« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

В Україні перебуває Місія глобальних профспілок

В Україні перебуває Місія глобальних профспілок

25 лютого до сто­лиці прибула Місія глобальних проф­спілок на чолі з генеральним се­кретарем Європей­ської конфедерації профспілок Лукою Вісентіні.

В раховуючи то­тальний перегляд трудового законо­давства в Україні, на пропозицію Фе­дерації профспілок України Виконавчий комітет Європей­ської конфедерації профспілок (ЄКП) та 4 - та Генеральна асамблея Пан’європейської ре­гіональної ради (ПЄРР) Міжна­родної конфедерації профспі­лок (МКП) прийняли рішення про направлення другої спіль­ної місії в Україну для оцінки змін, що відбулися останнім часом у соціально-трудовій сфері, а також для ознайомлен­ня з ходом реалізації соціаль­ної складової Угоди про асоці­ацію між Україною та ЄС.

У складі місії — генераль­ний секретар ЄКП Лука Вісен­тіні, заступник генерального секретаря МКП Оуен Тюдор, конфедеративний секретар ЄКП Лііна Карр, генеральний секретар Європейської федера­ції профспілок громадського обслуговування Ян Віллем Гу­дріаан, виконавчий секретар ПЄРР Антон Лєппік, а також керівники низки національ­них профоб’єднань країн ЄС.

Членів представницької місії, до якої входять керів­ники низки національних профоб’єднань країн ЄС, зу­стріли в столичному Будин­ку профспілок керівництво СПО об’єднань профспілок, очільники всеукраїнських профспілок та територіаль­них профоб’єднань.

Метою візиту, як зазначив генеральний секретар ЄКП Лука Вісентіні, є прояв солідар­ності з українськими профспіл­ками у захисті гідних трудових прав українських працівників.

Під час свого перебування в Україні члени місії провели зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та сіль­ського господарства України Тимофієм Миловановим, голо­вою Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав вете­ранів Галиною Третьяковою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою, націо­нальним координатором Між­народної організації праці Сергієм Савчуком, головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, головою Ради Федерації роботодавців України Дмитром Олійником.

За підсумками візиту 27 лютого передбачено прове­дення прес - конференції для засобів масової інформації.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • Лука Вісентіні, генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок:

«Ми приїхали з кінце­вою метою щодо необ­хідності відкликання за­конопроєкту про працю та розробки нового за­конодавства лише із за­лученням соціальних партнерів. У стратегіч­ному майбутньому роз­витку подій позбавлен­ня працівників і проф­спілок прав не дає пе­реваги роботодавцям, тому що не сприяє роз­витку ринку праці та підвищує конфліктоген­ність сфери праці».

 

Руки геть від українських профспілок!

25 лютого членські організа­ції Міжнародної конфедера­ції профспілок приєдналися до Глобального дня дій на підтрим­ку українських профспілок.

14 січня МКП вже звер­талася із закликом надіслати протестні листи до україн­ського уряду, на який відгукнулися понад 60 націо­нальних та міжнародних профоб’єднань. Однак на сьогодні жодної позитивної реакції з боку українсько­го уряду не відбулося, в той час як за­конодавчий процес триває.

Тому 25 лютого членські органі­зації МКП провели зустрічі з По­сольством або Місією України у своїх країнах, де особисто вручили протестні листи та висловили свою підтримку вимогам українських профспілок.

Уряд просуває нове антиробіт­ниче законодавство, міжнародний профспілковий рух заявляє: #Руки­ГетьвідУкраїнськихПРОФСПІЛОК #HandsOffUkraineUnions. Адже підрив прав працівників в одній країні є загрозою для прав праців­ників будь - де!

Профспілки України вдячні профспілкам усієї планети за вияв солідарності і закликають Уряд України відкликати антина­родні законопроєкти.

Право працівників на свободу об’єднання не підлягає обгово­ренню та має поважатися!

 

Забезпечення соціальної справедливості – доленосне завдання незалежної України

В Україні 20 лютого десятий рік поспіль відзначається День соціальної справед­ливості, запроваджений за ініціативою ФПУ Указом Президента в 2011 році.

В ідзначення цієї дати на державно­му рівні підтвер­джує прихильність України до загаль­новизнаних у світі принципів со­ціальної справедливості та ак­тивного впровадження в життя політики і стратегій, спрямова­них на її забезпечення, має спри­яти подальшому нарощуванню зусиль задля подолання біднос­ті, забезпечення повної зайня­тості, гідної роботи, рівноправ­ності чоловіків і жінок, соціаль­ного добробуту і соціальної спра­ведливості для всіх.

Стан вирішення соціальних проблем в Україні вже протягом тривалого періоду є незадовіль­ним, а соціальна несправедли­вість лише зростає. Поглиблюєть­ся розрив майже за всіма соціаль­но-економічними показниками між Україною та країнами ЄС.

Так, українська зарплата досі залишається найнижчою серед країн ЄС, а оплата праці в біль­шості галузей бюджетної сфери України є нижчою за середню зарплату по економіці. Продо­вжує зростати заборгованість з виплати зарплати, яка вже пере­вищила 3 млрд грн. Украй низь­кий рівень пенсійного забезпе­чення – мінімальний розмір пен­сії удвічі нижчий за фактичний розмір прожиткового мінімуму. При цьому керівники окремих підприємств державної, кому­нальної форми власності, члени наглядових рад отримують міль­йонні зарплати.

Внаслідок значного розриву у рівнях оплати праці в Україні і країнах Європи, постійного зрос­тання заборгованості з виплати заробітної плати, відсутності ро­бочих місць з гідними умовами праці прогресує міграція най­більш активної частини населен­ня за кордон.

Нова влада заявила, що в основу своєї роботи закладатиме людиноцентричний підхід, ви­значивши метою своєї діяльнос­ті розбудову заможної держави з економікою, орієнтованою на по­треби кожного громадянина. Од­нак, конкретних завдань та шля­хів їх реалізації не передбачено. Натомість Уряд та парламент продовжують стимулювати про­яви чергової несправедливості, виступаючи із законодавчими ініціативами щодо «лібераліза­ції» трудових відносин.

Беззаперечно, що до збіль­шення несправедливості в сус­пільстві призведуть «новації», за­пропоновані владою в законопро­єктах «Про працю» (реєстр № 2708), «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльнос­ті професійних спілок)» (реєстр. № 2681), «Про внесення змін до Кодексу законів про працю Укра­їни щодо додаткових підстав для звільнення» (реєстр. № 2584).

Також останнім часом при­ймаються рішення, які руйну­ють діючу систему соціального страхування, лунають пропози­ції, спрямовані на послаблення соціального захисту та перекла­дання його здійснення безпосе­редньо на громадян.

З метою реалізації владних намірів відбувається позбавлен­ня прав і гарантій діяльності профспілок, як нібито рудимен­ту індустріальної економіки.

Такі дії влади збурюють сус­пільство та викликають зростан­ня соціальної напруги. Адже обираючи нову владу, громадя­ни України щиро сподівались на масштабні позитивні зміни.

Виходячи з переконання, що соціальна справедливість є запо­рукою збереження громадян­ського миру та соціальної злаго­ди, ФПУ звертається до Прези­дента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із закликом забезпечи­ти конструктивний соціальний діалог із профспілками та дотри­муватися принципу соціальної справедливості при прийнятті рішень, що визначають рівень і якість життя громадян, соціаль­ну стабільність в державі!

29.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання