« на головну 04.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ФПУ розраховує на чесні і правдиві відповіді кандидатів у Президенти

ФПУ розраховує на чесні і правдиві відповіді кандидатів у Президенти

Федерація профспілок України звернулася до кандидатів на посаду Президента України, які вийшли до другого туру, Петра Олексійовича Порошенка та Володи­мира Олександровича Зеленського із запитан­нями щодо захисту прав та інтересів працівників і очікує відповіді на них.

Ф едерація профспі­лок України, в ла­вах якої перебу­вають майже 5 млн членів, від­повідно до законодавчо визнаних прав та повноважень, послідовно захищає соціально-економічні і тру­дові права працівників.

Під час виборів Президента Украї­ни, без перебільшення, буде вирішува­тися доля України на найближчі 5 ро­ків, люди очікують позитивних змін.

У цій ситуації Президія Федерації профспілок України зробила публічне Звернення, акцентуючи увагу канди­датів на посаду Глави держави на най­більш важливих для простих людей питаннях, що потребують термінового вирішення владою для досягнення миру й економічного зростання.

Зважаючи на те, що найближ­чим часом за згодою кандидатів планується провести дебати, Голова ФПУ Григорій Осовий надіслав кон­кретні запитання, які гостро хвилю­ють людей праці і на які багатоміль­йонна профспілкова спільнота, в ході політичної дискусії, очікує отримати чесні і правдиві відповіді:

1. Чи готові Ви, як Гарант Кон­ституції, виявляти політичну волю і високу відповідальність перед гро­мадянами, використовуючи право вето щодо законопроектів та зупи­няючи дію актів Уряду, якщо вони містять норми, що звужують існую­чі права і свободи громадян, профе­сійних спілок та не відповідають Основному Закону України?

2. Чи підтримаєте Ви громадську ініціативу профспілок щодо надання петиціям громадян статусу законо­давчої ініціативи з обов’язковим роз­глядом органами державної влади, до яких вони адресовані, – Президен­том України, Верховною Радою Укра­їни, Урядом?

3. З метою подолання бідності в країні, чи будуть запроваджені з 2020 року державні соціальні гарантії для громадян: мінімальна заробітна пла­та, мінімальна пенсія та інші соці­альні стандарти на рівні не нижче реально обрахованого (згідно Закону «Про прожитковий мінімум») про­житкового мінімуму, а не переполо­виненого, як це має місце зараз?

4. В умовах згортання промисло­вого виробництва, значного безробіт­тя, низької ціни людської праці, від­току найбільш кваліфікованих пра­цівників і молоді за кордон, зростан­ня цін на енергоносії, тарифів на ЖКГ, проїзду у транспорті, платних освітніх та медичних послуг, предме­тів першої необхідності, які конкрет­ні заходи Вами будуть здійснені, щоб створити належні умови українцям для гідної праці у своїй країні й отри­мання гідної заробітної плати, яка була б конкурентною по відношенню до країн-сусідів у складі ЄС, щоб збе­регти трудовий потенціал та дати по­тужний поштовх економічному зрос­танню національної економіки?

5. Чи будете Ви, як Глава держа­ви, ініціювати як невідкладний за­конопроект про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страху­вання і забезпечити надання доступ­ної якісної медичної допомоги гро­мадянам, які нині потерпають від правової невизначеності механізму реалізації медичної реформи та об­меженості фінансового ресурсу щодо її реалізації, комерціалізації медичних закладів?

6. Із 2015 року скасовано часткове фінансування санаторно-курортного лікування для працюючих і членів їх сімей за рахунок коштів соціального страхування. Його відсутність нега­тивно впливає на загальний стан здоров’я працівників (членів їх сімей). Внаслідок цього суттєво зростає кіль­кість страхових випадків у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Що буде Вами зроблено і в який термін, щоб повернути скасоване право на са­наторно-курортне лікування та оздо­ровлення, в тому числі для дітей?

7. В Україні надмірно складний механізм застосування конститу­ційного права на страйк, також іс­нують низка законодавчих профе­сійних обмежень щодо його реаліза­ції працівниками. Які дії будуть вжиті Вами, як Главою держави, для спрощення механізму реаліза­ції права працівників на страйк як загальновизнаної в світі форми за­хисту трудових прав?

Водночас зазначаємо, що перелік запропонованих питань не є вичерп­ним, існують значно більше соціально- економічних і трудових проблем, які потребують нагального вирішення.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Чергова спроба ослаблення автономії профспілок

Голова ФПУ Григорій Осовий звер­нувся до народних депутатів Украї­ни – авторів законопроекту № 3474 (щодо діяльності студентських профспілок) з вимогою профспілок відкликати цей законопроект як та­кий, що порушує норми міжнарод­ного і національного законодавства.

Н азваний законопроект постановою Верховної Ради України від 7 лю­того 2019 року включено до поряд­ку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання для розгляду на пленарних засіданнях.

Профспілки розцінюють цей законопроект як чергову спробу поставити найбільш представ­ницькі організації громадянського суспільства під повний контроль держави та створити умови для ослаблення автономії профспілок, встановле­ної міжнародним правом, Конституцією і законо­давством України.

Законопроектом вносяться зміни до статей 7 та 36 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», що суперечать нор­мам частини другої статті 3 Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організа­цію, ратифікованої Україною, відповідно до якої «державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або пере­шкодити його законному здійсненню».

Статтею 2 Конвенції № 87 визначено право на створення на свій вибір організації без попере­днього на те дозволу, а також право вступати в такі організації з єдиною умовою підлягання їх статутам. Попри зазначені правила та вимоги статті 36 Конституції України, у статті 7 проекту закону встановлюється порядок виходу з проф­спілки та строк обрання до виборних органів пер­винних організацій профспілки.

Згідно зі статтею 14 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», профспіл­ки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. За цією ж нормою статутом профспілки визначаються умови і порядок прийняття в члени профспілок і вибуття з неї та порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед чле­нами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки.

Згідно з чинним законодавством, фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об’єднань державними органами та органами місцевого са­моврядування не здійснюється.

Норма про публікації на офіційних сайтах профспілок, їх об’єднань всієї фінансової звіт­ності суперечить Закону «Про захист персо­нальних даних», оскільки така інформація містить персональні дані членів профспілок і може бути оприлюднена тільки за їх згодою.

Про зазначені порушення ФПУ повідомляла Міжнародну конфедерацію профспілок, яка в особі генерального секретаря Шаран Барроу у своєму зверненні акцентувала увагу на пору­шенні Конвенції № 87. Крім того, ФПУ направ­лено скаргу до Комітету свободи асоціації Між­народної організації праці, що зареєстрована у встановленому порядку 26 листопада 2018 року. Скарга перебуває на контролі комітету, яким зроблено відповідний запит до Уряду України.

Відповідні звернення керівництвом ФПУ також направлено до народних депутатів України, представників ФПУ у Верховній Раді Сергія Капліна та Вадима Івченка для враху­вання зазначених застережень у разі розгляду законопроекту на пленарному засіданні Вер­ховної Ради.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

На добробут людей мають бути спрямовані зусилля влади, бізнесу та профспілок

Консолідовані вимоги до українського політикуму та влади оголошено 11 квітня під час XI з’їзду Федерації роботодавців України. Лідери вітчизняної промисло­вості пропонують власний економічний план, що має змінити економіку країни.

Г олова ФРУ Дмитро Олійник у своїй до­повіді, зокрема, за­значив, що робото­давці в Україні ма­ють набагато ширші горизон­ти планування та набагато до­вшу історію, ніж особистості, які на кілька років приходять в політику та витрачають свої та наші з вами час і кошти на черговий перерозподіл влади та грошових потоків:

«Маніфест роботодавців України є нашою відповіддю на питання, що і, найголовні­ше, як робити, щоб змінити ситуацію в країні.

Саме це – програма при­скореного економічного роз­витку України, написана нами, роботодавцями-практи­ками. Саме Маніфест робото­давців містить відповіді на найгостріші питання розви­тку вітчизняної економіки.

Ми сьогодні зібралися саме тому, що економічну політику країни мають фор­мувати не тимчасові полі­тичні фігури, а ті, хто ство­рює робочі місця, платить податки та бачить довго­строкову перспективу. За нами – наші люди, виробни­цтва, громадськість.

Якщо наш план економіч­ного розвитку буде спільними зусиллями реалізовано, краї­на отримає новий поштовх до розвитку, нові виробництва та робочі місця, вищі зарпла­ти і соціальну стабільність. А українці – стимул жити та працювати в Україні.

В Україну мають приходи­ти інвестиції, нові технології, мають зростати локалізація виробництва та створюватися нові робочі місця.

Українці заслуговують на те, щоб не їхати шукати долі світ за очі, а гідно працювати у рідній країні, жити стабіль­ним, повним та радісним життям!

Українські роботодавці го­тові працювати заради добро­буту для всіх та закликають до цього однодумців».

На форумі виступив Голо­ва СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Профспілковий лідер приві­тав делегатів та гостей з’їзду і зазначив, що заклик до єднан­ня, який пролунав у доповіді голови ФРУ Дмитра Олійника, дійсно важлива річ не тільки для розвитку та поглиблення соціального діалогу, а й для соціально-економічного та суспільного розвитку Украї­ни. Тому профспілки підтри­мують Маніфест роботодав­ців, який було розроблено та презентовано ФРУ. Більш того, підкреслив Григорій Осо­вий, якби цей документ було винесено на всенародний ре­ферендум, народ би однознач­но його підтримав. Сьогодні головне завдання – перекона­ти владу, що Маніфест є мож­ливістю подолати кризу, яка охопила економіку країни.

Голова ФПУ також заува­жив, що до слогану форуму «Успішний бізнес – успішна країна» потрібно додати сло­ва «добробут людей», адже саме на це мають бути спря­мовані зусилля влади, бізнесу та профспілок.

Делегати з’їзду та експер­ти обговорили шляхи реаліза­ції Маніфесту роботодавців України.

Наприкінці зібрання було оголошено переможців у но­мінаціях рейтингу Федерації роботодавців України «Ліде­ри бізнесу в Україні: динаміка та відповідальність – 2018».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми можемо критикувати владу, Уряд, але самим по­трібно робити все можливе, щоб ця криза була яко­мога швидше подолана. Хочу запевнити вас, що ми були, є і будемо надійними партнерами і в реалізації Маніфесту роботодавців, і в співробітництві для роз­витку країни, для добробуту людей».

22.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання