« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ВІДСТОЯЛИ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМСІЛЬ»

ВІДСТОЯЛИ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМСІЛЬ»

С праведливість є, і за неї варто боротися! Так вирішила пер­винна профспілкова організація ДП «Ар­темсіль» (голова Андрій По­пов), за підтримки Профспіл­ки працівників АПК України (голова Світлана Самосуд).

Вони принципово стали на захист державних інтересів та інтересів працівників підпри­ємства, подавши позов на роз­гляд Окружного адміністратив­ного суду м. Києва до Кабінету Міністрів України, в якому про­сили суд визнати протиправ­ним та скасувати розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 та від 03.03.2020 «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної власності» в частині включення ДП «Артемсіль» до переліку об’єктів великої при­ватизації державної власності.

Обґрунтовуючи позов, проф­спілка зазначала, що ДП «Ар­темсіль» незаконно включено до переліку об’єктів великої приватизації державної влас­ності. Адже відповідно до Зако­ну про приватизацію, не підля­гають приватизації казенні підприємства й об’єкти, необ­хідні для виконання державою своїх основних функцій, для за­безпечення обороноздатності держави, та об’єкти права влас­ності українського народу, майно, що становить матері­альну основу суверенітету України, зокрема: надра, корис­ні копалини загальнодержав­ного значення, території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресур­си, які є об’єктами права влас­ності українського народу.

ДП «Артемсіль» належить до підприємств стратегічного зна­чення для економіки і безпеки держави.

Представник Кабміну та тре­ті особи заперечували проти по­зовних вимог профспілки, про­ти її права на звернення до суду із зазначеним позовом, адже, на їхню думку, позивач не має пра­вових підстав для оскарження спірних розпоряджень, які не порушують безпосередньо прав профспілки.

Суд визнав профспілку пози­вачем по справі. Вона змушена була звернутися із зазначеним позовом, оскільки адміністра­ція ДП «Артемсіль» не бажала оскаржувати протиправні нор­мативні документи щодо вклю­чення підприємства стратегіч­ного призначення до переліку об’єктів великої приватизації. Бездіяльність ДП «Артемсіль» змусила первинну профспілко­ву організацію підприємства звернутися до суду в порядку Закону України «Про професій­ні спілки, їх права та гарантії діяльності» за захистом держав­них інтересів та інтересів пра­цівників підприємства неза­лежно від їх членства у проф­спілці, але при розгляді справи у суді адміністрація ДП «Артем­сіль» все ж підтримала позов профспілки.

Ухвалою Окружного адміні­стративного суду м. Києва від 22.10.2020 було ухвалено закри­ти підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті. Проте, Розпо­рядженням Кабміну від 21 жов­тня 2020 року «Про внесення змін у додаток до розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36», що на­було чинності 05.11.2020, ДП «Артемсіль» було вилучено з пе­реліку об’єктів великої прива­тизації державної власності.

Тобто, оскаржувані в позові порушення були виправлені суб’єктом владних повнова­жень.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 238 Кодексу адміністративного су­дочинства України, суд закри­ває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або без­діяльності суб’єкта владних по­вноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб’єктом владних повнова­жень і при цьому відсутні під­стави вважати, що повне віднов­лення законних прав та інтере­сів позивача неможливе без ви­знання рішень, дій або бездіяль­ності суб’єкта владних повнова­жень протиправними після та­кого виправлення.

На підставі вищевикладено­го Окружний адміністративний суд м. Києва 17 березня 2021 року, керуючись ст. 44, п. 8 ч. 1 ст. 238 Кодексу адміністратив­ного судочинства України, за­крив провадження по справі.

Тому стукайте, і двері за­вжди відкриються!

ЛЮДМИЛА ДІДУРИК, АДВОКАТВИЗНАЧЕНО ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДП «СХІДГЗК»

В ідбулась зустріч ке­рівників профспілко­вих організацій Ново­костянтинівської, Ін­гульської, Смолінської шахт ДП «Східний гірничо-збага­чувальний комбінат» з на­родним депутатом України Юрієм Кузбитом, ініціато­ром якої виступив голова Кі­ровоградської обласної ради Сергій Шульга.

Предметом обговорення ста­ла загроза припинення робо­ти ДП «СхідГЗК» вже з 1 квітня 2021 року.

Як пояснив т.в.о. голови профспілкової організації підприємства Андрій Кар­пов, урановий концентрат, який видобувають на трьох шахтах Кіровоградської об­ласті, закуповує НАЕК «Енергоатом», проте договір про закупівлю діє лише до 1 квітня. Підприємством розробляється план припи­нення роботи шахт, включа­ючи заходи для мінімізації негативного впливу на еко­логію та зменшення соціаль­ної напруги.

Представники шахтарів розповіли, що проблеми в роботі підприємства розпо­чалися близько 10 років тому, коли припинилося державне фінансування роз­витку шахт. Відтоді розбу­дову перспективного родо­вища Новокостянтинівської шахти, з найбільшим покла­дом урану в Європі, здій­снює за власний рахунок ДП «СхідГЗК». У 2018 році НКРЕКП затвердила ціну на урановий концентрат 75 дол. США за 1 кг, що ниж­че собівартості його видо­бутку. Таким чином, під­приємство не лише не могло заробити на розвиток родо­вищ, а й було змушено зна­чно скоротити працівників. Відтоді заробітна плата ро­бітників шахт також не під­вищувалась. На сьогодні се­редня зарплата на ДП «СхідГЗК» становить 4344 грн.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

16.04.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання