« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ТРУДЯЩИХ

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ТРУДЯЩИХ

ЄКП та TUCA, які представляють 45 млн працівників у Європі та 55 млн працівників в Аме­риці відповідно, ві­тають тісніше парт­нерство між наши­ми континентами.

Сьогодні, як ніколи раніше, ми стверджуємо, що це оновлене партнер­ство має ґрунтуватися на спільних цілях, включа­ючи прагнення до миру, захист демократії та прав людини, а також пе­рерозподіл багатства і рівність.

Тісніша співпраця і торгівля між нашими ре­гіонами повинна при­звести до створення якіс­них робочих місць на благо наших працівників і наших суспільств. Тор­говельні та інвестиційні відносини між нашими двома регіонами не пови­нні відтворювати міжна­родний розподіл праці, який залишає країни LAC у ролі видобувачів сировини та виробників з низькою доданою вартіс­тю для постачання до ЄС.

Хоча безпека енерго­постачання дійсно має вирішальне значення для екологічного перехо­ду обох сторін, особливу увагу слід приділяти працівникам і місцевим громадам у ланцюжку енергопостачання, в тому числі у видобувних галузях.

Історія відносин між Європою та Латинською Америкою і Карибським басейном характеризу­ється міграційними по­токами між обома регіо­нами. Визнання прав мі­грантів є фундаменталь­ною вимогою профспіл­кового руху. Міграційна політика та політика притулку не повинна криміналізувати мігран­тів. Ми вимагаємо, щоб міграційна політика та політика притулку ґрун­тувалася на солідарнос­ті, відповідальності, за­стосуванні міжнародних законів, стандартів і кон­венцій та повній повазі до прав людини.

Соціально-економічне становище працівників у найвіддаленіших регіо­нах ЄС, в Латинській Америці та Карибському басейні також є критич­ним, а застосування соці­ального законодавства ЄС там також може бути піддане сумніву. Інтере­си працівників цих регіо­нів мають бути враховані ЄС, в тому числі в рамках партнерства ЄС – CELAC . Посилення співпраці між LAC і найвіддаленішими регіонами ЄС, як запро­поновано в новому поряд­ку денному відносин між ЄС і Латинською Амери­кою та Карибським ба­сейном, опублікованому 7 червня 2023 року, має чітко привести до поліп­шення умов життя і пра­ці всіх працівників у LAC , а також в найвідда­леніших регіонах ЄС.

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ТОРГІВЛЮ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИ СОЦІАЛЬНІ УМОВИ

Повага до прав проф­спілок, як вони визначе­ні МОП, має першорядне значення. Йдеться не про те, щоб один регіон нав’язував свою соціаль­ну модель іншому, а про спільне дотримання узгоджених міжнарод­них стандартів.

Таким чином, торго­вельне партнерство по­винно містити обов’язкові та виконувані умови щодо міжнародних тру­дових стандартів і ство­рювати середовище, в якому свобода об’єднання може бути реалізова­на без страху та репре­сій, де визнається роль профспілок, яке сприяє соціальному діалогу і де соціальні партнери мо­жуть вести переговори на автономних засадах.

Це ознаки сталого роз­витку, який підтриму­ють наші організації та їхні члени. Будь-яка тор­говельна угода повинна сприяти розвитку регіо­ну Латинської Америки та Карибського басейну.

Також важливо визна­чити обов’язкові гло­бальні правила, що ви­значають відповідаль­ність транснаціональ­них компаній по всьому виробничому ланцюжку. Ми закликаємо уряди просунутися в перегово­рах щодо обов’язкового договору про транснаці­ональні корпорації і пра­ва людини в рамках Ради ООН з прав люди­ни; а також обидва регіо­ни підготуватися до імп­лементації Директиви ЄС про належну перевір­ку корпоративної стій­кості та національного законодавства, що гаран­тує дотримання прав лю­дини в транснаціональ­них бізнес-операціях.

Ми рішуче засуджує­мо блокаду, яка накла­дає нелюдські обмежен­ня на кубинське суспіль­ство, і включення країни до списку країн-спонсо­рів тероризму. Кубин­ський народ потребує со­лідарності.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ І ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФСПІЛОК Є ВАЖЛИВИМИ

У світлі цього ми гли­боко шкодуємо, що профспілкам не було на­дано можливості обмі­нятися думками з ліде­рами на саміті EU - CELAC 2023 року. Ми ви­магаємо, щоб у майбут­ньому, а також за під­сумками цього саміту, профспілки були краще і структурованіше інте­гровані в діалог між на­шими регіонами.

Така участь, а також справжнє врахування ін­тересів трудящих є кри­тично важливими для підвищення суспільного сприйняття торговель­них угод і пом’якшення їхніх потенційних нега­тивних наслідків. Це оновлене партнерство повинно привести до більш процвітаючих і справедливих сус­пільств і включати соці­альні заходи для під­тримки працівників у секторах, які програють. Ми вимагаємо розвитку державних, універсаль­них, всеосяжних, недис­кримінаційних і спра­ведливо фінансованих систем соціального за­хисту з адекватними ви­платами там, де вони ще не існують.

Угоди про асоціацію досі зосереджувалися на комерційній складовій, а майбутні угоди ризику­ють навіть повністю від­окремити їх від ширшої політичної складової. Передбачені в них меха­нізми моніторингу та контролю не беруть до уваги соціальні наслід­ки та дотримання прав людини. Протягом пері­одів реалізації цих угод ми спостерігали серйоз­ні порушення прав лю­дини і трудових прав у Мексиці, Гватемалі, Ко­лумбії та Перу без ефек­тивних механізмів ви­правлення ситуації в рамках цих угод.

Багаті природні ре­сурси регіону Латин­ської Америки і Кариб­ського басейну не мо­жуть бути простою валю­тою комерційного і фі­нансового обміну. Вне­сок регіону в їх збере­ження повинен також слугувати сталому роз­витку, який ставить за­йнятість і гідну працю в центр уваги, за участю громад, населення і пра­цівників у побудові мо­делі справедливого пере­ходу до чистого енерге­тичного балансу і служи­ти інтересам багатьох, а не обраних.

ПОВАЖАТИ І ЗАЛУЧАТИ ФОРУМ ПРАЦІ

Працівники по обидва боки Атлантичного оке­ану солідарні один з од­ним, засуджуючи мову ненависті, націоналізм, війни та розбіжності. Ми ставимо на перше місце захист інтересів трудя­щих, незалежно від уря­дів. З цієї причини у 2020 році ми створили Форум праці: для посилення участі профспілок у від­носинах між ЄС та CELAC , як платформу для діалогу з Європей­ською Комісією та уряда­ми країн CELAC .

Форум сприяє підви­щенню інтересу та спро­можності профспілко­вих діячів до процесів ре­гіональної інтеграції, со­ціального діалогу, ген­дерної рівності, міграції та інших питань. Форум також оцінює вплив тор­говельних угод на трудо­ві відносини, зайнятість і соціальні права, і осо­бливо на дотримання конвенцій МОП.

Ми прагнемо відроди­ти цей Форум і закликає­мо уряди ЄС та країн CELAC визнати його ле­гітимним і представ­ницьким актором у цьо­му партнерстві, а також брати участь у підготов­ці та проведенні наступ­них зустрічей ЄС та CELAC .

Сьогоднішні геополі­тичні виклики вимага­ють структурної відпові­ді, побудованої за учас­тю трудящих і для них. Ми віримо, що бірегіо­нальні відносини мо­жуть сприяти досягнен­ню цієї мети, і закликає­мо уряди країн ЄС і CELAC прислухатися до трудящих і визначити пріоритети їхніх потреб.

Ми прагнемо відроди­ти цей Форум і закликає­мо уряди ЄС та країн CELAC визнати його ле­гітимним і представ­ницьким актором у цьо­му партнерстві, а також брати участь у підготов­ці та проведенні наступ­них зустрічей ЄС та CELAC .

Сьогоднішні геополі­тичні виклики вимага­ють структурної відпові­ді, побудованої за учас­тю трудящих і для них. Ми віримо, що бірегіо­нальні відносини мо­жуть сприяти досягнен­ню цієї мети, і закликає­мо уряди країн ЄС і CELAC прислухатися до трудящих і визначити пріоритети їхніх потреб.

ПЕРЕКЛАД – ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

 

ІНДЕКС « B - READY

18.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання