освіти, Ренді Вайнгартен – Президентка Амери­канської федерації вчителів, Сергій Рома­нюк – заступник голо­ви ПОН, Тетяна Замор­ська – голова Доне­цької обласної органі­зації ПОН.

На порядку денному міжнародного вебіна­ру – допомога праців­никам освіти та їх профспілковим органі­заціям під час війни. Представники освітніх спілок обговорили шляхи подальшої під­тримки та надання до­помоги українським освітянам.

Вебінар продемонстру­вав єдність профспіл­ковців у зміцненні міжнародної солідар­ності.

ПРЕССЛУЖБА ПОН

 

ЯКЩО ЗУПИНЯТЬСЯ ЖІНКИ, ЗУПИНИТЬСЯ СВІТ


ЄФПГО солідарна з жінками та членськими профспілками, які страйкують та проводять демонстрації по всій Європі у Міжнародний жіночий день.

За останній рік Європа зробила деякі кроки вперед - напри­клад, Директива про прозорість оплати праці, яка закріплює принцип рівної оплати за працю рівної цінності в законодавстві ЄС. Були зроблені кроки у боротьбі з насильством проти жінок: прийнята Директива про гендерно-обумовлене насильство та рішення, що відкриває шлях до прийняття державами-членами Конвенції МОП №190.

Але цих кроків недостатньо. За оцінками ООН, лише у 2022 році в Європі було вбито 2 300 жінок, скоєні інтимними партне­рами/сім’ями. Гендерний розрив в оплаті праці становить близь­ко 17%.

ЄФПГО з 19 березня розпочинає переговори щодо керівних принципів ЄС щодо насильства з боку третіх осіб разом з робо­тодавцями ЄС у місцевих та регіональних органах влади; цен­тральних адміністраціях; охороні здоров’я; та, можливо, соці­альних службах. ЄФПГО також продовжуватиме підтримувати ЄКП у реалізації її мандату щодо перегляду рамкової угоди 2007 року про насильство та домагання.

05.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання