« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

РОЗМОВА ЗІ ЗМІ НА АКТУАЛЬНІ ТЕМИ ВОЄННОГО ЧАСУ

РОЗМОВА ЗІ ЗМІ НА АКТУАЛЬНІ ТЕМИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Днями у залі Президії ФПУ відбулась Всеу­країнська онлайн прес-конференція на тему «Захист трудо­вих прав в умовах во­єнного стану», яку ор­ганізували і провели Національна спілка журналістів України (НСЖУ) і Федерація профспілок України (ФПУ) у рамках підпи­саного між організа­ціями Меморандуму про співпрацю.

Як поінформував голо­ва НСЖУ Сергій Томілен­ко, анонсована зустріч та спілкування з профспілко­вим керівництвом і фахів­цями, викликали зацікав­леність у 87 представників ЗМІ. Ще до початку конфе­ренції надійшло більше 90 запитань від журналістів з усіх територій України, зо­крема, з прифронтових та деокупованих територій.

Переважно питання стосувались захисту тру­дових прав працівників ЗМІ, трудових і соціально- економічних відносин, оплати і охорони праці, пенсійного забезпечення тощо. Зокрема зазнача­лось, що з початком воєн­них дій до профспілок і НСЖУ звертаються пред­ставники ЗМІ, котрі втра­тили роботу і стикаються з величезною кількістю проблем. Це й неофіційне працевлаштування на те­леканалах і в газетах, не­виплата заробітних плат тощо. А лібералізація тру­дового законодавства – пе­рехід від колективних до­говорів на виключно інди­відуальні – може боляче вдарити по всіх працюю­чих. І це дуже актуальна проблема, зважаючи на нинішній високий рівень безробіття в Україні.

Звертаючись до журна­лістів, Голова ФПУ Григо­рій Осовий зазначив, що за своїм покликанням профспілки обстоюють ін­тереси та захищають пра­ва працівників, як в інди­відуальних так і в колек­тивних трудових відноси­нах. «Ми опікуємось тим, щоб навіть у такий склад­ний час, як зараз, права та гарантії, передбачені Кон­ституцією і законами України, зокрема, щодо трудового законодавства, дотримувалися як робото­давцями, так і державою», – наголосив профспілко­вий лідер.

Він розповів про діяль­ність ФПУ в умовах воєн­ного стану, виклики та за­грози, які стоять перед працівниками, в контексті лібералізації окремих норм трудового законодав­ства та поінформував про позицію ФПУ щодо захис­ту їх законних прав та ін­тересів. Акцентував увагу на участі представників профспілок у роботі над відповідними законопро­єктами і нормативно-пра­вовими актами, які торка­ються трудових та соціаль­них прав працівників. Під­креслив, що ФПУ на націо­нальному рівні прагне не допустити звуження прав працівників, а за необхід­ності розробити та запро­понувати свої альтерна­тивні законодавчі ініціа­тиви. Так, на найближчо­му засіданні Президії ФПУ буде обговорюватись ініці­йований профспілками за­конопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту і гарантій для пра­цівників, які зазнали пора­нень, отримали інвалід­ність при виконанні трудо­вих обов’язків, а їх родини втратили годувальника.

У своєму виступі Голо­ва ФПУ приділив окрему увагу веденню в Україні соціального діалогу між представниками профспі­лок, уряду і організацій роботодавців, розповів про міжнародну співпра­цю ФПУ зі структурами ЄС, об’єднаннями проф­спілок та громадськими організаціями, анонсував зустріч керівництва ФПУ з місією Міжнародної кон­федерації профспілок (МКП) на чолі з Генераль­ним Секретарем Л.Тріан­глом, до складу якої уві­йдуть представники Євро­пейської конфедерації профспілок (ЄКП).

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін розпо­вів про роботу, яку проф­спілки проводять у взає­модії з урядом, роботодав­цями та парламентарями, а також спільно з член­ськими організаціями ФПУ у напрямі вдоскона­лення існуючої законодав­чої бази, яка регулює тру­дові відносини, в т.ч. у пе­ріод воєнного стану.

«Ключовим і найбільш важливим для нас сьогод­ні є неухильне дотриман­ня законодавства про пра­цю і захист працюючої людини, – наголосив він, – тому що в період війни важливим є згуртованість нації, відданість демокра­тичним принципам право­вої держави, що нас від­різняє від країни-агресо­ра». О.Шубін розповів про те, що може принести українцям лібералізація трудового законодавства, які існують проблеми у роботі над проєктом ново­го Трудового кодексу та яким концептуально, на думку профспілок, має бути оновлене трудове за­конодавство, про міжна­родні тенденції та резуль­тати лібералізації трудо­вого законодавства у світі і в Україні, захист прав працівників.

Про актуальність охоро­ни праці під час воєнного стану, її важливість для збереження життя і здоров’я працівників роз­повів заступник Голови ФПУ Василь Андреєв. Він навів приклади профспіл­кових законодавчих ініці­атив з цього питання, орга­нізації контролю за умова­ми праці безпосередньо на підприємствах, а також по­інформував про ініціативу Профспілки будівельни­ків, що проводить коротко­термінові курси навчання будівельним спеціальнос­тям для підготовки фахів­ців, які відбудовуватимуть країну. Окремо він зупи­нився на питаннях надан­ня профспілками гумані­тарної допомоги членам профспілок у прифронто­вих областях та допомозі ЗСУ, розповів про роботу гуманітарного Штабу. Було зазначено, що ФПУ у співпраці зі своїми закор­донними організаціями- партнерами допомагають, як спілчанам, так і вну­трішньо-переміщеним гро­мадянам.

Голова ЦК профспілки працівників культури Га­лина Гайдук у своєму ви­ступі надала вичерпні від­повіді на питання журна­лістів, що стосуються до­тримання їх прав в умовах воєнного стану, виходячи із особливостей цієї професії. Вона також порушила пи­тання перед НСЖУ щодо спільної роботи над квалі­фікаційною рамкою профе­сії журналіст, яка зараз роз­робляється Національною агенцією кваліфікацій.

На інші запитання, які надходили в чаті під час конференції, відповіли Ге­оргій Селіванов, заступник керівника Департаменту правового захисту, Світла­на Макогонюк, керівник Департаменту з питань бю­джету та оплати праці, Во­лодимир Максимчук, ке­рівник Управління соці­ального страхування і пен­сійного забезпечення.

На завершення Голова ФПУ Григорій Осовий вніс пропозицію провести на­ступну зустріч у такому ж форматі 6 червня ц.р на День журналіста.

Конференція транслю­валась одночасно на Фей­сбук-сторінках НСЖУ і ФПУ.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

РОЗШИРЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОЇ РОДИНИ: ПРОФСПІЛКА ДОМАШНЬОГО ПЕРСОНАЛУ

Нещодавно в Будин­ку профспілок відбу­лись установчі збори первинної профспіл­кової організації «Профспілка домаш­нього персоналу». Го­ловою профспілки одноголосно обрано – Тетяну Лаухіну, за­ступницею – Олек­сандру Тишковську.

Новостворена профспіл­ка увійшла до складу Всеукраїнської профспіл­ки виробничників, під­приємців та трудових мі­грантів – членської орга­нізації Федерації профе­сійних спілок України.

«Це знаменна подія, адже вперше в Україні з'явилась профспілка, яка буде захищати права та інтереси домашніх працівників», – наголоси­ла Наталія Землянська, голова Всеукраїнської профспілки виробнични­ків, підприємців та тру­дових мігрантів.

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім’ях, стано­вить близько 162 тис. осіб.

«Профспілка є найефек­тивнішим інструментом для ведення соціального діалогу та представлен­ня інтересів працівників цієї сфери, – наголосила Тетяна Лаухіна, голова профспілки домашнього персоналу, – адже у квіт­ні 2023 року було прийня­то за основу проєкт зако­ну про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо регулю­вання праці домашніх працівників (реєстр. 5695 від 23.06.2021)».

Також слід нагадати, що 16 червня 2011 року Між­народна організація пра­ці прийняла Конвенцію №189, що стосується гід­ної праці для домашніх працівників.

Новостворена профспіл­ка ставить перед собою завдання захисту трудо­вих прав та інтересів до­машніх працівників в Україні та закордоном; сприяння укладенню тру­дових договорів з дотри­манням усіх гарантій, пе­редбачених законодав­ством; контроль за дотри­манням норм охорони праці та безпечних умов праці; надання правової та консультативної допо­моги тощо.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ВИРОБНИЧНИКІВ, ПІДПРИЄМЦІВ ТА ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

 

РОЗПОЧАТО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Днями розпочався семінар-навчання з питань охорони праці для представників з охорони праці Про­фбуду та інших членських організацій ФПУ.

З вітальним словом до слухачів звернулась Алла Горбатюк, заступник голо­ви Держслужби з питань праці, яка відзначила пріоритетний принцип державної політики – збе­реження життя та здоров’я працівників на роботі.

Голова Профспілки будівельників України Ва­силь Андреєв також привітав слухачів та вис­ловив сподівання, що на­вчання буде ефективним, цікавим, а набуті знання будуть використані пред­ставниками профспілок задля забезпечення захи­сту гарантій та прав членів профспілок.

Відповідне навчання про­водиться онлайн на інтернет-платформі Zoom відповідно до Плану і Про­грами, затверджених відповідною Постановою Президії ФПУ.

По закінченні семінару заплановано проведення перевірки знань з питань охорони праці.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

05.04.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання