« на головну 04.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

Профспілки – провідники цілей сталого розвитку у глобальному світі

Профспілки – провідники цілей сталого розвитку у глобальному світі

11–13 березня у м. Вашингтон (США) проходила зустріч високо­го рівня керівників національних профцентрів, що входять до Між­народної конфедерації профспі­лок, і глобальних профспілок із керівництвом Міжнародного ва­лютного фонду та Світового банку.

У країну на ній представляв заступник Голови ФПУ Олександр Шубін.

У ході триденної роботи відбули­ся фахові дискусії, зустрічі з дирек­тором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, тимчасово виконуючою обов’язки президен­та Світового банку Кристаліною Георгієвою, регіо­нальними виконавчими директорами МВФ і СБ.

Серед тем, що обговорювались: дії міжнародних фінансових інституцій із зниження економічної і гендерної нерівності, діяльність Світового банку щодо забезпечення гідної праці та економічного розвитку, цілей сталого розвитку ООН, стратегія боротьби з кризою, глобальна фінансова стабіль­ність і забезпечення всеохоплюючого соціального захисту, а також роль профспілок у цих процесах.

Коментуючи підсумки візиту до Вашингтону, Олександр Шубін зазначив, що представники між­народних фінансових інституцій разом з профспіл­ками наголосили на необхідності забезпечення справедливої глобалізації.


СБ і МВФ визнали, що роль держави та соціаль­них партнерів у регулюванні соціально-економіч­них процесів має бути ключовою, тоді як раніше міжнародні фінансові установи були більш схиль­ними до застосування ліберальних моделей регулю­вання економіки.

Представники міжнародних фінансових установ і профспілки висловились на підтримку реалізації глобальних Цілей сталого розвитку, затверджених ООН, до яких 2017 року приєдналась і Україна.

СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ

Під час дискусій ішлося про необхідність спра­ведливого розподілу доходів. Було зазначено, що держава має впливати на ці процеси, і як необхід­ний фактор міжнародні фінансові інституції роз­глядають такий економічний інструмент, як міні­мальна заробітна плата. Сьогодні навіть обговорю­ється можливість розробки моделі встановлення єдиного для ЄС показника середньої зарплати з ме­тою збалансування рівня доходів різних верств на­селення у більш розвинених і менш розвинених кра­їнах Євросоюзу.

РІВНІСТЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Щодо питання забезпечення рівності в оплаті праці, представник ФПУ наголосив, що в Україні існує проблема з диференціацією зарплат. Особли­во гостро вона постала в державному секторі, де рівень оплати праці рядових працівників є низь­ким, а керівників державних підприємств – дуже високим.

Представник ФПУ звернувся до керівників сві­тових фінансових інституцій із закликом поруши­ти перед українським урядом питання про забез­печення економічної рівності в оплаті праці, про що неодноразово заявляли українські профспілки.

ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ

Представниками МВФ було наголошено, що в світі є приклади, коли різке підвищення міні­мальної зарплати негативним чином впливає на розвиток економіки країни. Водночас представ­ник ФПУ навів приклад України, де починаючи з позаминулого року, за ініціативою профспілок було вдвічі підвищено мінімальну зарплату з по­дальшим її зростанням темпами, що перевищу­вали рівень інфляції. Він зазначив, що профспіл­ки в Україні виступають за встановлення міні­мальної зарплати на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму, розрахованого на під­ставі вимог міжнародних конвенцій, і навів циф­ри, які підтверджують, що за умови збалансова­ного підходу, контролю за неформальною еконо­мікою, виплатою офіційних зарплат, проведення належної монетарної політики підвищення міні­мальної зарплати не шкодить економіці, а нато­мість сприяє її детінізації, зростанню відраху­вань податків і єдиного соціального внеску, в ці­лому пожвавлює споживчий попит.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У сесії з теми забезпечення всеосяжного соці­ального захисту представник ФПУ взяв участь як основний учасник дискусії. У своєму виступі він наголосив, що в Україні на сьогодні існує досить розвинена система соціального захисту. До її ме­ханізмів, зокрема, належать: соціальна допомога малозабезпеченим верствам населення, соціальне страхування від безробіття, виробничого травма­тизму, нещасних випадків на виробництві тощо, законодавчо встановлений рівень пенсій, міні­мальна зарплата, інструменти колективно-дого­вірного регулювання тощо. Проблема полягає в тому, що названі гарантії є невеликими у грошо­вому вимірі, що напряму пов’язано з низьким рів­нем прожиткового мінімуму.

Зважаючи на те, що ключовим питанням соці­ального захисту є забезпечення належного рівня життя усіх верств населення, представник України наголосив, що величезна трудова міграція, яка спо­стерігається в країні, виникла не лише через неякіс­ні робочі місця, а й через недостатній рівень соці­ального захисту працівників.

В умовах реалізації міжнародними фінансовими інституціями програм, спрямованих на приєднання України до європейського співтовариства, представ­ники цих інституцій мають підтримати українські профспілки у прагненні забезпечити більш високий рівень соціального захисту, що також сприятиме збереженню трудових ресурсів у нашій країні.

МОДЕЛІ ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У частині побудови моделей виходу з економіч­ної кризи представниками міжнародних фінансо­вих інституцій було зазначено, що в умовах кризо­вого стану жорсткі рамки ринку праці іноді упо­вільнюють процес виходу з кризи. Опонентами цього твердження виступили профспілки.

Представник України наголосив на необхіднос­ті економічного розвитку з метою забезпечення розвитку ринку праці, а саме: розширення зайня­тості, створення гідних робочих місць, на що має спрямовуватись максимум ресурсного потенціалу.

При обговоренні питання реструктуризації та реформування підприємств у галузях, які чинять значний вплив на клімат, представником україн­ських профспілок як приклад було наведено ситуа­цію, що склалася у вітчизняній вугільній галузі, де на сьогодні існує проблема, пов’язана з перспекти­вою розвитку шахт державної форми власності. Не­зважаючи на численні проблеми галузі, Урядом не виділяється достатніх коштів для її реформування. Заступник Голови ФПУ запропонував представни­кам міжнародних фінансових установ, за наявності у них досвіду, реалізувати спільно з українським урядом проекти з реструктуризації українських шахт. Наслідком таких реформ, на переконання профспілок, мають стати ліквідація заборгованості із зарплат, їх зростання і максимальне збереження населених пунктів, де на сьогодні розташовані вуг­ледобувні підприємства.

ДІАЛОГ ПРОФСПІЛОК З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

Ключовим на всіх зустрічах було питання, що стосувалося необхідності налагодження діалогу профспілок з міжнародними фінансовими інститу­ціями як на глобальному, так і на рівні країн, з яки­ми вони співпрацюють.

Представники МВФ та СБ заявили про те, що вони є прихильниками такого діалогу на національному рівні. Також було наголошено на необхідності регу­лярних зустрічей представників міжнародних фінан­сових інституцій в Україні з профспілками щодо пи­тань проведення соціально-економічних реформ.

На координаційній зустрічі профспілкової сто­рони, в якій взяли участь керівники профспілкових об’єднань – членів МКП із понад 40 країн, було на­голошено, що профспілкам у своїй роботі необхідно дотримуватись принципів, затверджених на остан­ньому конгресі МКП, що відбувся у грудні 2018 року в Копенгагені, а саме працювати для забезпечення найбільш широкого діалогу з міжнародними фінан­совими інституціями.

Було вирішено сформувати робочу профспілко­ву мережу через Вашингтонський і Брюссельський офіси МКП для постійної координації роботи проф­спілок з міжнародними фінансовими інституціями, забезпечення співпраці та обміну інформацією між профспілковими центрами.

Роль профспілок полягає в тому, аби бути про­відниками Цілей сталого розвитку в масштабах гло­бального світу, зазначили учасники саміту.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

У дусі партнерства та прагматизму

21–22 березня делегація Фе­дерації профспілок України взяла участь у Регіональному форумі з питань сталого роз­витку Європейської економіч­ної комісії ООН у м. Женева (Швейцарія).

В ідповідно до спеціального кон­сультативного статусу Федера­ції профспілок України при ЕКОСОР, у цьому важливому міжнародному форумі взяла участь делегація ФПУ у складі представни­ків її членських організацій. У заході також взяли участь понад 800 представників сис­теми ООН, держав-членів та громадянсько­го суспільства з понад 50 країн світу.

20 березня форуму передувала зустріч представників організацій громадянського суспільства у Палаці націй, на якій обгово­рено питання залучення зацікавлених сто­рін громадянського суспільства регіону ЄЕК ООН до впровадження та моніторингу Порядку денного сталого розвитку на пері­од до 2030 року, посилення співпраці грома­дянського суспільства та його ролі у захо­дах ООН, на яких розглядаються питання досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), включаючи політичний форум високого рівня та Генеральну Асамблею ООН.

Пленарне засідання 21 березня відкрила голова Регіонального форуму з питань ста­лого розвитку, міністр охорони здоров’я і соціального захисту Албанії Огерта Манас­тірлю. З вітальним словом також виступи­ла перший заступник Генерального секре­таря ООН Аміна Мохаммед та Виконавчий секретар ЄЕК ООН і заступник Генерально­го секретаря ООН Ольга Алгаєрова.

Під час перерви відбулася зустріч деле­гації ФПУ із заступником міністра молоді та спорту Олександром Яремою, якого було поінформовано про діяльність ФПУ та її членських організацій за тематикою форуму як на національному, так і міжна­родному рівнях.

У ході наступного діалогу на високому рівні учасників було поінформовано про добровільні національні огляди низки кра­їн регіону, які були визнані рушійною си­лою реалізації ЦСР. Високоповажні пред­ставники країн регіону, які вже представ­ляли добровільні національні огляди або представлять у 2019 році, провели обгово­рення та дискусію щодо національного до­свіду їх підготовки. Особливу увагу приді­лено імпульсу, який добровільні націо­нальні огляди надають реалізації ЦСР, на­ціональній відповідальності, залученню зацікавлених сторін і підвищенню обізна­ності про ЦСР у країнах доповідачів.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання