« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ЗУПИНИТИ ЗАМАХ НА «ОЛІМП»!

ЗУПИНИТИ ЗАМАХ НА «ОЛІМП»!

П резидентові України передано звернення громади м. Южного з приводу необхід­ності збереження ці­лісної структури та спортив­ної спрямованості спорт­комплексу «Олімп». Наразі все місто, вся спортивна спільнота країни в очікуван­ні відповіді з боку влади: чи буде припинено безпідставне намагання Фонду держмайна зруйнувати найкращу спор­тивну базу України, створену державним коштом, яка вже 17 років успішно працює на користь вітчизняного спорту.

ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ СПОРТКОМПЛЕКС

Справа в тому, що один з кра­щих спорткомплексів в Україні – ФСК «Олімп» у м. Южному опи­нився під загрозою знищення че­рез його роздрібнення на окремі підрозділи, що ініціює власник комплексу – Фонд держмайна України. «Олімп» планується розділити на готель та спорт­комплекс, що ставить під загро­зу продовження його функціону­вання як повноцінної бази для проведення та прийому змагань, тренувальних зборів усіх рівнів.

«Я вважаю, що сьогодні за­вдання влади всіх рівнів – місь­кої, обласної та державної – збе­регти цей комплекс, – наголосив міський голова Южного Володи­мир Новацький. – Адже те, що сьогодні робить Фонд держмай­на – це дії, спрямовані на руйну­вання ФСК «Олімп» через роз­дрібнення на окремі об’єкти та продаж».

Його позицію поділяють біль­шість депутатів міськради. На­приклад, депутат Віталій Розме­ріца зазначив: «Є закон, яким встановлено, що спортивні об’єкти інфраструктури мають передаватися до органів місце­вого самоврядування і не мо­жуть бути продані».

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК

Рішуче проти позиції і дій Фонду держмайна стосовно спор­тивного майбутнього Южного виступають профспілки, зокре­ма Одеська обласна рада профе­сійної спілки працівників хіміч­них та нафтохімічних галузей промисловості та профком Одеського припортового заводу – підприємства, яке й збудувало цей спортивний комплекс.

«У ході підготовки до привати­зації заводу Фондом держмайна України було однозначно визна­чено, що майно у вигляді фіз­культурно-спортивного комплек­су та інших об’єктів, що не підля­гають приватизації та не ввій­шли до статутного фонду з метою збереження та ефективного вико­ристання, залишаються після за­вершення приватизації на балан­сі АТ «ОПЗ», – зазначив голова профспілкового комітету АТ «Одеський припортовий завод» Володимир Дрібноход. – Це рі­шення було визначено у норма­тивно-правовому акті ФДМУ – Плані приватизації ОПЗ, затвер­дженому наказом Фонду від 15 червня 2006 року. Тому наш профспілковий комітет вимагає від Фонду державного майна України скасувати протиправні вказівки і прийняти такі рішення:

– про забезпечення належно­го виконання до 2027 року чин­них договорів зберігання дер­жавного майна № 3 та № 4, укла­дених 14.04.2007 між Регіональ­ним відділенням Фонду держав­ного майна України по Одеській та Миколаївській областях та Акціонерним товариством «Одеський припортовий завод»;

– про недопущення під час важливого для держави процесу приватизації відокремлення від цілісного майнового комплексу АТ «ОПЗ» об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури заводу, що не увійшли до ста­тутного капіталу АТ «ОПЗ»;

– про обов’язковість фінансу­вання об’єктів соціальної сфери і соціальних програм відповід­но до колективного договору на 2020–2021 роки.

Позиція профспілок оприлюд­нена також у зверненнях до Пре­зидента та Прем’єр-міністра України. У них наголошується, що Одеська обласна рада профе­сійної спілки обурена та катего­рично не погоджується з рішен­ням Pегіонального відділення ФДМУ про припинення з 31 груд­ня 2020 pоку дії Договору збері­гання між PB ФДМУ та AT «OП3» № 3 від 14.04.2007 та намірів ФДМУ з розпродажу державних непрофільних активів AT «OП3». «Наслідками таких невиважених рішень обов’язково стане руйна­ція як виробничої, так i соціаль­ної діяльності AT «OП3», – наголо­шується у зверненнях. Між ін­шим, у договорі передбачено, що його дію може бути припинено на вимогу PB ФДМУ «за наявності достатніх правових підстав, зо­крема зміни діючого законодав­ства щодо AT «OП3». Таких змін на даний час не було. Таким чи­ном, PB ФДМУ не має обґрунтова­них причин та підстав для припи­нення дії Договору зберігання між PB ФДМУ та AT «OП3».

До речі, як зазначають в Одеській облраді профспілки працівників хімічних та нафто­хімічних галузей промисловос­ті, вказівки ФДМУ поширюють­ся i на AT «OП3», що проявляєть­ся у позбавленні державного не­профільного майна заводу, зо­крема, на сьогодні оголошено тендер на послуги з проведення незалежної експертної оцінки майна заводу, а саме пансіонату «Карпатські зорі» у м. Яремче, та Тепличного комбінату під­приємства, який входить до ста­тутного фонду заводу.

«Стає зрозумілим i неприхова­ним, що мета, яку ставить ФДМУ перед керівництвом OП3, є ні­чим іншим, як намаганням у найкоротший термін позбутися державних непрофільних акти­вів AT «OП3», тобто від соціаль­ної інфраструктури, шляхом продажу, – вважає голова облас­ної ради профспілки хімнафто­хімпрому Олександр Чеганенко. – Підприємство та трудовий ко­лектив через колективні догово­ри повністю забезпечують розви­ток та фінансування вказаних об’єктів. Дії керівництва заводу та профспілкового комітету AT «OП3» щодо організації фізкуль­турно-оздоровчої діяльності на підприємстві та у м. Южне (де мешкають понад 30 тис. грома­дян) повністю відповідають дер­жавним програмам, у тому числі Програмі розвитку фізичної культури та спорту на період до 2028 pоку, що затверджена поста­новою Уряду № 1089 від 04.11.2020. У програмі чітко визначено прі­оритети державної політики, пе­редбачені Законом України «Про засади внутрішньої та зовніш­ньої політики», а саме: створен­ня умов для реалізації здібнос­тей талановитих спортсменів; за­безпечення прав i можливостей до занять фізичною культурою та спортом ycix категорій насе­лення України; стимулювання створення спортивної інфра­структури; сприяння участі українських спортсменів у між­народних змаганнях; підвищен­ня авторитету держави у світово­му супротивному pyci; удоскона­лення державної політики у сфе­рі фізичної культури i спорту».

З метою недопущення руйну­вання виробничої i соціальної діяльності AT «OП3», збережен­ня цілісності його майнового комплексу профспілка зверну­лась до керівництва держави з проханням невідкладно втрути­тися в ситуацію та зупинити ви­конання протиправних вказівок та рішень ФДМУ.

Як бачимо, мешканці Южно­го, працівники ОПЗ, а разом з ними вся країна очікують на від­повіді від керівництва держави.

Віримо, що вона буде рішу­чою і позитивною.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ «ПВ»

  • ПРЯМА МОВА

Олександр Чеганенко,

голова Одеської обласної ради професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості:

«Стає зрозумілим i неприхова­ним, що мета, яку ставить ФДМУ перед керівництвом OП3, є нічим іншим, як намаганням у найко­ротший термін позбутися дер­жавних непрофільних активів AT «OП3», тобто від соціальної інфраструктури, шляхом продажу».

 

ФСК «Олімп» – спортивний комплекс, що не має аналогів в Україні та є одним з кращих в Європі, в залах якого щороку з 2004 року по сьогодні проходять ігри чемпіонату, Кубка Украї­ни, міжнародні змагання з баскетболу, волейболу, вільної бо­ротьби. Готель «Еллада» є невід’ємною та важливою складо­вою спорткомплексу. Розміщення команд спортсменів у готелі дозволяє проводити весь комплекс підготовчих процедур і не витрачати час на переїзд від місця проживання до місця зма­гання. Від збереження цієї перлини спортивної архітектури України залежить міжнародний імідж держави, так само як і розвиток національного спорту.  

25.04.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання