« на головну 13.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Готуємось до літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Готуємось до літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Профспілкові організації Украї­ни традиційно опікуються питан­нями оздоровлення та відпочин­ку дітей, вважаючи цю роботу важливим мотиваційним чинни­ком членства в профспілці через надання соціальних послуг.

МОВОЮ ЦИФР

За даними територіальних профоб’єднань, влітку 2018 року профспілковими організаціями було оздоровлено 202 тис. дітей працівників під­приємств, установ, організацій, що на 61 тис. мен­ше, ніж у 2017-му. Пов’язано це не тільки з природ­ним зменшенням в Україні кількості дітей у віці до 15 років, а й із зависокою вартістю дитячої пу­тівки, яку працівники низки галузей з невисокими зарплатами не спроможні оплатити, а також з ін­шими причинами.

ПОЗИЦІЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ФПУ

Після 2014 року влада усунулася від державної підтримки дитячого оздоровлення. Вона опікуєть­ся оздоровленням дітей лише пільгових категорій шляхом фінансування путівок до «Молодої гвар­дії» та «Артеку», який нині розташований на мате­риковій частині України.


Зокрема, за поданням Уряду, законодавцями прийнято рішення щодо скасування фінансової участі коштів Фонду соціального страхування на харчування дітей у дитячих закладах оздоровлен­ня. Це давало змогу в минулому значно зменшува­ти вартість дитячої путівки. Спроби ФПУ поверну­ти ці кошти поки не дали очікуваних результатів. У Верховній Раді України очікують на розгляд низ­ка законопроектів, які б мали вирішити це питан­ня та забезпечити оздоровчими заходами як пра­цюючих дорослих, так і членів їхніх сімей, у тому числі дітей. Зокрема, це законопроекти № 8322 від 25.04.2018 та № 2245 від 26.02.2015. Їх було включено 7 лютого 2019 року до порядку денного VIII сесії Верховної Ради України, але й досі не розглянуто.

Суттєво впливають на збільшення вартості ди­тячої путівки і зростаючі ціни на продукти харчу­вання, медикаменти, електроенергію та газ, а та­кож податки на землю та нерухоме майно. При цьому слід зауважити, що право встановлювати ставки таких податків передано до повноважень органів місцевої влади та місцевого самовряду­вання. Тому профспілкові організації та профоб’єднання, які мають дитячі оздоровчі табо­ри, повинні завчасно вирішувати ці питання з ор­ганами місцевої влади.

У керівників дитячих оздоровчих закладів ви­кликає занепокоєння і тендерна процедура заку­півлі путівок. Вона є обтяжливою для них та вима­гає значних фінансових витрат. Але найгірше те, що тендер виграє дитячий оздоровчий заклад, який запропонує найнижчу ціну. А така ціна пу­тівки складається там, де відсутні належні умови для перебування дітей, тому вони нерідко втіка­ють з таких оздоровчих закладів додому.

Федерація профспілок України неодноразово вносила пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спор­ту та туризму опрацювати питання щодо можли­вості внесення змін до пункту 3 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» стосовно непо­ширення його дії на дитячі оздоровчі заклади, які пройшли державну атестацію, надавши їм можли­вість здійснювати продаж путівок шляхом кон­курсу, а не тендерних процедур.

Профспілкові організації бюджетних галузей з низькими доходами їхніх працівників мають мож­ливість скористатися підтримкою обласних та ра­йонних адміністрацій щодо співфінансування оплати дитячої путівки. Переважна більшість дер­жавних адміністрацій успішно використовують Полтавський метод часткової участі державних адміністрацій, профспілкових організацій та бать­ків в оплаті дитячої путівки. Тому за отриманням таких путівок варто направляти батьків до відпо­відних управлінь соціального захисту в областях та районах, адже перелік пільгових категорій ді­тей, якими мають опікуватися місцеві органи вла­ди, є доволі широким.

НОВІ УСКЛАДНЕННЯ ВІД УКРЗАЛІЗНИЦІ

Цього року, на додачу до вищеназваних про­блем з дитячим оздоровленням, виникли й нові ускладнення.

Так, АТ «Українська залізниця» видало наказ про встановлення нових завищених цін на послуги з резервування місць за заявками юридичних та фізичних осіб для групових перевезень пасажирів, у тому числі дітей. Тому ФПУ 20 лютого 2019 року звернулася з листами до голови Правління АТ «Українські залізниці» Євгена Кравцова та міні­стра інфраструктури України Володимира Омеля­на з пропозицією скасувати наказ Укрзалізниці № 027 від 15.01.2019, яким, за інформацією профспі­лок, встановлено завищені ціни на послуги з резер­вування місць для групових перевезень пасажирів.

Відповідь, що надійшла 12 березня 2019 від Укрзалізниці, свідчить про те, що це державне підпри­ємство не дослухалось до профспілкових пропози­цій, а підвищення цін пояснює збитковістю паса­жирських перевезень. У листі зазначено, що вар­тість послуги з резервування місць за заявками юридичних і фізичних осіб для групових перевезень пасажирів дійсно встановлено у розмірі 200 грн за одне місце. Для найменш соціально захищених груп населення встановлено знижку у розмірі 75%, вартість послуги «Резервування місць за заявками на перевезення дитячих груп і заявками, поданими центральними та місцевими органами влади для груп, сформованих із числа осіб з інвалідністю та військових пасажирів» – 50 грн за одне місце.

Цю інформацію слід враховувати профспілко­вим організаціям при обранні виду транспорту для здійснення групових перевезень дітей до місць відпочинку і в зворотному напрямку. Ситу­ація змушує їх оздоровлювати дітей у своєму регі­оні, за винятком тих, які потерпають від екологіч­ного забруднення (радіаційного тощо).

Варто врахувати також досвід управлінь соці­ального захисту облдержадміністрацій, працівни­ки яких одночасно з декількох комп’ютерів здій­снюють електронний викуп квитків для групи ді­тей, уникаючи при цьому необхідності в послугах із резервування місць.

Водночас привертає увагу, що Укрзалізниця досі не розмістила офіційної інформації про при­йняття нею рішення про нові ціни на свої послуги з резервування місць. Вона фактично приховує ін­формацію про видання нею відповідного наказу, його зміст і час прийняття, чим порушує статтю 15 Закону України «Про захист прав споживачів». У засобах масової інформації посилаються на різні номери такого наказу та різні дати його видання.

Зважаючи на це, ФПУ повторно направила за­пит до АТ «Українські залізниці» з вимогою нада­ти копії відповідних розпорядчих документів та економічні обґрунтування необхідності підвищен­ня вартості зазначеної послуги. Крім того, 15 берез­ня, на засіданні Центрального міжвідомчого шта­бу з організації дитячого оздоровлення влітку 2019 року членами штабу, в тому числі представника­ми ФПУ, розроблено проект доручення Прем’єр- міністра України усім урядовим структурам, об­ласним державним адміністраціям щодо сприян­ня оздоровленню дітей. Серед них і вирішення пи­тання щодо скасування зависокої оплати послуг Укрзалізниці з бронювання пасажирських переве­зень, або, як варіант, пропонується включити цю суму до вартості квитка. Про подальший хід вирі­шення цього питання профспілкові організації буде поінформовано додатково.

КОЛІЗІЇ МОЗ

Викликає тривогу й ситуація із залученням до роботи в дитячих оздоровчих закладах, які функ­ціонують лише в літній оздоровчий сезон, лікарів- педіатрів та інший медичний персонал. ФПУ за­пропонувала Міністерству охорони здоров’я осу­часнити наказ № 156 від 20 травня 1997 року, за яким медичних працівників влітку відряджали у сезонні дитячі оздоровчі заклади із збереженням їм заробітної плати за основним місцем роботи, а також прописати в ньому кваліфікаційні вимоги до лікарів та молодших медичних спеціалістів (медсестер чи фельдшерів), які направлятимуться туди на роботу.

На жаль, присутня на засіданні Міжвідомчого штабу радник в. о. міністра охорони здоров’я Укра­їни повідомила, що в умовах реформування галузі міністерство не має важелів впливу на підпоряд­ковані заклади охорони здоров’я первинної ланки. Адже колишні дитячі поліклініки нині мають ста­тус неприбуткових комунальних підприємств, і їхніми статутами передбачено, що вони надають медичну допомогу дітям, які уклали декларацію із своїми лікарями. Як бути в ситуації, коли біль­шість дітей у літній час перебувають поза межами впливу свого лікаря, а лікарі-педіатри в цей період хоч і не завантажені повною мірою, але отриму­ють повну заробітну плату, відповіді немає. Тому було прийнято рішення про проведення окремого засідання за участю представників Міністерства охорони здоров’я для врегулювання питання щодо умов роботи медичного персоналу в сезонних ди­тячих оздоровчих закладах.

ТАМАРА МАЦЕНКО,

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ДЕПАРТАМЕНТУ

ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ФПУ

 

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання