« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ МАЄ СТАТИ ПРІОРИТЕТНОЮ

ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ МАЄ СТАТИ ПРІОРИТЕТНОЮ

12 вересня 2023 року в Києві у Будинку спі­лок відбувся черговий VI З'їзд Профспілки працівників вугільної промисловості Украї­ни. У ньому взяв участь Голова ФПУ Григорій Осовий.

У роботі З'їзду взяли участь делегати, Міністр енергетики України Гер­ман Галущенко, гендирек­тор ДТЕК Енерго Ельдар Салєєв, народні депутати України Михайло Бондар та Вікторія Гриб, голова Ради федерації роботодав­ців паливно-енергетичного комплексу Анатолій Тата­ринов, працівники держорганів, профактивісти.

Міністр енергетики України зазначив, що з по­чатком повномасштабно­го вторгнення втрачено багато підприємств. По­при пошкодження тепло­вої генерації, вугілля сьо­годні є ключовою сирови­ною. Очевидно, що вугіл­ля потрібне Україні. По­трібно вкладатися в нові лави, аби збільшити вуг­левидобуток. Збільшення видобутку вугілля важли­ве для проходження опа­лювального сезону. За сло­вами міністра, ціна на ву­гілля має зрости.

Григорій Осовий приві­тав делегатів форуму та наголосив, що ФПУ і нада­лі буде підтримувати по­зицію Укрвуглепрофспіл­ки щодо відстоювання со­ціальних прав і гарантій спілчан.

– Ми підтримуємо ті по­зиції, що закладені у рі­шеннях з’їзду, а також звернення, які ви направи­ли до центральних органів державної влади. Одне з головних питань, яке по­требує вирішення, – фінан­сування вугільної галузі у наступному році, а також пошук інструментів його реалізації в умовах обме­жених бюджетних ресур­сів. У переговорах з уря­дом ми ставимо питання, що мінімальна зарплата не може бути тривалий час замороженою, її треба переглядати в бік підви­щення. Ми наполягаємо на тому, щоб була віднов­лена індексація зарплати, а також компенсація за за­тримку зарплати. Меха­нізми, спрямовані на це, закладені нами у законо­проєкті 9510, який наразі обговорюється у профспіл­ках.

Зі звітом про роботу профспілки виступив її го­лова Андрій Зимін. Він зо­середив увагу присутніх на необхідності забезпе­чення стабільної роботи вугільних підприємств усіх форм власності, своє­часної виплати працівни­кам заробітної плати і лік­відації наявних боргів та інших питань.

Заслухавши звіт голови Профспілки VI З'їзд ви­знав роботу ЦК профспіл­ки задовільною.

Делегатами З'їзду при­йняті звернення до Кабіне­ту Міністрів України та Міністерства енергетики України з приводу критич­ної ситуації, яка склалася на підприємствах вугіль­ної галузі України, а та­кож невідкладного вжит­тя заходів, спрямованих на вирішення нагальних проблем вугільної про­мисловості.

За рішенням З'їзду на наступний п’ятирічний термін головою Профспіл­ки працівників вугільної промисловості України одноголосно був обраний Андрій Зимін.

УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКА

 

АКТИВНІСТЬ І ДІЄВІСТЬ – ОСНОВНЕ ДЛЯ ПРОФСПІЛОК

14 вересня у Києві відбулися засідання Президії та ІІІ-го Пленуму ЦК Профспілки працівників культури України.

Керівний склад профспілки розглянув питання про роботу ЦК за період 2021– 2023 роки щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в умовах надзвичайної ситуації та воєнного стану і обго­ворив хід звітно-виборної кампанії.

Виступаючі зазначали, що у звітному періоді підтверджено репрезентативність, як профспілки на галузевому рівні в цілому, так і її територіальних ланок.

Також шляхом ведення конструктивного соціального діалогу за короткий період укладено галузеві угоди на 2023–2028 рр. з Міністерством культури та інформполітики України та дві – з Держкомітетом телебачення та радіомовлення України.

Крім того, завдяки постійному профспілковому моніторингу, станом на вересень 2023 року у галузевих закладах відсутня заборгованість з виплати зарплати.

Найпроблематичнішою залишається комунікація на рівні територіальних гро­мад, частина з яких ставиться до куль­тури, як до чогось другорядного, а та­кож робота працівників культури на неповні ставки та застосування відпусток без збереження зарплати.

В полі зору профспілки перебувають пи­тання оплати праці у Центрах культурних послуг, атестації у мистецьких навчаль­них закладах, допомоги членам профспілки, постраждалим від російської агресії, та ряд інших.

Також під час вищезазначених заходів були прийняті кадрові рішення.

Президія ЦК профспілки задовольнила заяву Перелигіної Л.Ф. щодо звільнення з посади голови профспілки за власним бажанням. Зважаючи на рішення Президії ЦК, Пленум розглянув питання про обрання голови профспілки. В результаті відкритого голосування голо­вою профспілки до наступного зʼїзду об­рано Галину Гайдук, яка до цього обіймала посаду заступника голови. Одно­часно Пленум обрав голову Вінницької облорганізації профспілки Тетяну Побе­режну заступником Голови профспілки на громадських засадах.

Галина Гайдук зазначила, що «зараз триває війна проти української ідентичності. А культура – це частина цієї війни. Росія намагається її нівелювати, довести імперську тезу, що українці не мають самобутності, тому й не мають права на свою державу. Саме тому культура на часі, вона є своєрідним порталом відродження нації. Тому, сьогодні наше найбільше завдання – бути адвокатами культури всередині України.»

У засіданні ІІІ Пленуму Профспілки працівників культури України взяв участь та виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКОВЕ НАВЧАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

У Кишиневі (Молдова) відбулася Регіональна конференція МОП «Технології навчання профспілкових кадрів та активу в кризових умовах. Досвід співпраці національних профцентрів Молдови та України».

Участь у Конференції взя­ли голова Національної конфедерації профспілок Молдови – Ігор Зубку, представник Бюро МОП по Європі та Центральній Азії (МОП/ ACTRAV ) – Сергіус Гловацкас. Українську делегацію очо­лював заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий.

У вступному слові Сергіус Гловацкас розкрив глобальні та регіональні пріоритети профспілкового навчання, які визначені МОП. Було наголошено на необхідності побудови національними профцен­трами системи навчання, яка забезпечуватиме його безперервність.

Голова Конфедерації профспілок Молдови Ігор Зубку та керівник делегації ФПУ Євген Драп’ятий презентували роботу національних профцентрів, у тому числі щодо підвищення кваліфікації та професійної підготовки профспілкових працівників, активістів та членів профспілок.

Представники ФПУ акцен­тували увагу учасників Конференції на проблемах та загрозах, які постали пе­ред Україною, профспілковим рухом та працівниками після початку повномасштабної війни з російською федерацією.

У рамках обговорення май­бутнього системи профспілкового навчання та організації навчального процесу для ефективної підготовки профспілкових кадрів представники національних профцентрів презентували форми і методи, основні тематичні напрями організації профспілкового навчання в Молдові та Україні.

Під час Конференції, учас­ники обмінялися досвідом щодо особливостей організації навчання у дистанційному форматі, актуалізації тем профспілкового навчання, які необхідні в умовах євроінтеграції наших країн, а та­кож можливостей залучен­ня грантів європейських інституцій.

Після закриття роботи Конференції у Будинку профспілок Молдови відбулася зустріч делегації ФПУ з представника­ми Конфедерації профспілок Молдови. На зустрічі обговорено спільні пи­тання євроінтеграції України та Молдови, ролі національних профцентрів у цих процесах. Та­кож окремим питанням було продовження підтримки та надання при­хистку українським біженцям, що змушені по­кинути території країни, на яких ведуться активні бойові дії.

Підсумком зустрічі стало напрацювання проєкту Меморандуму про співпрацю між ФПУ та Конфедерацією профспілок Молдови, який після погодження усіх позицій має бути підписаний з ме­тою посилення співпраці між нашими країнами.

Також розпочато обгово­рення щодо створення Інформаційно-консультаційного центру Академії праці, соціальних відносин і туризму у Молдові з метою залучення на на­вчання до Академії українців, які тимчасово пе­ребувають на території Молдови, а також представників профспілок Молдови для підвищення кваліфікації та профспілкових знань.

ВЛ. ІНФ.

09.10.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання