« на головну 19.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Трагедія на «Лісовій»

Трагедія на «Лісовій»

29 травня, близь­ко 3-ї години ночі, в с. Сілець Со­кальського ра­йону Львівської області на шах­ті «Лісова» ДП «Львіввугілля» сталося обвален­ня породи. Під за­валами опинили­ся двоє гірників: Михайло Турко, 1997 р.н., та Ми­хайло Павлик, 1971 р.н., які заги­нули на місці.

У зв’язку з трагіч­ною подією шах­ту «Лісова» відві­дав Президент України Володи­мир Зеленський. Глава держа­ви поспілкувався з рідними шахтарів та висловив їм гли­бокі співчуття.

Також Володимир Зелен­ський поспілкувався з робітни­ками шахти «Лісова» та проф­спілками ДП «Львіввугілля». Голова Львівської територі­альної організації Укрвугле­профспілки Олег Турчин за­значив, що напередодні траге­дії, 28 травня, представники шахтарських профспілок Львівщини перебували в м. Києві під Адміністрацією Президента України. Проф­спілки намагалися довести до відома Глави держави ту кри­тичну ситуацію, що склалася на ДП «Львіввугілля» у зв’язку з невиплатою заробітної плати та відсутністю збуту вугільної продукції. З представниками шахтарських профспілок зу­стрівся представник Президен­та в Кабінеті Міністрів Украї­ни Андрій Герус, якому було передано вимоги та звернення шахтарів. Олег Петрович осо­бисто передав Президенту України ці звернення.

Крім цього, Президент про­вів нараду щодо аварії та ситу­ації на шахті. «Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розумі­ємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», – ска­зав Глава держави після відвідування шахти.

Президент також підкрес­лив, що сім’ї шахтарів, які за­гинули, одержать підтримку від держави. «Вже прийнято рішення виділити по 100 тис. грн», – повідомив Володимир Зеленський. Крім того, Прези­дент наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ПРЕС- СЛУЖБИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

До теми

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман до­ручив головам Міністер­ства енергетики та вугіль­ної промисловості, ДСНС, Національної поліції та ін­шим відповідальним ві­домствам провести спеці­альне розслідування при­чин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» та опрацю­вати питання надання до­помоги сім’ям загиблих шахтарів. Відповідне до­ручення Глава Уряду під­писав 29 травня. Строк подання результатів роз­слідування – 10 днів.

 

Гірникам державних шахт у стислі терміни виплатять зарплатні борги

Таке рішення прийнято на терміновому засіданні РНБО з питань енергетичної безпеки, що було скликано 31 травня.

Н а засіданні РНБО було розглянуто питання енер­гетичного сектору, в тому числі питання ву­гільної галузі, та прийня­то відповідні рішення, зокрема:

– У стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед посилення безпе­ки шахтарів. Також з ініціативи Пре­зидента України буде вирішено пи­тання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті «Лісо­ва». У нього залишилося троє дітей.

– Критичну ситуацію з функціону­вання ДП «Вода Донбасу» Уряд пови­нен владнати якнайшвидше. Це від­новлення водопостачання для понад 100 тис. громадян.

– Оцінити можливі наслідки за­провадження другого етапу повно­масштабного ринку електричної енергії, що має відбутися 1 липня ц. р., та доцільність його відтерміну­вання. Прем’єр-міністр України за­певнив, що в Уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення та­рифів на електроенергію, незалежно від дати запровадження ринку елек­троенергії.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ПРЕС- СЛУЖБИ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

Новий соціальний імпульс трансформації України

4 червня Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий взяв участь у засіданні Національного фо­руму «Трансформація України».

У часть у заході також взяли предстоятелі українських церков, лідери громадянського суспільства, волонтери та добровольці, представники законодавчої та виконавчої влади, дипло­матичних установ та міжна­родних організацій в Украї­ні, об’єднань бізнесу, вітчиз­няні та зарубіжні експерти.

Серед спікерів – спеціаль­но запрошений гість, амери­канський дипломат, відомий експерт Євразійського цен­тру Атлантичної ради Деніел Фрід. Також виступили Па­тріарх Філарет, старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайло Паночко, член На­глядової ради НФТУ, прези­дент УСПП Анатолій Кінах, координатор НФТУ Михайло Харій, лідери політичних сил Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко та ін.

Представники НФТУ звер­нулися до новообраного Пре­зидента України із закликом створити всі умови для роз­робки і впровадження Стра­тегії трансформації України.

Григорія Осового як проф­спілкового лідера, Голову СПО об’єднань профспілок, Голову Федерації профспілок України та представника Української сторони Плат­форми громадянського сус­пільства Україна – ЄС, зви­чайно, насамперед цікавили актуальні питання розвитку країни, збереження трудово­го потенціалу та підвищення ефективності соціально-еко­номічного захисту людей праці, підходи та пропозиції у цих сферах з боку учасників засідання.

Профспілковий лідер вва­жає, що у центрі перезаванта­ження відносин з новою демо­кратичною коаліцією, яка нині формується в Європарла­менті і яка буде формуватися після парламентських вибо­рів в Україні, має бути підпи­сання оновленої Соціальної угоди як у Європі, так і Украї­ні. «Ми маємо бачити, як і наші європейські партнери, перспективу створення стій­кої економічної моделі, що буде ґрунтуватися на соціаль­ній справедливості та відпо­відних діях, – зазначив Григо­рій Осовий. – Побудова ж та­кої моделі забезпечення соці­альної справедливості немож­лива без подальшого розви­тку соціального діалогу та зміцнення системи колектив­но-договірних відносин, під­несення їх на більш високий щабель. Перезавантаження відносин має насамперед слу­гувати взаємному підтриман­ню демократії як у ЄС, так і Україні, для чого слід позбу­тися корінних причин розча­рування людей у політиці та у політиках, здійснити кроки, які відновлять надію на май­бутнє та приведуть до пози­тивних змін у житті людей».

Питання полягає в тому, чи буде поновлена віра в де­мократичну співпрацю шля­хом відходу Європи та Укра­їни від політики жорсткої економії, надання працюю­чим справедливої частки зростання та захисту соці­альних і екологічних прав, або ж виборці знову будуть розчаровані нездатністю здійснити рішучі дії.

Під час засідання його учасники конструктивно об­говорили шляхи перезаван­таження відносин між Укра­їною і Заходом на основі ви­роблення спільної стратегії, посилення координації на­ціональних і міжнародних дій задля подолання кризо­вих явищ у країні, загроз, які постали перед державою: агресія Росії, ослаблення еко­номіки, посилення трудової міграції тощо.

Представники НФТУ звер­нулися до новообраного Пре­зидента України із закликом створити всі умови для роз­робки і впровадження Стра­тегії трансформації України.

Було також схвалено текст спільної заяви учасни­ків засідання.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ

 

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми не можемо більше гая­ти час, лише у співпраці з європейськими соціальни­ми партнерами і громадян­ським суспільством можна повернути ЄС та Україну на правильний шлях. Україн­ські профспілки хочуть ба­чити конкретні програми, відкриті списки політичних партій, які йдуть на вибори, а не віртуальні, які підсову­ють виборцям. І ми будемо підтримувати на парламент­ських виборах лише ті полі­тичні партії, програми яких близькі до програмних ці­лей профспілок».

10.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання