« на головну 12.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Сім кроків у майбутнє Профспілки працівників державних установ України

Сім кроків у майбутнє Профспілки працівників державних установ України

 

  Профспілка працівників державних установ напередодні Дня державної служби України визначила сім кроків у майбутнє – дорожню карту, що дозволить забезпечити сталий розвиток організації та розширити її сферу впливу на соціальну політику держави.

П рофесійні спілки є одним з найважливіших демокра­тичних інститутів сучасно­го суспільства.

У профспілок чи не най­більше прав серед інших об’єднань грома­дян. Держава визнає профспілки повноваж­ними представниками працівників і захис­никами їхніх трудових, соціально-еконо­мічних прав та інтересів. Права профспілок визначені та гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю Укра­їни, Законом України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами України, а також статутами профспілок.

Однак, незважаючи на це, профспілко­вий рух переживає важкі часи. І без пере­більшення, сьогодні профспілкові органі­зації майже повсюдно зазнають серйозних труднощів і втрачають членів.

Реальний світ досить істотно змінюєть­ся, і ці зміни стають все більш очевидними і невідворотними. На моє глибоке переко­нання, адекватною відповіддю на зміни, що пропонує нам світ, має бути і наша від­повідна реакція: ми просто зобов’язані змі­нюватись. Але до будь-яких змін потрібно бути готовими, інакше пережити їх буде досить болісно.

Сьогодні вкрай важливе завдання для всього профспілкового середовища – виро­бити концептуальне бачення майбутнього профспілкового руху, подолати кризу зміс­ту системи мотивацій перебування в проф­спілках, збудувати чітку і зрозумілу моти­ваційну перспективу.

Отож, говорячи про сім кроків у май­бутнє, насамперед слід зазначити, що для Профспілки працівників державних уста­нов України одним із ключових викликів сьогодення була і є ситуація, пов’язана з реформуванням державного управління і державної служби.

Впровадження Закону України від 10.12.2015 № 889 «Про державну службу» є базою для розбудови стабільної, відкритої держави, формування професійної та ефек­тивної системи державного управління.

Правовий статус державного службов­ця містить низку прав та обов’язків і тісно пов’язаний з державою, а саме через це до нього висуваються специфічні вимоги: не вчиняти дій, які призводять до підриву ав­торитету державної служби, не брати учас­ті в страйках, не критикувати орган, в яко­му працює, з питань політики, яку мають проводити цей орган і посадові особи тощо. Діяльність державного службовця через перенасиченість її стресогенними факто­рами вимагає потужних резервів самовпо­рядкування, і саме тому вона належить до найбільш напружених в емоційному плані видів праці.

Реформування державного управління тісно пов’язане і з процесами децентралі­зації влади на місцях, що безпосередньо впливає на діяльність середніх і низових ланок Профспілки, оскільки передбачає і зміни в системі державних органів, і чи­сельності працюючих у них.

За умови недостатнього забезпечення та мотивації посилюється кадровий дисба­ланс у системі державного управління, зо­крема для молодих спеціалістів, державна служба стає тимчасовим місцем роботи для здобуття досвіду (відтік кадрів у цій групі найвищий). Тому, вочевидь, захист Профспілки їм вкрай необхідний.

Будемо відвертими, практична реаліза­ція нового законодавства про державну службу, в силу різних причин, на жаль, ще не забезпечила гідного рівня оплати праці держслужбовців, особливо на найнижчих посадах.

Ці та інші виклики зумовлюють дії Профспілки, спрямовані на забезпечення захисту прав та інтересів спілчан і подаль­ший розвиток нашої організації. Умовно їх можна поділити на сім кроків, або сім осно­вних векторів діяльності Профспілки.

КРОК 1 – ЗАХИСНИЙ

Безперечно, першим і надважливим кроком є захисний, оскільки саме він ви­значає силу, згуртованість і перспективу організації. Захисний вектор спрямований на діяльність профспілкових органів усіх рівнів щодо попередження і відновлення порушених прав і законних інтересів чле­нів Профспілки у сфері праці.

Пошук можливостей для підвищення ефективності здійснення Профспілкою за­хисної функції є безперервним. Задля цьо­го використовується як досвід, напрацьо­ваний власне всередині нашої організації, так і досвід профспілок інших країн світу, особливо нашого партнера – профспілки держслужбовців Швеції ST.

Головний рубіж нашої боротьби – пи­тання оплати праці. А точніше – відстою­вання прав державних службовців на на­лежний її рівень.

З прийняттям нового Закону України «Про державну службу» Профспілка, як і більшість державних службовців, пов’язувала подальший поступальний рух у питаннях оплати праці. Трохи більше як за 2 роки, а саме з 1 січня 2019-го, рівень оплати праці на найнижчій посаді органу виконавчої влади мав би (за нормами Зако­ну) наблизитися до двох мінімальних заро­бітних плат, що прирівнювалося до серед­ньої заробітної плати в галузях економіки. Натомість, внесенням змін до Закону в час­тині розрахункової одиниці посадового окладу державного службовця на найниж­чій посаді (з розміру мінімальної заробіт­ної плати на розмір прожиткового мініму­му), перекреслено основні принципи рефор­мування оплати праці, що закладалися За­коном. Тому для Профспілки залишається пріоритетним завданням відновлення нор­ми Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889, а саме в частині розміру посадового окладу групи 9 на рівні двох мі­німальних заробітних плат, або розміру се­редньої заробітної плати в Україні.

Вже понад 2 роки Профспілка відстоює на усіх рівнях питання щодо врегулювання перерахунку пенсій, призначених відпо­відно до статті 37 Закону України «Про дер­жавну службу» від 16.11.1993 № 3723-XII осо­бам, які вийшли на пенсію до 01.05.2016. Нами підтримано конституційне подання групи народних депутатів з даного питан­ня, проведені консультації з представника­ми урядової сторони, зібрано тисячі підпи­сів колишніх державних службовців на підтримку цієї боротьби. Нашу позицію щодо відновлення справедливості для цієї категорії громадян озвучено, зокрема, і в профільних парламентських комітетах. Незважаючи на те, що наразі питання є від­критим, і надалі працюватимемо над його вирішенням.

В умовах реформування державної служби та служби в органах місцевого са­моврядування особливої значущості набу­ла діяльність Профспілки щодо захисту трудових прав працівників при скороченні (вивільненні). Враховуючи попередній до­свід у цьому напрямі, коли у 2015 році вда­лось відстояти забезпечення гарантій пра­цівникам Національного банку України під час вивільнення, наразі також наполя­гаємо на дотриманні необхідних процедур у разі реорганізацій місцевих державних адміністрацій. Так, наприклад, працюємо над вирішенням питання щодо неухильно­го дотримання норм законодавства при оптимізації структури райдержадміністра­цій, зокрема необхідності функціонально­го обстеження, що має передувати проце­дурі скорочення чисельності працівників.

Профспілка в ході переговорів на всіх рівнях соціального діалогу, укладання Ге­неральної та галузевих угод, докладає мак­симум зусиль, щоб домогтися покращення умов праці і розширення прав наших спіл­чан. Одним з найбільш дієвих важелів за­хисту члена профспілки є колективний до­говір і недопущення порушення його норм.

За останні декілька років кількість ор­ганізацій, в яких укладаються колдогово­ри, збільшується. За результатами звітних даних на 1 квітня ц.р., цей показник стано­вить 95,8%. Дією колективних договорів охоплені 240903 працюючих, що складає 92,7% від їх загальної кількості. Щороку збільшується і кількість організацій, де ро­ботодавець виконує норму статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування коштів первинним профспілковим органі­заціям на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. І в цьому напрямі наша мета – послідовно домагатись підви­щення зазначених показників.

Водночас Профспілкою проводиться значна робота з вивчення досвіду інших країн щодо захисту членів профспілки, ко­лективно-договірної роботи, систем опла­ти праці тощо. Право на колективні пере­говори визнано в міжнародних актах од­ним з основних принципів і прав у сфері праці. Результатом цих переговорів є ко­лективний трудовий договір, що захищає інтереси лише членів профспілки і має обов’язкову силу для обох сторін. Право на переговори має поважатися, зміцнюватися і підкріплюватися правом на страйк.

Проте, незважаючи на дії Профспілки, зацікавлених центральних органів вико­навчої влади, до сьогодні державою не ра­тифікована Конвенція МОП «Про захист права на організацію та процедури визна­чення умов зайнятості на державній служ­бі» № 151, якою закріплюється право дер­жавних службовців на страйк.

Колективні переговори – одна з осно­вних форм діяльності організацій Проф­спілки всіх рівнів, тому саме шляхом пере­говорів вона й надалі відстоюватиме права працівників, зокрема й право на страйк.

Сьогодні ми починаємо говорити на на­ціональному рівні про те, що на своїх робо­чих місцях державні службовці не завжди можуть почуватися захищеними. Про це неодноразово йшла мова на засіданнях ви­борних органів Профспілки, однак більш системний підхід до вирішення цих пи­тань, можна вважати, почав діяти із цього року.

НАДС проведено анкетування серед державних службовців з метою виявити або спростувати наявність фактів булінгу та мобінгу. До прикладу, проявами булінгу на роботі є: навмисне обмеження доступу до необхідної інформації, постійна необ­ґрунтована критика та незадовільна оцін­ка роботи керівництвом, надмірна прискі­пливість, соціальна ізоляція в колективі, безпідставна зміна чи погіршення умов роботи та відпочинку, вербальна агресія, приписування успіхів іншим працівникам, відсутність визнання досягнень та успіхів, пошкодження майна тощо.

Згідно з даними анкетування, в якому взяли участь 1042 державних службовця органів влади різного рівня, підпорядку­вання та різної категорії посад, 66,1% з них стикалися з випадками булінгу щодо себе на державній службі. Прикметно, що до первинних профспілкових організацій на робочому місці звернулись 2,8% опитаних, до кадрових служб – 3,2%. Водночас вражає факт, що лише 1% респондентів зверну­лись за захистом своїх прав, честі та гіднос­ті до суду.

Профспілка вбачає нагальну необхід­ність дотримання трудових норм законо­давства у відносинах роботодавця та пра­цівника, дотримання правил етичної пове­дінки та належного морального клімату в установах та організаціях, де працюють члени профспілки. Захист честі і гідності державних службовців – членів профспіл­ки, протидія цькуванню на робочому місці є одним з важливих наших завдань. Прово­дячи навчання для голів первинних проф­спілкових організацій, ми звертаємо увагу на проблему булінгу та мобінгу, даємо по­ради та озброюємо знаннями, як діяти в та­ких ситуаціях.

Захист прав та інтересів держслужбов­ців вимагає від Профспілки професійності, оперативності та залучення всіх можливих законних засобів для досягнення позитив­ного результату. Профспілка, захищаючи права держслужбовців на гідну працю, за­лучає міжнародну профспілкову спільно­ту, і є голосом українських державних службовців не лише в Україні, а й у Європі. Сьогодні завдяки тому, що Профспілка вхо­дить до Інтернаціоналу громадського об­слуговування та Європейської федерації профспілок громадського обслуговування, а голова Профспілки є членом Комітету з національного та європейського врядуван­ня та Комітету з місцевого управління, про проблеми державних службовців в Україні знають далеко за її межами. Так, на міжна­родній профспілковій арені до вирішення питань щодо гідної оплати праці, запобі­гання скороченню та обмеженню бюджет­них видатків на оплату праці державних службовців України долучився також гене­ральний секретар Європейської федерації профспілок громадського обслуговування, який на заклик Профспілки направляв від­повідні листи до Верховної Ради та Уряду України.

КРОК 2 – УЧАСТЬ ПРОФСПІЛКИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

На засадах соціального партнерства Профспілка бере участь у формуванні дер­жавної політики у сфері державної служби.

Опціями для цього є робота представни­ків Профспілки в Національній тристорон­ній соціально-економічній раді, громад­ських радах та колегіях при центральних та місцевих органах виконавчої влади, робо­чих групах, конкурсних та дисциплінарних комісіях, розробка пропозицій до норматив­но-правових актів з питань державної служ­би, опрацювання проектів актів законодав­ства, що надійшли на погодження до СПО профспілок на всеукраїнському рівні, та підготовка відповідних пропозицій.

Окремої уваги заслуговує представни­цтво Профспілки у робочій групі з внесен­ня змін до Закону України «Про державну службу». Свою позицію щодо гідного рівня оплати праці на державній службі, особли­во її гарантованої частини, Профспілка відстоює на засіданнях робочої групи з під­готовки змін до цього Закону та проекту Концепції реформування системи оплати праці державних службовців, яка працює під патронатом Національного агентства України з питань державної служби. Ця позиція Профспіл­ки є незмінною й надалі послідовно просуватиметь­ся – посадовий оклад має становити не менше 90% у структурі зарплати.

Зважаючи на досвід, отриманий нами від проф­спілки державних службовців Швеції, ми вкотре переконуємось, що прийняли вірні рішення на останньому пленумі ЦК щодо необхідності карди­нального реформування системи заробітної плати на державній службі.

КРОК 3 – РОБОТА З МОЛОДДЮ

Молодь – це завжди перспектива, нова енергія. Вона здатна запропонувати нове бачення майбут­нього та шляхи його досягнення. Саме тому моло­діжний вектор профспілкової діяльності є надзви­чайно важливим, саме тому Молодіжна рада Профспілки має всебічну підтримку та сприяння у своїй діяльності, прагненнях та реалізації ідей і потенціалу.

Молодіжна рада Профспілки представлена в кожній області, на всеукраїнському рівні – через представництво та діяльність у Молодіжній раді ФПУ, та міжнародному рівні – через представни­цтво та діяльність у складі Молодіжної мережі Єв­ропейської федерації профспілок громадського об­слуговування.

Сьогодні Профспілка працівників державних установ має в своїх лавах 67671 молодих спілчан до 35 років, переважна більшість яких – свідомі, енер­гійні люди з новим світоглядом, що хочуть жити в своїй країні та мають бажання впливати на розви­ток держави.

Молодіжна рада Профспілки бере активну участь у роботі Молодіжної ради ФПУ: це участь у засіданнях, комісії щодо роботи з молоддю, робота в складі виконавчого комітету Молодіжної ради ФПУ.

Молодіжною радою Профспілки в співпраці з міжнародними профспілковими організаціями, а саме Центром солідарності в Україні Американ­ської федерації праці, організовуються семінари та тренінги для молоді. На підтримку профспілковців по всьому світу молодь долучається до акцій солі­дарності з підтримки боротьби держслужбовців з інших країн за свої права. Також наша молодь бере участь у заходах і семінарах, організаторами яких є Молодіжна рада ФПУ, молодіжні профспілкові школи ГО «Трудові ініціативи».

Враховуючи, що сьогодні однією з основних пе­решкод для залучення молоді на державну службу є відсутність інформаційних кампаній та моделей кар’єрного зростання фахівця, забезпечення гідних умов праці, Молодіжна рада Профспілки вважає ці напрями пріоритетними в своїй роботі, як сьогодні, так і в майбутньому. Інформаційні ресурси, такі як веб-сайт Профспілки, сторінки в соціальних мере­жах, комунікаційні платформи для молодих держ­службовців-спілчан – це дієві механізми інформу­вання молоді про державну службу, які активно за­стосовуються. Члени Молодіжної ради Профспілки популяризують та поширюють інформацію з офі­ційних ресурсів Профспілки, Національного агент­ства України з питань державної служби, місцевих органів влади.

Молодіжна рада Профспілки взяла участь в ор­ганізації анкетування Європейської федерації профспілок громадського обслуговування «Май­бутнє бачення місця молоді на роботі у 2030». Саме завдяки активності Молодіжної ради Україна була належно представлена в проведеному анкетуванні, що склало 13,5% респондентів серед учасників ан­кетування з країн Європи.

КРОК 4 – НАВЧАЛЬНИЙ

Навчений означає озброєний. Державні службов­ці – члени профспілки мають високий навчально- освітній рівень, дехто з декількома вищими освіта­ми, закінчили магістратури державного управлін­ня, постійно підвищують кваліфікацію. Проте, для захисту права на гідну працю та зарплату, а також для саморозвитку та самореалізації вони потребу­ють спеціального виду навчання – профспілкового.

Сьогодні Профспілка впевнено працює над роз­будовою власної системи навчання профактиву, яка реалізується Центром профспілкових знань Профспілки Basis (м. Київ) та у чотирьох його регі­ональних представництвах.

До базового курсу включено модулі з історії профспілкового руху, організаційної, фінансової роботи, соціального діалогу, колективно-договірної роботи та правового захисту, охорони праці, інфор­маційної роботи та комунікацій, психології та осо­бистісного розвитку. Всі теми викладаються не тільки з теоретичного аспекту, а й з точки зору їх важливості в практичному застосуванні. Після за­вершення кожного курсу проводиться анкетуван­ня, яке дозволяє з’ясувати, що є найбільш цікавим, які теми потребують більш детального опрацюван­ня, а тому програма вдосконалюється відповідно до потреб спілчан. Надалі планується розробка но­вих навчальних модулів з ефективного врядування та роботи в соціальних мережах, розвитку лідер­ських якостей, стресостійкості та тайм- менеджменту. Під час навчань члени профспілки отримують необхідні знання та навички для проф­спілкової роботи, і повертаючись на свої робочі міс­ця, стають агентами змін. А тому вже тепер спосте­рігається покращення рівня колективно-договірної роботи в тих органах державної влади, звідки на­правлялись профактивісти на навчання.

У побудові профспілкового навчання держслуж­бовців ми використовуємо досвід колег з Профспіл­ки державних службовців Швеції. У рамках спіль­ного проекту «Розвиток державного сектору в Укра­їни» наші тренери та члени профспілки мають змо­гу відвідувати семінари за участю шведських колег, переймати досвід державного управління Швеції.

Погляд у майбутнє спонукає передбачити в сво­їх планах стовідсоткове охоплення навчанням за базовим курсом новообраних голів первинних профспілкових організацій.

КРОК 5 – ІМІДЖЕВИЙ

В очах звичайних громадян України імідж дер­жавного службовця досить часто пов’язаний з тяга­ниною, корупцією та іншими негативними явища­ми. Водночас у турботах більшості державних служ­бовців – як вижити на зарплату, що складає порів­няно із зарплатою в бізнесі невелику суму, якої ви­стачає переважно лише на невідкладні потреби.

Поки ситуація виглядає так, що на більшості по­сад держслужби (особливо на обласному та район­ному рівнях) не відбулось відчутного покращення заробітних плат державних службовців, з ураху­ванням росту цін, а тому наразі втрачено багатьох фахових людей і спостерігається кадровий голод.

Для відчутних перетворень у системі держ­служби необхідний інший сучасний світогляд, сприйняття сучасних цінностей, знання та вміння користуватися новітніми комунікаційними техно­логіями для публічного врядування та зворотного зв’язку з громадськістю, знання мов.

Тому вкрай важливо повернути повагу до праці державного службовця з боку суспільства та дер­жави. У цьому напрямі є чимало спільних напра­цювань з НАДС, місцевими державними адміні­страціями щодо прозорості добору на державну службу професійних, порядних та патріотичних громадян.

Минулий рік пройшов для спілчан під гаслом «Профспілка – за нове обличчя державної служби». Проведено низку заходів, зокрема круглі столи, се­мінари, флешмоби, спрямовані на популяризацію державної служби, піднесення престижу професії державного службовця.

Разом з тим, ми наполегливо працюємо і над по­кращенням іміджу Профспілки. Ми бажаємо бути сучасними, цікавими, креативними. Розуміючи, що ще багато потрібно зробити в цьому напрямі, працюємо над подальшою модернізацією веб- ресурсу офіційного веб-сайту Профспілки, опера­тивно адмініструємо сторінки в соціальній мережі Facebook, видаємо друком іміджеву профспілкову продукцію.

КРОК 6 – МОТИВАЦІЙНИЙ

Враховуючи сьогоденні виклики, необхідно шу­кати шляхи підвищення рівня захищеності та га­рантій щодо забезпечення гідної праці спілчанам. Так, наприклад, упровадження мотиваційного па­кета для держслужбовців, який може містити такі складові: придбання житла на вигідних умовах, введення компенсації за піднаймання житла, ком­пенсації витрат на навчання для здобуття другої вищої освіти; часткова оплата харчування в закла­дах харчування; компенсація транспортних витрат та витрат на використання особистого транспорту у зв’язку з виконанням службових обов’язків, стра­хування життя, відновлення здоров’я тощо.

До прикладу, сьогодні заробітної плати держ­службовця не вистачає навіть на оренду житла, не кажучи про купівлю власного. Існуючі програ­ми з кредитування придбання житла держслуж­бовцями або кредитування молодіжного будівни­цтва є зазвичай недієвими.

Маємо відкинути перестороги, які подекуди лунають щодо так званих «привілеїв», і постави­тися до цього, як до нормального пакета соціаль­ного захисту, що дасть можливість закріпитися людям на робочих місцях, слугуватиме мотива­ційною складовою для довготривалої роботи на державній службі. Більш того, сьогодні належ­ний соціальний пакет став усталеною практикою для приватного сектору економіки.

Позитивні приклади поступального руху у цьому напрямі вже існують в окремих відом­ствах, що утримуються з державного бюджету. До прикладу, відомства, що координуються Мі­ністерством внутрішніх справ України, можуть скористатись відповідною державною житловою програмою.

Профспілка сьогодні ставить собі за мету за­безпечення подібними соціальними гарантіями наших спілчан.

КРОК 7 – ІНФОРМАЦІЙНИЙ

«Якщо тебе немає в інформаційному просторі – тебе не існує». Цей вислів влучно говорить про важ­ливість розвитку інформаційної політики, комуні­кацій, пошуку своєї аудиторії та вироблення чітких кроків для оперативного, цікавого та змістовного інформування.

Держслужбовці-спілчани мають доступ до всієї необхідної інформації на офіційному веб- сайті, який сьогодні адаптований під сучасний формат, з можливістю зручного користування з будь-яких пристроїв: комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів та планшетів. Є офіційні сторінки Профспілки та Молодіжної ради у Facebook. Че­рез соціальну мережу отримуємо запитання, на­даємо оперативні відповіді, дізнаємось про про­блеми в тому чи іншому регіоні.

На офіційному веб-сайті запрацювала «Вірту­альна експозиція», де всі бажаючі державні служ­бовці – члени профспілки можуть показати свої творчі доробки. Серед них – живопис, вишивка, пле­тення, виготовлення іграшок тощо. На виставку на­дійшли і продовжують надходити так багато робіт, що її щоденно оновлюють.

Профспілка працює над покращенням сервісів, які ми можемо запропонувати нашим спілчанам. Так, ми думаємо над ідеєю та вивчаємо досвід впро­вадження мобільних додатків, а саме електронного «Профспілкового квитка» з набором цікавих та ко­рисних опцій – починаючи від оперативного надан­ня юридичної та медичної допомоги до знижок на різні послуги.

Зміни не відбуваються самі по собі. А відтак є чимало напрямів спільної роботи ЦК Профспілки, обласних, міських, районних організацій, профак­тивістів, роботодавців, соціальних партнерів для розширення можливостей, захисту кожного члена профспілки.

ЮРІЙ ПІЖУК,

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Вітання профактиву Профспілки працівників держустанов України з нагоди Дня державної служби України

Шановні державні службовці, спілчани!

Новий час вимагає нових підходів і рішень. З набранням чинності Закону України «Про державну службу» у цій сфері розпочались зміни, покликані зро­бити максимально прозорою і відкритою діяльність тих, хто присягнув вірно служити українському народові.

Хочу подякувати всім профактивістам, головам пер

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання