« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «ПОЧАЛАСЯ НОВА ЕРА В НАШИХ ХАБАХ»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «ПОЧАЛАСЯ НОВА ЕРА В НАШИХ ХАБАХ»

«ПРОФБУД разом з од­нією з найпотужніших українських компаній з виробництва вікон та їх партнером – найбіль­шим виробником про­філю для металоплас­тикових вікон REHAU, а також з українською виробничою компані­єю FRAM, розпочали масштабний проєкт з набору слухачів на кур­си неформального про­фесійного навчання ро­бітничим спеціальнос­тям з подальшим пра­цевлаштуванням на їх новий завод FRAM у м. Біла Церква», – зая­вив голова профспілки будівельників Василь Андреєв.

«У чому новизна? – про­довжив він. – Тепер люди не просто проходять на­вчання, а готуються зайня­ти конкретні робочі місця з набутими навичками, які потрібні роботодавцю. Для цього роботодавець інвес­тує свій час і капітал у на­вчання людей, а профспіл­ка знаходить людей, які го­тові навчатись, відчувають потребу у робочому місці і нових навичках. Профспіл­ка проводить також кому­нікацію з місцевими відді­леннями Держцентру за­йнятості, з органами дер­жавної влади та місцевого самоврядування, у т.ч. і військовими адміністраці­ями, щоб сформувати гру­пи бажаючих опанувати нову спеціальність.

Ми спеціально разом з роботодавцем фокусуємось на увазі до жінок, як нових працівницях, і позиція ро­ботодавця збігається з на­шою, що гендерна рівність – не лише слова, а допуск жінок до тих робочих місць, які раніше не за­вжди були їм доступні. Крім того, наразі жінки ма­ють менше обмежень сто­совно пересування Украї­ною, за словами роботодав­ців, вони більш пильні і ре­тельні під час виконання виробничих операцій, що вимагають особливої мото­рики та уваги до дрібних процесів виробництва.

Ми побачили соціальну відповідальність з боку ні­мецького виробника про­філів, дуже змістовна на­вчальна програма. Врахо­вуючи те, що зараз підго­товлені працівники по­трібні багатьом роботодав­цям у великій кількості і швидко, наше ноу-хау по­лягає не лише у змістов­ності навчання, але й у ко­роткому терміні. Навчаль­на програма побудована так, щоб сфокусувати під­готовку нових робітників за 10–15 днів максимум.

Профспілка будівельни­ків України намагається допомогти працівникам, які втратили роботу на сво­їх попередніх робочих міс­цях, чи секторах економі­ки, де вони були зайняті, знайти себе у будівництві. Ми вважаємо, що будівни­цтво – одна з найбільших галузей, що потребуватиме робочих місць, у найближ­чому майбутньому Украї­ни, і порятунок для робочої сили в нашій країні.

Ми закликаємо усіх, кому потрібна робота, слідкувати за появою ого­лошень стосовно нефор­мальної професійної осві­ти на наших хабах. Нам по­трібні будуть слухачі кур­сів за різними спеціаль­ностями – від зварюваль­ників, до штукатурів та складальників вікон. Лише у Білій Церкві нам потрібна ще майже сотня людей, яких ми разом з ро­ботодавцями підготуємо.»

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

MTWTUYOUTH FORUM : ОБ'ЄДНАННЯ МОЛОДІ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

Спільний проєкт ПРМТУ та Данської профспілки 3 F відкри­ває дедалі більше можливостей перед активними членами ПРМТУ.

Відбувся Молодіжний фо­рум, який об'єднав молодь Профспілки робітників мор­ського транспорту України (ПРМТУ) та інших галузевих профспілок України, зокрема, атомників та залізничників. Організаторами заходу висту­пила Молодіжна рада ПРМТУ, яка отримала підтримку та сприяння від профспілки.

«Я радий, що молодих лю­дей у лавах нашої профспілки стає дедалі більше. Ми пови­нні пам'ятати, що молодь – це не лише майбутнє, але й сього­дення нашого руху. Ви прино­сите свіжі ідеї, нові погляди та натхнення, які надихають нас удосконалювати нашу органі­зацію та її діяльність, – зазна­чив Олег Григорюк, голова ПРМТУ. – Форум – це не лише можливість обговорити теми щодо нашої діяльності, але й час зміцнити зв'язки між різ­ними поколіннями членів профспілки. Також я хочу ви­словити глибоку вдячність на­шим міжнародним партне­рам, які підтримують нашу молодіжну ініціативу. Ваша підтримка є важливим факто­ром у нашому розвитку».

«Молодь – то є майбутнє профспілкового руху, а ви – є майбутнє вашої країни. За­раз ситуація дуже складна, і є дуже багато викликів, – продовжила радник міжна­родного департаменту Дан­ської профспілки 3 F Христи­на Хенсон. – Хочу, щоб ви знали, що наш профспілко­вий рух у Європі дуже силь­но й стабільно підтримує вас та Україну. Сьогодні в проф­спілковому русі у всьому сві­ті відчувається падіння членства й до цього руху все більше стала долучатися мо­лодь. В Україні також треба мати дуже сильну молодь, яка буде мати змогу побуду­вати майбутнє після перемо­ги. Профспілки впевнені, що активна діяльність допомо­же молоді позитивно впли­нути на майбутнє України».

Молодіжний форум став майданчиком для обміну думками на такі теми, як не­обхідність профспілок, важ­ливість залучення молоді до діяльності профспілок, змі­ни, які принесла війна.

Форум відкрив широкі можливості для обміну до­свідом та висловлення по­глядів. Нові ідеї, свіжі думки та креативні підходи, які принесе молодь, є ключови­ми для вдосконалення проф­спілкового руху та відповіді на сучасні виклики.

ПРМТУ

 

ПРОФСПІЛКА КУЛЬТУРИ АКТИВНО ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ ДО VIII З'ЇЗДУ

В час величезних ви­пробувань, виклика­них війною в Україні, профспілкові активісти здійснюють реаль­ний, надзвичайно серйозний подвиг – зберігають профспілки, як ре­ально діючі захисні організації, що на перше місце у своїй роботі ставлять соціально спрямовані інтереси людини праці.

Про це свідчать звітно- виборні збори та конфе­ренції, які тривають в ор­ганізаціях первинної та середньої ланки проф­спілки працівників куль­тури, де підбивають під­сумки роботи та визнача­ють напрями діяльності на подальший період.

При цьому, робота про­форганізацій по усій вер­тикалі структури ґрун­тується, як на законодав­чих, так і на статутних документах Профспілки, які потребують постій­ного удосконалення. З цією метою у Києві від­булося чергове засідан­ня робочої групи проф­спілки з напрацювання нової редакції Статуту та Стратегії діяльності профспілки, які через де­кілька місяців розгляда­тимуться VIII з'їздом Профспілки.

Захід пройшов у ділово­му та конструктивному руслі. Під час обговорен­ня нових положень стату­ту виникали дискусійні питання щодо діяльності територіальних організа­цій; частоти проведення засідань та порядку замі­ни членів виборних орга­нів профорганізацій; на­зви вищих керівних ви­борних органів профспіл­ки та інші. В цілому до­кумент підготовлений з урахуванням законодав­чих норм та вимог Дер­жавної реєстраційної служби.

Одночасно робочою гру­пою було напрацьовано Стратегію дій профспіл­ки на наступні п'ять ро­ків.

Крім вищезазначеного, під час заходу були роз­глянуті невідкладні по­точні питання. Зокрема, питання атестації педа­гогічних працівників за­кладів (установ) освіти сфери культури, про що йдеться у проєкті наказу Міністерства культури та інформаційної політи­ки України «Про внесен­ня змін до наказу Мініс­терства культури Украї­ни від 12 липня 2018 року №628», надісланого на по­годження профспілковій стороні соціального діа­логу.

Даний документ прой­шов громадське обгово­рення, викликав нео­днозначне сприйняття у сфері мистецької освіти та ряд запитань до роз­робника. З цією метою на засідання робочої гру­пи було запрошено на­чальницю відділу мис­тецької освіти департа­менту мистецтв МКІП Тетяну Колос, яка дала вичерпні відповіді на за­питання, поставлені го­ловами територіальних організацій щодо атеста­ції педпрацівників у сфе­рі культури.

Слід зазначити, що оста­точне рішення щодо по­годження вищевказаного проєкту наказу МКІП було прийнято колегіаль­но, шляхом опитувально­го голосування голів усіх регіональних організа­цій профспілки, які є чле­нами Президії ЦК Проф­спілки. За результатами голосування, більшістю вирішено погодити да­ний документ.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

16.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання