« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВАЖЛИВО З ГОЛОВОЮ ФПУ

ВАЖЛИВО З ГОЛОВОЮ ФПУ

Днями Голова ФПУ Григорій Осовий зу­стрівся з групою вій­ськовослужбовців, – членами Всеукраїн­ської профспілки за­хисників України, спортсменів та пра­цівників сфер, – геро­ями, які боронять українську державу на сході країни.

Сьогодні, беручи участь у заходах в м.Києві, які про­ходили в Будинку профспі­лок, на які військовослуж­бовці були відряджені з пе­редової, вони скористалися нагодою провести нефор­мальне спілкування. Кож­на розповідь бійця – це при­клади героїзму, братер­ської підтримки і взаємо­допомоги, що засвідчують їх відданість захисту Бать­ківщини.

У розмові з ними Голова ФПУ наголосив, що Буди­нок профспілок є завжди відкритим для профспілко­вих організацій і громадян, які виконують свою місію – соціальну, трудову чи вій­ськову.

Профспілки України ма­ють належним чином реа­гувати на критичні потре­би, які є сьогодні у наших воїнів. ФПУ, її членські ор­ганізації на постійній основі збирають кошти та направляють їх на під­тримку ЗСУ. Придбані дро­ни та інше військове споря­дження, продукти харчу­вання, теплий одяг, а та­кож сплетені маскувальні сітки – все це відправляєть­ся на фронт у вигляді во­лонтерської допомоги. Можна сказати, за попере­дніми оцінками, профспіл­ки вже направили близько 1 млрд грн на ці потреби, зокрема, із тих трудових колективів, де є мобілізова­ні або ті, хто добровольця­ми пішли на фронт.

Григорій Осовий розпо­вів військовим про місію профспілок в умовах воєн­ного стану, про об’єкти са­наторно-курортного комп­лексу, які є у профспілок, і на базі яких проводяться реабілітація, відновлення, надається психологічна до­помога нашим воїнам, про гуманітарну допомогу, яка надається профспілками внутрішньо-переміщеним особам.

У розмові він також по­рушив тему післявоєнної адаптації демобілізованих, а також військовослужбов­ців, які в результаті тяж­ких поранень зараз повер­таються додому та потре­буватимуть працевлашту­вання з урахуванням своїх можливостей, перекваліфі­кації або здобуття нової освіти, зокрема на базі Ака­демії праці та соціальних відносин ФПУ.

Хлопці подякували за те, що профспілки працю­ють, захищають права пра­цівників, і вони розрахову­ють після перемоги повер­нутися на свої робочі міс­ця, які мають бути безпеч­ними, з гідною оплатою праці і можливостями для подальшого професійного розвитку.

На завершення зустрічі Григорій Осовий ознайомив військовиків з фотовистав­кою «Федерація профспілок України – діяльність на за­хист незалежності країни та людини праці в умовах війни», розгорнутої у вести­бюлі 4-го поверху Будинку профспілок.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКА ОСВІТЯН СТОЛИЦІ ПЕРЕДАЛА 100 ДРОНІВ ДЛЯ ЗСУ

Від початку повномасштабно­го вторгнення рф в Україну Київська міська організація ПОН розпочала марафон «Освітяни столиці – ЗСУ» і вже задонатила ЗСУ понад 15 млн грн.

Станом на березень 2024 року Проф­спілка передала військовим 100 квадро­коптерів DJI MAVIC 3Е. Їхня загальна вар­тість складає понад 13 млн гривень.

«Дрони – це очі наших воїнів. Кожного дня безпілотники допомагають нашим за­хисникам і захисницям виконувати бойові завдання у боротьбі з російськими оку­пантами. Підтримуємо ЗСУ постійно», – за­значив голова профспілки освітян міста Києва Олександр Яцунь.

Окрім цього, Профспілка постійно пе­редає на фронт автотранспорт і комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, за­рядні станції і комплекси, окопні свічки, пічки та індивідуальні засоби для обігріву, генератори, тепловізори, пристрої для очищення води. Це все потрібне для про­тистояння ворогу та збереження життя наших військовослужбовців. Організація надає допомогу працівникам освіти, у сім’ях яких є загиблі та поранені внаслі­док збройної агресії, у тому числі розпоча­ла проєкт психологічної підтримки осві­тян.

Також організовано навчальний про­єкт для освітян м. Києва з надання доме­дичної допомоги. Близько 1000 осіб про­йшли відповідні тренінги.

Профспілка відзначена подяками та грамотами від підрозділів Сил оборони України.

Київська міська організація Профспіл­ки працівників освіти і науки України дя­кує вчителям, вихователям, викладачам і студентам за згуртованість та вагомий внесок у наближення вистражданої пере­моги над ворогом.

Разом переможемо!

ПРЕСЦЕНТР ПОН

 

ДО ПИТАННЯ УКРАЇНСТВА ПРОФСПІЛОК

Ця стаття має на меті короткий огляд історії Федерації професійних спілок України (далі – ФПУ) як всеукраїнського добровільного об’єднання всеукра­їнських профспілок.

Суть розгляду і вивчення цього питання полягає у тому, що окремими анти­профспілковими силами поширюється дезінформа­ція про українські проф­спілки, зокрема щодо ФПУ не як всеукраїнсько­го об’єднання, а як загаль­носоюзної громадської ор­ганізації колишнього СРСР.

Тактика подачі суспіль­ству викривлених понять, визначень, фактів чи зви­нувачень та поведінка цих сил – не новизна, осо­бливо в історії України та українського народу, зо­крема щодо профспілок, які є частинкою нашої країни і народу. На щастя, не всі архіви горять і сьо­годні достовірних матері­алів виявлено і збереглося достатньо як в Україні, так і в інших країнах.

Становлення українських робітничих рад, профспі­лок, організацій і това­риств у ХІХ та ХХ століт­тях зазнало шовіністичної «опіки» від москово-росій­ських «уполномочених» наглядачів на україн­ських землях, у вигляді їх заборон, покарань та роз­стрілів за страйки, акції спротиву, публічні висту­пи, а також за національ­ною чи мовною ознакою. Для прикладу, дві події мовою оригіналу: «1892, 2-6 августа, Юзовка (сьогодні Донецьк). Стачка, волне­ния шахтеров и металлур­гов, в которых принимало участие 15 тыс. человек. Волнения сопровожда­лись столкновениями с полицией и казаками, применившими оружие. Убито около 100 рабочих, 500 арестовано». Ще: «1899, 10-15 июля, Мариуполь. За­бастовка 5 тыс. рабочих заводов «Никополь» и «Русский Провиданс» с требованиями улучшить условия труда, повысить зарплату. Сопровожда­лась стычками с войска­ми, 2 рабочих убиты, 4 ранены, 150 арестованы, более 500 уволены».

Зауважую, на прикладі цих фактів, що на мирну поведінку і вимоги робіт­ників в Україні росія від­повідає застосуванням військ, жандармерії і по­ліції, які розстрілюють, б’ють, арештовують учас­ників мирних заходів.

Щодо профспілок, які не влаштовували з будь-яких причин, то підходи в росії дуже традиційні: відмова в легалізації профспілки, закриття як не легалізова­ної чи з надуманих при­чин, заборона діяльності або ліквідація з елемента­ми погромів і конфіскації. Щодо засновників або учасників, як до неблаго­надійних осіб, застосову­валися «профілактичні і фізичні заходи перевихо­вання» – допит, арешт, за­слання, побиття, розстріл.

Таких фактів «усмірєнія» працівників сотні по всіх регіонах українських зе­мель російської імперії. Проте в історичних дже­релах ми не знаходимо цивілізованих підходів у росії щодо розв’язання цих соціальних, трудо­вих, економічних про­блем робітників, селян, ремісників, учителів та інших громадян, які в цей час існують і застосову­ються у європейських країнах, зокрема, такі як: діалог, перемовини, до­мовленості, договори, угоди, врахування думки сторін – роботодавця і на­йманого працівника, вза­ємні зобов’язання.

Актуалізую поняття щодо назв «всеукраїнська», «всеукраїнський», «укра­їнська», «українські», які стали притаманними і за­стосовували та й нині за­стосовують у своїх назвах профспілки, робітничі ради, товариства, у тому числі щодо ФПУ як всеу­країнського профспілко­вого центру, а не загально­союзної громадської орга­нізації колишнього Союзу РСР.

(Далі буде.)

ЄВГЕН ДРАП'ЯТИЙ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ФПУ

08.05.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання