« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата





Статті Тема номера

ФПУ: ВИКЛИКИ Й ПЕРЕМОГИ 2020 РОКУ

ФПУ: ВИКЛИКИ Й ПЕРЕМОГИ 2020 РОКУ

Шановні колеги!

Рік, що минув, був ювілейним – Федерації профспілок України виповнилося 30 років.

Так, він був нелегким для всіх. Пандемія коронавірусу за­гострила багато соціально-економічних проблем. Незва­жаючи на карантин, Федерація профспілок України ні на мить не припиняла роботу щодо вирішення нагальних питань соціально-економічного захисту трудящих, чле­нів профспілок. Профактивісти виходили на акції протес­ту по всій Україні проти прийняття антипрофспілкового ліберального трудового законодавства.

До вашої уваги пропонується ТОП важливих подій проф­спілкового життя 2020 року, в яких брали активну участь ФПУ, її членські організації, профспілкові активісти та спілчани.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПРОФСПІЛКОВЕ ВІЧЕ

16 січня, у зв’язку з просуванням урядових законопро­єктів, які погіршують права і гарантії працюючих та по­збавляють профспілки права на їх представництво й за­хист, у м. Києві відбулось Всеукраїнське профспілкове віче на захист конституційних трудових і соціально-еко­номічних прав працівників та діяльності профспілок. У ньому взяли участь представники понад 60 тис. первин­них профспілкових організацій з усієї України, яких де­легували 7 млн членів професійних спілок, керівники все­українських профспілок і територіальних профоб’єднань, члени Ради ФПУ, голови первинних профспілкових орга­нізацій, профактив з усіх областей України.

Представники трудових колективів підприємств, уста­нов і організацій всіх сфер економіки країни вимагали від керівництва держави зупинити процеси законодавчо­го руйнування трудового законодавства і трудових прав, що були в проєкті Закону «Про працю» № 2708, законопро­єктах щодо змін у діяльності професійних спілок (№ 2681) та системи загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування (№ 2275).

ПОЗОВ ДО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ М. КИЄВА

29 січня Федерація профспілок України звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва з позо­вом про визнання незаконними дії Кабінету Міністрів України в частині порушення Урядом визначених за­конами та Генугодою на 2019–2021 роки процедур опри­люднення і погодження із СПО об’єднань профспілок проєкту Закону України «Про працю».

«ХВИЛЯ ГНІВУ»

А вже 30 січня Україною прокотилася «Хвиля гніву» профспілок проти ухваленого Урядом законопроєкту про працю. Учасники акції – профактивісти в усіх об­ласних центрах, представники всеукраїнських проф­спілок та обласних профоб’єднань, трудових колекти­вів, громадських організацій, небайдужі громадяни, які приєднались до акції, висловили рішуче «ні» про­єкту Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708) та низці законопроєктів, що всупереч Конституції Украї­ни та міжнародним актам руйнують трудові гарантії українських працівників.

ПІКЕТ НА БАНКОВІЙ

5 лютого проведено профспілковий пікет біля Ко­мітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у м. Києві, де роз­глядався законопроєкт про працю, антипрофспілко­вий законопроєкт та інші законодавчі зміни, спрямо­вані на знищення соціально-економічного захисту працівників.

«ПРО РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У ЗАХИСТІ ЛЮДИНИ ПРАЦІ»

14 лютого у м. Києві відбулась конференція «Про роль профспілок у захисті людини праці. Дотримання прав і гаран­тій діяльності профспілок у сучасних умовах», що порушила найбільш актуальні для профспілок та всього українського суспільства проблеми. У заході взяли участь народні депута­ти України, науковці, провідні експерти, профактивісти, го­лови первинок, керівники членських організацій ФПУ тощо. Учасники були одностайними в думці, що в умовах глибин­них соціально-економічних трансформацій, які нині пережи­ває Україна, профспілки є тією силою, що здатна захистити людей праці та соціально вразливі верстви населення.

25–27 лютого відбувся візит до м. Києва місії європей­ських профспілок у рамках проведення Глобального дня дій на підтримку українських профспілок, до чого закли­кала Міжнародна конфедерація профспілок. Керівники Європейської конфедерації профспілок – Пан’європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок, які відвідали Україну в складі місії, поінформували про результати своєї роботи в Україні МКП та ЄКП, а також на­ціональні органи влади, МОП та ЄС.

МКП звернулась із закликом надіслати протестні листи до українського Уряду, Президента і парламен­ту, на який відгукнулись понад 100 національних та міжнародних профцентрів і організацій з усього світу. Проведено Глобальний день дій на підтримку україн­ських профспілок під гаслом «Руки геть від україн­ських профспілок!».

26 лютого профспілки України провели пікетування Уряду під гаслом «За справедливу трудову реформу!». Під час акції свою позицію висловив генеральний се­кретар ЄКП та ПЄРР, глава місії європейських профспі­лок Лука Вісентіні.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

2 червня МКП звернулась до Президента України та Голови Верховної Ради України щодо антипрофспіл­кового законопроєкту № 2681. А 30 червня ФПУ, її член­ські організації провели у м. Києві та регіонах Украї­ни попереджувальні акції протесту з вимогою недо­пущення розгляду Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів України (щодо окремих питань професій­них спілок)» № 2681.

ПІДВИЩЕННЯ «МІНІМАЛКИ»

У серпні ФПУ розгорнула широку інформаційну кампанію, щоб домогтися від влади підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн, зазначивши, що бізнесу потрібно готува­тися до неминучого підвищення рівня мінімальної зарплати в майбутньому. ФПУ домоглася, аби з 1 вересня було встанов­лено новий рівень «мінімалки», базовий посадовий оклад за ЄТС – до 2225 грн. На 2021 рік мінімальну зарплату встановле­но в розмірі, що перевищує фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб: з 1 січня – 6 тис. грн, з 1 груд­ня – 6,5 тис. грн.

ФПУ, її членські організації активізували дії щодо вирі­шення проблеми заборгованості з виплати заробітної плати. Профспілки домоглися від урядової сторони створення Між­відомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), перше засідання якої відбулося 17 грудня 2020 року.

БОРОТЬБА З COVID-19

В умовах пандемії COVID-19, за ініціативою ФПУ:

підвищено рівень оплати праці та соціального за­хисту медичних працівників (зокрема, встановлено до­даткову доплату до 300% заробітної плати та доплату з 1 вересня до 31 грудня 2020 року медичним та іншим пра­цівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я), соці­альних (доплата до 100% заробітної плати) та інших пра­цівників, які задіяні в протидії коронавірусу та обслуго­вуванні населення в період карантину;

виплачено одноразову грошову допомогу (1 тис. грн) окремим вразливим категоріям населення та вста­новлено щомісячну допомогу на дітей фізичним осо­бам – підприємцям І та ІІ групи;

підвищено мінімальний розмір допомоги по без­робіттю та встановлено призначення безробітним до­помоги з першого дня реєстрації в службі зайнятості, впроваджено надання допомоги по частковому безро­біттю (у разі зупинення/скорочення діяльності робото­давця).

НА ЗАВАДІ «ДЕМОНТАЖУ» СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І ГАРАНТІЙ

Профспілками не допущено демонтування існуючої систе­ми державних соціальних стандартів і гарантій, вибудуваної за роки незалежності України, зміни методології та звуження сфери застосування прожиткового мінімуму, що негативно по­значилося б на рівні соціального захисту населення. Їм вдалось не допустити прийняття 21 липня Верховною Радою України законопроєкту № 2275 щодо скасування паритетності управлін­ня у Фонді соціального страхування України, законодавчо від­новити 3 листопада фінансування для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві (членів їх сімей) низки стра­хових витрат на реабілітаційну, медичну та соціальну допомо­гу, а також ліквідувати довготривалу заборгованість Фонду со­ціального страхування перед застрахованими особами, що до­сягла майже 2 млрд грн.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

2020 рік – рік проведення звітно-виборної кампанії в членських організаціях ФПУ. Президія ФПУ надала ре­комендації щодо її проведення в умовах пандемії COVID-19, відповідно до яких було внесено зміни до статутів профорганізацій. З’їзди всеукраїнських проф­спілок і звітно-виборні конференції територіальних профоб’єднань проходили з використанням програм відеозв’язку Zoom і Skype та прийняттям з їх допомо­гою рішень виборного органу або ж прийняттям таких рішень методом опитувального голосування з письмо­вим підтвердженням та підписами учасників.

19 жовтня Президія ФПУ ухвалила Звернення до чле­нів профспілок і виборних органів профспілок з нагоди місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року, в якому висловила прохання підтримати профспілко­вих кандидатів на місцевих виборах. За підсумками голосування депутатами обласних, районних, міських, селищних та сільських рад обрано 438 представників профспілок.

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

На базі Навчально-методичного центру Федерації профспілкових ор?

24.01.2021



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання