« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: ПОДІЇ І ДОСЯГНЕННЯ-2021

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: ПОДІЇ І ДОСЯГНЕННЯ-2021

 

МІНІМАЛКУ ПІДВИЩЕНО НА 20%, А ПОТІМ ЩЕ НА 8,3%

Завдяки активній роботі проф­спілкових організацій усіх рівнів забезпечено стабільну позитивну динаміку середньомісячної заро­бітної плати, яка у січні-листопаді 2021 року зросла у номінальному виразі на 20,7%, у реальному – на 10,3% (відносно аналогічного пе­ріоду попереднього року) та скла­ла 13705 грн, що в перерахунку на євро перевищило відповідний показник докризового 2013 року (454 € і 355 € відповідно). Високий рівень зарплат досягнуто, зокре­ма, у сферах авіаційного тран­спорту (27677 грн), інформації та телекомунікації (25130 грн), у га­лузі виробництва основних фар­мацевтичних продуктів і фарма­цевтичних препаратів (24550 грн). За регіональною ознакою найбільшою зарплата була в м. Києві (19994 грн), Донецькій (14645 грн) та Київській (14007 грн) областях.

Основою для зростання заробіт­ної плати стало виборене профспіл­ками підвищення мінімальних га­рантій в оплаті праці, зокрема в рам­ках підготовки і відстоювання про­позицій до Бюджетної декларації на 2021–2023 роки та Державного бю­джету на 2021 рік:

мінімальну заробітну плату під­вищено з 1 січня 2021 року на 20% до 6000 грн, а з 1 грудня ц.р. ще на 8,3% до 6500 грн, що перевищує на 13,6% фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (5722 грн у цінах листопада ц.р.);

посадовий оклад працівника І т.р. ЄТС встановлено вище га­рантованого законодавством рівня – прожиткового мініму­му для працездатних осіб: з 1 січня 2021 р.оку – на 17,6% (у розмірі 2670 грн), з 1 грудня 2021 року – на 27,4% (у розмірі 2893 грн).

 

Завдяки цілеспрямованій та наполегливій роботі ФПУ та її членських організацій прийнято низку рішень щодо підвищення заробітної плати працівникам та погашення заборгованості з її виплати.

Не допущено прийняття за­конодавчих змін, зокрема щодо:

зміни методології розрахунку

прожиткового мінімуму та зву­ження сфери його застосування, що призвело б до зниження со­ціального захисту населення;

• скасування індексації заро­бітної плати.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДІЙ НА 2022 РІК:

збереження позитивної дина­міки реальної заробітної плати;

підвищення мінімальної заро­бітної плати та вилучення з її структури надбавок, доплат та інших компенсаційних ви­плат;

скорочення розриву між розмі­рами посадового окладу пра­цівника 1-го тарифного розря­ду ЄТС та мінімальною заробіт­ною платою/фактичним розмі­ром прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

радикальне скорочення за­боргованості з виплати заро­бітної плати;

просування законодавчих іні­ціатив, спрямованих, зокрема, на посилення захисту праців­ника у випадку затримки за­робітної плати, в т.ч. у разі не­платоспроможності робото­давця.

 

Прийнято рішення про підвищення зарплат лікарям до не менше ніж 20000 грн, а для середнього медичного персоналу – не менше ніж 13500 грн.

• Запроваджено з 01.01.2021 на період карантину через COVID -19 доплати в розмірі 20% посадового окладу медпрацівникам закладів освіти державної та комунальної форм власності.

• Виділено додаткові кошти у сумі 1,693 млрд грн на зарплату працівникам державних підприємств вугільної галузі.

 

ПЕНСІЇ ЗРОСЛИ НА 13,5%

У 2021 році розміри пен­сій, щомісячних страхових виплат потерпілим на вироб­ництві у зв’язку з індексацією та іншими підвищеннями зростали більш високими темпами порівняно з інфля­цією. Так, середній розмір щомісячної страхової випла­ти за 9 місяців 2021 року склав 4436,26 грн, що на 14,3 % вище порівняно з 1 січня 2021 року. Відповідно середній розмір пенсії з по­чатку 2021 року (з 3507 грн) на 1 жовтня 2021 року зріс на 11,6% (до 3916 грн), а на кінець року на 13,5% – до 3980 грн.

Виходячи з темпів зрос­тання середньої заробітної плати в країні за останні 3 роки та рівня інфляції у 2021 році, з 1 березня 2022 року пенсійні та страхові виплати будуть підвищені орієнтовно на 14%.

У І кварталі 2021 року фактичний дефіцит коштів Фонду соціального страху­вання та Фонду соціального страхування на випадок без­робіття складав відповідно 2,4 та 2,8 млрд грн. Завдяки наполегливості профспілко­вої сторони із Державного бюджету України для Фонду соціального страхування України було виділено 2 550 млн грн (у лютому і в червні по 400 млн грн, у грудні – 1 750 млн грн), Фонду соціального страхування на випадок без­робіття – 2 265,5 млн грн (700 млн грн у березні, 861,2 млн грн у вересні (у т.ч. 459,54 млн грн по частковому безробіт­тю) та у грудні 704,3 млн грн). Що дозволило значно змен­шити борг перед застрахова­ними особами на кінець року.

ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК

• забезпечення застрахова­ним особам права на отриман­ня своєчасно і у належному роз­мірі страхових і пенсійних ви­плат, їх індексацію та підвищен­ня відповідно до чинного зако­нодавства, надання встанов­лених соціальних послуг у сис­темі соціального страхування;

• вжиття спільних зусиль по недопущенню прийняття зако­нодавчих ініціатив, спрямова­них на зниження рівня соціаль­ного захисту працівників, не­гативного впливу на умови та рівень пенсійного забезпечен­ня громадян, нівелювання со­ціального діалогу в соціально­му страхуванні, руйнування фондів соціального страхуван­ня.

 

25 ТРАВНЯ 2021 РОКУ ВІДБУВСЯ VIII З’ЇЗД ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

З'їзд затвердив Стратегію ді­яльності ФПУ на 2021-2026 рр. «Час дій та якісних змін».

За рішенням Мін'юсту прове­дено державну реєстрацію змін до Статуту ФПУ та складу її ке­рівних органів, прийнятих на підставі рішення VIII З’їзду ФПУ та Ради ФПУ від 25 травня 2021 року.

Комісією Національної служ­би посередництва і примирення 25 серпня 2021 року підтвер­джена репрезентативність Фе­дерації професійних спілок України на національному рівні.

19 серпня 2021 року, напе­редодні 30-ї річниці Незалеж­ності України, в Будинку проф­спілок пройшов профспілковий дискурс «30 років Незалежності України. Будуємо соціальну і правову державу разом».

У ф орматі д искусії п роф­спілковці, роботодавці, науков­ці, експерти, представники впливових громадських орга­нізацій обговорили головні пе­ремоги і поразки України за роки Незалежності, роль і місце профспілок у процесах держа­вотворення, проблеми і викли­ки на шляху побудови правової, соціальної держави.

7 жовтня 2021 року у Всесвітній день дій за гідну працю в м. Ки­єві відбулася масова попереджувальна акція профспілок Украї­ни під гаслом «ЗАХИСТИМО СВОЇ ТРУДОВІ ПРАВА і СВОБОДИ НА ОБ'ЄДНАННЯ В ПРОФСПІЛКИ. ЗДОБУДЕМО КРАЩЕ ЖИТТЯ!»

У 2021 РОЦІ ФЕДЕРАЦІЄЮ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ЗА ФІНАНСОВОГО СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

започатковано спільний проєкт «АКАДЕМІЯ ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРСТВА»

МЕТА ПРОЄКТУ

Підвищення професійних компетенцій профспілкових лідерів, що має сприяти результативності дій профспілкових організацій із захисту прав та інтересів членів профспілок.

Розвиток інноваційних форм профспілкової освіти.

Впровадження системи дистанційної освіти у профспілках.

 

ЯК МІЖНАРОДНА СПІЛЬНОТА РЕАГУВАЛА НА СПРОБИ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

ЛЮТИЙ резолюція Європарламент

28.01.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання