« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВІЗИТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАНСЬКОГО ДОСВІДУ СОЦДІАЛОГУ

ВІЗИТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАНСЬКОГО ДОСВІДУ СОЦДІАЛОГУ

В рамках Проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» від­бувся навчальний ві­зит соціальних парт­нерів з України «Діа­лог на ринку праці – данський досвід ве­дення колективних переговорів» до Да­нії. Про це ми попро­сили розповісти за­ступника Голови ФПУ Василя Андреє­ва.

– Міжнародна органі­зація праці організувала навчальний візит до низ­ки державних інституцій королівства Данія з метою вивчення формату та зміс­ту соціального діалогу од­ної з провідних як за рів­нем життя, так і за індек­сом щастя країни на євро­пейському континенті.

Нашою метою було ознайомлення з особли­востями функціонування соціального діалогу у Да­нії, зокрема, веденням ко­лективних переговорів, та системою вирішення трудових спорів, прак­тичними підходами реа­лізації діалогу на ринку праці відповідно до між­народних трудових норм та законодавства.

Протягом візиту пред­ставники профспілкових організацій та організа­цій роботодавців, Держ­служби праці, НСПП від­відали різні інституції со­ціального діалогу та ознайомилися із роботою Служби примирення Да­нії і мали можливість провести відверті диску­сії з Конфедерацією проф­спілок Данії та галузеви­ми федераціями профспі­лок.

Особливо цікавими були візити на підприєм­ства різних галузей, де їх менеджери та власники підкреслювали важли­вість організації соціаль­ного діалогу на місцево­му та регіональному рів­нях, важливість для біз­несу планування, виходя­чи з положення колектив­них договорів різних рів­нів, підкреслювали дода­ну вартість соціального діалогу в умовах, коли дисбаланс ринку праці може досягати декількох десятків відсотків протя­гом року, плинність ка­дрів, розширення та ско­рочення бізнесу у т.ч транснаціональних кор­пораціях.

Як приклад, ми відві­дали данський хаб Пошти DHL , яка займається між­народною доставкою – підприємство глобально­го масштабу в аеропорту Копенгагена. Ми безпосе­редньо на місці ознайо­милися з тим як організо­вано навчання працівни­ків, як дотримуються пра­вил безпеки праці на та­кому великому підприєм­стві, де швидкість сорту­вання, завантаження/роз­вантаження поштових відправлень є запорукою успіху бізнесу, а отже ри­зики у працівників зрос­тають.

Ми мали також мож­ливість провести диску­сію в МЗС Данії, де і профспілки, і роботодав­ці разом із державною стороною висловили спо­дівання на продовження співпраці між данськими і українськими організа­ціями.

З оптимізмом сприй­няли слова одного з керів­ників департаментів МЗС Данії стосовно поставок зброї та літаків, провели відверту дискусію щодо відновлення постражда­лих українських регіонів.

На завершення візиту ми обмінялися пропозиці­ями щодо подальшої співпраці між данськими і українськими профспіл­ковими організаціями, окреслили сутність про­єктних заявок, які ФПУ подала щодо проєкту з безпеки праці та віднов­лення здоров’я членів профспілок, які постраж­дали під час військової агресії і тих, які поверта­ються з фронту. Уклали попередні угоди щодо фі­нансування таких проєк­тів у 2024 році.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ЕКСПЕРТИ ОБГОВОРИЛИ ОХОРОНУ ПРАЦІ НА РІВНІ МКП

В Інституті праці Національної конфедерації профспілок Молдови відбулася робоча зустріч Мережі експертів з охорони праці Загальноєвропейської регіональної ради МКП. ФПУ представляла Діана Казако­ва, завідувачка технічної інспекції праці ФПУ.

У зустрічі взяли участь понад 30 фа­хівців у галузі безпеки та гігієни праці з 12 країн Європи та Середньої Азії, а та­кож виконавчий секретар МКП Антон Леппік, технічний спеціаліст Бюро МОП для Центральної та Східної Європи, про­відний фахівець МОП у справах праців­ників Магнус Берге, керівник сектора Єв­ропи т а С ередньої А зії Б юро С ергеюс Гловацкас.

У рамках заходу обговорені стандар­ти, націлені на біологічні ризики, які пла­нують розглянути на майбутній сесії що­річної Конференції МОП.

Головними темами для обговорення були питання нормотворчої роботи МОП з питань безпеки праці, зокрема, з розроб­ки стандартів та конвенцій, контролю за їх виконанням. Крім того, на зустрічі роз­глянуто такий напрям діяльності МОП як захист робочих місць від біологічних небезпек. Доповідачем із цього питання був г оловний ф ахівець I LO - ACTRAV В і­ктор Гюго Рікко.

Учасники також обговорили позицію профспілкового руху на міжнародному рівні щодо безпеки робочих місць та за­хисту від біологічних ризиків, механізмів захисту працівників через застосування міжнародних норм, включаючи досвід Республіки Молдова у сфері впрова­дження розроблених механізмів та прак­тик запобігання і мінімізування біологіч­них ризиків на робочих місцях, а також досвід інших країн.

Діана Казаковою підготувала Націо­нальний звіт на тему «Стан охорони праці в Україні та рівень виробничого травма­тизму. Виклики сьогодення. Питання біо­логічної безпеки України», який предста­вила присутнім.

Участь в цьому захо­дів була нагодою поді­литися із представни­ками МОП, МКП та проф­спілковими колегами з інших країн інформаці­єю п ро с тан о хорони праці в У країні; в плив війни, рівень виробни­чого травматизму та професійної захворюва­ності; обмеження на­глядової діяльності ін­спекції праці; невиконання Україною по­ложень ратифікованих Конвенцій МОП №81 та №129; роль та діяльність проф­спілок, особливо під час дії воєнного стану; проблемні питання соціального діалогу в країні; стан реформування за­конодавства України про безпеку та здоров'я працівників на роботі; проблем­ні питання біологічної безпеки та біоло­гічного захисту України, про ризики у цій сфері, викликані війною.

Заручившись підтримкою профспілко­вих колег, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, зокрема на забезпе­ченні участі представників профспілок України у процесі розробки стандарту МОП стосовно біологічних небезпек.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

Косово: від волонтерської до військової допомоги

Після початку масштабної війни, яку розпалили московські загарбники, жителі Косова на Балканах організували волонтерську гуманітарну допомогу Україні. Місто Подуєво в Приштинсько­му окрузі серед перших відзначилося гуманітарною акцією, яку розпочав муніципалітет. Косовари пам’ятають страхіття війни, яку пережили наприкінці 1990-х. Акція охопила заклади й громадські організації, люди збирали для постраждалих українців речі першої потреби – одяг, ковдри, харчі.

Тоді ж, навесні, партію ліків по­жертвував виконавчий дирек­тор компанії «Deni Pharm» із Приштини Адем Хаcані. Фар­мацевтична продукція, медичні препарати й засоби – це потрібно країні, яка дає відсіч агресору й прагне макси­мально зберегти життя і здоров’я вояків та цивільного населення.

«Коли 24 лютого я дізнався про ракетні обстріли й повномас­штабне вторгнення російських військ в Україну, я кілька днів не міг заснути без заспокійливих ліків, хоча ніколи не мав і зараз не маю проблем зі здоров’ям, – казав на зустрічі косовських волонтерів з українськими журналістами в Приштині її житель Роберт Фейзулаху. – Тоді й прийшло розуміння, що я не сидітиму склавши руки, коли в такій біді близький моєму серцю український на­род».

Косово спільно з ЄС і США приєдналося до санкцій проти держави-агресорки, хоч Україна й по цей час офіційно не визнала незалежність наймолодшої республіки на Балканах. Вантажі медичної продукції з Приштини вируша­ли, зокрема, до Запорізького військового госпіталю. І попер­вах навіть доводилося зверта­тися до дипломатів у сусідніх з Косовом державах, щоб ті сприяли перевезенню гуманітарної допомоги до України. «Після 24 лютого світ змінився й показав хто є хто, – писала тоді засновниця Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» Людмила Мех. – Як на долоні видно і ворогів, і щи­рих друзів України. Народ і влада Косова – друзі нашого народу».

Минув час, і ось міністр оборо­ни Косова Еюп Македончі на 20-му засіданні Контактної гру­пи з питань оборони України оголосив уже про другий пакет військової допомоги Україні, який складається з мінометних снарядів. Косово й далі підтримуватиме Україну в її героїчній війні проти російської агресії, зазначив міністр. Він додав, що перший пакет допомоги з вантажівками, тактичними та броньованими автомобілями доставлять в Україну вже на­ступного тижня.

Світ справді змінився. І прий­дешня перемога України у війні ще більше змінить наш світ. Незмінною залишиться тільки дружба – дружба народів, які сприяють цій перемозі.

І неодмінно прапор Косова за­майорить у Києві, де буде ди­пломатичне представництво, як нині майорять українські прапори в Приштині.

СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО, НСЖУ

 

 

22.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання