« на головну 16.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ЛЮДИ ВІРЯТЬ СПРАВАМ

ЛЮДИ ВІРЯТЬ СПРАВАМ

  Т рохи більше року тому чисельність пер­винної організації Профспілки праців­ників вугільної про­мисловості України Харків­ського машинобудівного за­воду «Світло шахтаря» стано­вила 970 осіб. Сьогодні в її ла­вах уже 1150 заводчан. І профспілка не має наміру зу­пинятися на досягнутому.

Гасло профспілок «Наша сила – в єдності», тому проф­спілковий комітет минулого року на звітно - виборній конфе­ренції поставив перед собою за­вдання із згуртування колекти­ву і збільшення профчленства. Хочемо, щоб усі працівники під­приємства були об’єднані не тільки професійною діяльністю, а й дозвіллям, оздоровленням, щоб колектив брав участь у жит­ті кожного співробітника, допо­магав вирішувати проблеми, ра­дів і сумував разом з ним.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА

«Положення про надання ма­теріальної допомоги членам ПО ППВПУ ХМЗ «Світло шахтаря» було підготовлено в числі пер­ших основоположних локаль­них документів, розроблених новим складом профкому. Ми чудово розуміємо, що в житті кожної людини є радощі й при­крощі. Допомогти члену проф­спілки – наш обов’язок. Поло­женням встановлено 9 видів на­дання допомоги та визначено процедуру її виділення.

Від початку року профкомом здійснено 460 виплат на суму 294,7 тис. грн. Частину цих ко­штів виплачено на підставі осо­бистих заяв членів профспілки. Але є і ті, ініціаторами яких стали профком і предцехкоми, а це дуже важливо. Коли люди­на не зверталась по допомогу, а вона прийшла до неї несподіва­но, з добрими словами і поба­жаннями, подарунками від профспілки. Саме в такі момен­ти людина відчуває увагу і тур­боту. Так, до Дня Чорнобиль­ської аварії ми вшановували ліквідаторів, до 9 Травня – вете­ранів війни, учасників бойових дій. У День доброти пішли з по­дарунками в цехи до співробіт­ників з багатодітних сімей. Ми допомогли батькам, які само­тужки виховують дітей, підго­тувати їх до школи, вручили сертифікати на придбання шкільного приладдя.

Разом з адміністрацією під­приємства ми працюємо над по­кращенням соціально - побутових умов робітників. До Дня маши­нобудівника всі цехи отримали побутову техніку. Цей рік не буде винятком.

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ – ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ

Світова криза та пандемія ко­ронавірусу спонукала багатьох роботодавців згортати виробни­цтво, скорочувати штати пра­цівників, звужувати соціальний пакет. У компанії Corum Group, до якої входить АТ «Харків­ський машинобудівний завод «Світло шахтаря», використали цей час на те, щоб розробити Стратегію Corum Group до 2030 року. Її було затверджено нагля­довою радою ДТЕК у лютому 2021 року, й вона дає чітке розу­міння того, куди крокує компа­нія, що робить і буде робити, аби підприємства розвивалися, а ро­бітники мали гарантовану кон­курентну заробітну плату й інші соціальні гарантії. Це дуже важливо, бо держава взяла курс на закриття вугільних підпри­ємств, а наше підприємство зде­більшого випускає продукцію для шахтарів України.

Що робити, аби наші люди не залишились без роботи? Освоєн­ня нових ринків та розробка но­вих продуктів машинобудування – головна перспектива найближ­чого десяріччя підприємства і компанії в цілому. Йдеться про освоєння ринків Туреччини та Ін­дії, які націлені на збільшення обсягів підземного видобутку ву­гілля, ринку Білорусі, де йде ви­добуток калійної солі, та ін.

За І півріччя 2021 року в АТ «Світло шахтаря» план товарно­го випуску продукції виконано на 107%. Досягти такого показни­ка вдалося завдяки відкриттю нових замовлень, розробці сучас­них новітніх продуктів, виготов­лених під умови замовника, та планомірним крокам з реаліза­ції Стратегії розвитку.

Профком підтримує страте­гічні цілі роботодавця та із свого боку проводить роз’яснювальну роботу серед робітників щодо їх якісної та плідної праці з вико­нання виробничих завдань. Крім того, між роботодавцем і проф­спілковою організацією було до­сягнуто домовленостей щодо розробки заходів з упроваджен­ня нової техніки та прогресивної технології в 2021–2023 роках, які стали окремим додатком до ко­лективної угоди між роботодав­цем і трудовим колективом під­приємства.

Адміністрація та профком плідно співпрацюють у забезпе­ченні робітників підприємства конкурентною заробітною пла­тою. Щомісяця готується інфор­мація щодо порівняння серед­ньої зарплати на підприємстві, в Україні, в промисловості країни та Харківщини. Ця інформація доводиться до відома робітників на зустрічах адміністрації, профактиву з трудовим колективом, на робочих зборах в підрозділах, публікується в заводській групі у Вайбері.

Підприємство працює стабіль­но, затримки із зарплати відсут­ні. З 1 квітня 2021 року всім робіт­никам підприємства було підви­щено заробітну плату на 10–15% (за результатами щорічної оцін­ки діяльності). Так, середня зарплата на АТ «Світло шахта­ря» в червні 2020 року складала 13445 грн. За рік вона зросла на 3943 грн (29%) і в червні 2021 року склала 17388 грн.

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

З метою інформування робіт­ників підприємства про вико­нання профкомом статутних за­вдань, в тому числі надання роз’яснень, пов’язаних з трудови­ми, правовими відносинами, профком використовує всі кана­ли комунікацій: інформаційні стенди, заводську групу та групу профлідерів у Вайбері, свою сто­рінку в Фейсбуці, електронне розсилання. За І півріччя 2021 року було оприлюднено більше 100 матеріалів.

Ми відкриті для членів проф­спілки, робітників підприєм­ства. Це робить нашу роботу ефективнішою.

НАВЧАННЯ ПРОФАКТИВУ

Профком систематично про­водить навчання профактиву. У 2020/2021 навчальному році проведено 16 семінарів та тре­нінгів, у яких взяли участь 345 активістів профспілкового руху. А саме: з правових питань – 7 занять, з питань організацій­ної роботи – 3, з питань інфор­маційної роботи – 1, з питань со­ціального страхування та соці­ально - економічного захисту – 2, з питань соціального діалогу та колективно - договірного регу­лювання – 1, з питань охорони праці – 2 заняття.

Сподіваємось, що наступний навчальний рік принесе нашим активістам ще більше цікавого та корисного, бо в нас тепер є свій внутрішній тренер. Заступ­ник голови профкому Юлія Куз­нецова пройшла навчання й отримала сертифікат «внутріш­нього тренера». Пишаємось!

КУЛЬТУРА. СПОРТ. ОЗДОРОВЛЕННЯ

На культурно - масову, оздо­ровчу і фізкультурну роботу, згідно з чинним законодав­ством України, роботодавцем перераховуються кошти в по­вному обсязі. Завдяки цьому профком з початку року органі­зував близько 20 культурно - ма­сових заходів.

Цього року на базі заводсько­го Будинку культури профком організував заняття з шейпінгу, сформував групи з відвідування басейну «Локомотив».

За підтримки профкому мо­лоддю було організовано майстер - клас для дітей Центру соціально - психологічної реабі­літації дітей м. Харкова, спор­тивні батли, акції «Зніми на­вушники», «Подивись» та інші заходи.

Оздоровлення – один з пріо­ритетних напрямів роботи профкому. Цьогоріч профком оздоровив 655 робітників та членів їхніх родин – рекорд за останні 5 років.

Люди вірять справам, а не сло­вам. Саме над тим, щоб справ на користь наших робітників було більше, ми й працюємо.

ПРЕС-СЛУЖБА ПО ППВПУ ХМЗ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

05.09.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання