« на головну 18.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Трагедія на «Лісовій»

Трагедія на «Лісовій»

29 травня, близь­ко 3-ї години ночі, в с. Сілець Со­кальського ра­йону Львівської області на шах­ті «Лісова» ДП «Львіввугілля» сталося обвален­ня породи. Під за­валами опинили­ся двоє гірників: Михайло Турко, 1997 р.н., та Ми­хайло Павлик, 1971 р.н., які заги­нули на місці.

У зв’язку з трагіч­ною подією шах­ту «Лісова» відві­дав Президент України Володи­мир Зеленський. Глава держа­ви поспілкувався з рідними шахтарів та висловив їм гли­бокі співчуття.

Також Володимир Зелен­ський поспілкувався з робітни­ками шахти «Лісова» та проф­спілками ДП «Львіввугілля». Голова Львівської територі­альної організації Укрвугле­профспілки Олег Турчин за­значив, що напередодні траге­дії, 28 травня, представники шахтарських профспілок Львівщини перебували в м. Києві під Адміністрацією Президента України. Проф­спілки намагалися довести до відома Глави держави ту кри­тичну ситуацію, що склалася на ДП «Львіввугілля» у зв’язку з невиплатою заробітної плати та відсутністю збуту вугільної продукції. З представниками шахтарських профспілок зу­стрівся представник Президен­та в Кабінеті Міністрів Украї­ни Андрій Герус, якому було передано вимоги та звернення шахтарів. Олег Петрович осо­бисто передав Президенту України ці звернення.

Крім цього, Президент про­вів нараду щодо аварії та ситу­ації на шахті. «Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розумі­ємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – ска­зав Глава держави після відвідування шахти.

Президент також підкрес­лив, що сім’ї шахтарів, які за­гинули, одержать підтримку від держави. «Вже прийнято рішення виділити по 100 тис. грн», – повідомив Володимир Зеленський. Крім того, Прези­дент наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ПРЕС- СЛУЖБИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

До теми

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман до­ручив головам Міністер­ства енергетики та вугіль­ної промисловості, ДСНС, Національної поліції та ін­шим відповідальним ві­домствам провести спеці­альне розслідування при­чин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» та опрацю­вати питання надання до­помоги сім’ям загиблих шахтарів. Відповідне до­ручення Глава Уряду під­писав 29 травня. Строк подання результатів роз­слідування – 10 днів.

 

Гірникам державних шахт у стислі терміни виплатять зарплатні борги

Таке рішення прийнято на терміновому засіданні РНБО з питань енергетичної безпеки, що було скликано 31 травня.

Н а засіданні РНБО було розглянуто питання енер­гетичного сектору, в тому числі питання ву­гільної галузі, та прийня­то відповідні рішення, зокрема:

– У стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед посилення безпе­ки шахтарів. Також з ініціативи Пре­зидента України буде вирішено пи­тання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті «Лісо­ва». У нього залишилося троє дітей.

– Критичну ситуацію з функціону­вання ДП «Вода Донбасу» Уряд пови­нен владнати якнайшвидше. Це від­новлення водопостачання для понад 100 тис. громадян.

– Оцінити можливі наслідки за­провадження другого етапу повно­масштабного ринку електричної енергії, що має відбутися 1 липня ц. р., та доцільність його відтерміну­вання. Прем’єр-міністр України за­певнив, що в Уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення та­рифів на електроенергію, незалежно від дати запровадження ринку елек­троенергії.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ПРЕС- СЛУЖБИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Новий соціальний імпульс трансформації України

4 червня Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий взяв участь у засіданні Національного фо­руму «Трансформація України».

У часть у заході також взяли предстоятелі українських церков, лідери громадянського суспільства, волонтери та добровольці, представники законодавчої та виконавчої влади, дипло­матичних установ та міжна­родних організацій в Украї­ні, об’єднань бізнесу, вітчиз­няні та зарубіжні експерти.

Серед спікерів – спеціаль­но запрошений гість, амери­канський дипломат, відомий експерт Євразійського цен­тру Атлантичної ради Деніел Фрід. Також виступили Па­тріарх Філарет, старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайло Паночко, член На­глядової ради НФТУ, прези­дент УСПП Анатолій Кінах, координатор НФТУ Михайло Харій, лідери політичних сил Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко та ін.

Представники НФТУ звер­нулися до новообраного Пре­зидента України із закликом створити всі умови для роз­робки і впровадження Стра­тегії трансформації України.

Григорія Осового як проф­спілкового лідера, Голову СПО об’єднань профспілок, Голову Федерації профспілок України та представника Української сторони Плат­форми громадянського сус­пільства Україна – ЄС, зви­чайно, насамперед цікавили актуальні питання розвитку країни, збереження трудово­го потенціалу та підвищення ефективності соціально-еко­номічного захисту людей праці, підходи та пропозиції у цих сферах з боку учасників засідання.

Профспілковий лідер вва­жає, що у центрі перезаванта­ження відносин з новою демо­кратичною коаліцією, яка нині формується в Європарла­менті і яка буде формуватися після парламентських вибо­рів в Україні, має бути підпи­сання оновленої Соціальної угоди як у Європі, так і Украї­ні. «Ми маємо бачити, як і наші європейські партнери, перспективу створення стій­кої економічної моделі, що буде ґрунтуватися на соціаль­ній справедливості та відпо­відних діях, – зазначив Григо­рій Осовий. – Побудова ж та­кої моделі забезпечення соці­альної справедливості немож­лива без подальшого розви­тку соціального діалогу та зміцнення системи колектив­но-договірних відносин, під­несення їх на більш високий щабель. Перезавантаження відносин має насамперед слу­гувати взаємному підтриман­ню демократії як у ЄС, так і Україні, для чого слід позбу­тися корінних причин розча­рування людей у політиці та у політиках, здійснити кроки, які відновлять надію на май­бутнє та приведуть до пози­тивних змін у житті людей».

Питання полягає в тому, чи буде поновлена віра в де­мократичну співпрацю шля­хом відходу Європи та Укра­їни від політики жорсткої економії, надання працюю­чим справедливої частки зростання та захисту соці­альних і екологічних прав, або ж виборці знову будуть розчаровані нездатністю здійснити рішучі дії.

Під час засідання його учасники конструктивно об­говорили шляхи перезаван­таження відносин між Укра­їною і Заходом на основі ви­роблення спільної стратегії, посилення координації на­ціональних і міжнародних дій задля подолання кризо­вих явищ у країні, загроз, які постали перед державою: агресія Росії, ослаблення еко­номіки, посилення трудової міграції тощо.

Представники НФТУ звер­нулися до новообраного Пре­зидента України із закликом створити всі умови для роз­робки і впровадження Стра­тегії трансформації України.

Було також схвалено текст спільної заяви учасни­ків засідання.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми не можемо більше гая­ти час, лише у співпраці з європейськими соціальни­ми партнерами і громадян­ським суспільством можна повернути ЄС та Україну на правильний шлях. Україн­ські профспілки хочуть ба­чити конкретні програми, відкриті списки політичних партій, які йдуть на вибори, а не віртуальні, які підсову­ють виборцям. І ми будемо підтримувати на парламент­ських виборах лише ті полі­тичні партії, програми яких близькі до програмних ці­лей профспілок».

10.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання