« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

БЕЗЗАКОННЯМ НАЗВАЛИ ДІЇ УРЯДУ ЧЛЕНИ РАДИ ФПУ

БЕЗЗАКОННЯМ НАЗВАЛИ ДІЇ УРЯДУ ЧЛЕНИ РАДИ ФПУ

З авдання Федерації проф­спілок України на 2022 рік щодо посилення за­хисту економічних, тру­дових і соціальних прав та інтересів спілчан обговорили члени Ради ФПУ на засіданні 16 грудня в м. Києві.

У доповіді з цього актуального пи­тання зазначалось, що в поточному році соціально-економічна ситуація в Україні характеризувалася надпо­вільним відновленням економіки, за­високим рівнем інфляції, збережен­ням показників тінізації економіки тощо. Ринок праці зазнав негативного впливу через структурні зміни в еко­номіці, процеси приватизації, рефор­му адміністративно-територіального устрою, тривалу пандемію коронаві­русу та введення режиму обов’язкової вакцинації для окремих категорій працівників. Наслідком цих процесів стали подальше притінення та скоро­чення діяльності підприємств, при­скорення автоматизації бізнес-проце­сів та ліквідація робочих місць, а та­кож підвищення рівня безробіття.

У таких умовах профспілки всіх рівнів борються за посилення захис­ту економічних, трудових і соціаль­них прав та інтересів своїх членів. Зокрема, 7 жовтня, у Всесвітній день дій за гідну працю, у м. Києві було проведено Всеукраїнську попе­реджувальну акцію протесту проф­спілок проти просування владою за­конодавчих ініціатив, які звужують трудові права працівників, позбав­ляють їх права на гідну і безпечну працю, нівелюють правозахисну функцію профспілок. У постанові з цього питання Рада визнала, що ФПУ, її членські організації своєю щоденною діяльністю і за підтрим­ки міжнародного профспілкового руху роблять вагомий внесок у вирі­шення соціально-економічних про­блем держави, створення умов для гідної праці та соціальний захист працівників і членів їхніх сімей.

Голові ФПУ, Голові СПО об’єднань профспілок Григорію Осовому, чле­нам СПО об’єднань профспілок від ФПУ доручено ініціювати розгляд пи­тання подальшої взаємодії з іншими всеукраїнськими профоб’єднаннями щодо солідарних дій і методів бороть­би з просуванням антитрудових та антипрофспілкових законодавчих ініціатив влади. А також продовжити роботу з народними депутатами, Уря­дом та роботодавцями щодо недопу­щення прийняття Верховною Радою України законодавчих пропозицій, якими передбачено зміну методоло­гії розрахунку прожиткового мініму­му, що призведе до зниження соці­ального захисту населення.

На засіданні було обговорено й ухвалено низку постанов: про вико­нання заходів з реалізації Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін», про технічні прав­ки до Статуту ФПУ, бюджетні пи­тання та ін.

Гостре обговорення викликала си­туація в майновому комплексі через ухвалення Урядом на своєму засідан­ні 9 грудня ц.р. законопроєктів «Про мораторій на відчуження майна за­гальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» та «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР», якими фактично пропо­нується вилучення майнових об’єктів, які на законних підставах належать профспілкам. Це стосуєть­ся як офісних приміщень профспілок, так і санаторіїв, об’єктів соціально- культурного і спортивного призна­чення, якими протягом десятиліть користуються члени профспілок, ве­терани праці, чорнобильці та інші ка­тегорії громадян. Члени Ради рішуче засудили такі намагання Уряду та на­звали це беззаконням.

17 грудня Рада ФПУ продовжила розгляд цього питання та напрацю­вала заходи протидії намаганням влади провести експропріацію влас­ності профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ШАХТАРІ ВИЙШЛИ НА ПРОТЕСТ

16 грудня під будів­лею Вер­ховної Ради України відбулась мир­на акція протесту шах­тарів з усіх регіонів у зв’язку з критичною ситуацією, що скла­лась на державних вуг­ледобувних підприєм­ствах через невиплату заробітної плати й існу­ючу заборгованість.

Станом на 14 грудня за­гальний обсяг заборгова­ності становив понад 1,8 млрд грн, що перевищує відповідний показник усіх минулих років. Шах­тарі вимагали негайного погашення зарплатних боргів до кінця поточного року. Для цього Верховній Раді України необхідно прийняти законопроєкт № 5891-1 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо погашення заборгованос­ті та виплати поточної за­робітної плати працівни­кам державних вугледо­бувних підприємств), яким передбачається до­даткове виділення 1 млрд грн на виплату заробітної плати працівникам дер­жавних вугледобувних підприємств та погашен­ня існуючої заборгованос­ті до кінця поточного року.

Під час мітингу висту­пили учасники акції про­тесту, в тому числі голо­ва Укрвуглепрофспілки Андрій Зимін, який наго­лосив на необхідності термінового погашення зарплатних боргів перед шахтарями.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

  • ДО ТЕМИ

У зв’язку з критичною ситуацією, що скла­лась у вугільній галузі через невиплату зарпла­ти працівникам державних вугледобувних під­приємств, голова Профспілки працівників ву­гільної промисловості України Андрій Зимін направив відповідне звернення до Прем’єр- міністра України Дениса Шмигаля. У звернен­ні, зокрема, зазначається, що неприйняття на позачерговій сесії 16 грудня законопроєкту № 5891-1 щодо змін до бюджету в повному обсязі та в цілому (прийнятий за основу) позбавило можливості отримати частину заборгованої ви­нагороди за працю та залишило багатотисячну шахтарську громаду та членів їх сімей без засо­бів існування. Особливо це відчутно напередод­ні великих свят.

Андрій Зимін також наголосив, що наразі на вугільних шахтах склалася вкрай вибухонебез­печна соціальна ситуація. У шахтарських міс­тах вже почалися некеровані акції протесту, такі ж акції з великою ймовірністю можуть від­бутися найближчим часом у м. Києві. «Просимо Вас, шановний пане Прем’єр-міністре, негайно втрутитися в ситуацію та знайти шляхи її вирі­шення», – йдеться у зверненні.

 


ЗУСТРІЧ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛКОВЦІВ У ВІЛЬНЮСІ

20 грудня відбулась зустріч делегації україн­ських профспілковців, представників ФПУ та КВПУ, з працівниками Посольства України в Литовській Республіці.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Гри­горій Осовий наголосив на важливості ролі проф­спілок у вирішенні проблем працівників-мігрантів, зокрема можливостях проводити інформаційну ро­боту, надавати консультаційні послуги та правову допомогу через співпрацю профспілок обох країн.

Голова Профспілки будівельників України Ва­силь Андреєв зупинився на практичних кейсах надання допомоги українським працівникам-мі­грантам, зайнятим у будівельній галузі Литви.

Консул України у Литовській Республіці Олек­сандр Науменко розповів про щоденну роботу з надання допомоги громадянам України. Так, до консульства щодня звертаються 20–25 людей, переважно з питань праці, в основному це водії та будівельники. Загалом на консульському обліку перебувають близько 50 тис. громадян України.

Сторони домовилися співпрацювати та обмі­нюватися інформацією, яка допоможе по­кращити становище українських працівників- мігрантів у Литві.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

24.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання