« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

КОНГРЕС ЄКП РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ

КОНГРЕС ЄКП РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ

Сотні делегатів, спостерігачів та гостей прибули до Берліна на 15-й Конгрес Єв­ропейської конфедерації профспілок (ЄКП), який розпочав свою роботу.

Очікується чотири дні дебатів та прийняття рішень, а також виступи чудових запрошених спікерів. Серед спікерів в першій половині дня виступи делегатів Конгресу – Голови ФПУ Григорія Осового та Голови КВПУ Михайла Волинця – відразу після демонстрації відеофільма щодо солідарності з Україною.

Конгрес святкуватиме 50-річчя ЄКП. На полях Кон­гресу передбачені зустрічі членів української проф­спілкової делегації з Генеральним секретарем ЄКП Естер Лінч та в.о. Генерального секретаря МКП Люком Тріангелом, ну і, звичайно, з представниками делега­цій, в першу чергу, профцентрів, які надали гумані­тарну допомогу, як біженцям в Україні, так і біженцям в країнах їх перебування, а також профспілкам.

Днем раніше збирався Молодіжний комітет ЄКП за участі лідерів профспілкового руху, які приєдналися до молодих активістів для інтерактивної та відвертої дискусії про майбутнє профспілкового руху та роль, яку повинні відігравати молоді працівники.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВІТЕР ЗМІН НА КОНГРЕСІ ЄКП

На Конгресі ЄКП відчува­ється вітер змін. Делегати подбали про майбутнє профспілкового руху, про­голосувавши вчора за мо­лодіжну квоту, яка гаран­тує, що відтепер кожен четвертий делегат на кон­гресі має бути молодше 35 років.

Помилки минулого

– Зміни – значить «вчитися на помилках минулого», – сказав канцлер Німеччини Шольц, ви­ступаючі на Конгресі.

Наразі, коли мова йде про еко­номічні правила ЄС, ознак цього дуже мало. Нове дослідження ЄКП, опубліковане сьогодні, по­казує, що країнам-членам ЄС до­ведеться скоротити мінімум на 45 млрд євро свої бюджетні витра­ти відповідно до боргових правил ЄС, які набудуть чинності в січні наступного року.

Цього було б достатньо для фі­нансування понад 1 млн медсес­тер, вчителів та інших працівни­ків громадського обслуговування.

На щастя, ще є час, щоб зміни­ти ці правила, і делегати будуть обговорювати, як це зробити, адже економіка має працювати для людей і планети.

Міжнародна солідарність

Найбільш пам’ятними момен­тами стали овації, якими стоячи зустріли зворушливі виступи де­легатів з України.

Як справедливо зазначила вчо­ра голова Об’єднання німецьких профспілок Ясмін Фахімі, справ­жня солідарність вимагає дій.

І саме тому було показано ві­део, яке продемонструвало прак­тичну солідарність, яку профспіл­ки надали сестрам і братам в Україні, що включала в себе до­ставку всього – від одягу до дитя­чого харчування, а також тисячі євро.

З днем народження!

Після довгого дня в залі Кон­гресу делегати відзначили 50-річ­ний ювілей ЄКП та Європейського інституту профспілок. В холі ви­ступаючі надали належне цим ін­ституціям.

Чи мала рацію ЄКП протягом своєї історії? У 2011 році, після кризи казино-капіталізму, поча­лася криза євро. Щоб врятувати єврозону, відзначали виступаючі, уряди, ЄС та МВФ використовува­ли лише один рецепт: сувора еко­номія, скорочення зарплат і пільг, а також маргіналізація профспі­лок і соціального діалогу.

ЄКП рішуче виступає проти цієї політики і докладатиме зу­силь, щоб не дати знову занурити Європу в рецесію та безробіття. Десять років потому, під час кри­зи, спричиненої пандемією Covid -19, уряди та ЄС «заново від­крили» для себе важливу роль со­ціальних партнерів, важливість інвестицій, збереження робочих місць та політики стимулювання. Адже макроекономічні аргумен­ти ЄКП десятирічної давнини під­твердилися.

Зустрічі на полях Конгресу

Відбулася зустріч членів укра­їнської делегації у повному скла­ді з Генеральним секретарем ЄКП Естер Лінч. На зустрічі йшлося про приїзд у вересні цього року місії ЄКП до Києва, щоб не лише продемонструвати солідарність з українськими профспілками, але й визначитися з участю європей­ських профспілок у післявоєнній відбудові України, підтримати прагнення України щодо отри­мання повноправного членства в ЄС. Також відбулася зустріч з представниками Швейцарської конфедерації профспілок. Швей­царія 5–16 червня прийматиме де­легатів та гостей 111 Міжнародної конференції праці. Йшлося про неприпустимість участі делегації країни-агресора, яка порушує всі міжнародні стандарти, у роботі Конференції та її контрольних ор­ганів.

Голова ФПУ та його заступник зустрілися з Олівером Йорке, пре­зидентом Європейського еконо­мічного і соціального комітету ЄС, який, як відомо, ухвалив резо­люцію на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, а також реко­мендації для європейських інсти­туцій та урядів країн-членів ЄС щодо допомоги Україні у повоєн­ному відновленні. Обговорено плани участі ЄСЕК у її сприянні. Українські представники подяку­вали ЄСЕК за більш широке залу­чення українських громадських організацій до дискусій і рішень ЄС, котрі стосуються України.

До кола європейської родини

На самому початку засідань прийняття українських громад­ських профспілкових організацій – ФПУ та КВПУ – до складу Євро­пейської конфедерації профспі­лок було остаточно затверджено Конгресом. Україна поступово до­сягає мети – членства в ЄС. При­наймні, українські профспілки вже там!

 

ВИСТУП ГОЛОВИ ФПУ ГРИГОРІЯ ОСОВОГО НА КОНГРЕСІ ЄКП

Нинішній Конгрес є знако­вою подією не лише для євро­пейського, але й для міжна­родного профспілкового руху.

Адже Європейська конфеде­рація профспілок йде в аван­гарді боротьби за права та ін­тереси працівників в усьому світі.

Прийміть щирі вітання з на­годи цього чудового Ювілею!

Ми пишаємося тим, що ста­ли членською організацією ЄКП. Здійснилося давнє прагнення наших спілчан, яке виборювалися на майда­нах, увійти до єдиної євро­пейської родини.

Однак і сьогодні українцям доводиться проходити через жахливі випробування ві­йною, платити надвисоку ціну, віддаючи життя кра­щих своїх синів і дочок за свободу, незалежність і євро­пейські цінності.

Брутальна війна російської федерації проти України ста­ла найбільш масштабною після Другої світової війни і призвела до колосальних руйнувань, безробіття, ін­фляції, міграції, кризи вар­тості життя. Остання не обі­йшла і Європу.

Немає і не може бути про­щення агресору за цілеспря­мовані обстріли й бомбарду­вання житлових будинків, лікарень, шкіл, церков, гума­нітарних коридорів, об’єктів критичної інфраструктури. Людство ніколи не забуде трагедій у Бучі, Ізюмі, Марі­уполі, які продемонстрували звіряче обличчя агресора.

Однак війна не зламала волю українського народу до свободи. Україна має най­більшу глобальну підтримку у своїй історії – в антиросій­ську коаліцію увійшли дер­жави з усіх континентів, кожна країна Європейського союзу. Адже українці захи­щають не лише свою неза­лежність, а й безпечне май­бутнє всієї Європи та світо­вий порядок!

Тому відкриття Україні шля­ху до членства в ЄС – це спра­ведлива відповідь україн­ському народу. Створення Офісу з підтримки адаптації українського законодавства до acquis (аквіс) ЄС безумов­но прискорить впроваджен­ню європейських стандартів.

Ми також високо цінуємо включення до Програми дій Європейської конфедерації профспілок заходів щодо до­помоги українським проф­спілкам у проведенні вну­трішніх реформ, трудовому і соціальному законодавстві.

Ми вдячні Генеральному се­кретарю Естер Лінч за під­тримку нашої ініціативи з проведення профспілкової «Конференції друзів Украї­ни» з питань миру та євроін­теграції. Пропоную провести її в Києві.

Зараз європейські держави ви­значаються, хто і як буде допо­магати у відбудові України. Створено Європейський альянс по відновленню міст і регіонів України. Україна по­винна стати, завдяки спіль­ним зусиллям, країною з кон­курентною ринковою соціаль­ною економікою, «зеленими» робочими місцями і гідною працею та умовами життя.

Важливо, щоб українські мі­гранти в країнах перебуван­ня, отримавши нові профе­сійні навички, змогли після повернення застосувати їх на Батьківщині.

Маю також приємне дору­чення від членських органі­зацій ФПУ та майже трьох мільйонів членів профспі­лок, які на своїх робочих міс­цях в Україні наближають Перемогу, передати слова вдячності ЄКП, усім націо­нальним профцентрам за до­п?

16.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання