« на головну 23.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

«Антикризовий» кошторис

«Антикризовий» кошторис

13 квітня на позачерговому за­сіданні Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік для вжит­тя ефективних заходів з ней­тралізації негативних наслідків поширення коронавірусної ін­фекції COVID-19 та підтримки економічної активності в країні. Президент Володимир Зелен­ський уже підписав Закон.

Б юджет країни розрахований на нових ма­кропоказниках (докладно про це йшлося у попередньому (15-16) номері «ПВ»). Доходи бюджету зменшено на 11% (119,7 млрд грн), тож вони становитимуть 975,8 млрд грн. Па­діння доходів відбуватиметься через скорочення над­ходжень від основних податків (ПДФО, податку на прибуток підприємств, ПДВ, рентної плати, акцизно­го податку тощо). Видатки збільшаться на 7% (82,4 млрд грн), до 1266,4 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі, до 298,4 млрд грн. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чис­тих запозичень на суму 296,7 млрд грн, а також над­ходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд грн.

Видаткова частина Держбюджету України збіль­шена в зв’язку із створенням у його складі Фонду бо­ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслід­ками, на період дії карантину, установленого Кабіне­том Міністрів з метою запобігання поширенню на те­риторії України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину з розміром фінан­сування 64,7 млрд грн, які планується витратити на:

• закупівлю товарів, послуг та робіт;

• додаткові доплати до заробітної плати медич­ним та іншим працівникам, які безпосередньо за­йняті на роботах з ліквідації хвороби COVID-19, а також доплати до заробітної плати окремим кате­горіям працівників, які забезпечують життєдіяль­ність населення, на період карантину;

• грошову допомогу громадянам, зокрема осо­бам похилого віку;

• одноразову грошову допомогу членам сімей працівників медичних закладів охорони здоров’я, які загинули від COVID-19, у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

• надання трансферту Пенсійному фонду України;

• фінансову допомогу на поворотній або безпо­воротній основі Фонду соцстрахування України та Фонду загальнообов’язкового державного соцстра­хування України на випадок безробіття;

• поповнення резервного фонду бюджету;

• відновлення видатків Держбюджету (у тому числі трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів за бюджетними програмами, скороченими у зв’язку із створенням Фонду боротьби з COVID-19.

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ

Законом України про внесення змін до Держбю­джету–2020 вилучено норму про здійснення Кабіне­том Міністрів заходів щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з відповідним коригуванням розміру про­житкового мінімуму для основних соціальних і де­мографічних груп населення.

ОПЛАТА ПРАЦІ

Законом встановлюється, що з квітня 2020 року та до завершення карантину заробітна плата, гро­шове забезпечення працівників службових і посадо­вих осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмі­рі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробіт­ної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (не вра­ховується у зазначеному максимальному розмірі сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, до­помоги на оздоровлення, матеріальної допомоги та оплата щорічної відпустки). Зазначене обмеження не поширюється на осіб, безпосередньо задіяних у заходах щодо боротьби з COVID-19, та тих, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення націо­нальної безпеки й оборони (перелік відповідних по­сад встановлюється Кабінетом Міністрів України).

Це обмеження застосовується також при нараху­ванні зарплати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам Укра­їни, суддям, суддям Конституційного Суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої ква­ліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам НБУ, а також іншим службовим і посадовим особам, праців­никам, оплата праці яких регулюється спеціальни­ми законами (крім осіб, встановлених у переліку, за­твердженому Кабінетом Міністрів України).

Крім того, з квітня ц.р. та до завершення каранти­ну обмежується розміром 10 мінімальних зарплат та­кож місячна винагорода і зарплата керівникам, чле­нам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, управління якими здійснюється відповідно до зако­нодавства про управління об’єктами державної влас­ності (не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки).

Водночас передбачено фінансування на доплати медикам та працівникам соціального захисту.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Міністерству охорони здоров’я України збільше­но фінансування на 16,4 млрд грн, у тому числі Наці­ональній службі здоров’я України – на 15,7 млрд грн.

Зокрема, для здійснення додаткових доплат до зарплати медичних та інших працівників Міністер­ству охорони здоров’я спрямовано кошти у сумі 15,8 млрд грн за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуго­вування населення».

Разом з тим, зменшено видатки на загальнодер­жавні заклади та заходи у сфері медосвіти на 72,1% (262,8 млн грн).

Кошти на розвиток системи екстреної медицини у сумі 922,6 млн грн вилучено із субвенцій місцевим бюджетам та передано під безпосереднє управління МОЗ України.

ОСВІТА І НАУКА

Міністерству освіти і науки України зменшено фінансування на 1,9 млрд грн, зокрема на:

• надання освіти закладами середньої освіти державної форми власності – на 4,2 млн грн;

• виплату академічних стипендій студентам (кур­сантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти – на 0,6% (2,2 млн грн);

• забезпечення діяльності НЦ «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти дер­жавним закладам позашкільної освіти, заходи по­зашкільної роботи – на 35,2 млн грн;

• наукову та науково-технічну діяльність закла­дів вищої освіти та наукових установ – на 11,5 млн грн;

• підготовку кадрів закладами фахової передви­щої освіти – на 22,8 млн грн;

• забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, підтримку наукових досліджень і роз­робок – на 225,5 млн грн.

Повністю скасовується фінансування:

• Фонду розвитку закладів вищої освіти (250 млн грн);

• Фонду Президента України з підтримки осві­ти, науки та спорту (500 млн грн);

• на підтримку пріоритетних напрямів науко­вих досліджень та розробок у закладах вищої освіти (400 млн грн);

• на надання пільгових довгострокових креди­тів для здобуття вищої освіти – на 36,8 млн грн.

Скорочуються субвенції на:

• соціальний захист педагогів – на 1,55 млрд грн;

• створення навчально-практичних центрів су­часної професійної (професійно-технічної) освіти – на 159 млн грн;

• реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – на 1 млрд грн;

• забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська шко­ла» – на 361,3 млн грн.

КУЛЬТУРА

Міністерству культури та інформаційної полі­тики України скорочено фінансування на 7,2 млрд грн, у тому числі передано кошти на фінансування Міністерства молоді та спорту – 2,7 млрд грн.

Скорочено фінансову підтримку: національних театрів на 120 млн грн; будівництва об’єктів загаль­нодержавного значення у сфері культури на 454 млн грн; національної суспільної телерадіокомпанії України на 178,3 млн грн та ін.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Міністерству соціальної політики збільшено ви­датки на 19,5 млрд грн.

При цьому, для збільшення коштів Пенсійного фонду – на 29,7 млрд грн (на виплату разової надбав­ки в 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують пенсії менше 5 тис. грн, додаткових 500 грн до пенсії пен­сіонерам, які досягли 80-річчя та отримують пенсію не більше 9205 грн, та на індексацію пенсій з 1 трав­ня (11%)). На 9,8 млрд грн скорочено видатки майже по всіх програмах, зокрема на:

• виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення – на 1,3 млрд грн;

• виплату пільг та житлових субсидій – на 8,2 млрд грн;

• компенсацію частини витрат на здійснення за­ходів з реалізації державних програм соціального захисту населення – на 140 млн грн;

• заходи із соціального захисту дітей, сімей, жі­нок та інших найбільш вразливих категорій насе­лення – на 3,6 млн грн.

Фонду соціального захисту інвалідів зменшено фінансування на 359,9 млн грн.

ІНШЕ ФІНАНСУВАННЯ

Збільшено фінансування:

• МВС України на 195,2 млн грн, водночас змен­шено фінансування на гідрометеорологічну діяль­ність на 789,6 тис. грн;

• Державній судовій адміністрації України – на 1,1 млрд грн.

• Національній академії наук України – на 15 млн грн.

• Обласним державним адміністраціям – більш ніж на 700 млн грн.

Зменшено фінансування:

– Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – на 882,2 млн грн, у тому числі на:

• створення та функціонування Фонду націо­нального багатства – на 250 млн грн;

• Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру – на 218,5 млн грн.

– Міністерству енергетики та захисту довкілля – на 88,3 млн грн, у тому числі:

• на заходи з ліквідації неперспективних вугле­добувних підприємств – 622,8 млн грн (разом з тим, збільшено видатки на реструктуризацію вугільної галузі на 1,6 млрд грн);

• Державній службі геології та надр України – 53,6 млн грн;

• Державному агентству водних ресурсів – 124,9 млн грн, зокрема на експлуатацію державного во­догосподарського комплексу й управління водними ресурсами – 1,9 млн грн;

• Державному агентству лісових ресурсів Укра­їни – 289,3 тис. грн, зокрема на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді – 122,1 тис. грн;

• Державному агентству України з управління зоною відчуження – 256,2 млн грн.

– Міністерству інфраструктури України – на 1,0 млрд грн, у тому числі на проєктування та будівни­цтво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпро­петровськ» – 900,0 млн грн.

– Міністерству розвитку громад та територій України – на 6,9 млрд грн, у тому числі:

• на функціонування Фонду енергоефективності – 1,6 млрд грн;

• Державному фонду регіонального розвитку – 2,6 млрд грн;

• на субвенцію місцевим бюджетам на підтрим­ку розвитку об’єднаних територіальних громад – 2,1 млрд грн.

– Міністерству фінансів України – на 1,0 млрд грн, у тому числі:

• Бюро фінансових розслідувань – 639,0 млн грн;

• Державній митній службі України – 460,6 млн грн;

• Державній податковій службі України – 386,3 млн грн.

Крім того, зупиняється і дія ч. 1-8 ст. 33 Бюджет­ного кодексу щодо розробки та схвалення Бюджет­ної декларації у 2020 році.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Все-таки секвестр. Робота над коригуванням держбюджету йшла напружено. Було змінено макроекономічні показники розвитку країни на 2020 рік з урахуванням очевидних втрат еконо­міки і доходів від поширення коронавірусу. На­разі прогноз падіння ВВП становить 3,9%, зрос­тання інфляції – до 8,7%, безробіття – 9,4%. Се­редньомісячна зарплата пішла в мінус на 1 тис. грн. Чи на цьому все й закінчиться? Багато за­лежить від професійних дій влади і консолідації суспільства в протистоянні глобальній кризі, яка охопила вже майже весь світ. Є два пріори­тети: зберегти життя і здоров’я людей, захисти­ти від збідніння та відновити економічну діяль­ність як головного джерела добробуту».

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання