« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

БРИТАНСЬКІ «ТЕМНИКИ», АБО ЯК УРЯД ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ СПОНСОРУЄ ГЕНОЦИД ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ

БРИТАНСЬКІ «ТЕМНИКИ», АБО ЯК УРЯД ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ СПОНСОРУЄ ГЕНОЦИД ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ

Н а британській веб-сторінці OpenDemocracy та офіційно­му сайті Європейської феде­рації профспілок громадсько­го обслуговування (ЄФПГО) розміщено документи, які переконли­во засвідчили, що уряд Великобрита­нії підтримує антипрофспілкову тру­дову реформу в Україні, що можна сприйняти не тільки як дії, спрямовані проти законних прав та інтересів укра­їнських працівників, а й проти політи­ки Європейського Союзу.

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН»


Про що саме йдеться? Як можна зрозу­міти з документа, комунікаційний план щодо просування переваг змін до трудо­вого законодавства в Україні, розробле­ний за кошти проєкту UK Aid , пов’язаного з британським урядом, має на меті нада­ти певний алгоритм протидій настроям в українському суспільстві проти проштов­хування антитрудових, антисоціальних, антипрофспілкових законопроєктів. План спрямований на переконання пра­цівників, суспільства, що запропонована українською владою трудова реформа містить виключно позитиви і не несе за­грози ні працівникам, ні профспілкам. Британські фахівці провели аналіз того, які оцінки наразі даються такій реформі, та виявили, що більшість їх є негативни­ми, й відповідну роль тут відіграли проф­спілки. Тож вони рекомендують урядов­цям, яким чином нейтралізувати цей не­гатив, прямо надаючи настанови, так би мовити «темники», як має діяти влада.

Зазначимо, що дві третини цього доку­мента присвячено планам лобіювання роз­робленого урядом України законопроєкту № 5388 про дерегуляцію трудових відно­син. У плані містяться рекомендації щодо проведення «зустрічей не під запис» між журналістами, блогерами та представни­ками Міністерства економіки України. За­для створення уявлення про широку гро­мадську підтримку пропонується, щоб «емоційні меседжі, які не відповідають тону комунікації Міністерства», озвучува­лися «третіми особами». Розробники пря­мо визнають, що ухвалення проєкту № 5388 нашкодить профспілкам: «Єдині, хто щось втрачає, – профспілки, величезні повноваження яких дещо зменшуються».

РЕАКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

Таке нав’язування антитрудових та ан­типрофспілкових законопроєктів, безумовно, викликало стурбованість як у вітчизняних, так і європейських профспілок. Так, генеральний секретар ЄФПГО Ян Віллем Гудріан звернувся до Верховного представника Європейського Союзу з пи­тань закордонних справ і політики безпе­ки Жозепа Борреля з листом, у якому, зо­крема, зазначається: «Нещодавно ми отримали презентацію про те, яким чи­ном українська влада може спростувати аргументи профспілок проти реформи трудового законодавства, що нині обгово­рюється. Ми дуже стурбовані цим. Проси­мо Вас звернутися до Уряду України з проханням надати пояснення, чому він прагне підірвати зусилля МОП та Євро­пейської комісії щодо залучення профспі­лок до процесу реформування Трудового кодексу, вирішення існуючих проблем та забезпечення дотримання в країні кон­венцій МОП, Європейської соціальної хартії та Хартії основних прав ЄС».

«Ми також стурбовані тим, що уряд Ве­ликобританії втягнений у спроби підірва­ти роботу Європейського Союзу в Україні, намагаючись наблизити країну до своєї моделі ринку праці, а не до моделі Євро­пейського Союзу. Просимо ваші служби детальніше розслідувати це та повідоми­ти нас про вжиті заходи для протидії цьо­му. Це дещо більше, ніж просто фінансу­вання консультаційних послуг. Ви знаєте про нашу стурбованість тим, що сприй­няття угоди про вільну торгівлю як ін­струменту покращення становища пра­цівників у країні та забезпечення їхніх прав підривається трудовими реформа­ми, які позбавляють підтримки співпраці такого типу як в Україні, так і в країнах ЄС. Фінансована урядом Великобританії консультаційна робота посилює це. З не­терпінням очікуємо на ваші коментарі та дії», – наголошується в листі.

Слід зазначити, що тривалий час укра­їнські профспілки протистоять спробам провести неоліберальну реформу трудо­вого та профспілкового законодавства, яка значно послабить права працівників та профспілок. Спецдоповідач ООН з пи­тання про право на свободу мирних зі­брань та асоціації, Комітет з економіч­них, соціальних і культурних прав ООН, Європейська комісія, експерти МОП, між­народні профоб’єднання надали свої кри­тичні зауваження до запропонованих українським урядом та представниками провладної більшості законопроєктів.

З метою покращення дотримання Україною основних міжнародних трудо­вих норм уряд Канади публічно фінан­сує реалізацію в Україні Проєкту МОП «Права у світі праці», Європейський Союз – Проєкту МОП «На шляху до без­печної, здорової та задекларованої праці в Україні», Уряд Данії – Проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створен­ня робочих місць в Україні».

На противагу цьому, за рахунок плат­ників податків Великобританії, її консер­вативний уряд, який, як відомо, має чима­лий досвід протистояння профспілкам, консультує представників української провладної більшості, як надягти «галь­мівну сорочку» на українські профспілки й отримати для цього підтримку населен­ня, а також як видати міжнародні трудові стандарти за бюрократичні процедури. Bullets

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК

Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова Федерації профспілок України Гри­горій Осовий уже надіслав генеральному секретарю Британського конгресу тред-юніонів Френсіс О’Грейді лист, де висло­вив стурбованість українських профспі­лок щодо участі Великобританії у просу­ванні змін до законодавства України у сфері праці, спрямованих на лібераліза­цію та дерегуляцію трудових відносин.

Профспілковий лідер, зокрема, наго­лосив: «Послаблення прав працівників та профспілок прямо заборонено Консти­туцією України, статтею 296 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, стороною якої Великобританія була до 2020 року, та статтею 282 Угоди про політичне спів­робітництво, вільну торгівлю і стратегіч­не партнерство між Україною та Сполу­ченим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка набрала чинності 31.12.2020: «Жодна сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень охо­рони навколишнього середовища чи пра­ці, передбачений в її законодавстві, з ме­тою покращення торгівлі або інвестицій шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування такої відмови чи част­кового відступу від своїх законів, підза­конних актів або стандартів».

Фінансування пропаганди антипроф­спілкових та антиробітничих законопро­єктів прямо суперечить главі 21 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та главі 20 Угоди про політичне співзабез­печення гідних умов праці, політики за­йнятості, безпеки й гігієни праці, соці­ального діалогу, соціального захисту, соціального залучення».

ПРОФСПІЛКИ ПОВИННІ АДЕКВАТНО РЕАГУВАТИ НА ЗАГРОЗИ

Варто зазначити, що нав’язування лібе­ральних підходів до реформування зако­нодавства про працю триває в Україні з по­чатку 2000-х років. З відносно останніх прикладів можна навести той, коли анало­гічним чином за спонсорування американ­ської урядової агенції USAID здійснювала­ся підготовка ще одного подібного законо­проєкту з дерегуляції трудових відносин № 5371, розробленого ГО «Офіс простих рі­шень» під керівництвом Михаїла Саакаш­вілі та поданого до ВРУ групою народних депутатів від «Слуги народу».

Але те, що відбувається зараз, просто безпрецедентно щодо своєї безпринцип­ності, агресивності та нахабності. Тому українському суспільству, профспілкам, які є головними захисниками законних прав та інтересів людей праці, потрібно активно й ефективно реагувати на цю та аналогічні загрози, якими б вони не були – внутрішніми чи зовнішніми. Перш за все, треба об’єднати зусилля у протидії цим загрозам, створювати свою концеп­цію та план дій щодо недопущення та­ких змін у законодавстві, які завдають шкоди правам працівників та профспі­лок. Більш рішуче вимагати припинити спроби лібералізувати трудове законо­давство. При цьому профспілки можуть та повинні використовувати для цього весь арсенал заходів, який у них є: від со­ціального діалогу до масових акцій про­тесту. Тільки так можна зупинити по­тужний наступ на законні права людини праці, права профспілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспілок,

Голова Федерації профспілок України:

«Ц я залаштункова діяльність, яка стала пу­блічно відомою, підтверджує те, про що Фе­дерація профспілок України неодноразово заявляла, а саме що Україна давно включилася у так звану «гонитву на дно» з метою залучення інвестицій за рахунок максимальної лібералізації трудового та соці­ального законодавства. Через фінансування пропаган­ди та прийняття антипрофспілкових і антиробітничих законопроєктів підриваються зусилля ООН, МОП, Євро­пейської комісії, урядів Канади, Данії, спрямовані на на­лагодження консультацій та діалогу між соціальними партнерами й Урядом України з питань трудових ре­форм. Ми розцінюємо ці дії як пряме зовнішнє втручан­ня у регулювання соціально-трудових відносин в Украї­ні, нав’язування шаблону неоліберального характеру, що притаманний для англосаксонської моделі. Але ми, уклавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, хочемо йти шляхом набуття європейських підходів і стандартів у регулюванні трудових відносин і соціальній політиці».

19.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання