« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

АНДРІЙ ЗИМІН: «ПРОФСПІЛКА БОРЕТЬСЯ ЗА ВИЖИВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

АНДРІЙ ЗИМІН: «ПРОФСПІЛКА БОРЕТЬСЯ ЗА ВИЖИВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

Напередодні чергового VI З’їзду Профспілки пра­цівників вугільної промис­ловості України редакція «ПВ» вирішила розпитати Андрія Зиміна, керівника профспілки, про тих, хто тримає енергетичну безпе­ку держави у надскладних умовах сьогодення.

– Для країни загалом звітний період виявився надто склад­ним і буремним. Певно, проф­спілку також не оминули ці об­ставини…

– За час, що сплив від V З’їзду профспілки, через пандемію, а потім ведення бойових дій, від­булися безпрецедентні явища в соціальній, економічній та гро­мадсько-політичній сферах, що значно вплинуло на стан справ у вугільній галузі. Проте, у цен­трі нашої уваги незмінно були захист трудових, соціально- економічних прав та інтересів працівників галузі, забезпечен­ня повної занятості, справедли­вої виплати заробітної плати шахтарям.

Найперше слід відзначити про­ведення Всеукраїнського зі­брання працівників вугільної промисловості України, в ро­боті якого взяли участь Пре­зидент України Володимир Зе­ленський, члени уряду та ке­рівники вугледобувних підпри­ємств та приватних компаній. Там спілчани донесли до гла­ви держави інформацію про реальний стан вугільної галузі, її фінансування, стан виплати заробітної плати працівникам, численні порушення соціаль­но-економічних гарантій та трудових прав шахтарів, тощо. Були надані відповідні дору­чення членам Кабінету Міні­стрів України, виконання яких дозволило активізувати вирі­шення наявних проблем галузі.

Серед позитивних рішень уря­ду слід відзначити створення Антикризового енергетичного штабу на чолі з Прем’єр- міністром України Дмитром Шмигалем, до складу якого увійшов голова профспілки.

– Це відповідним чином по­значилось на діяльності всієї галузі…

– Протягом останніх років за спільної взаємодії профспілки та Міненерго вдалося ініціюва­ти прийняття окремих норма­тивних актів і частково відно­вити втрачені активи та стабі­лізувати виробничу діяльність деяких підприємств. Так, збіль­шення ціни на вугільну про­дукцію та введення режиму ПСО дозволило покращити фі­нансово-економічні показники діяльності підприємств, при­скорити розрахунки за відван­тажене вугілля, а також по­ступово виправляти стан ви­плати поточної заробітної пла­ти працівникам. Крім того, було удосконалено порядок бронювання працівників вугле­добувних підприємств.

Утім, ситуація у вугільній га­лузі залишається складною і нестабільною. Основними чин­никами, що вплинули на її стан, є наслідки російської агресії, загальнодержавна еко­номічна криза, відсутність спрямованої державної полі­тики.

Понад 95% шахт державного сектору працюють без рекон­струкції, рівень зносу активної частини виробничих фондів на­був критичних показників, по­над 2/3 основного стаціонарно­го устаткування шахт потребує негайної заміни. В результаті на підприємствах зменшилася кількість очисних вибоїв, про­тягом звітного періоду встано­вилася стійка тенденція зни­ження показників з видобутку вугілля та проведення гірни­чих виробок, падіння обсягів товарної вугільної продукції та зростання її собівартості. Наразі додається ще й пробле­ма кадрового дефіциту, особли­во нестачі працівників підзем­них шахтарських професій.

– Найголовнішою причиною цього жахливого стану у ву­гільній галузі, певно, є все ж ві­йна…

– З початком бойових дій у ву­гільних регіонах Донецької та Луганської областей повністю припинили діяльність 12 шахт приватного сектору та 33 державні шахти. Через від­сутність фінансування технічно­го переоснащення очисних та прохідницьких вибоїв з держав­ного бюджету обсяг видобутку вугілля зменшився у 1,9 рази.

– А яка ситуація у приватному секторі?

– На вугледобувних підприєм­ствах, які перебувають в сфе­рі управління ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», у відповідних напря­мах більш стабільна ситуація. Компанією ДТЕК передбачені відповідні інвестиції у видо­буток, завдяки чому забезпечу­ється стабільна робота, плано­во проводиться підготовка та введення в дію нових лав , пе­реоснащення та модернізація виробничих процесів, своєчас­но виплачується заробітна пла­та працівникам і відраховують­ся кошти на загальнообов’язкове державне соці­альне страхування. Крім того, виділяються кошти на розви­ток соціальної сфери.

Слід зазначити, що роботодав­ці вугледобувних підприємств не враховують надзвичайно ви­сокий рівень інтенсивності праці та понаднормативні на­вантаження на працівників. За інформацією Дніпропетров­ської територіальної організа­ції профспілки, продуктив­ність праці одного робітника з видобутку вугілля зростає з року в рік. Так, за 2013–2017 роки середня продуктивність праці одного робітника з ви­добутку вугілля складала 70,0 тонн/міс., а за звітний період - відповідно 108,5 тонн/міс.

– А яка зараз ситуація із випла­тою заробітної плати шахта­рям?

– Наразі заробітна плата пра­цівникам виплачується несво­єчасно, а заборгованість з неї набула хронічного характеру і постійно становить 600–800 млн гривень. Однією з причин є не здійснення в повній мірі розра­хунків за відвантажене вугіл­ля. Слід відзначити і те, що рі­вень середньої заробітної пла­ти шахтарів не відповідає спів­відношенню між середньою зарплатою у добувній галузі та середньою зарплатою у про­мисловості України, яке відпо­відно до Галузевої угоди пови­нно бути з коефіцієнтом – 1,9.

– А як щодо правового захисту гірників?

– З боку держави триває процес незаконного подальшого зни­щення мотиваційних факторів престижності шахтарської пра­ці, які передбачені законодав­ством, а саме Гірничим зако­ном України та Законом Украї­ни «Про підвищення престиж­ності шахтарської праці».

Особливо вразливими є скасу­вання та звуження особливос­тей пенсійного забезпечення шахтарів, осіб, що працюють в підземних умовах з особливо важкими та особливо шкідли­вими умовами праці, за Спис­ком №1. Це призвело до скасу­вання права на пенсію на пільгових умовах окремих ка­тегорій осіб, а також зміни особливостей її нарахування не на користь шахтарів.

– Отже, з якими здобутками профспілка гірників підходить до найвищого форуму організа­ції – V І З’їзду профспілки?

– Профспілка працівників ву­гільної промисловості України протягом минулого п'ятиріччя, незважаючи на всю складність подій – епідемію коронавірусу та збройну агресію, – продо­вжує вести свою основну діяль­ність із захисту соціальних і трудових прав та гарантій пра­цівників вугільної галузі.

У сфері інформаційної діяль­ності можемо похвалитися від­відуваністю сайту профспілки, який щоденно відвідує від 300 до 700 осіб. Сайт переглядають не тільки в Україні, а й пред­ставники інших країн – зокре­ма, в Нідерландах, Німеччині, Польщі. Регулярно виходить щотижневий електронний бю­летень ЦК Профспілки «Екс­прес-огляд».

Спортивна і фізкультурно-ма­сова робота та оздоровлення є одним з пріоритетних напря­мів діяльності профспілки. Успішно проводяться спарта­кіади за підтримки Міненерго, ЦР ФСТ «Україна» та Мінмо­лодьспорту.

ЦК профспілки успішно взає­модіє з міжнародними організа­ціями, фондами та іншими структурами. Зокрема, Дніпро­петровська територіальна орга­нізація протягом багатьох років безпосередньо співпрацює з на­ціональною профспілкою гір­ників Великобританії, а пер­винні профспілкові організації Дружківського машинобудівно­го заводу та Харківського ма­шинобудівного заводу «Світло шахтаря» – з Міжнародною ор­ганізацією «Червоний хрест» та Данським союзом.

Загалом, війна завдала вели­чезної шкоди державі в ці­лому, та профспілковому руху зокрема. На цей час у ву­гільній галузі втрачено майже 20 тис. робочих місць.

Якщо фактичний обсяг надхо­джень членських внесків до ЦК у довоєнні роки складав 95% від запланованих, то у 2022 – 2023 рр. він скоротився до 50%.

Значні кошти надійшли в 2022 та першій половині 2023 року на рахунок ЦК профспілки у вигляді фінансової допомоги від Глобального союзу IndustriALL та ФПУ. Всі вони були направлені територіаль­ним і первинним організаці­ям.

В цілому майже весь п’ятирічний період для проф­спілки пройшов у боротьбі за збереження вугільної промис­ловості та забезпечення соці­ально-економічних гарантій та трудових прав працівників.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКИ ІНФОРМУЮТЬ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ


БУТИ НЕБАЙДУЖИМИ

Бути небайдужими – це сьогод­нішня особлива місія профспіл­кового комітету первинної ор­ганізації профспілки вугільни­ків ХМЗ «Світло шахтаря».

Війна – це виклик для проф­спілкових робітників. Це підви­щений обов’язок не стояти осторонь, а з подвоєною силою відчувати настрої спілчан, до­помагати як словами, так і справами.

Первинка активно співпрацює з адміністрацією підприємства, аби виконувався кожен пункт Колективного договору. І щиро дякуємо за те, що сторона ро­ботодавця виконує свої зобов’язання.

За період війни профком надав 750 робітникам-спілчанам ма­теріальну допомогу на суму 605 тис. грн, 18 членів профспілки, житло яких постраждало вна­слідок російської агресії, отри­мали фінансову допомогу на суму 36 тис. грн. Неодноразо­во забезпечували кожного свого спілчанина продуктовими набо­рами, їх видали майже 4 тис.

До Дня Чорнобильської трагедії вшанували ліквідаторів аварії – поспілкувались з ними, нада­ли фінансову допомогу.

Організували акцію «Затишний двір». Завдяки цьому заводча­ни, що мешкають в одному із заводських гуртожитків, отри­мали більш затишний, зручний, чистий, квітучий двір – встано­вили додаткові лавки, сміттєві урни, пофарбували дитячий майданчик, паркан, висадили дерева та квіти.

Зустрічались з батьками пер­шокласників, поспілкувались і об’єднали зусилля на підготов­ку дітей до школи: на кожну ди­тину виділили по 1100 грн. Фі­нансову підтримку у підготовці дітей до школи отримали й са­мітні батьки.

Підтримуємо футбольну та во­лейбольну команди. Відновили заняття з фітнесу для жінок. Готуємося до старту завод­ської спартакіади. 280 робітни­ків та членів їх родин були охо­плені оздоровленням цього року. Наші люди змогли відпо­чити в оздоровчих закладах Трускавця, оцінити красоту Карпат.

Зазначимо, що витрати, спря­мовані на соціальний розвиток з розрахунку на одного працю­ючого, зростають. Якщо у 2020 р. адміністрація та про­фком направили на одного пра­цюючого 2642 грн, то у 2022 р. цей показник склав 8282 грн.

Перед початком війни майже 1170 робітників перебували в складі профспілки (66,4% від загальної кількості робітників на підприємстві). Через вій­ськову агресію відбувся зна­чний відтік персоналу, що спри­чинило суттєве зменшення кількості членів профспілки: в червн?

25.09.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання