« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПРОФСПІЛКА КУЛЬТУРИ ПРОВЕДЕ VIII З`ЇЗД

ПРОФСПІЛКА КУЛЬТУРИ ПРОВЕДЕ VIII З`ЇЗД

 

У Києві, у Будинку профспілок відбувся І V Пленум ЦК Профспілки працівників культури України.

На порядок денний було винесено питання щодо скликання VIII з'їзду Проф­спілки, обговорення проєк­тів нової редакції Статуту та Стратегії діяльності профспілки на 2024–2028 роки, про представництво профспілки у Галузевій двосторонній соціально- економічній раді при Мі­ністерстві культури та ін­формаційної політики України та інші.

Перед початком роботи Пленуму був проведений семінар-тренінг щодо по­тенційної мінної небезпеки на території України. Мета тематичного семінару – підвищення рівня обізна­ності профспілкового акти­ву щодо небезпеки від ви­бухонебезпечних предме­тів та набуття практичних навичок правильної пове­дінки у разі їх виявлення.

Тренінг провели серти­фіковані тренери Владис­лав Різник і Андрій Попов, підготовані у центрі на­вчання ДСНС за програ­мою підтримки міжнарод­них партнерів профспілок: глобальної профспілки IUF та Швейцарської гумані­тарної компанії VanForLife . Лекція містила в собі інформацію щодо алгорит­му дій цивільної людини у випадку виявлення нею ви­бухонебезпечних пристро­їв чи предметів, як у побу­тових умовах, так і у навко­лишньому середовищі.

Дякуючи за змістовний семінар, члени ЦК Проф­спілки виявили зацікавле­ність у проведенні даних заходів на території своїх областей, в першу чергу, прифронтових територій.

Приступаючи до обгово­рення питань порядку ден­ного І V пленуму, голова профспілки Галина Гай­дук повідомила, що відпо­відно до статуту, у проф­спілці триває звітно-вибор­на компанія. Вже відбули­ся конференції у Запорізь­кій, Харківській, Київ­ській, Дніпропетровській, Черкаській областях.

Галина Гайдук наголо­сила, що наближається тер­мін проведення чергового – VIII з'їзду профспілки. За результатами голосування Пленум ухвалив рішення про проведення з’їзду 4 липня 2024 року у Києві. Та­кож був затверджений про­єкт порядку денного з’їзду та регламент його роботи.

Учасники Пленуму роз­глянули проєкт нової ре­дакції статуту профспілки, який був презентований членом робочої комісії, го­ловою Дніпропетровської облорганізації Анатолієм Яловим. Даний документ взято за основу та доручено ЦК профспілки внести від­повідні правки з урахуван­ням висловлених в ході об­говорення пропозицій.

Крім того, Пленум схва­лив проєкти стратегії ді­яльності профспілки на 2024–2028 роки та положень про ревізійну і мандатну комісії, які будуть винесені на розгляд з’їзду.

Ще одним рішенням Пленуму стало делегуван­ня до складу Галузевої дво­сторонньої соціально-еко­номічної ради при Мініс­терстві культури та інфор­маційної політики України вісьмох представників профспілки, як це передба­чено Положенням про но­востворену раду при МКІП.


ПРЕСЦЕНТР ФПУ, ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

 

УКРАЇНА ТИМЧАСОВО ВІДСТУПИТЬ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ


Україна переглянула положен ­ня своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану.

Так, згідно з документом, військове керівництво України має право:

• обмежувати свободу пересування громадян,

• оглядати речі,

• примусово відчужувати майно для потреб держави.

«На виконання ст. 3 Указу президента у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні конституційні права і сво­боди людини і громадянина, передбаче­ні статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Кон­ституції України, можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану», – ідеться в документі.

Зокрема, на період воєнного стану можуть здійснюватися такі правові захо­ди:

• примусово відчужувати майно для потреб держави,

• запроваджувати комендантську го­дину,

• встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,

• запроваджувати заборону на мирні зібрання і мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд:

• речей,

• транспортних засобів,

• багажу і вантажобагажу,

• службових приміщень,

• житла громадян.

Також в Україні може встановлювати­ся заборона або обмеження вибору міс­ця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан.

ВЛ. ІНФ.

 

ДО ПИТАННЯ УКРАЇНСТВА ПРОФСПІЛОК

(Продовження. Початок – у №8..)

Зрозуміло, що назви «всеу­країнська», «всеукраїн­ський», «українська», «укра­їнські» були під забороною в імперії, а ті громадські орга­нізації, які їх озвучували чи вписували у свої назви, жор­стоко придушувалися цара­том, їх члени зазнавали аре­штів і покарань. Тому споді­ватися на те, що у російській імперії профспілки могли мати назву «українська» чи «всеукраїнська» – це не ре­альність, а виняток, як це сталося із Всеукраїнською учительською спілкою (ВУУС) – професійно-полі­тичною українською органі­зацією вчителів і діячів на­родної освіти, що створена навесні 1905 у Києві за ініціа­тиви Б. Грінченка, В. Дома­ницького, С. Єфремова та ін­ших, та й то, як відділення Всеросійського учитель­ського союзу, яка проіснува­ла до 1907 року.

Початок вільного створен­ня, озвучення і присвоєння цих назв припадає на період першого розпаду російської імперії, 1917-1918 роки, на час створення Української Цен­тральної Ради (УЦР), Укра­їнської Народної Республі­ки (УНР), а також час утвер­дження багатопартійності в Україні, які хотіли мати вплив на українських пра­цівників. Таким чином, вліт­ку 1917 року в Україні існува­ли дві альтернативні полі­тичні робітничі організації, які очолювалися протибор­ствуючими групами соціал- демократів.

Масове утворення робітни­чих, селянських рад, спілок, профспілок, товариств у міс­тах і селах України спонукає їх до об’єднання і проведен­ня установчих зібрань. Спо­стерігається два центри про­ведення всеукраїнських зі­брань – проукраїнських за­ходів у м. Києві та пробіль­шовицьких у м. Харкові.

У цей період значну роль у становленні українського робітничого і профспілково­го руху відіграє УЦР, як ор­ган відродженої у 1917 році української державності, яка скликала 11-14 липня 1917 року І-й Всеукраїнський робітничий з’їзд, який став історичним: на ньому було обрано Всеукраїнську раду робітничих депутатів, яка у повному складі увійшла до УЦР як всеукраїнського пар­ламенту. Програмою для розгортання профспілково­го будівництва стала «резо­люція у справах організа­цій», де зазначалося про утворення професіональних та культурно-освітніх орга­нізацій, кооперативних то­вариств і про ставлення ро­бітників до селянства, що створювало передумови для створення профспілок серед сільськогосподарських ро­бітників. А також було ство­рено державний орган – Ге

08.07.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання