« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профпанорама

ПЕРЕГОВОРИ З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА 2024 РІК РОЗПОЧАТО

ПЕРЕГОВОРИ З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА 2024 РІК РОЗПОЧАТО

Переговори зі вста ­ новлення мінімальної зарплати на 2024 рік в Україні стартували .

Відповідно до норм на­ціонального законодав­ства (зокрема, статті 10 За­кону України «Про оплату праці») та домовленостей чинної Генеральної угоди, 25 травня 2023 року за іні­ціативою профспілкової Сторони відбулося засі­дання спільної робочої ко­місії повноважних пред­ставників Сторін з підго­товки пропозицій щодо встановлення розміру мі­німальної заробітної пла­ти на 2024 рік.

Під час засідання Сто­рони озвучили свої пропо­зиції щодо визначення розміру основної держав­ної соціальної гарантії в умовах воєнної агресії рф та завданого величезного удару економіці України.

Заступник Міністра еко­номіки України Тетяна Бе­режна озвучила пропози­ції Мінекономіки на 2024 рік, надані Мінфіну для попередніх обрахунків:

• розмір мінімальної за­робітної плати – 7 651 грн (наразі 6 700 грн відповід­но до Закону України «Про Державний бюджет Укра­їни на 2023 рік»);

• розмір посадового окладу працівника І-го та­рифного розряду ЄТС – 3443 грн (наразі цей показ­ник складає 2893 грн. Ста­ном на сьогодні його «за­морожено» на рівні 1 груд­ня 2021 року).

Разом з тим, за інформа­цією Мінсоцполітики, фактичний розмір про­житкового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

Наразі Мінекономіки переглядає попередні по­казники макропрогнозу на наступний бюджетний пе­ріод. Міністерство фінан­сів очікує від Міністер­ства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, в тому числі щодо забезпе­чення у 2024 році запропо­нованих Мінекономіки розмірів мінімальної заро­бітної плати та посадового окладу працівника І-го та­рифного розряду ЄТС.

Василь Андреєв, заступ­ник Голови ФПУ, голова Профспілки працівників будівництва і промисло­вості будівельних матері­алів України, та Світлана Макогонюк, керівник де­партаменту з питань бю­джету та оплати праці апа­рату ФПУ, зазначили, що враховуючи складну еко­номічну ситуацію в країні, негативний вплив на еко­номіку внаслідок росій­ської масштабної агресії, необхідність підтримува­ти реальну купівельну спроможність працівника, забезпечення встановлен­ня мінімальної зарплати на рівні, що стимулювати­ме повернення людей на український ринок праці та легалізацію зайнятості, профспілки пропонують встановити мінімальну за­робітну плату на 2024 рік не нижче фактичного роз­міру прожиткового міні­муму для працездатних осіб з урахуванням про­гнозного індексу спожив­чих цін на 2023 рік (за по­передніми розрахунками 9435 грн).

Крім того, учасники за­сідання від Профспілкової сторони звернули увагу, що також слід враховува­ти прискорений рух Укра­їни в ЄС, а отже і Директи­ву (ЄС) 2022/2041 про адек­ватну мінімальну заробіт­ну плату в Європейському Союзі, яка рекомендує встановлювати мінімаль­ну заробітну плату на рів­ні 50% від середньої заро­бітної плати.

У той же час заступник Голови СПО роботодавців Сергій Біленький зазна­чив, що розраховує у 2024 році на підвищення міні­мальної заробітної плати від 10 до 15% від поточно­го рівня.

Довідково: Профспілко­вою стороною листом від 04.04.2023 № 01-12/263-спо ініційовано перед Мінеко­номіки та СПО сторони ро­ботодавців початок пере­говорів про встановлення розміру мінімальної заро­бітної плати на 2024 рік з метою своєчасної підго­товки та подання консолі­дованих пропозицій до проєкту Держаного бю­джету України на 2024 рік.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

«РИНОК ПРАЦІ: ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ»

На таку тему в Академії праці , соціальних відносин і туризму ФПУ відбулась Міжнародна науково - практична конференція .

У роботі конференції взяли участь Голо­ва ФПУ Григорій Осовий, заступники Го­лови ФПУ Олександр Шубін, Євген Драп’ятий – голова наглядової ради АПСВТ, представники депутатського корпусу, керівництво Національного агентства з питань державної служби, представники з Національної агенції кваліфікацій, партнери академії з Латвії, на зв’язку – з Грузії та з Польщі, Микола Маломуж – генерал армії України, гро­мадський діяч.

Г.Осовий відзначив, що 30 років Академії – це наше родинне свято. Від ФПУ та усієї профспілкової спільноти він привітав трудовий колектив АПСВТ та підкреслив, що сьогоднішня дата – це значний етап у розвитку вишу. Робота Академії є вагомим ресурсом для вітчизняного профспілкового руху, фор­мування нової плеяди профспілкових лідерів в Україні.

– Нехай ваш досвід слугує становленню нового покоління громадських діячів та керівників, роз­витку науки і повоєнному відновленню України, – зазначив профспілковий лідер.

Було вручено наго­роди ФПУ за внесок у розвиток освіти і науки України, на­укову та педагогічну роботу пред­ставникам трудово­го колективу АПСВТ.

У своєму виступі Го­лова ФПУ охаракте­ризував стан на ринку праці в Україні та назвав основні завдання, над якими наразі працюють профспілки, серед яких – реінтеграція наших співвітчизників, які вимушено виїхали за кордон, в економіку України. Для цього ми маємо створити такі умови праці в Україні та мотиваційні засоби, які б стали стимулом для повернен­ня і роботи у нас. Конференція, вочевидь, покликана запропонувати відповіді на це та інші актуальні питання сьогодення.

З доповіддю «Вплив війни на ринок праці та трудові відносини в Україні» ви­тупив О.Шубін, який окреслив бачення профспілок по основних компонентах по­дальшого розвитку ринку праці в нашій державі.

Під час конференції працювали Секції економіки та туризму, психології та соці­альної роботи, інформаційно-комунікацій­них технологій в глобальних та національ­них вимірах, тощо.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


Профспілка працівни­ків соціальної сфери Укра­їни провела інформаційно-роз’яснювальний се­мінар в режимі відеокон­ференції (онлайн) на плат­формі ZOOM для голів те­риторіальних організацій Профспілки з питання за­стосування норм Закону України «Про колективні угоди та договори» за участю заступника Голови ФПУ Олександра Шубіна та керівника управління соціального діалогу та ко­лективно-договірного ре­гулювання ФПУ Ірини Орловської.

Олександр Шубін пре­зентував учасникам осно­вні положення Закону України «Про колективні угоди і договори», надав пояснення на низку запи­тань, порушених керівни­ками членських організа­цій, щодо визначення та застосування окремих ста­тей та положень вказаного Закону.

Відбулася цікава диску­сія, обмін думками та об­говорення спірних питань.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 27.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання