« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ТРУДОВИЙ КОДЕКС: ІНТЕРЕСИ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛОК

ТРУДОВИЙ КОДЕКС: ІНТЕРЕСИ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛОК

 
На виконання поста ­нови Президії ФПУ від 29 вересня «Про пріоритетні завдання ФПУ у протистоянні законодавчим ініціативам влади, що звужують права працівників та профспілок в умовах воєнного стану» Федерацією профспілок України започатковуються зустрічі з керівниками депу­татських фракцій і груп у Верховній Раді, народними депутата­ми України, політична позиція яких є близь­кою цілям профспілкового руху.

13 жовтня відбулась пер­ша така зустріч у відкрито­му форматі керівництва СПО об’єднань профспілок, всеукраїнських профспі­лок та територіальних профоб’єднань ФПУ, профактиву КВПУ з керівником депутатської фракції «Батьківщина» у Верхо­вній Раді Юлією Тимошен­ко, яка є співавтором про­єкту Трудового кодексу України, а також інших численних законопроєктів у сфері трудових та соці­ально - економічних відно­син, народними депутата­ми від БЮТ Вадимом Ів­ченком та Михайлом Во­линцем.

Виступаючи перед профактивом, Юлія Тимо­шенко проаналізувала си­туацію, що складається у законотворчому процесі. Вона зазначила, що із 40 по­даних законопроєктів, спрямованих на лібераліза­цію трудових відносин, 6 уже прийнято. Їх можна по­ділити на кілька груп. Пер­ша спрямована на нівелю­вання колективних догово­рів як інструменту захисту прав працюючих людей. Тобто подані законопроєк­ти руйнують основні гаран­тії, у тому числі 8 - годинно­го робочого дня, вихідних тощо. Колективний захист підміняється індивідуаль­ними договорами між робо­тодавцем та працівником, коли крок за кроком ви­штовхуються колдоговори, чим перекреслюються усі роки боротьби профспілок за права трудящих. Друга – це соціальні фонди та зву­ження соціального захис­ту. Людей позбавляють ви­плат від держави за отри­мані травми на виробни­цтві, хвороби тощо. Лікві­дуються низка соціальних виплат і гарантій. Третя – розпочато руйнування со­лідарної пенсійної систе­ми, переходячи до приват­них пенсійних фондів, як другого рівня пенсійного забезпечення. У нас це не забезпечено законодавчо: немає жодного контролю, обмежень використання цих коштів, відповідаль­ності за збереження коштів тощо. По суті, солідарну систему починають витіс­няти, що загрожує лиши­тись взагалі без пенсійного забезпечення. Четверта – руйнується соціальна полі­тика в державі. Хочуть на­віть ліквідувати таке по­няття, як прожитковий мі­німум. Це є найбільш не­безпечним, бо до нього нині прив’язані всі соціаль­ні виплати, пенсії та зарплати, тож люди втратять будь-яку соціальну орієн­тацію. Планується його по­ступове видалення з усіх сфер, де працює трипар­тизм.

Нав’язується думка, що профспілки не потрібні – усі питання мають між со­бою вирішувати працівни­ки і роботодавці. Тобто тиск на профспілки зроста­тиме. «На жаль, у цьому парламенті ми не можемо зупинити всі ці антисоці­альні законопроєкти, які суперечать міжнародним вимогам та конвенціям МОП. Соціальний захист людей руйнується! Тому ми вирішили, що потрібно виходити на міжнародний рівень. Організувати систе­му роботи з глобальними структурами на благо України та захист існуючо­го у нас законодавства, яке спрямовано на захист пра­цюючої людини. З групою депутатів від нашої фрак­ції ми зустрілись у Женеві з в.о. генерального дирек­тора МОП Гаєм Райдером, керівниками окремих гло­бальних профспілок і профоб’єднань європей­ських країн. Зробили де­тальний аналіз по всіх за­значених законопроєктах, закликали наших міжна­родних партнерів провести щодо них невідкладну екс­пертизу та надати свої ви­сновки. І якщо вони вирі­шать, що в Україні дійсно знищуються існуючі гаран­тії для працівників та ро­биться таке із законодав­ством про працю, то дове­дуть це до структур ЄС, зо­крема Європарламенту, щоб було сформовано окре­мим блоком вимоги ЄС до України щодо необхідності збереження прав працюю­чих і профспілок, існуючо­го в Україні трудового зако­нодавства, як умови для її входження до ЄС. Крім того, ми зустрілись з екс­пертами, юристами та всі­ма, хто може бути залуче­ний до цієї роботи та роз­робки нового трудового за­конодавства в Україні.», – поінформувала Юлія Тимошенко.

Виступаючи перед при­сутніми, Голова СПО проф­спілок, Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий наголосив, що Україна є правовою, соці­альною та демократичною державою. І профспілки мають також тріаду прав: право на об’єднання, право на колективні переговори, право на страйк, які вибо­рювали наші попередники протягом багатьох століть: «У сучасних умовах ці до­сягнення ми не маємо втра­тити. Фактор війни ставить нас у більш складні умови, тому ми на СПО об’єднань профспілок, обговорюючи тактику дій, дійшли розу­міння, що просто листуван­ня, листи, які ми відправ­ляємо, «в автоматі» не спрацьовують. Наші висно­вки інколи ігноруються на­віть за кордоном. Але ми не можемо допустити, щоб це перетворилось на сталу практику. Тому перше, що стосується дій профспілок, – ми почули, що політики сьогодні об’єднались, тож так само у СПО об’єднань профспілок, до якого вхо­дять п’ять національних профоб’єднань, має бути вироблена єдина позиція, якої ми повинні дотриму­ватись. На зовнішній про­стір з основних питань ми маємо виходити з єдиною нашою позицією, яку під­тримують усі представни­ки профспілок. Це наше правило. Має бути солідар­не єдине бачення і в оцін­ках, і в діях. У рамках СПО створено робочу групу, яка проводить моніторинг кожного із законопроєктів і виробляє свою позицію. Цю групу потрібно посили­ти, ввівши до неї експертів, які мають практику міжна­родних оцінок, щоб наші оцінки були співставні тому, як це сприймається у Брюсселі чи Женеві. Це важливо, щоб не було різ­ких протиріч.

Коли у червні цього року ми зустрічались з єв­рокомісаром паном Шмід­том та представниками по­літичних партій Європар­ламенту у Брюсселі, нам пообіцяли посилити вплив на українську владу та під­казати, зокрема, виконав­чій владі, що потрібно до­тримуватись прав людини, поважати права профспі­лок та інструменти, які вони використовують. Але ми бачимо, що такий тиск є поки недостатнім. Дуже важливо, щоб ми не втра­тили ті завоювання, які у нас вже є у національній практиці законодавства, а посилили їх за допомогою закордонної практики, зо­крема директив ЄС. Тоді трудящі б нам подякува­ли».

Учасники зустрічі по­ставили низку запитань до спікерів, на які вони отри­мали вичерпні відповіді. Їх пропозиції взято до уваги та використання в подаль­шій роботі. Підбиваючи підсумки відкритої диску­сії, учасники зазначили, що слід посилювати взає­модію з МОП, ЄС, міжна­родним профспілковим ру­хом для формування сучас­ної законодавчої бази в Україні у сфері забезпечен­ня прав працівників, гаран­тій діяльності профспілок. Проведення таких зустрі­чей передбачається й нада­лі, з іншими політичними силами, що представлені в парламенті.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Юлія Тимошенко

народний депутат України, керівник депутатської фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України

Наша позиція полягає в тому, що Україні по ­трібен єдиний системний законопроєкт – модернізований Трудовий кодекс, де бу­дуть збережені всі інтереси працюючих та міститись гарантії діяльності профспілок, а норми, що суперечать міжнародним кон­венціям, потрібно скасувати. Наше законо­давство про працю має бути захищеним!

Фактор набуття Україною статусу кандидата в ЄС надає нам історичну можливість «пере­вдягнути» українську ліберальну економічну політику в одяг соціальної Європи. Транснаці­ональний капітал також намагається зламати те, що було вибудовано в соціальній Європі за минулі десятиріччя. Тому ми маємо об’єднати наші зусилля з європейським профспілковим рухом, залучити політичні сили, позиція яких є близькою цілям профспілкового руху, щоб напрацювати більш діє­вий механізм захисту законних прав та інтересів працівників.

 

Григорій Осовий

Голова ФПУ

Фактор набуття Україною статусу кандидата в ЄС надає нам історичну можливість «пере­вдягнути» українську ліберальну економічну політику в одяг соціальної Європи. Транснаці­ональний капітал також намагається зламати те, що було вибудовано в соціальній Європі за минулі десятиріччя. Тому ми маємо об’єднати наші зусилля з європейським профспілковим рухом, залучити політичні сили, позиція яких є близькою цілям профспілкового руху, щоб напрацювати більш діє­вий механізм захисту законних прав та інтересів працівників.

 

ПОПРИ ВІЙНУ ОСВІТА ПОТРЕБУЄ НАЛЕЖНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ

12 жовтня відбулося чергове засідання президії ЦК Профспілки освітян.

Розглянули проєкт Держ­бюджету на 2023 рік.

Зазначених у документі ви­датків буде недостатньо для оплати праці педаго­гічних працівників через запровадження змішаної форми освітнього процесу. Вчителі змушені виклада­ти навчальні предмети учням одного й того самого класу, які навчаються очно та дистанційно, та витрача­ти для цього додатково ро­бочий час. Наголошено, що попри війну освіта потре­бує належного фінансуван­ня та підтримки держави.

Пропозиції Профспілка спрямувала до СПО об’єднань профспілок за­для внесення змін до про­єкту держбюджету.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

06.11.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання