« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ОРГПОБУДОВА ПРОФСПІЛОК І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ

ОРГПОБУДОВА ПРОФСПІЛОК І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОФОРГАНІЗАЦІЙ

У рамках реалізації проєкту Міжнародної організації праці (МОП) для України щодо забезпечення інституційної стійкості сторін соціального діалогу та забезпечення прогре­су розвитку економіки і соціального добро­буту людей 26 червня в Києві у Будинку профспілок відбулась профспілкова дискусія.

У ній взяли участь ке­рівники ФПУ, її членських організацій. Вони обгово­рили проблеми щодо ді­яльності профспілок, їх ін­ституційної спроможності виконувати свою соціаль­ну місію: бути активними учасниками соціального діалогу, гідно представля­ти і захищати законні пра­ва та інтереси працівни­ків.

Під час обміну думка­ми зазначалось, що проф­спілки мають оперативно реагувати на виклики су­часного ринку праці, який постійно трансформуєть­ся в умовах воєнного ста­ну.

Відкриваючи дискусію, Голова ФПУ Григорій Осо­вий підкреслив, що для всіх українців найбіль­шим викликом стала ві­йна. Вона внесла коректи­ви в діяльність профспі­лок та примушує нас на­вчатися працювати у тих надзвичайно важких умо­вах, що склалися. Наразі нам потрібно оцінити і проаналізувати, наскіль­ки організаційна побудова профспілок, напрямки на­шої діяльності відповіда­ють тим викликам, що з’являються на ринку пра­ці.

Ця робота проводиться на виконання проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робо­чих місць в Україні», про­грама якого розрахована до 2024 року. У ФПУ була створена робоча група з реалізації зазначеного проєкту, робота велась із залученням міжнародних організацій, зокрема Євро­пейської конфедерації профспілок, членською ор­ганізацією якої нещодав­но стала ФПУ.

На круглому столі ви­ступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, який презентував матеріа­ли по темі: «Про організа­ційну побудову ФПУ, її членських організацій та стан профспілкового руху в умовах воєнного стану», а також питання щодо принципів та критеріїв ре­формування статутних за­сад діяльності Федерації профспілок України у кон­тексті запропонованих змін до Статуту ФПУ.

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін розповів про можливі шляхи рефор­мування Федерації проф­спілок України.

У презентаціях було зроблено наголос на тому, що в умовах воєнного ста­ну українські профспілки мають діяти інтегровано та працювати, враховую­чи норми і практики євро­пейських профоб’єднань. Зокрема, надзвичайно важливою у цьому сенсі є Програма діяльності профоб’єднання, дотри­мання профспілками у по­всякденній роботі вимог, які вже напрацьовані і ді­ють в європейських проф­спілках, та прописані у Кодексі доброчесності (етики) між членськими організаціями та ін.

Дискусія з цих питань буде продовжена, а її під­сумки планується підбити на конференції.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

150 ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Нещодавно проведено на­вчання та перевірку знань з питань охорони праці 150 технічних інспекторів праці та інших представників профспілок з питань охорони праці членських організацій ФПУ.

На семінар-навчанні з вітальними сло­вами виступили заступники Голови ФПУ Драп’ятий Є.М. та Андреєв В.М., керівник де­партаменту охорони праці ФПУ Андрієв­ський Ю.З.

Відповідне навчання проводилося про­тягом двох тижнів (40 академічних годин) в режимі онлайн на інтернет-платформі Zoom. Розклад занять сформовано відпо­відно до Плану та Програми навчання, за­тверджених Постановою Президії.

Відповідальним організатором прове­дення цього заходу є Федерація профспі­лок України у співпраці з АПСВТ, яка, в свою чергу, забезпечила проведення відповід­ного навчання.

Лекції проводились як фахівцями ФПУ, так і представниками АПСВТ, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», Національного університету цивільного за­хисту України, Націо­нального університету біоресурсів і природо­користування України, Міжнародного інсти­туту менеджменту, профспілкових органі­зацій.

Дистанційна фор­ма навчання відбува­лася за курсом, який розміщено на плат­формі онлайн КАБІНЕ­ТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Цей курс містить віде­озаписи лекцій, пре­зентації до лекцій, нормативно-правові акти з активними посиланнями на веб-ресурси, додаткові матеріали та завдання. Всі теми (модулі) слухачі мали змогу вивчати в зручний для них час. Приємним бонусом є той факт, що доступ до Кабінету у слухачів буде до кінця липня!

Для забезпечення ефективного спілку­вання, миттєвого реагування на запити слухачів та вирішення проблемних питань був створений Telegram-канал та Telegram- чат курсу, який буде діяти й надалі.

Насичена, наповнена корисним та ціка­вим матеріалом програма, спілкування, об­мін досвідом та знаннями, чудова організа­ція – запорука ефективного навчання.

Як результат, всі слухачі успішно здали тестування та перевірку знань з питань охорони праці.

Слід відмітити, що до складу комісії з пе­ревірки знань входили представники ФПУ, Академії та Державної служби України з питань праці.

Всі учасники відмітили велику авдито­рію та різноманітність навчального матері­алу.

Департамент охорони праці апарату ФПУ

21.07.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання