« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

КЕМАЛЬ ОЗКАН: «НАШІ СЕРЦЯ З ВАШИМИ НАЗАВЖДИ. МИ ВАШІ НАДІЙНІ ПАРТНЕРИ»

КЕМАЛЬ ОЗКАН: «НАШІ СЕРЦЯ З ВАШИМИ НАЗАВЖДИ. МИ ВАШІ НАДІЙНІ ПАРТНЕРИ»

 
У рамках проведення у Києві міжнародного семінару, організованого за участі Гло ­бального союзу IndustriALL , МОП, Верховного комісара ООН з прав людини та Фонду ім. Фрідріха Еберта, відбулась робоча зустріч заступника Ге­нерального секретаря IndustriALL Кемаля Озкана з Головою ФПУ Григорієм Осо­вим.

Під час перемовин, що відбулися у сто­личному Будинку профспілок, Кемаль Оз­кан подякував Григорію Осовому та у його особі усім представникам українських профспілок-членам Глобального та Євро­пейського союзів IndustriALL за їх участь у дискусії, що відбулась 12-13 липня, і була спрямована на активізацію співпраці соці­альних партнерів в Україні задля захисту прав українських працівників під час війни та в період післявоєнної відбудови.

– На всіх дискусійних майданчиках та міжнародних заходах я бачу, що профспілки, які входять до ФПУ, є гідними посланцями трудящих України і дієво захищають права та інтереси членів профспілок, – сказав Ке­маль Озкан. – Ви справжні патріоти, які до­клали чимало зусиль, в тому числі і до того, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Ми й надалі будемо робити все необхідне, щоб підтримувати вашу пози­цію, наполягати на важливості діяльності ФПУ, її ролі у процесах євроінтеграції та за­хисті прав членів профспілок в Україні. Своїм приїздом ми відчули себе ближчими до вас і тому, користуючись нагодою, я висловлюю вам нашу всебічну підтримку і усім нашим братам та сестрам в Україні.

У відповідь на теплі й дружні слова ви­сокого гостя Голова ФПУ подякував своєму колезі за його візит до нашої країни у такий важкий час.

– Твій приїзд в Україну завжди надає нам оптимізм, тому що у тебе є впевненість і віра у спроможність профспілок, що ми мо­жемо змінити ситуацію на краще, – сказав Г. Осовий, звертаючись до К. Озкана, – але цього було б не достатньо без твоєї особис­тої ролі та внеску в цю роботу як одного з керівників IndustriALL .

Голова ФПУ наголосив на великому зна­ченні дводенної дискусії, що відбулась під егідою авторитетних міжнародних органі­зацій, і яка дозволила її учасникам сконсо­лідуватись і згуртуватись навколо рішення актуальних для України і всього цивілізо­ваного світу проблем.

Він відзначив відкритість та професій­ність розмови і підкреслив, що навіть в умо­вах війни соціальні партнери – профспілки, представники влади і роботодавці мають обговорювати плани на майбутнє, зокрема, щодо ролі і місця профспілок у період після­воєнної відбудови країни, адже саме проф­спілки є представниками найманих праців­ників, які працюють у всіх галузях економі­ки. Потрібно вже зараз визначати перспек­тиви реформування трудових відносин в Україні з метою їх приведення до європей­ських вимог, тощо.

– Під час свого візиту до України я пере­конався, що Україна, не зважаючи на війну і важкі часи, має потенціал і робить все не­обхідне, щоб відродитись після війни, – за­значив керівник IndustriALL . – Ми побачили, що в Україні вибудовується демократична модель на зразок європейської і я переко­наний, що Україна переможе і вибудує справжню реальну і демократичну, стійку модель подальшого розвитку.

Впевнений, що наша солідарність і співпраця триватимуть. Наші серця з ваши­ми назавжди.

У зустрічі взяли участь: голова Атомп­рофспілки України – членської організації IndustriALL Валерій Матов, заступник Голо­ви ФПУ Василь Андреєв, народний депутат України, представник ФПУ у Верховній Раді України Сергій Рудик.

Пресцентр ФПУ

 

«ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПРИ ВІДБУДОВІ КРАЇНИ»

Як захистити права працівників під час війни? Як зберегти ви­робництво? Як відбудувати Україну після війни? Чим може нам допомогти в цьому світ?


Ця надважлива тема стала основою дискусії, яка відбулась у Києві за участі МОП, Глобального союзу IndustriALL та FES , українських та світових профспілкових організацій, роботодавців і представників влади.

До України приїхали: Кемаль Озкан, заступник Генерального секретаря Глобального союзу IndustriALL , а також пред­ставники управління Вер­ховного комісара ООН з прав людини, МОП та Фонд ім. Фрідріха Еберта.

У семінарі взяли участь: Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник го­лови ФПУ Василь Андреєв, керівники та пред­ставники 13 - ти галузевих профспілок, які є член­ськими організаціями Глобального союзу IndustriALL , а також соці­альні партнери, зокрема, з Об’єднання роботодавців України.

Говорили про забезпе­чення прав працівників і профспілок в умовах воєн­ного стану, реформи, які здійснюються в Україні та відбудову країни після ві­йни. Про те, як зберегти ро­бочі місця під час війни, а також, чим нам можуть до­помогти у відбудові країни міжнародні організації.

Шукали способи більш ефективного використання наявного трудового потенціалу, стимулювання по­вернення додому українців, які виїхали за кордон. І як залучення інвестицій може допомогти створити якісні високопродуктивні робочі місця та значно під­няти рівень заробітної пла­ти і рівень добробуту українців.

Втім, соціальний діа­лог має бути і продуктив­ним, і результативним на всіх рівнях. Учасники заходу негативно оціни­ли той факт, що голо­вний майданчик соціаль­ного діалогу – Націо­нальна тристороння со­ціально - економічна рада – з серпня минулого року не працює, незважаючи на заклики сторін профспілок, роботодавців та міжнародних організа­цій. Це питання потребує невідкладного вирішен­ня.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ МИ МАЄМО ДІЯТИ ЕФЕКТИВНО»

У Будинку профспілок у Києві відбулась підсумкова Конференція з реалізації спільного проєкту ФПУ та МОП «Посилення стійкості профспілок в Україні».

У Конференції взяли участь: Голова ФПУ Григорій Осовий, заступ­ники Голови ФПУ Олек­сандр Шубін і Євген Драп’ятий, голови всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань, представники членських організацій ФПУ – учасники проєкту, коорди­натор МОП в Україні Сергій Савчук, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ та ін.

Відбулась фахова дискусія щодо сучасного стану національного профспілкового руху, визначе­но шляхи посилення спроможності профспілкових організацій усіх рівнів більш ефективно викону­вати свої завдання з пред­ставництва і захисту прав та інтересів працівників – членів профспілок.

Важливість саме цих за­вдань у своєму виступі відзначив Г. Осовий. Він наголосив, що в усьому світі зараз увага до України є надзвичайно ви­сокою. Ми отримуємо від закордонних партнерів як економічну так і гуманітарну й політичну підтримку, тим самим сприяючи боротьбі українців за незалежність і цілісність своєї держави. Громадські організації та профспілки також беруть активну участь у цих про­цесах, тому для нас сьогодні на перший план ви­ходять питання модернізації нашої діяльності та зміцнення інституційної спроможності українських профспілок, щоб в умовах воєнного стану ми могли діяти ефективно, знати та використовувати в нашій роботі норми і практики, які вже напрацьовані на­шими зарубіжними пар­тнерами.

– Нам важливо знати, яким чином працюють і позиціонують себе профспілки в Європі та у світі, як вони взаємодіють у форматі співпраці у складі таких глобальних профоб’єднань, як МКП, ЄКП. Не зважаючи на те, що сьогодні підсумкова Конференція проєкту, ми не припиняємо цю роботу. Конференція надала по­штовх, щоб нам визначи­тись, що ми можемо зроби­ти для реалізації завдань, поставлених 8 - м З’їздом ФПУ, а також подальши­ми рішеннями наших ви­борних органів, – сказав Г. Осовий.

У ФПУ була створена робо­ча група з реалізації зазна­ченого проєкту, робота ве­лась із залученням міжнародних організацій, зокре­ма ЄКП, членською організацією якої нещодавно стала ФПУ.

Під час Конференції були презентовані дослідження, проведені у рамках зазначеного проєкту з на­ступних тем:

• «Молоді працівники України та їх роль у профспілках», – доповідач Іванна Храпко, голова Молодіжної ради ФПУ;

• «Дослідження громадської думки щодо ставлен­ня до профспілок та визна­чення пріоритетних напрямів діяльності профспілок відповідно до потреб та очікувань працюючих», – доповів Володимир Хар­ченко, заввідділу ФПУ.

З міжнародних практик:

• «Особливості організаційної побудови Європейської конфедерації профспілок», – доповідач Василь Шилов, керівник департаменту ФПУ;

• «Організаційна структу­ра міжнародних національних профцентрів, зо­крема, на прикладі діяльності національного об’єднання профспілок Польщі (OPZZ)» для організаційно - статутних змін ФПУ та її членських організацій, – Лариса Ров­чак, керівник департамен­ту ФПУ;

• презентація мобільного застосунку ФПУ «Профспілка цифрова», – Віталій Мудрак, заввідділу ФПУ.

Конференція проводилась за сприяння проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», що фінансується Урядом Данії, і програма якого розрахова­на до 2024 року.

Пресцентр ФПУ

18.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання