« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПРОФСПІЛКИ ПІДТРИМАЛИ ПОЛІТИКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, СПРЯМОВАНУ НА ПОДОЛАННЯ «ДЕШЕВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ»

ПРОФСПІЛКИ ПІДТРИМАЛИ ПОЛІТИКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, СПРЯМОВАНУ НА ПОДОЛАННЯ «ДЕШЕВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ»

Рада ФПУ, яка зібралась на своє засідання 29 черв­ня ц.р. у Києві у Будинку профспілок, обговорила стан виконання рішень ви­борних органів Федерації, зокрема щодо структур­них змін у ФПУ та актуалі­зації своїх завдань в умо­вах війни та курсу України на євроінтеграцію. Засі­дання вів Голова ФПУ Гри­горій Осовий.

На 6-му засіданні Ради роз­глянуто низку організаційних питань, зокрема про членів Ради ФПУ та зміни у складі постійних комісій Ради ФПУ. Створено нову Постійну комісію з питань міжнародної роботи і європей­ської інтеграції.

Питання, якому члени Ради присвятили основний час для об­говорення, – «Про поточну ситуа­цію, стан виконання рішень ви­борних органів, зокрема щодо структурних змін у ФПУ, й актуа­лізацію завдань в умовах війни та євроінтеграції»: доповідь Голови ФПУ Григорія Осового, аналітичні матеріали до неї, виступи проф­спілкових лідерів з галузевих та територіальних організацій.

Обговорено питання, з якими найбільше до профспілок звер­таються люди: дефіцит робочих місць і масштабне безробіття, значне падіння реальної зарпла­ти і накопичення заборгованості по зарплатах, зростання цін і та­рифів, призупинення індексації грошових доходів, «замороже­на» мінімалка і мінімальна та­рифна ставка в бюджетній сфері.

Члени Ради ФПУ підтримали тезу, виголошену Президентом України 28 червня ц.р. під час ви­ступу у Верховній Раді про те, що «Україна має відмовитися від ідеї, що нібито праця україн­ців і українок має бути деше­вою. Бо нібито дешевизна праці наших людей була конкурент­ною перевагою нашої України. Ми ставимо собі за мету досягти рівня оплати праці, який можна було би визначати за формулою «сусіди в Євросоюзі +30%», – ска­зав Володимир Зеленський.

Це співпадає з визначеним Стратегією діяльності ФПУ на 2021-2026 роки «Час дій та якіс­них змін» очікуваним результа­том: «рівень середньої заробіт­ної плати підвищено вдвічі. За­робітна плата кваліфікованих працівників більше 1000 євро».

Актуалізовані завдання щодо забезпечення трудових, соціаль­но-економічних прав працівни­ків в умовах воєнного стану, по­дальшої допомоги ЗСУ, вну­трішньо переміщеним особам, профспілковим організаціям, які знаходяться на території, де відбуваються бойові дії та у від­новленні їх роботи на звільне­них територіях, постраждалим від війни членам профспілок та сім’ям загиблого, пораненого, пропалого безвісти члена проф­спілки.

Серед завдань, поставлених Радою:

– посилення правового захис­ту працівників при прийнятті законів, постанов Уряду, наказів міністерств, при прийнятті рі­шень роботодавця;

– використання нових можли­востей, наданих нещодавно при­йнятим законом про колективні договори та угоди для забезпечен­ня трудових, соціальних гаран­тій, безпеки на робочих місцях;

– поглиблення міжнародної співпраці для впровадження кращих практик і трудових та соціальних стандартів Європей­ського союзу;

– захист майнових прав ФПУ і територіальних профоб’єднань.

ФПУ продовжить виконання завдань, визначених Стратегією діяльності ФПУ на 2021-2026 рр. «Час дій та якісних змін», рі­шень VIII З’їзда ФПУ, Ради та Президії ФПУ з урахуванням їх актуалізації в умовах війни та євроінтеграції.

Рада ФПУ дала рішучу відсіч нападкам на Федерацію, засу­дивши провокативні дії, спрямо­вані на підрив іміджу найчи­сельнішої громадської організа­ції країни та дискредитацію її керівництва. Продемонструвала згуртованість та виявила спро­можність і надалі вирішувати важливі питання життя людей праці.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ФПУ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ, ДОПОМАГАЄ ПОСТРАЖДАЛИМ

Президія ФПУ на своєму засіданні прийняла рішен­ня щодо фінансо­вої допомоги різ­ним категоріям спілчан, по­страждалим че­рез воєнні дії, які веде росія проти України, зокрема, членам профспі­лок, які постраж­дали внаслідок підриву Кахов­ської ГЕС і ракет­ного удару по Центру психіа­тричної допомо­ги, дітям і дорос­лим.

Також надано безпово­ротну фінансову допомогу за зверненнями територі­альних профоб’єднань.

Президія ФПУ розгляну­ла та підтримала пропози­ції ФПУ до проєкту Дер­жавного бюджету України на 2024 рік.

Члени Президії розгля­нули та прийняли рішення щодо нової редакції проєк­ту постанови Ради ФПУ «Про внесення змін до по­станови Ради ФПУ від 25.05.2021 № Р-І-9 «Про постійні комісії Ради ФПУ та їхній персональний склад» і до Положення про Постійні комісії Ради ФПУ».

Президія також розгля­нула питання про конфлікт інтересів та неможливість участі в ТСК народної де­путатки України Третьяко­вої Г.М. як заявника в кри­мінальному провадженні. Відповідна правова пози­ція ФПУ з цього питання буде надіслана голові пар­ламенту, до ТСК та голові парламентської фракції «Слуга народу».

Члени Президії ФПУ провели корегування Бю­джету ФПУ на 2023 рік.

Засідання Президії від­булось напередодні VI-го засідання Ради ФПУ, яке відбулось 29 червня ц.р.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

21.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання