« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ПРОФСПІЛКИ В ІТАЛІЇ ОБГОВОРИЛИ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ

ПРОФСПІЛКИ В ІТАЛІЇ ОБГОВОРИЛИ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ

 
Як повідомив заступник Го ­лови ФПУ Олександр Шубін, делегація ФПУ провела ро­бочі переговори із юридич­ними радниками міністра з питань економічної дипло­матії та розвитку МЗС Італії Марко Рого.

Напрацьовано попередні домов­леності із організації процесу спільної роботи над трудовим зако­нодавством, зокрема, роботою над проєктом Трудового Кодексу в умо­вах нових викликів.

Голови делегацій ФПУ та КВПУ виступили на Конференції італій­ської профспілки UIL , подякувавши за активну підтримку України та плідну співпрацю. Було проведено слухання у Комісії з закордонних справ парламенту Італії. На зустрі­чах наголошувалося, що в умовах євроінтеграційного вектору розви­тку України та з урахуванням про­блеми виїзду біженців за кордон, ключовим завданням спільної робо­ти органів влади, роботодавців і профспілок є забезпечення належ­них умов праці та соціального за­хисту працюючих на рівні європей­ських умов з метою можливості для країни конкурувати на ринку праці.

Обговорювалися основні на­прямки необхідної для України до­помоги та підтримки: енергетична безпека, оборонна промисловість, розвиток ІТ-технологій, реабіліта­ція, протезування та відновлення ментального здоров’я військових та цивільних. Саме для представни­цтва та захисту прав та інтересів спілчан в умовах військової агресії російської федерації важливим є побудова ефективного соціального діалогу у співпраці з європейськи­ми партнерами.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ВІДБУВСЯ 6-Й ПОЗАЧЕРГОВИЙ ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС МКП


У віртуальному режимі відбувся 6-й позачерговий Всесвітній конгрес Міжнародної конфедерації профспілок. У конгресі взяли участь делегати від 337 національних членських організацій МКП, які представляють 191 млн трудящих із 167 країн та територій світу. ФПУ представ ­ляв Голова ФПУ Григорій Осовий.

У ході Конгресу висвіт­лили низку таких важли­вих питань, як загострен­ня палестино-ізраїльсько­го конфлікту внаслідок не­щодавнього вторгнення ХАМАС до Ізраїлю, стан соціального діалогу у сві­ті, реалізація нового сус­пільного договору, зміни до Статуту МКП, які поси­люють виборчі процедури.

Генеральним секрета­рем обрано Люка Тріан­гла, який до цього викону­вав обов’язки Генерально­го секретаря МКП з травня 2023 року.

Новообраний Генераль­ний секретар МКП звер­нувся з промовою до деле­гатів, у якій сказав, зокре­ма, наступне: «Для мене велика честь і задоволен­ня отримати довіру гло­бального членства МКП, і я з нетерпінням чекаю можливості очолити орга­нізацію у найближчі роки.

Ніколи ще в історії не було так важливо мати сильну, єдину, представ­ницьку і глобальну орга­нізацію трудящих світу.

У кожному регіоні від­буваються збройні кон­флікти, демократія і пра­ва знаходяться під загро­зою, економічна нерів­ність призводить до того, що сотні мільйонів людей ледве зводять кінці з кін­цями, а взаємопов’язані виклики, включаючи змі­ну клімату, вимагають узгоджених дій, в центрі яких мають бути люди.

Реалізація нового сус­пільного договору для до­сягнення справедливого, рівноправного і сталого світу буде і надалі зали­шатися основною місією МКП».

У своєму виступі Голо­ва ФПУ Григорій Осовий від імені членів україн­ських профспілок щиро подякував МКП, ЄКП та усім національним проф­центрам за солідарність і підтримку українського народу, який чинить геро­їчний опір збройній росій­ській агресії, нагадав про необхідність привернення уваги до України, яка по­терпає від російської агре­сії, а також привітав Люка Тріангла з обран­ням на посаду Генераль­ного секретаря МКП, від­значивши його ділові якості, успішну роботу на європейському континен­ті та відданість профспіл­ковому руху, які «безу­мовно допоможуть згур­туванню МКП і вирішен­ню завдань на глобально­му рівні».

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНСЬКИМИ РОБІТНИКАМИ ТА НАРОДОМ


31-й Всесвітній конгрес Інтернаціоналу гро ­мадського обслуговування (ІГО) та світовий робітничий рух засудили російське вторгнення в Україну.

Російська окупація, військові злочини і злочини проти людяності, скоєні російською армією, а також постійні бомбардування людей і важливих об’єктів інфраструктури, таких як енергетичні компанії та уря­дові установи в Україні, спричинили масштабні руйну­вання. ВООЗ зафіксувала 1147 нападів на заклади охорони здоров’я, починаючи з лютого 2022 року.

У резолюції конгрес вимагає негайного припинення військових дій Росії в Україні та виведення російських військ з усіх окупованих територій; негайного звіль­нення мирних і громадських активістів, профспілко­вих в’язнів і журналістів у Білорусі та Росії; щоб відбу­дова України мала в центрі трудові та профспілкові цінності. Після завершення воєнного стану мають бути відновлені всі трудові та профспілкові права. Ми підтримуємо українські профспілки та громадські рухи в їхньому спротиві лібералізації, дерегуляції та приватизації громадських послуг.

 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ

Порушення прав лю­дини з боку корпора­цій буде в центрі ува­ги на останньому ра­унді переговорів щодо міжнародної угоди, яка регулюва­тиме діяльність транснаціональних корпорацій у сфері прав людини.

МКП та глобальні федера­ції профспілок виклали свої вимоги щодо значно сильнішого тексту для об­говорення міжнародної угоди, спрямованої на ре­гулювання діяльності транснаціональних кор­порацій у сфері прав лю­дини. Обговорення відбу­дуться в рамках дев’ятої сесії Міжурядової робочої групи відкритого складу (МРГВР), яку проводить Рада ООН з прав людини (РПЛ).

Прогрес у національному корпоративному законо­давстві з прав людини та екологічних, соціальних та управлінських принци­пів дозволяє все наполе­гливіше притягувати ТНК до відповідальності за по­рушення прав людини, але клаптикова ковдра різних правил на націо­нальному та регіонально­му рівнях дозволяє бага­тьом компаніям обходити свої обов’язки у сфері прав людини.

«Це унікальна можли­вість закрити серйозну прогалину в міжнародно­му праві та покласти край безкарності за порушення прав людини з боку корпо­рацій. Ми будемо кон­структивно брати участь у цьому процесі і вимага­ти внесення змін до зако­нопроєкту, щоб краще га­рантувати права трудя­щих», – заявив Генераль­ний секретар МКП Люк Тріангл.

Ознайомившись з проєк­том тексту, глобальні профспілки закликають:

– більш тісного узгоджен­ня з третім проєктом тек­сту, який отримав широку підтримку, в якості осно­ви для цієї сесії;

– сильніших і детальні­ших положень, які б від­повідали початковому мандату РПЛ ООН щодо ефективного обмеження корпоративної безкарнос­ті, зокрема, щодо запобі­гання, доступу до засобів правового захисту, юри­дичної відповідальності та юрисдикції;

– відновлення формулю­вань, пов’язаних з кліма­тичною кризою, зокрема, зобов’язань бізнесу запобі­гати, пом’якшувати і ви­правляти шкоду навко­лишньому середовищу, а також встановлення пра­ва людини на чисте, здо­рове і стійке навколишнє середовище.

Люк Тріангл додав: «Ми твердо віримо, що зможе­мо досягти консенсусу і прийняти закон, який за­повнить цю велику прога­лину в міжнародному пра­ві та захистить інтереси трудящих від порушень і зловживань з боку транс­національних корпорацій та інших суб’єктів госпо­дарювання.

Регулювання глобальних ланцюгів постачання з ви­соким рівнем експлуата­ції є критично важливим кроком до побудови силь­ної глобальної економіки. Порушення прав людини робітників-мігрантів на складах Amazon у Саудів­ській Аравії та практики модних брендів у М’янмі свідчать про те, що компа­нії більше не можуть при­ховувати корпоративні порушення прав людини. Настав час оновити між­народне законодавство та запровадити правила, які зупинять ці практики».

Переговори ООН щодо договору про бізнес і права людини відбува­ються в Женеві, Швей­царія, 23-27 жовтня.

10.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання