« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

РАДІ ПРОФСПІЛОК ІВАНО- ФРАНКІВЩИНИ – 75 РОКІВ

РАДІ ПРОФСПІЛОК ІВАНО- ФРАНКІВЩИНИ – 75 РОКІВ

 
З нагоди ювілейної дати відбулося уро ­чисте засідання Ради профспілок Івано- Франківської області за участі голів облас­них організацій галу­зевих профспілок, членів Ради, соціаль­них партнерів, акти­вістів та ветеранів профспілкового руху. В його роботі взяв участь та виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

Голова Ради профспі­лок Володимир Уєвич привітав багатотисячну громадську організацію профспілчан краю з юві­леєм, виголосив вступне слово про головні історич­ні віхи, які вписані в істо­рію діяльності Ради проф­спілок області, і виокре­мив головні акценти сьо­гочасної діяльності.

Зокрема, він зазначив, що понад 30 років біогра­фії профспілок області – це час нової доби, коли профспілки працюють в незалежній Україні. Най­більш масова громадська організація була серед тих суспільно-політичних сил, які відстоювали ви­хід України зі складу СРСР, її державну неза­лежність, а нині вона се­ред її активних будівни­чих.

З перших днів повно­масштабної війни Рада профспілок області, її членські організації до­лучилися до підтримки ЗСУ, ТрО, членів профспі­лок, родин поранених і за­гиблих спілчан. Багато керівників і членів пер­винних профспілкових осередків виконують вій­ськовий обов’язок із за­хисту держави, а також працюють, поєднуючи основну роботу з волон­терською чи у складі гу­манітарних штабів, допо­магають у розміщенні по­стояльців евакуйованих закладів із зони бойових дій та ВПО.

Поряд з цим, є питання реалізації права на гідну працю. Тому, незважаючи на зміни в законодавстві, які передбачають тимча­сове обмеження конститу­ційних прав і свобод гро­мадян, лібералізацію тру­дових відносин, профспіл­ки є і залишаються єди­ною надійною опорою для найманих працівників на ринку праці.

Ці головні меседжі профспілкового лідера краю підтримали у своїх вітальних виступах соці­альні партнери, уповнова­жений представник ПФУ в області, голови галузевих профспілок та ветерани профспілкового руху.

Голова ФПУ Григорій Осовий передав профспіл­кам Прикарпаття щирі ві­тання та цінний подару­нок – Ікону Матері Божої – заступниці України. Г.Осовий відзначив висо­ку громадянську позицію профспілок області, ціка­ві ініціативи і приклад до­брої співпраці з соціаль­ними партнерами, наголо­сив на викликах, в часи яких доводиться працюва­ти профспілкам.

Зворушливо урочисти­ми були миті нагороджен­ня ветеранів профспілко­вого руху, про кожного з яких було сказане щире, тепле слово та вручені їм різні нагороди.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.

 

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «НАША МІСІЯ ЗАЛИШИЛАСЯ, А ЗАВДАННЯ СТАЛИ СКЛАДНІШИМИ»

Прикарпаття відвідав Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Він взяв участь в урочистому засіданні Ради профспілок Івано- Франківської області з нагоди 75 ліття з часу створення, з чим привітав багаточисель­ний профспілковий актив краю, вручив ветеранам профспілкового руху відзнаки та нагороди ФПУ.


Окрім вітального слова та вру­чення подарунка Раді профспілок області, після закінчення урочисто­го заходу Григорій Осовий провів робочу зустріч з профспілковим ак­тивом Івано-Франківщини.

Лідер профспілчан України ви­ступив з розлогим словом про ді­яльність ФПУ в нинішньому часі, розповів про зусилля, яких докла­дають щоденно, щоб допомагати людям в часи війни. Особлива ува­га – на допомозі захисникам Украї­ни, зміцненні обороноздатності країни, захисті прав та інтересів профспілок і профспілчан.

Він поінформував, що на проф­спілкових об’єктах – базах, готелях – за останні півтора року розміщено понад 70 тис. внутрішньо переміще­них осіб, залучено понад 160 млн грн міжнародних донорських ко­штів. Тепер ці об’єкти перелашто­вуються для проведення реабіліта­ції військових, які отримали пора­нення, та психосоціальної допомо­ги учасникам війни.

Особливу увагу Г. Осовий зосе­редив на викликах, які постали за­раз, на співпрацю з міжнародними інституціями, щоб наближати євро­пейські стандарти в трудове зако­нодавство України; наголосив на зусиллях і кроках, які робляться, щоб долати наступ на профспілкові права в різних аспектах.

Григорій Осовий закликав усіх до активного діалогу в своїх рядах, відстоювати всіма способами мо­дель правової та соціальної держа­ви, якою має бути Україна. А ще… «Треба готуватися до післявоєнної країни, щоб Трудовий кодекс, який напрацьовується, врахував інтере­си військових, особливо тих, які втратили здоров’я».

– Профспілки мають напрацюва­ти свою найближчу стратегію і го­ловне завдання, яке стоїть перед нами, – акцентував Голова ФПУ, – перетворитися на сучасну громад­ську правозахисну організацію, спроможну долати всі виклики часу.

РАДА ПРОФСПІЛОК ІВАНО- ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.

 

ПРОФСПІЛКА КУЛЬТУРИ ПРОВЕЛА СЕМІНАР У «ХМІЛЬНИКУ»

Відповідно до Плану роботи Профспілки працівників культури України, на базі профспілкового санаторію «Хмільник» (Вінницька область) відбувся семінар для голів територіальних організацій Профспілки.

Відкрила роботу семінару голова профспілки Гали­на Гайдук.

З привітальним словом до учасників заходу зверну­лися заступник головного лікаря Олександр Оніщук та перший заступник го­лови Федерації профспі­лок Вінницької області Тетяна Побережна.

Учасники семінару роз­глянули та докладно обго­ворили наступні питання порядку денного:

• про досвід роботи Вінницької обласної органі­зації профспілки щодо ви­рішення питань соціаль­но-економічного захисту членів профспілки у співпраці з владними ін­ституціями та особливос­ті колективно-договірної роботи у регіоні з ураху­ванням новел ЗУ «Про ко­лективні угоди та догово­ри» (доповідач голова профспілки працівників культури Вінницької обл. Тетяна Побережна);

• про реагування профспі­лок в частині захисту пер­сональних даних на зако­нодавчу норму та реко­мендації Пенсійного фон­ду України щодо членства працюючих у профспіл­ках (доповідач голова Дні­пропетровської обласної організації профспілки Анатолій Яловий);

• про формування нової редакції статуту проф­спілки (доповідач голова профспілки Галина Гай­дук).

Під час обговорення ви­щезазначених питань го­лови обласних організа­цій профспілки також зу­пинилися на особливос­тях співпраці з представ­никами влади у територі­альних громадах, змінах організаційної структури та назв профорганізацій після реалізації реформи децентралізації, прове­дення атестації педагогіч­них працівників сфери мистецької освіти, необ­хідності запровадження осучасненого профспілко­вого квитка єдиного зраз­ка, сайту профспілки та інших питаннях.

Особлива увага була при­ділена важливості емо­ційного стану та збере­ження психологічного здоров'я працівників галу­зі культури у воєнний час. В цей непростий для Укра­їни час кожен член проф­спілки має бути впевне­ний, що поруч є профспіл­ка, яка готова допомогти.

При цьому, кожен учас­ник семінару мав змогу поділитися власним до­свідом роботи, навести конкретні приклади та озвучити проблеми, які потребують розв'язання з урахуванням військового стану та надскладної фі­нансово-економічної си­туації. Адже, по-перше, понад 2000 закладів куль­тури знищено або частко­во зруйновано окупанта­ми. По-друге, місцева вла­да, посилаючись на війну, намагається наголосити, що культура не на часі та на сьогодні є другоряд­ною галуззю.

Тому особливу увагу голо­ви профорганізацій у регі­онах приділяють кон­структивному діалогу та колективно-договірному регулюванню відносин у сфері трудового права, по­стійно здійснюють пере­мовини та пошук шляхів збереження галузевих за­кладів заради майбутньо­го української нації.

Крім того, через розпочату профспілкою звітно-вибор­ну кампанію, голови об­ласних організацій під час семінару доповіли про хід звітів та виборів, наголо­сили на питаннях рефор­мування та осучаснення профспілки, детально зу­пинилися на постатейних пропозиціях до нової ре­дакції статуту та стратегії її діяльності на подаль­ший п'ятирічний період.

Насамкінець, учасники семінару визнали важли­вість проведення таких за­ходів.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

02.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання