« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

«МОЛОДОМУ ПОКОЛІННЮ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

«МОЛОДОМУ ПОКОЛІННЮ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

Під таким гаслом 2–4 люто­го пройшов Конгрес молоді Федерації профспілок Украї­ни. І це невипадково, адже саме таку назву має розділ 11 Стратегії діяльності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін» щодо моло­діжної політики.

З ахід відбувся за підтримки Представни­цтва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та зібрав 40 молодих і небайдужих профспілковців з усієї країни, які протя­гом 3 днів навчались, дискутували й об­мінювались досвідом молодіжної роботи.

Відкрили конгрес Голова ФПУ Григорій Осовий, голова Об’єднання профспілок Львівщини Ро­ман Дацько, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий та проєктний координатор Представ­ництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Ма­рія Куцевол.

У перший день представниця Європейської Фе­дерації профспілок громадського харчування Тоскані Белл презентувала дослідження «Об’єднання молодих працівників у профспіл­ки», а Голова ФПУ Григорій Осовий окреслив перед учасниками конгресу актуальні питання діяльності Федерації профспілок України на су­часному етапі.

Другий день конгресу розпочався із звіту голо­ви Молодіжної ради ФПУ Володимира Вороха про діяльність за період з квітня 2019 по січень 2022 рр. У своєму виступі він зупинився на до­сягненнях Молодіжної ради за 2,5 року, зокрема щодо формування її впізнаваності, проведення традиційних заходів, таких як МАП і TUT Camp тощо. Окрім того, голова Молодіжної ради зга­дав і про недоліки в роботі, зокрема недостатнє фінансування діяльності Молодіжної ради, низький рівень залученості і труднощі з опера­тивним прийняттям рішень з питань молодіж­ної політики ФПУ.

В атмосфері жвавої дискусії делегати конгресу обрали нову голову Молодіжної ради ФПУ на наступні 2,5 року, відповідно до Положення про Молодіжну раду ФПУ. Нею стала голова Моло­діжної ради Профспілки працівників державних установ України, завідувач відділу навчання, інформаційного забезпечення та міжнародного співробітництва профспілки Іванна Храпко. Та­кож було обрано заступників голови Молодіж­ної ради ФПУ, затверджено її склад з числа де­легатів конгресу й обрано членів виконавчого комітету.

Під час конгресу відбулось установче засідання Молодіжної ради ФПУ, на якому було схвалено План роботи на 2022 рік та ініційовано зміни до Положення про Молодіжну раду ФПУ. Також було проведено практикуми «Портрет молодо­го профспілкового лідера. Суспільні запити су­часного молодого лідера» та «Система внутріш­ніх комунікацій Молодіжної ради».

Конгрес завершився дискусією на тему «Роль молоді та шляхи реалізації молодіжної політи­ки», де учасники мали нагоду поставити «не­зручні» запитання керівництву Федерації проф­спілок України, зокрема «Молоді потрібна проф­спілка чи профспілці потрібна молодь?», «Чи має профспілка майбутнє без залучення моло­ді?» й т. ін.

КАТЕРИНА ВОЛОШКО, ПРОВІДНИЙ ІНСПЕКТОР ДЕПАРТА­МЕНТУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 

Голосуй за 7030!

8 лютого 2022 року за по­данням народних депута­тів України: Вадима Ів­ченка, Сергія Рудика, Ми­хайла Волинця, Андрія Пузійчука, Івана Кирилен­ка, Наталії Королевської та Юрія Солода зареє­стровано у Верховній Раді України законопро­єкт № 7030 «Про внесен­ня змін до статей 6 та 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо не­допущення звуження га­рантій діяльності проф­спілок).

У грудні минулого року парламент при підготовці до другого читання законопроєк­ту «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів Укра­їни щодо удосконалення сис­теми управління сферою охо­рони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення» (реєстр. №5873) без консультацій з профспілками вніс поправку про зобов’язання роботодавців подавати звітність про членство праців­ника у профспілковій органі­зації. Застереження ФПУ про незаконність такої норми були проігноровані.

Профспілки розцінюють це як грубе втручання держа­ви в реалізацію основополож­ного права людини на об’єднання, що заборонено статтями 3, 8 Конвенції МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію, статтею 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» через порушення принципу незалежності профспілок від органів влади. Адже збір пер­сональних даних про член­ство працівника в профспілко­вій організації може бути ви­користаний як проти проф­спілкової організації шляхом втручання в її статутну діяль­ність, так і безпосередньо про­ти працівника як члена проф­спілки.

Після консультацій з керів­никами профоб’єднань – суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок, ФПУ розробила законопроєкт № 7030, спрямований на приве­дення норм Закону України «Про збір та облік єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» у відповідність до ви­мог діючого законодавства шляхом скасування поло­жень, необґрунтовано внесе­них вищезазначеним Зако­ном.

Профспілки закликають народних депутатів Украї­ни, небайдужих до принци­пів конституційності, за­конності та справедливості, солідарно підтримати зако­нопроєкт № 7030!

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ФПУ

Законопроєкт № 7030 передбачає зміни до пункту 4 части­ни 2 статті 6 та частин 1 і 5 статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і виключає із звітності, яку зобов’язані подавати платники єдиного внеску, відомості про членство застрахованих осіб у профспілкових організаціях, а також відповідні положення про можливість використання органами державної влади інформації з Державного реєстру щодо належності або неналежності осіб, які працюють, забез­печують себе роботою самостійно або навчаються, до проф­спілок, як такі, що:

не стосуються предмету правового регулювання вка­заного Закону;

утискають вільне здійснення працівниками права на організацію;

порушують державні гарантії незалежності діяльнос­ті профспілок.

 

РУКИ ГЕТЬ ВІД ПРОФСПІЛОК!

26 січня у центрі Харкова на майдані Конституції Об’єднання профспілок Хар­ківської області організувало та провело флешмоб «Ні – пе­решкоджанню законній ді­яльності профспілок!», до якого приєдналися профспіл­кові активісти членських ор­ганізацій ОПХО.

Голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, звертаючись до присутніх, наголосив, що влада не припиняє спроб наступу на профспілки всілякими засобами, намагаючись звузити, а то й позбави­ти їх законних прав. Тепер вона про­стягнула свою руку до профспілково­го майна.

Профспілки вимагали від влади припинити порушення Конституції, тиск на них та громадські організації, а від Кабінету Міністрів – негайно від­кликати законопроєкти №№ 6420 та 6421. Вони голосно заявили: власність профспілок є недоторканною й охоро­няється законом, а майно профспілок не підлягає націоналізації, реквізиції та конфіскації.

ОЛЕСЬ ЛЕМІЩЕНКО

11.02.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання