« на головну 18.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Гідна праця має бути в центрі уваги політики і дій влади та роботодавців

Гідна праця має бути в центрі уваги політики і дій влади та роботодавців

Заява Президії Федерації профспілок України до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю

В сесвітній день дій за гідну пра­цю, який щорічно відзначається 7 жовтня за ініціативою Міжна­родної конфедерації профспі­лок, є не просто днем мобіліза­ції профспілок в усьому світі, а й полем для визначення найкритичніших про­блем у сфері трудових відносин, можли­вістю їх солідарного вирішення.

У цей день трудящі єдиним фронтом виступають на підтримку гідної праці, яка має бути в центрі уваги політики і дій влади та роботодавців, що гарантує від­новлення економічного зростання і ство­рення нової глобальної економіки, в якій на першому плані постануть працівники та їх основні життєві цінності.

Генеральна Асамблея ООН своєю Резо­люцією від 22 грудня 1992 року оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби з бідністю та закликала всі держави при­свячувати цей День пропаганді і прове­денню заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів та бідності. Скорочення масшта­бів цього явища у сфері праці є одним з пріоритетних напрямів діяльності проф­спілок, адже бідність, як постійне джере­ло соціального напруження, значно стри­мує розвиток України.

Однак, незважаючи на вимоги та про­позиції профспілок, проблеми соціально- економічної сфери, зокрема ринку праці, одним з основних елементів якого є гідна оплата праці, залишаються без належної уваги влади і роботодавців. Навпаки, проводячи політику кабальних позик від МВФ, прогинаючись під їх умови і вимо­ги, Уряд занижує рівень соціальних стан­дартів, у той же час іде на поступки щодо підвищення цін на порушення домовле­ностей з профспілками за Генеральною угодою.

Так, якщо у Держбюджеті на 2017 рік з 1 січня мінімальну заробітну плату було встановлено на рівні справедливо обра­хованого прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3200 грн, то у 2018 році її розмір визначено на рівні 3723 грн, що вже сьогодні менше від фактичного прожиткового мінімуму на 11,4% та є кро­ком назад у забезпеченні гарантованого державою мінімального рівня оплати праці. При цьому розмір прожиткового мінімуму, затверджений на 2018 рік для розрахунків зарплат і пенсій, більш ніж удвічі нижче за фактичний його розмір.

Не вирішується і проблема заборгова­ності із заробітної плати, яка постійно зростає і станом на 1 серпня ц. р. уже сягну­ла 2,7 млрд грн, з яких більше 1,5 млрд грн – борги економічно активних підприємств.

При цьому постійне необґрунтоване підвищення цін та тарифів на житлово-ко­мунальні послуги, послуги зв’язку та по­штові послуги, введення абонентських плат за газ та електроенергію без ураху­вання фактично низького розміру заробіт­них плат, пенсій, стипендій знижує купі­вельну спроможність громадян, обумов­лює зростання заборгованості із сплати за спожиті житлово-комунальні послуги та загострює соціально-економічне станови­ще в країні, залишаючи за межею бідності більше половини населення країни.

Переговори і консультації щодо проек­ту бюджету країни на 2019 рік засвідчи­ли, що Уряд та Верховна Рада України не підтримують профспілкові вимоги сто­совно встановлення основних державних соціальних стандартів та гарантій на рів­ні об’єктивно розрахованих показників, аргументуючи це браком коштів у Дер­жавному бюджеті.

Через низький рівень зарплати та соці­ального забезпечення в Україні чисель­ність легально працюючих скоротилася до 10,3 млн осіб, на утриманні яких 11,3 млн пенсіонерів. Більше 5 млн громадян виїха­ли на заробітки за кордон. Водночас укра­їнська економіка вже зараз потерпає через брак кваліфікованих кадрів. Близько 4 млн зайняті в «тіні». Ця категорія громадян не сплачує податки, страхові внески. У зв’язку з цим Державний бюджет, Пенсійний фонд та фонди соціального страхування недоотримують значні кошти, що впливає на рівень пенсійного забезпечення, розмі­ри страхових виплат та обсяг наданих со­ціальних послуг, пенсіонери залишаються найбіднішим прошарком населення.

Негативно вплинуло на трудовий по­тенціал та стан здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей скасування санатор­но-курортного лікування за рахунок част­кового фінансування з коштів соціально­го страхування. Як наслідок, високий рі­вень захворюваності та загострення хро­нічних хвороб, зростання видатків Фонду соціального страхування на допомогу по тимчасовій втраті працездатності та до­гляду за хворою дитиною.

Високий рівень безробіття та нефор­мальної зайнятості, низька заробітна плата та зростаюча заборгованість з її ви­плати, високі показники виробничого травматизму та професійних захворю­вань, погіршення матеріального станови­ща переважної частини працівників свід­чать про неналежне забезпечення прин­ципів гідної праці та недостатність ефек­тивних заходів щодо запровадження в Україні європейських норм життя на її шляху до повноцінного членства в ЄС.

Головні завдання, над якими послідов­но працює Федерація профспілок України та всі її організації, – збереження і ство­рення нових робочих місць, підвищення гарантій в оплаті праці, ліквідація явища заборгованості із заробітної плати, ство­рення безпечних умов праці, захист пра­цівників від усіх форм дискримінації. І сьогодні, в цей кризовий період, на думку профспілок, гідна праця є наріжним каме­нем у відродженні економіки, зростанні добробуту працівників, подоланні біднос­ті, а соціально відповідальна політика держави має стати запорукою суспільного спокою та злагоди в країні.

Підписавши Програму Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 ро­ків, Уряд, об’єднання роботодавців і профспілки підтвердили свою готовність до забезпечення гідної праці з метою до­сягнення кращого життя українців.

Урядові структури і власники бізнесу мають, нарешті, усвідомити свою відпові­дальність та просту, але важливу істину: капітал не можна заробляти ціною життя, здоров’я та злиденності працівників!

На сьогодні немає більш потужного ін­вестора в українську економіку, ніж власні громадяни, у тому числі мігранти, які щорічно перераховують у країну біля 9 млрд дол. США. Тільки через стабільне зростання прибутків українців можливо відродити національну економіку.

Водночас Президія Федерації профспі­лок України закликає профспілки об’єднатися в боротьбі за гідність людини праці та повагу її трудових і соціально-економіч­них прав. Шляхом організації ефективного громадського контролю за додержанням законодавства про працю, спільних захо­дів з державним наглядом і парламент­ським контролем, жорстким реагуванням на факти порушення прав працівників, проведенням активних дій ми зможемо до­сягти гідного життя у власній країні.

ФПУ закликає громадськість та владу шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти участь у від­значенні Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю з метою побудови економічно сильної країни та заможного і справедли­вого громадянського суспільства.

Переконані, що спільні зусилля сприя­тимуть вирішенню найгостріших соціаль­но-економічних питань, покладуть край зубожінню населення, зупинять кризові явища, відродять економіку та повернуть віру громадян у власну державу.

Пам’ятаймо, що Україна ціною життя кращих своїх синів і дочок виборола своє право на гідне життя та європейське май­бутнє для свого народу!

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

07.10.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання