« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

УКРАЇНУ ЗАЛУЧИЛИ ДО ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

УКРАЇНУ ЗАЛУЧИЛИ ДО ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

Під час офіційного візиту делегації Європейського економічного і соціаль­ного комітету (ЄЕСК) до Києва у столичному Бу­динку профспілок відбу­лась робоча зустріч ке­рівництва ФПУ та СПО репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні з де­легацією ЄЕСК на чолі з її Президентом Олівером Рьопке.

На початку перемовин Гри­горій Осовий привітав високих гостей з ЄС у стінах Будинку профспілок у Києві.

Він поінформував закордон­них партнерів щодо поточної ситуації в Україні, пов’язаної з веденням бойових дій, законо­давчих змін, які заплановані або вже ухвалені, і стосуються діяльності українських проф­спілок. Також відбувся обмін думками щодо стану соціаль­ного діалогу в Україні, рефор­мування трудового законодав­ства, ролі профспілок у при­йнятті державницьких рішень та функціонуванні Національ­ної тристоронньої соціально- економічної ради.

Олівер Рьопке подякував за запрошення відвідати Київ та Будинок профспілок.

– Це перший візит членів ЄЕСК до Україні за час повно­масштабної війни, – наголосив він. – Ми вже провели зустрічі з представниками КМУ, парла­менту України, організацій ро­ботодавців, НСПП, з якими об­говорювали питання реформу­вання сфери соціального діало­гу в Україні, перспективи пово­єнної відбудови України, роз­витку громадянського суспіль­ства тощо.

– Для нас важливим є надан­ня допомоги Україні у цих сфе­рах, щоб голос громадянського суспільства, представниками якого є і профспілки, був почу­тим на усіх рівнях.

Мета нашого перебування в Україні – висловити солідарну підтримку українському наро­ду включно з профспілками України в тій боротьбі, яку ви ведете за свою незалежність, гідність та взагалі за існування України як держави. Таку під­тримку ми надаємо із самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. І це не тільки слова, а й практичні дії: так, у перший день війни рф проти України ЄЕСК ухва­лив Резолюцію, якою рішуче засудив те, що відбулось.

Також ми виступили з ініці­ативою щодо залучення до ро­боти Комітету представників країн-кандидатів до ЄС вже на етапі їх прийняття, що стосу­ється і України, і в тому числі представників українських профспілок. Проєкт поки що знаходиться на стадії реаліза­ції, але ми сподіваємось, що по­чинаючи вже з наступного року представники країн, які мають статус кандидата, та їхніх профспілок будуть представле­ні в ЄЕСК. Таким чином, здій­снюється поступове залучення представників громадянського суспільства до повноцінної ро­боти в європейських структу­рах.

Ми готові продовжувати співпрацювати з вами, тому ви можете завжди покладатись на нашу позицію, яка полягає у тому, що представники грома­дянського суспільства і проф­спілок мають бути залученими до усіх важливих процесів, що відбуваються у вашій державі, серед яких є вступ України до ЄС. А отже, ми сподіваємось, що на шляху до євроінтеграції і в процесі наближення законодав­ства України до законодавства ЄС український уряд буде до­тримуватись усіх висловлених рекомендації, в т.ч. і стосовно розвитку соціального діалогу.

Цього ж дня у Будинку проф­спілок у Києві відбулась зу­стріч керівництва ЄЕСК з пред­ставниками профспілок у скла­ді Української сторони Плат­форми громадянського сус­пільства України – ЄС.

До учасників із промовою звернувся Голова ФПУ Григо­рій Осовий:

– На сьогодні перед нами стоять грандіозні виклики – це повоєнне відновлення і онов­лення України, що потребува­тиме максимального застосу­вання досвіду, принципів і стандартів Європейського Со­юзу. Ми вже маємо дуже гарну і обнадійливу новину про те, що представники громадян­ського суспільства, профспілок і роботодавців України будуть представлені на майданчику ЄЕСК як повноправні члени у діяльності цієї поважної євро­пейської інституції. Отже наша сторона готова до діало­гу, до обговорення тих питань, які цікавлять представників структур ЄС, перш за все з ме­тою розібратись у ситуації в Україні та визначити можли­вості Комітету і євроструктур у допомозі становленню і розви­тку демократії і справедливос­ті в нашій країні.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

  • ДОВІДКОВО

ЄЕСК є консультативним органом Європейського Союзу, що представляє європейське організоване громадянське суспільство. Це орган, який надає представникам європейських соціально- професійних груп та інших організацій громадянського суспільства (ОГС) офіційну платформу для висловлення своєї точки зору з питань, що стосуються ЄС.

Висновки ЄЕСК адресуються Раді, Європейській Комісії та Європейському Парламенту.

ЄЕСК складається з 329 членів, які представляють ОГС з усіх 27 країн-членів ЄС.

 

ЗАЯВА ГЛОБАЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК ДО ЩОРІЧНИХ ЗБОРІВ МВФ ТА СБ

З початком пандемії Covid-19 світ опинився в перманентній кризі, в якій все серйозніші глобальні потрясіння підкреслили не ­рівноправність і нестабіль­ність міжнародної еконо­мічної системи.

У той час, як прибутки корпорацій стрімко зростали, а багатші країни на­магалися зберегти власну економіку, працівники по всьому світу зіштовхнули­ся з падінням купівельної спроможності, державні послуги були урізані до міні­муму.

Нагальні заклики до реформ досягли найвищих щаблів влади, але Світовий банк (СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) реагують на сьогоднішні кризи за вчорашнім сценарієм. Реалістичні оцін­ки стану досягнення Цілей сталого роз­витку (ЦСР) малюють похмуру картину: МОП дійшла висновку, що «світ далекий від досягнення майже двох третин інди­каторів прогресу ЦСР».

У відповідь на зростаючі заклики до реформ СБ оприлюднив «Дорожню кар­ту еволюції» інституції. Документ подво­ює «каскадний» підхід, зосереджуючись на фінансуванні приватного сектору та приватизації суспільних благ. Цей ак­цент також відображений у підході Бан­ку до соціального захисту, а також у ме­тодології проєкту « B - Ready » – наступни­ка суперечливого звіту « Doing business ». Проблемні країни стикаються зі знайо­мими рекомендаціями щодо скорочення заробітних плат, державного сектору та соціальних видатків.

Дедалі більше працівників у світі жи­вуть у країнах, які мають все більше бор­гів і мають меншу вагу в глобальному економічному управлінні. І майже в кож­ній державі працівники стикаються зі зниженням реальної заробітної плати, зростанням боргів і скороченням дер­жавних послуг. Все більш потужні закли­ки до укладення Нового суспільного до­говору лунають від більшості людей, які залишилися поза глобальною фінансо­вою архітектурою, і якщо СБ і МВФ ігно­руватимуть або недооцінюватимуть їхні вимоги, це може підірвати їхню легітим­ність у ці неспокійні часи.

Поточний момент вимагає нових правил гри, і це надає можливості для солідарності та змін. Оновлений мульти­латералізм може забезпечити силу і ле­гітимність для реалізації сміливих про­єктів, яких потребує наш час: реформу­вати нашу зламану «несистему» для врегулювання суверенного боргу, інвес­тувати в енергетичний перехід, не зали­шаючи громади позаду, гарантувати за­гальний соціальний захист і підтриму­вати інклюзивне зростання через гідну працю, що характеризується потужним соціальним діалогом, свободою об’єднань і колективними переговорами – іншими словами, Новим суспільним до­говором.

Рекомендації для міжнародних фінансових організацій:

• переконатися, що кошти, виділені на від­новлення в Марокко, Туреччині, Україні та ін­ших країнах, гарантують гідну працю – зі сво­бодою об’єднань і колективних переговорів;

• заохочувати інвестиції для вирішення важливих глобальних проблем у прозорий, демократичний та сталий спосіб;

• відповісти на заклики реформувати ни­нішню міжнародну фінансову архітектуру, щоб вирішити проблему зростаючого борго­вого тягаря та системної нерівності; взяти на себе зобов’язання щодо багатостороннього списання боргів;

• тісно співпрацювати з профспілками, щоб забезпечити узгодження всього фінан­сування зі справедливим переходом для працівників;

• гарантувати надання якісних держав­них послуг і покласти край руйнівній опор­туністичній приватизації;

• прийняти заснований на правах люди­ни підхід до глобальних викликів, включаю­чи міграцію;

• проводити конструктивні консультації з профспілками при формулюванні своєї еко­номічної, соціальної та трудової політики.

Профспілки рекомендують МВФ:

• посилити впровадження граничних рівнів соціальних видатків, забезпечити нижню межу, а не стелю; Фонд має посилити підтримку держав у збільшенні доходів на соціальний захист, а не сприяти скороченню соціальних видатків;

• сприяти підтримці щодо механізму ре­структуризації суверенного боргу відповід­но до Резолюції ООН A / RES /69/319;

02.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання