« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА МАЮТЬ БУТИ НЕДОТОРКАННИМИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА МАЮТЬ БУТИ НЕДОТОРКАННИМИ

В «Укрінформі» відбулась пресконференція на тему «Профспілки світу спільно з наро­дом України: на захисті від агресії, заради життя, свобо­ди і демократії».

Серед проблем, на які найбільше скаржаться профспілки керівництву ФПУ – порушення трудо­вих прав і колективних до­говорів та втрата робочих місць. Про це під час пре­сконференції заявив Голо­ва ФПУ Григорій Осовий, відповідаючи на питання кореспондента агентства.

– Перше – це втрата робочих місць. Близько 5 млн робочих місць було втрачено. Друге – високий рівень безробіття – майже 20%. І поки що тенденція до його зменшення є над­то слабкою, щоб говорити, що ми повернемо всіх, хто бажає працювати. Третє – це надзвичайно низький рівень зарплати.

За його словами, в умо­вах війни перед нами сто­ять величезні виклики, і потрібно створити ресурс життєзабезпечення для тих людей, які втратили свою роботу і засоби існу­вання.

«І це ми маємо робити спільно – у діалозі з уря­дом, роботодавцями – і шукати цю подушку без­пеки і спроможності втри­мати наші ресурси, які є в Україні. Виклики у нашій країні перед владою, біз­несом, роботодавцями, профспілками наразі є надзвичайно великими. І, звичайно, (потрібно – ред.) задіяти той ресурс допо­моги, який є можливий на сьогодні», – сказав він.

Окремо Голова ФПУ за­значив, що приїзд в Украї­ну місії високого рівня, а саме – представників МКП, глобальних проф­спілок – є підтверджен­ням того, що (світовий – ред.) профспілковий рух поділяє українські викли­ки і турботи і готовий ра­зом з Україною обстоюва­ти і захищати права пра­цівників на гідну працю, достойну оплату праці тощо.

У МКП вважають, що фундаментальні права ро­бітників мають залишати­ся недоторканими попри воєнний стан в Україні і висловлюють занепокоєн­ня їхнім звуженням у тру­довому законодавстві. Про це заявив Генераль­ний секретар МКП ( ITUC ) Люк Тріангл. Він зазна­чив, що глобальний проф­спілковий рух від початку повномасштабного втор­гнення стоїть на боці на­роду України і не змінюва­тиме своєї позиції ані за­раз, ані в майбутньому.

Він поінформував, що члени делегації під час дводенного візиту до України мали зустрічі з політичним керівництвом і роботодавцями.

– Я мушу сказати, що при тому, що у нас є певне розуміння, що у таких си­туаціях країна застосовує правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, але це ніяким чином не є виправданням того, що урізаються і гранично об­межуються права робітни­ків і профспілок. У нас є дуже серйозні занепокоєн­ня про той напрям, який чинний уряд послідовно переслідує, ухвалюючи за­кони, і яким чином у них прописані права робітни­ків і профспілок», – сказав Тріангл.

Він наголосив, що пра­ва робітників мають зали­шатися недоторканими попри воєнний «чи якийсь інший» стан, тому що вони є універсальними, і їх треба поважати.

– Право на колективний договір і повага до колек­тивних договорів, які від­повідають ключовим стан­дартам МОП, теж мають поважатися урядом. І в цьому сенсі зменшення рівня колективного дого­вору до індивідуальних до­говорів між роботодавцем та робітником і неповага до колективних договорів, які підписуються на рівні компаній – це неприйнят­но ані у стані війни, ані в стані миру, – наголосив ге­неральний секретар МКП.

За його словами, право на мирні зібрання, на страйки теж є універсаль­ними фундаментальними правилами, прийнятими цивілізованим людством, і у нинішніх виняткових умовах війни вони теж ма­ють діяти.

«Ми не приймаємо того, що вони урізаються», – за­явив Тріангл.

Він зауважив, що у МКП бачать, що чинний український уряд намага­ється гранично звузити права робітників та проф­спілок.

– Ми з цим не погоджу­ємося, і будемо підтриму­вати наші афілійовані ор­ганізації в Україні у бо­ротьбі проти цієї негатив­ної тенденції у трудовому законодавстві.

За словами Тріангла, очолювана ним організа­ція чітко підтримує вступ України до ЄС. Водночас він зауважив, що приєдну­ватися до Євросоюзу по­трібно з високими стан­дартами життя і законо­давства.

– Якщо в Україні є полі­тики, які можуть вважати, що це добре – прийти в ЄС із найслабшим законодав­ством щодо соціальних стандартів, із найнижчим рівнем мінімальної зарп­латні, то я вам скажу з на­шого досвіду, що це абсо­лютно неправильний шлях, який не веде до при­єднання до ЄС. Якщо ви хочете досягти прогресу в ЄС, ви маєте подбати про те, щоб вступити до ЄС із хорошими зарплатами та гідними умовами праці. Інакше ті українці, які по­їхали, не повернуться.

Генеральний секретар МКП також підкреслив, що українські профспілки ма­ють бути залучені і до про­цесу відбудови України.

– Ми знаємо, на які ри­зики може наражатися відбудова, куди вливають­ся сотні мільярдів, якщо це не поставити на пра­вильні рейки. Цю роботу треба відповідно коорди­нувати, як ми бачили на інших прикладах, має бути соціальний діалог, і роль профспілок дуже важлива у період відбудо­ви, – переконаний він.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКОВА МІСІЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ВІДВІДАЛА УКРАЇНУ

Днями у Києві в Бу­динку профспілок відбулась зустріч представників місії Міжнародної конфедерації профспілок та гло­бальних профспілок з профактивом, керівництвом ФПУ та її членських організацій.

До української столиці приїхали генеральний се­кретар МКП Люк Тріангл, генеральний секретар Гло­бальної профспілки IndustriAll Атле Хойє, ге­неральний секретар Гло­бальної профспілки UNI Крісті Хоффман, генераль­ний секретар Британсько­го конгресу тред-юніонів Пол Новак.

Перед візитом до Будинку профспілок наші закор­донні колеги відвідали зруйновану російськими обстрілами Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, пере­свідчившись на власні очі, які колосальні руйнуван­ня завдали рашисти енер­госистемі, і як відновлю­ється цей важливий об’єкт критичної інфраструкту­ри. З враженнями під впливом побаченого, гості прийшли до спілчан.

Голова ФПУ Григорій Осо­вий наголосив на важли­вості місії з точки зору про­яву солідарності з народом і трудящими України:

– Місія МКП і глобальних профспілок вперше у тако­му складі відвідує Київ та ФПУ, – сказав він. – У цього візиту багато важливих за­вдань, але ми, насамперед, вдячні учасникам делегації за їх сміливість та відда­ність боротьбі за наші спіль­ні цінності – свободу, неза­лежність та демократію.

У своєму виступі Люк Трі­англ розповів про цілі мі­сії та оголосив, що вони прибули в Україну як по­сланці Глобального проф­спілкового руху:

– Я можу засвідчити, що усі профспілки світу сто­ять поруч з вами, і солідар­ні з українцями у цій бо­ротьбі з агресором. Сьогод­ні ми побачили на власні очі, що тут відбувається терор проти суверенної країни та її людей. Ми під­тримуємо українців, які б’ються з варварською ро­сією не тільки за власну свободу і незалежність, а й за демократію, яка є цін­ністю для всього прогре­сивного люду. Ми солідар­ні з вами. Україна – це єв­ропейська країна!

Як профспілки, що об’єднують мільйони гро­мадян у світі, ми вимагає­мо виведення сил окупан­та – росії – з території України і наполягаємо на покаранні агресора за ві­йну, яку він розв’язав про­ти незалежної суверенної держави Україна.

Росія заплатить за відбудо­ву України. В цьому проце­сі важливу роль мають ві­дігрівати профспілки, тому що вони виборюють права людини в суспіль­стві. Ми продовжимо роби­ти збір коштів на допомогу нашим українським коле­гам, щоб українські тру­дівники мали змогу пра­цювати, а ми й надалі під­тримуватимемо вас.

У презентації, підготованій спеціально до візиту Місії, Г. Осовий розповів про си­туацію у профспілковому русі, стан економіки та ринку праці в Україні.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

08.07.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання