« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

«БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ + БЕЗПЕКА. СТВОРЮЄМО РОБОЧИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВЕТЕРАНІВ ТА ВЕТЕРАНОК»

«БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ + БЕЗПЕКА. СТВОРЮЄМО РОБОЧИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВЕТЕРАНІВ ТА ВЕТЕРАНОК»

  Під такою назвою в Києві на території Міжнародного ви­ставкового центру в зоні Міжнародної спеціалізованої ви­ставки «Комун-Тех» відбулася панельна дискусія , яка зібрала понад 70 учасників.

Тему розкривали пред­ставники Міністерства со­ціальної політики Украї­ни, Міністерства у справах ветеранів України, Дер­жавної служби зайнятості, Українського союзу про­мисловців і підприємців.

У заході взяли участь також представники СПО об’єднань профспілок. Го­лова СПО Григорій Осо­вий розповів про лікуваль­но-реабілітаційні можли­вості санаторно-курорт­них закладів ФПУ, які з перших тижнів війни по­чали приймати як тимча­сово переміщених осіб, так і воїнів ЗСУ.

Під час обговорення ак­туальних питань дискусії свої думки та пропозиції висловив Василь Андреєв, заступник Голови ФПУ, голова Профспілки пра­цівників будівництва і промисловості будівель­них матеріалів України.

Головною темою обго­ворень була тема стану го­товності підприємств України працевлаштову­вати та повертати на робо­чі місця працівників, які втратили здоров’я і отри­мали інвалідність. І це є надважливим завданням для органів центральної і місцевої влади, роботодав­ців різних форм власності, профспілок, інших гро­мадських організацій різ­них напрямів діяльності: створювати для наших за­хисників і захисниць, ци­вільних працівників, які в результаті ракетних та ін­ших обстрілів отримали інвалідність, необхідні можливості і умови для їхньої праці, фізичної, економічної та психоло­гічної безбар’єрності у громадах і трудових ко­лективах.

Родзинкою заходу ста­ла презентація Дмитром Пеховим, директором з розвитку ТОВ «Інсайт+», зразків спецодягу та засо­бів індивідуального захис­ту для осіб з інвалідністю, які розробила компанія. Костюм створений з ура­хуванням обмеженого функціонування рук та ніг. Цю модель можна до­повнювати різними дета­лями та змінювати для по­треб кожного працівника – особи з інвалідністю.

Глибокі аналітичні презентації спікерів дали змогу всебічно висвітли­ти правові, економічні та морально-етичні аспекти інклюзії в Україні. Зокре­ма, учасники відповіли на запитання щодо виконан­ня постанови КМУ № 893 від 22.08.2023, долі законо­проєкту 5344-д.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ ФПУ

 

ЯКІ ПРОФЕСІЇ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ В УКРАЇНІ ДО 2027 РОКУ

Мінекономіки оприлюднило розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки.

Потреба в кадрах, за висновками фахівців, зростатиме щороку.

Про це свідчить проєкт, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з прогнозом, потреба ста­новитиме:

• 2024 рік – 482 тис. осіб,

• 2025 рік – 542 тис. осіб,

• 2026 рік– 607 тис. осіб,

• 2026 рік – 5669 тис. осіб.

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

• робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тис.;

• керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис.;

• водії та робітники з обслугову­вання пересувної техніки та устано­вок – 175 тис.;

• професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тис.;

• технічні фахівці в галузі при­кладних наук та техніки – 143 тис.

Кабінет міністрів очікує, що серед­ня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогно­зом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:

• 2023 рік – 18 118 грн (зросте на 22%);

• 2024 рік – 21 852 грн (+20,6%);

• 2025 рік – 25 645 грн (+17,4%);

• 2026 рік – 29 625 грн (+15,5%).

При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.

ЗА ІНФ. ВЕБ-САЙТА МІНЕКОНОМІКИ

 

«ПРОФСПІЛКОВА МОЛОДЬ: ТВОРИ СВОЄ МАЙБУТНЄ»


В роботі ІІ Всеукраїнсько­го молодіжного форуму «Профспілкова молодь: твори своє майбутнє», який пройшов у Києві, взя­ли участь понад 100 моло­дих профспілкових ліде­рів.

До участі у Форумі також було залучено представни­ків профспілкових органі­зацій, фахівців Мінеконо­міки, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, керів­ників державних органів та установ, представників роботодавців, молодіжних ГО України. Також Форум відвідала делегація євро­пейських соціальних парт­нерів на чолі з Генсеком ЄКП Естер Лінч.

Учасники Форуму обгово­рили становище молодих працівників та профспіл­кових активістів в умовах повномасштабної окупа­ційної війни росії проти України.

Військові виклики та одно­часне прискорення євроін­теграційних реформ заго­стрили застарілі системні кризові явища у профспіл­кових організаціях. Зокре­ма, очевидними стали по­треби в оновленні та омо­лодженні профспілкового лідерства, збільшенні при­сутності у виборних орга­нах жінок, підвищенні кваліфікації профспілко­вих кадрів, цифровізації внутрішніх процесів і про­цедур, проведенні струк­турної перебудови за най­кращими європейськими моделями та зразками.

Все це має максимально скоротити відстань між лі­дерами руху та спілчана­ми, підвищити демокра­тичність та прозорість ро­боти і рішень, що впрова­джуються, а також забезпе­чити належний рівень дові­ри та солідарності руху.

Обговоривши існуючі сус­пільні, економічні та влас­не профспілкові виклики, учасники ІІ Всеукраїнсько­го молодіжного форуму за­кликають:

1. Молодих працівників:

• мобілізувати роботу, спрямовану на забезпечен­ня неухильного дотриман­ня прав і свобод працівни­ків на робочому місці;

• посилити зусилля з роз­робки дієвих пропозицій щодо відбудови економіки України та її соціальної сфери;

• вносити та просувати іні­ціативи з модернізації профспілкового руху Укра­їни, відповідно до норм і стандартів провідних орга­нізацій-членів ЄКП.

2. ФПУ та її членські ор­ганізації:

• вжити заходів з активіза­ції соціального діалогу на всіх рівнях, посилення ко­лективно-договірної робо­ти, захисту прав та інтере­сів спілчан в умовах війни та повоєнної відбудови;

• активізувати роботу з внесення змін до статут­них документів з метою імплементації європей­ських підходів і моделей профспілкової роботи, зо­крема, в частині забезпе­чення квот для жінок та молодих спілчан в складі виборних і робочих орга­нів та делегацій;

• посилити прозорість і де­мократичність роботи та процесів прийняття рі­шень, активізувати бо­ротьбу з корупцією, дис­кримінацією, запровадити електронний облік проф­спілкового членства, в тому числі молоді.

3. МКП, ЄКП, галузеві міжнародні профспілко­ві об’єднання, націо­нальні профцентри та їх молодіжні органи:

• продовжити та посилити підтримку України, її гро­мадян та прогресивних гро­мадських організацій з ме­тою забезпечення миру на умовах відновлення тери­торіальної цілісності, неза­лежності та недоторканос­ті України в усіх доступних та можливих формах;

• вжити заходів щодо засу­дження країни агресора та її посібників, їх міжнарод­ної ізоляції, виключення з усіх міжнародних демокра­тичних організацій, проти­дії поширенню насильства та дезінформації, належної фіксації військових злочи­нів та законного пересліду­вання винних осіб;

• сприяти реалізації захо­дів з підтримки та адапта­ції українців, що перебува­ють закордоном на умовах тимчасового захисту, впровадженню програм з підтримки європейських структурних реформ, укра­їнського громадянського суспільства та українсько­го профспілкового руху зо­крема.

СХВАЛЕНО II ВСЕУКРАЇНСЬКИМ МОЛОДІЖНИМ ФОРУМОМ

10.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання