« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

НАША МЕТА – ПЕРЕТВОРЕННЯ АКАДЕМІЇ НА СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗА КОН ЦЕПЦІЄЮ SMART ACADEMY

НАША МЕТА – ПЕРЕТВОРЕННЯ АКАДЕМІЇ НА СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗА КОН ЦЕПЦІЄЮ SMART ACADEMY

Д умаю, не варто доклад-

но представляти Ака-

демію праці, соціаль-

них відносин і туризму

в профспілковому се-

редовищі. Про неї тут знають. Для

багатьох профспілковців вона ста-

ла альма-матер, де вони здобували

вищу освіту та підвищували квалі-

фікацію. Чимало дітей профспіл-

ковців навчалися в Академії. У різ-

ний час ділилися своїми знаннями

та досвідом із студентами проф-

спілкові лідери Олександр Стоян,

Григорій Осовий, Василь Шилов,

Галина Голєусова, Сергій Кондрюк

та ін. Було проведено цілу низку

наукових конференцій із соціаль-

ної та профспілкової тематики. Та-

ким чином, Академія сформувала-

ся не лише як публічний заклад ви-

щої освіти з високими стандарта-

ми якості, а й як корпоративний

освітній та науковий центр Федера-

ції професійних спілок України.

За останнє п’ятиліття в Академії

відбулася суттєва модернізація

освітнього процесу відповідно до

нових стандартів та запитів ринку

праці. Серед основних переваг Ака-

демії – невеликі академічні групи,

широкий перелік сучасних вибірко-

вих дисциплін, сертифікатні про-

грами, спільні програми з інозем-

ними партнерами, індивідуальний

підбір місця проходження практи-

ки. Це дає змогу студенту надзви-

чайно гнучко формувати індивіду-

альну освітню траєкторію відповід-

но до засадничих принципів сту-

дентоцентрованого навчання.

Сьогодні Академія, крім традицій-

них освітніх програм, пропонує

здобувачам освітні програми, адап-

товані до сучасних цифрових

трансформацій: «Цифрова економі-

ка», «Інтернет-маркетинг», «Кібер-

безпека», «Аналіз баз даних»; спіль-

ні освітні програми з іноземними

закладами освіти: «Туризм і рекре-

ація» з Варшавським університе-

том туризму та екології (Польща),

«Соціальна робота» з Вищою лінг-

вістичною школою із Ченстохова

(Польща), «Менеджмент» та «Вну-

трішня безпека» з Вищою школою

управління охороною праці (Като-

віце, Польща), «Міжнародне бізнес

право» з Берлінським університе-

том ім. Штайнбайса (Німеччина);

програму дуальної освіти «Курорт-

ний та SPA туризм» у партнерстві

з ПрАТ «Укрпрофтур» та ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця». Для проф-

спілкових лідерів розроблено спе-

ціальні магістерські програми

«Соціальний менеджмент», «Тру-

дове право. Право соціального за-

хисту», що включають низку освіт-

ніх компонент із актуальної проф-

спілкової тематики. Науковий та

кадровий потенціал Академії та-

кож дозволяє успішно здійснюва-

ти підготовку здобувачів науково-

го ступеня доктора філософії за

програмами «Право», «Соціальна

робота», «Економіка».

Освітній процес в Академії ґрун-

тується на інноваційних техноло-

гіях та методах. Багаторічна ро-

бота колективу над розробкою та

впровадженням дистанційних

технологій навчання дала змогу

швидко налагодити ефективну

освітню діяльність в умовах за-

провадженого в країні каранти-

ну, який, у свою чергу, надав но-

вого імпульсу розвитку освітніх

технологій.

Наша мета – перетворення Академії

09.03.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання