« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Гендерна рівність – одна з цінностей профспілок

Гендерна рівність – одна з цінностей профспілок

12–13 березня в Чернігів­ському навчально-мето­дичному центрі профспілок відбувся семінар «Впрова­дження сучасних підходів із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоло­віків у діяльність профспіл­кових організацій», який зі­брав представників різних всеукраїнських профспілок.

В ідкрили представницький за­хід Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий, голова Постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків, голова Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців тор­гівлі, громадського харчування та послуг Тетяна Ясько, голова Профспілки працівни­ків будівництва і промисловості будівель­них матеріалів України Василь Андреєв. Привітали присутніх і господарі: голова Фе­дерації профспілкових організацій Черні­гівської області Ігор Москаленко та дирек­тор підприємства «Навчально-методичний центр» Тетяна Осадча.

Під час семінару з учасниками працюва­ли авторитетні тренери і модератори. Зокре­ма, спеціаліст із політичних питань і кампа­ній Інтернаціоналу будівельників і дерево­обробників (BWI) Анна Андреєва свій виступ присвятила конвенціям Міжнародної орга­нізації праці, що стосуються гендерної рів­ності у сфері праці та розширення економіч­них можливостей жінок, політики глобаль­них профспілок та міжнародних організацій у протидії гендерно обумовленому насиллю.

Що таке гендерно-чутливий підхід до ор­ганізації робочого середовища? Якими є гендерні проблеми на робочому місці та чи існують практики їх вирішення? На ці за­питання разом з присутніми шукав відпо­відь Василь Андреєв.

Особливості циклу «робота-відпочинок» у жінок і чоловіків, ціна «домашньої праці» – такими були теми навчального блоку кан­дидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту та державної служби Черні­гівського національного технологічного університету Світлани Задорожної.

Презентував дослідження історичної ролі профспілок у боротьбі за рівноправ­ність жінок та чоловіків тренер та юрист Чернігівського НМЦ Володимир Ковальчук, який був модератором більшості дискусій семінару. Також він висвітлив питання ген­дерного оцінювання проектів рішень проф­спілкових органів та формування гендерно- збалансованого профспілкового бюджету.

Досвідом застосування гендерного ауди­ту підприємства в роботі профспілкових комітетів підприємств поділилася спеціа­ліст Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апа­рату ФПУ Людмила Сало.

Фінальним акордом заходу став виступ директора БО «БТ «Київський інститут ген­дерних досліджень» Марфи Скорик. Вона презентувала методичні рекомендації щодо включення положень, що забезпечу­ють рівні права та можливості жінок і чоло­віків у трудових відносинах, до колектив­них договорів.

Наприкінці семінару його учасники отримали сертифікати про закінчення на­вчання та сформулювали проблемні питан­ня для подальшої роботи в напрямі забез­печення гендерної рівності, насамперед у трудових відносинах та на робочому місці. Серед основних проблем визначено такі:

– ратифікація Україною всіх конвенцій МОП, що стосуються гендерної рівності;

– правова необізнаність населення щодо своїх прав;

– дискримінація за ознакою статі при розподілі домашніх обов’язків.

Загалом, учасники семінару визначили гендерну рівність важливою цінністю профспілкових організацій, а підвищення гендерної чутливості українського насе­лення та повне подолання гендерної нерів­ності в країні – найближчою метою.

ФОТО ВІТАЛІЯ КОПИША,

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НМЦ ПРОФСПІЛОК


Подолаємо дискримінацію разом!

Українська делегація в складі представниць профспілок авіабудівників, мета­лургів, машино- та приладобудівників відвідала ХХIV з’їзд жінок у м. Анкарі, організований турецькою профспілкою «Тюрк Метал».

У цьому масштабному заході взяли участь понад 1100 жінок. Окрім представниць турецької проф­спілки «Тюрк Метал», на урочистому зібранні зі­брались жінки з 19 країн світу.

У своєму зверненні президент однієї з найчи­сельніших профспілок Туреччини «Тюрк Метал», президент Міжнародної Євроазійської федерації металістів, генераль­ний секретар Конфедерації «Тюрк-Іш» Певрул Кавлак окрес­лив проблему гендерної нерівності в світі, коли жінки та чо­ловіки не є рівними за своїми правами, можливостями та уяв­леннями про них. Його основну ідею про біологічно різних, але соціально рівних чоловіка та жінку підтримали промовці не тільки з турецької профспілки «Тюрк Метал», а й доповіда­чки з Іспанії, Росії, Ірану, Узбекистану.

З’їзд жінок у м. Анкарі – це значний та потужний майданчик обміну думками щодо створення рівних соціальних можливос­тей для реалізації особистості жінки та чоловіка у всіх сферах життєдіяльності. Проведення такого зібрання під егідою «Тюрк Метал» вкотре сприяло поширенню передових ідей та цінностей гендерної рівності, культури й освіти в сучасному суспільстві.

ПРОФСПІЛКА МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА ПРИЛАДОБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

 


Генсек ООН Антоніу Гутерріш: «Коли ми скидаємо з рахунків жінок, програють всі. Коли жінки з нами, у виграші весь світ»

У штаб- квартирі ООН у Нью- Йорку три­ває 63-тя сесія Комі­сії ООН із становища жінок.

Т ам, де жінки беруть участь у політиці і суспільному житті, зростає економіка, зміцнюється стабільність і зростає до­бробут громадян. Проте, попри неухильний рух до рівно­правності, сьогодні багато завоювань у сфері прав жінок сходять нанівець. Про це з тривогою повідомив делегатам Комісії ООН зі становища жінок генеральний секретар ООН Антоніу Гу­терріш, який з гордістю назвав себе феміністом. Питання рівноправнос­ті – це, насамперед, питання влади, стверджує генеральний секретар ООН. Але з давніх часів чоловіки не бажають ділитися владою з жінками.

Глава ООН вважає, що при всіх позитивних змінах ситуація сьогодні не набагато краща. Рух на захист жінок розширюється, він набув гло­бального масштабу, все більше людей усвідомлюють існуючі проблеми і діють, щоб їх вирішити. Водночас у світі йде рішучий і повсюдний на­ступ на права жінок.

Антоніу Гутерріш зазначив, що розширювати можливості жінок по­трібно не тільки для того, щоб відстояти свої інтереси, а й з «егоїстичних» міркувань. Усім відомо, сказав він, коли жінки беруть участь у мирних переговорах, вдається досягти більш тривалого і стабільного миру. Коли жінки мають рівні можливості на ринку праці, економічний прибуток може скласти трильйони доларів. Якщо жінки задіяні в гуманітарній ді­яльності, то допомога швидше доходить до тих, хто її потребує.

Головна увага учасників дискусій була прикута до обговорення допо­віді генерального секретаря ООН відповідно до пріоритетної теми сесії. У доповіді розглядається внесок систем соціального захисту, громад­ських послуг і стійкої інфраструктури в досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат, а також підкреслюєть­ся потенціал скоординованих дій у всіх цих сферах із реалізації прав жі­нок і дівчат протягом усього життя шляхом вивільнення їх часу, під­тримки їх мобільності, розширення доступу до економічних можливос­тей і підвищення їх стійкості до потрясінь. Поряд з істотним прогресом у плані розширення доступу в цих сферах, досягнутим упродовж остан­ніх десятиліть, у доповіді також відзначається збереження прогалин і гендерних упереджень та пропонуються можливі варіанти їх усунення. Звертається увага й на становище груп жінок і дівчат, які в зв’язку з чис­ленними і пересічними формами дискримінації особливо сильно страж­дають від ізоляції та маргіналізації. У доповіді містяться заклики до роз­ширення участі та підвищення підзвітності, а також надання необхідно­го фінансування для забезпечення того, щоб ніхто не був забутий.

У контексті пріоритетної теми цьогорічної сесії глобальні профспіл­ки закликали забезпечити гендерно чутливу систему державного соці­ального захисту, якісні громадські послуги та сталу інфраструктуру.

Сесія продовжить свою роботу до 22 березня.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

Наталія Федорович, заступник міністра соціальної політики України:

«У нашій країні відбуваються системні зміни в напрямі за­безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків через інтеграцію гендерних підходів до державної політи­ки в усіх сферах життєдіяльності суспільства, забезпе­чення функціонування ефективного механізму протидії гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми».

24.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання