« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

СХВАЛИЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2024 РІК І ВИСЛОВИЛИСЯ ЗА АКТИВІЗАЦІЮ СОЦДІАЛОГУ

СХВАЛИЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ НА 2024 РІК І ВИСЛОВИЛИСЯ ЗА АКТИВІЗАЦІЮ СОЦДІАЛОГУ

На засіданні СПО ре­презентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, що відбулося у Будинку профспілок у Києві, розглянуто наступні питання по­рядку денного:

• про зміни у складі СПО об’єднань профспілок;


• про проєкт Закону України «Про колективні трудові спори»;

• про пропозиції СПО об’єднань профспілок до проєкту Державного бюд­жету України на 2024 рік;

• щодо активізації клю­чових площадок ведення соціального діалогу.

Після обговорення зазна­чених питань члени СПО ухвалили низку рішень, зо­крема, проаналізували зміст законо проєкту «Про колективні трудові спори».

Серед завдань, які обстоює профспілкова сторо­на, і які частково знайшли відображення у ньому, було названо наступні:

• про необхідність чіткого розподілу колектив­них трудових спорів на спо­ри про інтереси та спори про права та визначення особливостей процесів вирішення таких спорів, – максимальне спрощення процесів та скорочення можливих термінів і проце­дур оголошення легітимного страйку;

• запровадження медіаційних процедур у практи­ку вирішення спорів про інтереси;

• введення обов’язковості виконання рішень трудо­вих арбітражів у спорах про права;

• запровадження можливості застосування сторона­ми колективного трудового спору альтернативного механізму його вирішення, визначеного в переговорах;

• ліквідація існуючих га­лузевих заборон та обме­жень права на страйк в різних сферах праці (на да­ний час 22 галузеві закони забороняють або обмежу­ють право на страйк для українських працівників різних галузей);

• підвищення рівня захи­сту прав страйкарів;

• закріплення пріоритетної ролі профспілок у про­цесах трудових конфліктів та страйків на підприємствах, де існує профспілкове членство.

Профспілки також запро­понували запровадити механізм локауту у макси­мально безпечному для страйкуючих варіанті та за­провадити інститут «попе­реджувального страйку».

Іншим рішенням схвале­но профспілкові пропозиції до проєкту Держбюджету України на 2024 рік.

Під час обговорення ак­центувалось на тому, що вони спрямовані на форму­вання оптимальної соціальної складової головного кошторису країни.

Реалізація профспілкових пропозицій забезпе­чить належний рівень соціального захисту грома­дян, зокрема шляхом підвищення розмірів основ­них державних соціальних стандартів та гарантій, підвищить платоспроможність населення. Крім того, профспілкові пропозиції узгоджуються з нор­мами європейського зако­нодавства, щодо адекватної мінімальної заробітної плати в ЄС.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКА АПК ДОМОГЛАСЯ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ АГРАРІЇВ


Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський та голова Профспілки працівників агро ­промислового комплексу Світлана Самосуд підписали Галузеву угоду між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Професійною спілкою працівників агропро­мислового комплексу України на 2023–2025 роки.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про колективні договори і угоди» Сторо­нами соціального діалогу на галузевому рівні підписано документ т а направлено на повідомну реєстрацію до Міністерства економіки України.

Галузева угода набрала чинності з дня підписання і буде діяти до укладення нової або перегляду даної Угоди. Положення і норми Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебу­вають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Приділено значну увагу новим питан­ням, нормам галузевої угоди щодо гендер­ної рівності, щодо недопущення дискримі­нації за ознаками раси, кольору шкіри, по­літичних та релігійних переконань тощо.

Передбачено низку нових положень щодо підвищення кваліфікації працівників, при необхідності їх перекваліфікації, пере­підготовку спеціалістів за дуальною систе­мою навчання.

Галузевою угодою на 2023–2025 роки покращені умови оплати праці для праців­ників підприємств аграрного сектору еко­номіки. А саме: встановлено мінімальну та­рифну ставку (оклад) робітника, який вико­нує просту роботу, що не вимагає кваліфі­кації, за повністю виконану місячну норму праці (обсяг робіт) на Підприємствах у роз­мірі не меншому від розміру мінімальної за­робітної плати, встановленої законодав­ством України. На сьогодні – 6700 грн.

Також, встановлено мінімальний розмір тарифної ставки робітника І розряду з нор­мальними умовами праці як базовий для формування тарифної сітки (схеми посадових окладів фахівців) у розмірі не нижче 115% розміру мінімальної заробітної плати, визна­ченої законодавством України, за умови ви­конання місячної (годинної) норми праці. Ста­ном на зараз тарифна ставка робітника І роз­ряду становитиме 7705 грн на місяць.

Сторони домовилися протидіяти вико­ристанню на підприємствах праці, яка не оформлена відповідно до законодавства України про працю, без офіційного укла­дення трудових договорів, а також підміни їх цивільно-правовими угодами, тощо.

Сторони доручили роботодавцям сприя­ти досягненню паритетного становища жі­нок та чоловіків шляхом дотримання Кон­венції №190 «Про викорінення насильства та домагань в світі праці».

Удосконалено та розширено розділ галу­зевої угоди «Гідні умови праці працюючих».

У межах повноважень Сторони домови­лися сприяти скороченню кількості нефор­мально зайнятих працівників в агропро­мисловому секторі, у тому числі унемож­ливленню фактичного допуску працівників до роботи без оформлення трудового дого­вору (контракту), оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання ними роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, випла­ти заробітної плати (винагороди) без нара­хування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

Рекомендовано сторонам соціального діалогу на локальному рівні передбачити в колективних договорах надання працівни­кам додаткових, крім передбачених чин­ним законодавством, соціально-трудових пільг, гарантій і компенсацій. А також, при виникненні трудових спорів між працівни­ком і роботодавцем незалежно від форми трудового договору його можна врегульо­вувати шляхом медіації відповідно до Зако­ну України «Про медіацію».

Доповнено Угоду новим розділом «Мо­лодіжна політика, соціальні гарантії та пільги молодим працівникам».

.

Пресцентр ФПУ

 

ТРУДОВІ ПРАВА У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Рада Федерації профспілок Хмель­ниччини обговорила роботу та завдання профспілкових організацій області щодо забезпечення трудових прав в умо­вах воєнного стану.

В засіданні взяли участь Голова ФПУ Григорій Осо­вий, голова ФП області Олег Сковородніков, керів­ники членських організа­цій ФП області, перший за­ступник Голови Хмель­ницької ОВА, голова ТСЕР Сергій Тюрін, голова Об'єднання роботодавців області Іван Дунець та за­прошені соціальні партне­ри.

Питання, якому члени ради присвятили осно­вний час для обговорення, – «Про роботу та завдання профспілкових організа­цій ФП області щодо забез­печення трудових прав в умовах воєнного стану». Також обговорили допо­відь голови ФП області Олега Сковороднікова, ви­ступи профспілкових ліде­рів з галузевих та первин­них профспілкових органі­зацій, соціальних партне­рів.

Наголошено, що хоч воєн­на агресія росії проти України і призвела до ско­рочення профспілкового членства, ФП області вда­лося зберегти свою струк­туру та залишатися найбільшим обласним репре­зентативним профспілковим об’єднанням.

З перших днів широко­масштабного вторгнення її членські організації ак­тивно включились в робо­ту по підвищенню обороноздатності країни, під­тримку гуманітарного фронту, допомогу кожно­му з ВПО, які зупинялись транзитом або на трива­лий період і продовжують проживати в Хмельницькій області, в профспілкових закладах.

Профспілковими організаціями всіх рівнів пере­казано для потреб ЗСУ та ТРО (на закупівлю дро­нів, тепловізорів, автомо­білів, амунції) майже 8,4 млн грн, в тому числі на спеціальні рахунки для збору коштів на підтрим­ку ЗСУ, благодійним організаціям «Захисти Хмельниччину», «Волон­тери Поділля», Хмель­ницькій Національній академії Державної При­кордонної служби Украї­ни ім. Богдана Хмель­ницького та іншим.

Здійснюються профспілкові виплати, цільова бла­годійна допомога по­страждалим внаслідок збройної агресії росії, при­званим на військову служ­бу, учасникам територіальної оборони, поране­ним бійцям, вимушеним переселенцям, які втрати­ли житло, майно та робо­ту. Надається матеріальна допомога сім’ям загиблих у війні з росією, зниклих безвісті, бійців, які перебу­вають в полоні або отрима­ли поранення.

Звертаючись до учасників зі­брання, Cергій Тюрін висло­вив слова вдячності проф­спілковим організаціям об­ласті за активну позицію у підтримці нашої держави, ЗСУ, а також за увагу до вете­ранів та ВПО.

Водночас посадовець відмітив, що з початком повно­масштабного вторгнення рф в Україну українці вимушені працювати в нових та складних умовах. Для адаптації роботодавців та працівників до нових реалій встановлені тимчасові пра­вила трудових відносин, які діятимуть лише на час ві­йни.

Голова ФПУ Григорій Осо­вий наголосив, що профспілки підтримали тезу, виголошену Президентом України, про те, що «Укра­їна має відмовитися від ідеї дешевої праці україн­ців. Бо нібито саме вона була конкурентною пере­вагою України. Ми стави­мо собі за мету досягти рівня оплати праці, який можна було би визначати за формулою «сусіди в Єв­росоюзі +30%».

Рад

18.08.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання