« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ФПУ У ЗВ’ЯЗКУ ПІДВИЩЕННЯМ УРЯДОМ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ФПУ У ЗВ’ЯЗКУ ПІДВИЩЕННЯМ УРЯДОМ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Міністерством енергетики України на засідання Уряду 30 травня 2023 року внесено з голосу проєкт По­станови Кабінету Міністрів України про підвищення тарифу на елек­троенергію до 2,64 грн кВт/год. За­значений проєкт рішення внесений як невідкладний, без попереднього погодження із зацікавленими мі­ністерствами, відомствами, соці­альними партнерами і його прийня­то в цілому.

Розуміючи, що наша країна знаходиться в запеклій стадії війни, зазнаючи безпово­ротних людських втрат, руйнування інфра­структури при відсутності коштів на її від­будову, вважаємо несправедливим, що таке відновлення фактично лягає на плечі збіднілих працюючих українців.

У 2022 році реальні доходи населення ско­ротилися на 25%. Фактичний розмір прожит­кового мінімуму для працездатних осіб, роз­рахований у цінах квітня ц.р., складав 7782 грн, при цьому мінімальна заробітна плата у 2023 році залишається без змін – 6700 грн. Тобто рівень бідності все більше поглиблю­ється саме серед працюючого населення.

Попри це Уряд збільшив тариф для на­селення з 1,44 грн (до 250 кВт/год на місяць) та 1,68 грн (більше 250 кВт/год на місяць) до 2,64 грн за кВт/год. Це на 57–83% більше, ніж попередній тариф. Найбільше зростан­ня тарифу відбулося для найменш соціаль­но захищеної категорії споживачів.

Президія Федерації профспілок України звертає увагу, що прийняття Урядом таких рішень має бути:

– збалансованим та соціально виваже­ним;

– прийнятим після публічного громад­ського обговорення;

– на основі економічно обґрунтованих розрахунків;

– з дотриманням принципів соціального діалогу.

Прийняте рішення буде вимагати виді­лення додаткових коштів з Державного бю­джету на покриття субсидій з оплати жит­лово-комунальних послуг для найменш захищених верств населення (за попере­дньою оцінкою, додатково необхідно виді­лити 6-7 млрд грн). До того ж, низька плато­спроможність населення призведе до ще більшого зростання заборгованості зі спла­ти за житлово-комунальні послуги і погли­блення кризи підприємств, які надають такі послуги.

Закликаємо Уряд та сторону роботодав­ців віднайти можливості для компенсації населенню зростаючих витрат на житлово- комунальні послуги та збереження трудо­вого потенціалу України, зокрема через під­вищення мінімальних гарантій, таких як: розміру мінімальної заробітної плати, про­житкового мінімуму, мінімальної пенсії, страхових виплат та соціальних допомог.

Працюємо для перемоги та з вірою в перемогу!

 

У ВІДНІ ПРОЙШОВ 20-Й З’ЇЗД ОБ’ЄДНАННЯ АВСТРІЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

З’їзд Об’єднання ав­стрійських профспілок (ОАП) відбувся в Ав­стрійському конгрес- центрі у Відні.

367 делегатів обрали Голову, заступника Голови та Виконавчий комітет ОАП, прийняли Програму дій на новий період та внесли зміни до Статуту ОАП.

Очільник ФПУ Григорій Осовий звернувся з промовою до учасників з’їзду, серед яких: найвище дер­жавне керівництво Австрії, її сто­лиці, прогресивних політичних партій, міжнародних і європей­ських профцентрів.

Завдяки кампанії «За ОАП» було створено позитивний імідж ОАП і продемонстровано, наскільки ба­гато різноманітних і вагомих при­чин є для того, щоб бути частиною профспілкового руху Австрії. ОАП є різнобарвною, великою і різнома­нітною. Австрійським трудящим ні­чого не дається просто так. Кожен крок вперед – це важка праця, яка вимагає домовлятися, боротися і перемагати. Австрійський профрух не хвилює, звідки хтось походить або скільки він заробляє. Він висту­пає за покращення умов праці для всіх працівників. Саме заради цьо­го і зібрався 20-й З’їзд.

 

ВИСТУП НА КОНГРЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК В АВСТРІЇ

Григорій Осовий

Голова Федерації

профспілок України

Об’єднання профспілок Австрії відіграє важливу роль у сфері праці і суспіль­но-політичному житті краї­ни. Унікальний досвід соці­ального діалогу і трипар­тизму та синергія зусиль со­ціальних партнерів стали продуктивною частиною за­гальної стратегії розвитку та забезпечення добробуту.

Ми, українці, теж хочемо жити вільно, самостійно ви­значати свою долю і майбут­нє в єдиній європейській сім’ї. За це ми нині платимо надвисоку ціну.

Війна позбавила життя десятки тисяч моїх співвіт­чизників, кращих синів і до­чок українського народу. Зруйновано сотні міст і сіл, їх жителі втратили робочі міс­ця і доходи та опинилися за межею бідності. Мільйони моїх співгромадян стали ви­мушеними переселенцям та мігрантами.

Перед працівниками і профспілковими організаці­ями під час війни постали нові виклики: криза зайня­тості, падіння реальної зарплати, обмеження трудо­вих прав на період воєнного стану. Загальна чисельність членів профспілок ФПУ ско­ротилася на 520 тисяч, а кількість тих, хто сплачує профспілкові внески, впала вдвічі.

Війна також стала однією з причин кризи вартості життя в ЄС.

Щоб знищити Україну, агресор не зупиняється ні перед чим!

Нещодавній підрив ро­сійськими військовими дам­би Каховської ГЕС миттєво позбавив десятки тисяч лю­дей житла і майна, спричи­нив глобальну екологічну катастрофу, яка, як вважа­ють екологи, є прологом до ще більших злочинів.

Безпрецедентне захо­плення та мінування най­більшої в Європі Запорізької атомної станції може у будь який момент призвести до аварії і спричинити витік ра­діації, в рази більший, ніж це було на Чорнобильській АЕС.

Тривають щоденні атаки на енергетичні об’єкти, ци­вільну інфраструктуру, які по­збавляють мільйони людей електроенергії, тепла та води.

Винні у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні повинні бути покарані, а країна– агресор понести повну юри­дичну і матеріальну відпові­дальність.

Лише перемога спільни­ми зусиллями та повернення під юрисдикцію України оку­пованих територій та міжна­родні гарантії безпеки при­пинять подальші злочини москви.

Змучені, але нескорені українці хочуть чим скоріш повернутися до мирного життя. Адже новий Соціаль­ний договір, Гідна праця мо­жуть здобуватися лише в умовах миру.

Дякую, що на Конгресі ЄКП ви підтримали нашу іні­ціативу щодо проведення в Києві профспілкової конфе­ренції «Друзі України» у ве­ресні ц.р.

Нам буде про що говори­ти. Це і повоєнне відновлен­ня України, євроінтеграційні процеси, забезпечення профспілкових прав і трудо­вих гарантій, осучаснення діяльності самих профспі­лок.

Ми завжди будемо пам’ятати, що австрійські профспілки вже в перші дні війни прийшли нам на допо­могу, надавши ліки, продо­вольство, побутові речі для вимушено переміщених осіб.

Хочу від імені трьох міль­йонів членів профспілок, які нині на своїх робочих місцях наближають Перемогу, пе­редати слова вдячності Об’єднанню профспілок Ав­стрії за гуманітарну допомо­гу і проявлену солідарність в цей важкий час.

Але війна триває і кожен день ми несемо втрати і Україна та українські проф­спілки потребують подаль­шої допомоги.

Щиро віримо, що вже зо­всім скоро прийде Мир.

Перемогу ми разом від­значимо у Києві, столиці звільненої України, а надалі повноправного члена Євро­пейського Союзу.

Разом ми переможемо!

 

 

10.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання