« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ НА 5,3 МЛРД ГРН

УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ НА 5,3 МЛРД ГРН

Г олова Укрвуглепроф­спілки звернувся до на­родних депутатів Укра­їни щодо підтримки пропозицій Міненерго України про збільшення бю­джетного фінансування ву­гільної галузі у 2022 році.

У зверненні, зокрема, зазна­чається, що Верховна Рада України прийняла в першому читанні проєкт Закону України «Про Державний бюджет Украї­ни на 2022 рік», яким передбача­ється виділення на вугільну га­лузь України 3,1 млрд грн. Проф­спілка працівників вугільної промисловості стурбована ситу­ацією, що склалася із забезпе­ченням видатків Міненерго на вугільну галузь відповідно до проєкту Держбюджету–2022. На­слідком постійного недофінан­сування галузі буде подальше загострення соціальної напруги в трудових шахтарських колек­тивах у зв’язку з несвоєчасною виплатою протягом року заро­бітної плати працівникам. Зва­жаючи це, голова Укрвугле­профспілки Андрій Зимін на­правив звернення до народних депутатів України, членів Комі­тету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово- комунальних послуг Михайла Бондара та Вікторії Гриб щодо підтримки пропозицій Міненер­го під час розгляду проєкту Дер­жавного бюджету на 2022 рік у другому читанні.

Відповідно до проєкту Зако­ну України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Міністерству енергетики Укра­їни за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» передбачено видатки обсягом 3,1 млрд грн. Для по­рівняння, станом на 16 листо­пада 2021 року видатки за бю­джетною програмою «Реструк­туризація вугільної галузі» на­разі становлять 4,5 млрд грн. З урахуванням дефіциту бю­джетних видатків на оплату праці у п.р., передбачені проєк­том бюджету кошти на вугіль­ну галузь на 2022 рік менше об­сягу 2021 року на 2,4 млрд грн. Крім того, відповідно до розра­хунків Міністерства енергети­ки України, необхідний обсяг бюджетних коштів на заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств у 2022 році стано­вить 2,9 млрд грн, які зовсім не враховані проєктом бюджету. Виділення цих коштів дозво­лить спрямувати їх на осна­щення нових лав на потенцій­но спроможних підприємствах, де вже майже через 6 місяців може буде приріст видобутку вугілля та покращення вироб­ничих і економічних показни­ків діяльності підприємств. Відсутність видатків на заходи з технічного переоснащення та модернізації державних вугле­добувних підприємств, навпа­ки, призведе до зниження обся­гу видобутку вугілля та вироб­ництва товарної вугільної про­дукції, що в свою чергу, при­зведе до втрати доходу, зрос­тання собівартості 1 тонни то­варної вугільної продукції та подальшого поглиблення кри­зового стану підприємств.

На жаль, протокол зустрічі Прем’єр-міністра України з пред­ставниками сторін профспілок та роботодавців від 7 жовтня 2021 року виконано лише частково, а численні звернення Профспілки до Кабінету Міністрів України, відповідних ЦОВВ щодо стабілі­зації фінансово-господарської ді­яльності підприємств державно­го сектору вугільної галузі та збільшення бюджетних видатків на державну підтримку вугледо­бувних підприємств, зокрема на часткове покриття витрат із собі­вартості готової товарної вугіль­ної продукції, технічне переосна­щення підприємств, охорону пра­ці, залишаються нереалізовани­ми», – йдеться у зверненні

26.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання